9/2018. (XI. 08.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐRMEGYEIJOGÚVÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZGYŰLÉSE

9/2018.(XI.08.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült:GyőrMegyeiJogúVárosÖnkormányzataKözgyűlésének2018.november08-án13:00óráraösszehívottés13:02órakormegkezdettülésén.

Jelenvannak:

BorkaiZsoltpolgármester,

Dr.SomogyiTivadaralpolgármester,

Dr.FeketeDávidalpolgármester,

RadnótiÁkosalpolgármester,

BárányIstván,BorsiRóbert,DiligensTibor,Dr.GanczTamás,GlázerTímea,HajszánGyula,JuhászIstván,KalmárÁkos,KovácsTamás,Laczkovits-Takács Tímea,dr.NeuporZsolt,PollreiszBalázs,RózsavölgyiLászló,dr.SikSándor,SzabóJenő,SzelesSzabolcs,TakácsKrisztián,VargaMárk

Távolmaradását előzetesen nem jelezte:Dr. Dézsi Csaba András, Fodor Roland

Várható késését jelezte: Radnóti Ákos alpolgármester

Jelenvannaktovábbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr.CsörgitsLajosaljegyző,

SzűcsCintia,önkormányzati tanácsadó,

SzentgyörgyiAnna,sajtóreferens,

Nagynédr.LászlóEdit,aHatóságiFőosztályvezetője,

PankerMihály,aHumánszolgáltatásiFőosztályvezetője,

MezőTímea,azAdóügyiOsztályvezetője,

Dr.NagyKlára,azEllenőrzésiOsztályvezetője,

Hermann-néGesztrichNikoletta,aKulturálisOsztályvezetője,

Dr. HorváthTamás,azIgazgatásiOsztályvezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr.CseleBalázs,aMunkaügyiOsztályvezetője,

SzabónéVörösÁgnes,aNépjólétiOsztályvezetője,

BodornéMózesÁgota,azIntézményfenntartóiOsztályvezetője,

HoffmannJudit,aSportOsztályvezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztő és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Beke Márton, vezető szakértő,

Pál Kálmán, a Karzat Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője,

Borsa Kata, a Karzat Színház Nonprofit Kft. kulturális szakember,

asajtómunkatársai,valamint2főérdeklődőállampolgár.

BorkaiZsoltpolgármester:KöszöntiaKözgyűlésrésztvevőitésazérdeklődőállampolgárokat.

Kéri,hogyaképviselőkalétszámmegállapításaérdekébengombnyomássaljelezzékjelenlétüket.Megállapítja,hogyazülésen21képviselő-amegválasztottképviselőktöbbmintfele-megjelent,tehátatestülethatározatképes,azüléstmegnyitja.

Várható késésétRadnóti Ákosalpolgármesterúrjelentettebe.

****

BorkaiZsoltpolgármester:A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Ahogyan az a meghívóban is jelzésre került, az ülés előtt kapták kézhez képviselőtársai a „Javaslat az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére benyújtandó, második körös pályázat elfogadására” című előterjesztést, mely a 2. napirendi pont anyagát képezi.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 46. § (3) bekezdés c) pontja szerint a Közgyűlés zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

Javaslatot tesz ezért a „Javaslataz Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére benyújtandó, második körös pályázat elfogadására”című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalására.

Kéri,hogyakinekanapirendipontokkalkapcsolatbanészrevételevagymásjavaslatavan,jelezze!

Az ismertetett rendelkezés, valamint az SZMSZ 20. § (1) bekezdésének alkalmazásával szavazásra bocsátja a meghívóban 2. sorszámmal jelzett, a „Javaslataz Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére benyújtandó, második körös pályázat elfogadására”című napirendi pontzárt ülésen történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Kéri, hogy aki a zárt ülésen történő tárgyalással egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a meghívóban 2. sorszámmal jelölt „Javaslataz Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére benyújtandó, második körös pályázat elfogadására” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadta.

Kéri,hogyakiajavasoltnapirendipontokkalésazoksorrendjévelegyetért,szavazzon!

Megállapítja,hogyaKözgyűlés-melyneklétszáma21fő-21igen,0nem,0tartózkodószavazattala javasoltnapirendetelfogadta.

181/2018.(XI.08.)Kgy.határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2018. november 08-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2028-ig szóló Kreatív Győr Stratégiájának elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Javaslat az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére benyújtandó, második körös pályázat elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester (zárt ülés)

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1.NAPIRENDIPONT:

JAVASLATGYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2028-IG SZÓLÓ KREATÍV GYŐR STRATÉGIÁJÁNAK ELFOGADÁSÁRA

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

Dr. Fekete Dávid alpolgármester:Időről-időre a város átgondolja azt, hogy milyen irányba szeretne haladni, és ennek általában valamilyen stratégia, koncepció formájában hangot is ad. A Közgyűlés ezeknek a stratégiáknak, koncepcióknak az elfogadásával biztosítja azt, hogy hosszú távú tervezés valósulhasson megGyőr városában. Képviselőtársai a Kreatív Győr Stratégiát olvasva láthatták, hogy fontos jövőképet vázolnak fel a város gazdasági jövőjével és kulturális jövőképével kapcsolatban. Egy új stratégia megalkotásakor összevetik a korábbi stratégiákkal az új elképzeléseket. Ez most is így történt, így a Kreatív Győr Stratégia készítésekor figyelembe vették a Kulturális Stratégiát, az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, a Településfejlesztési Koncepció legfontosabb megállapításait, az érvényben lévő gazdasági programot, továbbá figyelembe vették a helyi közösségfejlesztési stratégiát, a Civil Koncepciót és az idősügyi koncepciót is. A készülő ifjúsági stratégia és turisztikai stratégia pedig már tud meríteni a Kreatív Győr Stratégia egyes elemeiből. Ezzel a stratégiával az a céljuk, hogy tudatosítsák egyrészt magukban és a város polgáraiban azokat az elképzeléseket, hogy egy gazdasági központ akkor lehet igazán erős, ha nem egy lábon áll, hanem több gazdasági szektorbantud kiemelkedően alkotni. A gépipar, feldolgozóipar és a járműipar teljesítménye húzza ezt a várost, ezt a gazdasági térséget. Nagyon fontos szegmensről van szó, de ugyanígy el kell indulni más irányokba is. Az EYOF révén fogalmazták meg azt a sportgazdasági elképzelést, amely szintén egy ilyen lába lehet a városnak. Már több mint egy évtizede zajló idegenforgalmi építkezés következtében az idegenforgalom, turizmus és ezzel párhuzamosan már a kreatív gazdaság lehet az a másik ilyen láb, amely a város gazdaságát jelentősen tudja pörgetni a következő időszakban.

Négy pillérre építették fel a Kreatív Győr Stratégiát. Ez a négy: polgárság, közösség, kreativitás, kisugárzás. Az anyagban ezeket leírták, az a lényeg, hogy a fiatal, alkotni vágyó kreatív győri tehetségeket, energiákat minél inkább megfelelő gazdasági ökoszisztémával tudják fogadni Győr városában. A stratégia elkészítésében részt vevőknek megköszöni a részvételt. Köszöni a győri polgároknak a véleményezést.

(Radnóti Ákos alpolgármester úr megérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszáma 22 főre módosul.)

Pollreisz Balázs képviselő:Örömmel látja, hogy a Stratégiában szerepel a közalkalmazottak bérének emelése, melyet frakciójuk már régóta szorgalmaz. Örül annak is, hogy az anyagban benne van egy ifjúsági közösségi tér létrehozása. Korábban a Petőfi Sándor Ifjúsági Ház megmaradásáért is küzdöttek. Úgy látja, hogy ténylegesen szükség van egy ilyen intézményre. A startup cégek támogatásának külön örül. Frakciója nevében elmondja, hogy a stratégiát támogatni fogják. Bízik benne, hogy a leírtak meg is valósulnak.

Borkai Zsolt polgármester:Egy kulturális stratégiáról beszélve elég szűk látókörűnek tűnik a hozzászólása. A kulturális stratégiában csak a közalkalmazottak béremelését vette észre. Reméli, hogy a kultúrában ennél többre gondol, és lát más elemeket is.

Dr. Neupor Zsolt képviselő:A Kreatív Győr Stratégia tekintetében kettő szegmensről beszéltek. Egyrészt a kultúráról definíció szerint, illetőleg a kreatív gazdaságról. A kultúrához való hozzáférés anyagrészt előremutató, jó anyagnak tartja. Mivel az iskolák állami kézben vannak a németországihoz hasonlóan, ahol az iskolák tartományi kézben vannak, az önkormányzatnak az iskolán túli nevelésben lehet szerepe. Az ifjúsági munka ne egy helyen, hanem több helyen jelenjen meg a városban. Ezt szolgálhatja az az ötlet, hogy pop-up jelleggel közösségi terek jöjjenek létre. A lakosság összetétele, korösszetétele dinamikusan változik. Vannak olyan területei Győrnek, ami kulturálisan ellátatlan, vagy nehezen megközelíthető. Ebből a szempontból jó megközelítésnek tartja, hogy a pop-up helyek lehetővé teszik azt, hogy a tényleges igényhez minél közelebb tudják vinni a szolgáltatásokat. A két pillér, a közösségépítés és a polgárság előremutató. Az anyaggal abban nem ért egyet, hogy a kreatív gazdaság nagyon könyvszagúan van felfogva. Azt gondolja, hogy városként maximum csak eszközöket tudnak adni, vagy adott esetben irányokat támogatni. Itt elsősorban aSzéchenyi István Egyetemnek van nagyon komoly szerepe mind szellemiekben, mind egy startup vállalkozás támogatásában. Szerte a világban, ha megnézik a startup vállalkozásokat, vagy a kreatív vállalkozásokat, ezek nagyrészt egyetemek környékéhez kapcsolódnak. A fiatalok ott szerzik meg a tudást, ott kell őket a vállalkozásban támogatni. Győr nagyvárosok egyetemei keresztmetszetében van, mint Bécs, Pozsony, Budapest. Az anyag közösségi, kulturális és polgári része előremutató. A Kreatív Győr Stratégiát az utóbbi időszak legjobb anyagának tartja, egyedül a kreatív gazdaság tekintetben vannak fenntartásai. Jónak tartja, hogy foglalkoznak vele, de úgy gondolja, hogy ebben nem biztos, hogy az Önkormányzat domináns szereplő tudna lenni.

Borkai Zsolt polgármester:Mivelanapirendiponthoztovábbi kérdés,észrevételnemérkezett,szavazásrabocsátjaazelőterjesztésszerintihatározatijavaslatot.Megállapítja,hogyaKözgyűlés-melyneklétszáma22fő-22igen,0nem,0tartózkodószavazattalahatározatotelfogadta.

182/2018. (XI. 08.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2028-ig szóló Kreatív Győr Stratégiáját az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található)

****

BorkaiZsoltpolgármester:AMagyarországhelyiönkormányzatairólszóló2011.éviCLXXXIX.törvény46.§(2)bekezdésc)pontjaértelmében a Közgyűlés zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

Az ismertetett rendelkezésre, valamint a Közgyűlés döntésére tekintettel a „Javaslataz Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére benyújtandó, második körös pályázat elfogadására”című napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkériavendégeket,hogyazüléstermetszíveskedjenekelhagyni!

****

ZÁRTÜLÉSUTÁN:

AKözgyűlés13:40órakornyilvánosülésselfolytatjamunkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a melléklet szerint elfogadta az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére benyújtandó, második körös pályázatot.

183/2018. (XI. 08.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére beadandó, második körös pályázatot az 1. melléklet szerinti tartalommal nyújtja be.

2./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal és annak nyertessége esetén a megvalósítással kapcsolatban valamennyi szükséges eljárási cselekmény elvégzésére, szerződés aláírására, megállapodás megkötésére, nyilatkozat kiadására, kötelezettség vállalására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található)

****

Borkai Zsolt polgármester:Tisztelettel meghívja Képviselőtársait, továbbá valamennyi megjelent érdeklődőt az Európa Kulturális Fővárosa Győr 2023 pályázat beadásának ünnepélyes bejelentésére a Dunakapu térre, 2018. november 9-én, pénteken, 18 órai kezdettel.

Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Tájékoztatjaképviselőtársait,hogyakövetkezőközgyűlésazelfogadottmunkatervszerint2018.november16-án(pénteken) 10.00-korlesz.

Köszöniaképviselőkmunkáját,azérdeklődőkfigyelmét,aKözgyűlést13:42órakorbezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.