10/2018. (XI. 16.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

10/2018. (XI. 16.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. november 16-án 10:00 órára összehívott és 10:00 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Fekete Dávid alpolgármester, Varga Márk, Dr. Dézsi Csaba András

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program polgármesteri biztosa,

Szűcs Cintia, önkormányzati tanácsadó,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Közterület-Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztő és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Csáfordy László, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Kiemelt Területi Üzemeltetési irányítója,

Bakcsányi Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője,

Dr. Tóth Veronika, háziorvos,

a sajtó munkatársai, valamint 2 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 21 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Távolmaradásukat Dr. Fekete Dávid alpolgármester úr, Dr. Dézsi Csaba András és Varga Márk képviselő urak jelentették be.

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javasolt napirendet elfogadta.

184/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2018. november 16-i ülésének napirendjét:

1. Tájékoztató az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzem működéséről, 2018. évi tevékenységéről Győr Városára kiterjedően

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

3. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

(TSZTM 2018-014, TSZTM 2018-059, SZTM 2017-023, SZTM 2018-014, SZTM 2018-037, SZTM 2018-038, SZTM 2018-049, SZTM 2018-050, SZTM 2018-051, SZTM 2018-052, SZTM 2018-055, SZTM 2018-056, SZTM 2018-057, SZTM 2018-058, SZTM 2018-059 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

4. Javaslat az önkormányzat működésével összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

5. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat alapítvány támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

8. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

9. Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

10. Javaslat pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat a Tárogató Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

12. Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR PROJEKT Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönre

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

13. Javaslat a Győr, Álmos u. 2. szám alatti, 4372/A/18 hrsz.-ú műhely ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

14. Javaslat a győri 1940/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő felépítmény tulajdonjogának rendezésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

15. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 6840 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

16. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

17. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

****

1. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzem működéséről, 2018. évi tevékenységéről Győr Városára kiterjedően

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Csáfordy László az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Kiemelt Területi Üzemeltetési irányítója: Egy rövid összefoglalót, illetve kiegészítést tesz a megküldött beszámolóhoz az idei évre vonatkozó működésükkel kapcsolatban. Történtek változások a szervezeti egységükben, alapvetően bővültek, amit ezek közül kiemelne, hogy a területgazda létszámuk egy fővel bővült, így már öt fő figyeli Győr területén a lakosság igényeit, illetve a felmerülő hibákat, az ő elérhetőségüket a képviselők és a helyi társszervek rendelkezésére bocsátották, és bíznak benne, hogy szükség esetén keresik őket, és ők lesznek azok, akik első kézből tudnak intézkedni. A koordinátori létszám, akik a Győr területén dolgozó szerelőket irányítják, a tavalyi egy főről idén kettő főre bővült, így már két koordinátor szervezi össze és osztja szét a feladatokat. Elmondja, hogy a társszervekkel történő együttműködésük változatlan, és továbbra is igyekeznek minél szorosabb kapcsolatot ápolni a városi szervekkel, illetve az éves, közös gyakorlatokkal fenntartani az együttműködést, így a katasztrófavédelemmel is. A város közvilágítási és aktívelem hálózatának üzemeltetését végző Vill-Korr Hungária Kft.-t is érdemes kiemelni, mert ők vállalkozónként és alvállalkozóként is jelen vannak az E.ON tevékenységében. Elmondja, hogy 2018-ban az üzem teljes költségvetése 3,6 milliárd forint. Fő céljuk alapvetően az ügyfélélmény növelése, ami leginkább az áramellátás biztonságának növelésében jelenik meg. Céljuk az új, innovatív megoldások bevezetése, melyekkel a hatékonyságukat szeretnék növelni és ezzel az eredményeiket is jobbá tenni, mint például az idén már pilot szinten működő gépjárművekre szerelt kamerarendszerrel, illetve a külterületen történő drónos bejárások. Az E.ON a teljes üzemi költségkeretéből Győr városában több mint 1 milliárd forintot fordított beruházásokra, ezek beruházási felújítási és saját fejlesztési munkák voltak. A beruházások legnagyobb részben új fogyasztói igények kielégítését célzó hálózatfejlesztések voltak, mert Győr városában ez a legnagyobb kihívás, ami egyben természetesen öröm is, hogy rengeteg új fogyasztó van, de a megnövekedett fogyasztók miatt a hálózatot nagyon nagy ütemben kell fejleszteni. Projektjeik közül kiemeli az Ipar utca-Tatai úttól délre eső városrész ellátásához szükséges hálózatbővítést, illetve a Hűtőház utcában való újabb 20 kW-os kábelhálózat kiépítését, amely egy ipari igény kapcsán valósul meg. Jelentős összegű az alállomási beruházás is, ami a hosszú ideje húzódó ipari parki alállomásuk üzembe helyezéséhez kapcsolódik. Jelenleg 120/20 kW-os alállomásként működik, de már folyamatban van a gyártása és beszerzése az újabb transzformátornak, amivel el fogják érni azt a kívánt üzembiztonságot, ami a térségnek, illetve az iparterületnek már régóta vágyott igénye. Karbantartásra idén kevesebbet költöttek, de azért kiemelné, hogy a transzformátor állomásokra jelentős figyelmet fordítottak idén, főleg a belvárosi és a nádorvárosi állomásokon cseréltek és tartottak karban kapcsoló berendezéseket. Számos állomást megújítottak, és ezzel a középfeszültségű ellátás biztonságát tudják növelni. Említést tesz a káresetekről, amikkel rengeteget kell foglalkozniuk, mert folyamatosan történnek közvilágítási és hálózati sérülések, de a városban folyamatosak a fejlesztések. Részletesebben beszél az ipari parki alállomás 120 kW-os hálózatra csatlakoztatásáról, amely az idei évben egy komoly összefogás eredményeként valósult meg és megépült a 120 kW-os földkábel, ami a fő elosztóhálózatra csatlakoztatja ezt az ipari parki alállomást, így az Ipari Parkban eddig befagyasztott igények közül 16 MWA körüli teljesítményt fel tudtak már oldani. A jövő évben várhatóan megérkezik az újabb 40 MWA-es transzformátor az állomásba és akkor további igényeket fognak tudni befogadni. Megemlíti, hogy a Taligás utca-Vasas utca-Somos major részen már régóta húzódó üzemzavaros hálózatot újítottak fel, kötegelt légvezetékre cserélték, továbbá a Sajó utca és környékén is történtek átépítések, illetve közvilágítási hálózatból a Kodály Zoltán úton a már elöregedett hálózatot újították fel. Az új fogyasztók jellemzően a lakásépítési hullámnak köszönhetők, ami kiemelendő ezek közül, az a Kenus utca, itt egy közel 300 felhasználási helynek az igénye jelentkezett, ehhez kapcsolódóan középfeszültségű hálózatot bővítettek és transzformátor állomást építettek ki. Megemlíti a Mécs László utcát, ahol szintén egy nagy létszámú felhasználási igény érkezett be, itt szintén középfeszültségű hálózatbővítést és transzformátor állomás építését tervezik. A nagyobb beruházások közül megemlíti a Tatai úttól délre fekvő iparterület energiaellátását, ami jelenleg folyamatban van, illetve a Hűtőház utca 20 kW-os hálózatbővítését, ami az új felhasználási helynek az ellátását fogja szolgálni, illetve a környékben egy újabb lehetőséget teremt további felhasználók csatlakoztatására. Elmondja, hogy ezeket az eredményeket a mindennapi kihívások mellett érték és érik el. A 2018-as évben 1400 új ügyfelet kapcsoltak be Győrben. A megnövekedett lakossági igényt csak úgy tudják kielégíteni, hogy az E.ON üzemlétszámát is növelik, ez mind az irányítói, mind a szerelői létszám tekintetében szükséges. Az idei évben az előző évhez hasonlóan egy 10%-os bővülést tudtak elérni a létszámban, de még mindig nem tartanak a kívánt szintnél. A tulajdonos lehetőséget adott arra, hogy további létszámbővülést tudjanak végrehajtani a következő években is. A létszámbővítés nem olyan egyszerű, mert a szakemberhiányt minden területen érzékelni lehet, de ez főleg a szerelői és villanyszerelői részen érződik legjobban. Erre vonatkozóan már tettek intézkedéseket, duális képzéseiket a korábbi négy főről tíz főre bővítették, tíz fő középiskolás diák tanul náluk folyamatosan, akikből várhatóan villanyszerelő kollégák lesznek. A duális képzést folyamatosan fenn fogják tartani a következő években is. A szakemberhiány a vállalkozói kapacitásban is jelentkezett, így kénytelenek újabb és újabb vállalkozásokat bevonni, amit csak úgy tudnak megtenni, ha a minősítési rendszerüket rugalmasabban kezelik. A bevonás mellett figyelnek arra, hogy kockázatot ne hozzanak a vállalkozásba, mert a meglévő fogyasztóik ellátását biztosítani kell és ezt csak megfelelő színvonal mellett tudják megtenni. Már a gyártókapacitásukban is megjelent az emberhiány, a transzformátor állomásokat a korábbi 1-2 hónap helyett már csak fél éves határidőkkel szállítják le a gyártók, de ezen úgy javítanak, hogy minél több gyártót próbálnak bevonni és már külföldi gyártókkal is leszerződnek. A statisztikák azt mutatják, hogy még mindig tudtak javítani a korábbi évekhez képest és egyre kevesebb a hálózati zavartatás. Az ügyfélpanaszokat továbbra is kezelik. Köszöni a figyelmet! A kérdéseket szívesen megválaszolja.

Borsi Róbert képviselő: Köszöni a részletes beszámolót. Elmondja, hogy az áramszolgáltatás nélkülözhetetlen a mindennapi életünkben, ami nagy felelősséget is jelent az E.ON-nak. Látták, hogy a középtávú tervet már készítik, és a szerint határozzák meg a hároméves tervet. Kérdezi, hogy a rendelkezésre álló összeg mire elég? Elég a szükségletek fedezésére, vagy éppen, hogy fedezi a szükségleteket és mennyire lenne valójában szükség? Ezeket a viszonyítási pontokat nem látja. Azt gondolja, hogy egy város esetében nem csak az a fontos, hogy működjön az áramhálózat, hanem, hogy biztosítani lehessen a jövőt tekintve is ezeket a szinteket azt, hogy ne romoljanak. Különösen izgalmasnak tartja ezt abban a tekintetben, hogy a fosszilis energiák egyre inkább háttérbe szorulnak és már az üzemanyagtöltő állomások is egyéb tevékenységek irányába mutatnak. 10-15 éves távon már látható, hogy a forgalmuk csökkenni fog. Az áramhálózat tekintetében készülnek-e arra, hogy mekkora plusz fogyasztás fog generálódni? Az áramhálózat szolgáltatási minőségét tekintve az effektív feszültség és a névleges feszültség viszonya milyen a háztartások és az ipar viszonylatában, mennyire ingadozik a feszültség értéke? Szeretné kérni, hogy ha vannak olyan meghibásodások, amelyek egy rendezvény tekintetében nem a rendezvényszervezők hibájából alakulnak ki, az E.ON Zrt. kommunikációjában is megjelenne. Fontosnak tarja továbbra is, hogy a trafóállomások ellenőrizve legyenek, ne kelljen a meghibásodásuk miatt a rendezvényt félbe szakítani. De ha ez mégis megtörténne, akkor legalább kérjenek elnézést az ott lévő közönségtől, és jelezzék, hogy a program nem a szervezők hibájából hiúsult meg.

Bárány István képviselő: Megköszöni az E.ON. Zrt. munkatársainak a munkáját és a konzultációs lehetőséget. Egy olyan hibaelhárítási esetről szeretne jelzést adni, amely a lakosság nemtetszését váltotta ki. Ez a szeptember 22-i nagy áramszünet. Kiderült, hogy sok helyen volt ilyen esemény. Az István király úton és környező utcákban több napig tartott a közvilágítás visszaállítása. A kiérkező munkatársak elmondták, hogy először megcsinálták ezt az utcát, utána a másikat. Többen nem értették, hogy miért nem lehetett végigmenni egyszerre az egészen. Az E.ON. munkatársai valóban képzettek és reagálnak, csak ebben az esetben a kapacitások voltak szűkösek. Szeretné, ha ebben a vonatkozásban is történne intézkedés. Sok panasz érkezik a Votinszky utca környékéről, ahol sok új fogyasztó is van. A gyengeáramú berendezések működését zavarja ez az állapot. Az lenne a kérése, hogy vizsgálják meg, a környéken, hogyan lehetne csökkenteni a rövid, ember számára észrevehetetlen, de az erre érzékeny eszközök számára észrevehető áramszünetek számát. Valamint szeretné közvetíteni azt a lakossági igényt, hogy ne legyenek többnapos szünetek a közvilágításban csak azért, mert nincs elég embere az E.ON. Zrt.-nek.

Csáfordy László az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Kiemelt Területi Üzemeltetési irányítója: Elsőként Borsi Róbert képviselő úr kérdésre reagálva elmondja, hogy ez E.ON nem csak szinten tartani igyekszik a szolgáltatást, hanem a tavalyi évi számokhoz viszonyítva közel 30%-os emelkedést értek el a beruházási keretükben, amit pontosan erre a probléma megoldására fordítottak Győr városában. Természetesen a beruházás az új fogyasztók miatt is van, de igyekeznek folyamatosan fejleszteni a szolgáltatást, és a transzformátor állomásokat is azért fejlesztették, mert valóban kifogásolható volt az állapotuk. Az E-mobilitás, azaz az elektromos autótöltő igények valóban egy 10 éves távlatban jelentős kihívást fognak jelenteni számukra, de erre már megfelelő szinten készül az áramhálózati osztály. Jelenleg még nem tartanak ott, hogy ez napi szinten problémát okozna az újabb töltőknek az energiaellátása, de ha fennmarad vagy nő ez az ütem, akkor erre intézkedéseket fognak tenni.

Borkai Zsolt polgármester: Egy új mérőóra felszerelése vagy bővítése mennyi időt vesz jelenleg igénybe attól kezdve, hogy az állampolgár kéri?

Csáfordy László az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Kiemelt Területi Üzemeltetési irányítója: Az időpont egyeztetésre 8 napos határidő előírásuk van. Ezt igyekeznek tartani. Az, hogy onnantól kezdve hány nap, attól függ, hogy az ügyfél vagy a regisztrált szerelő mikor tud rendelkezésre állni. Nem mindig sikerül elérni az előírt határidőt kapacitáshiány miatt, de dolgoznak rajta.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

185/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzem működéséről, 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

186/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

****

3. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

(TSZTM 2018-014, TSZTM 2018-059, SZTM 2017-023, SZTM 2018-014, SZTM 2018-037, SZTM 2018-038, SZTM 2018-049, SZTM 2018-050, SZTM 2018-051, SZTM 2018-052, SZTM 2018-055, SZTM 2018-056, SZTM 2018-057, SZTM 2018-058, SZTM 2018-059 számú tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Az előterjesztés kapcsán megérkezett az állami főépítész úr záróvéleménye, beleegyezését megadta, jogi vagy szakmai kifogást nem emelt, támogatta az előterjesztést. Kéri az előterjesztés elfogadását.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

187/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a TSZTM 2018-014 és a TSZTM 2018-059 tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2018. november 30.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

27/2018. (XI. 16.) RENDELETE

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-a kiegészül a 01115 és a 01484 sz. övezetek egyedi előírásaival:

 01115  A 10244 hrsz.-ú telek maximális beépíthetősége 60%, a telekkihasználtsági mutató maximum 2,0.
 01484  Az övezetben védelmi központ rendeltetésszerű használatát, működését és a védelmi funkciót elősegítő kiegészítő rendeltetésű építmény is elhelyezhető.
Az övezetben a GYÉSZ 39. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiskereskedelmi épület, a GYÉSZ 39. § (2) bekezdés c), d), e), j), k), l) pontja szerinti épület, valamint a GYÉSZ 39. § (3) bekezdés szerinti lakóépület nem helyezhető el.

(2) A GYÉSZ 103. §-ának a 04685, 04827, 04828, 04835 és a 04836 sz. övezetekre vonatkozó egyedi előírások helyébe az alábbi rendelkezések lép:

 04685  Az övezetben csak lakó rendeltetési egység helyezhető el.
Új épületet 15 méternél keskenyebb telken nem szabad elhelyezni, de a meglévő épület felújítható.
Amennyiben a telek közterületi határán mért homlokvonal szélessége meghaladja a 25 m-t, úgy az építési telek szabadonállóan is beépíthető.
Az övezetben az építési hely közterület felőli határa nem kötelező építési vonal.
 04827  Az övezetben csak lakó rendeltetési egység helyezhető el.
Az övezetben a szabályozási terven jelölt építési helyek szerint az érintett telkek az övezeti paramétersorban meghatározott oldalhatáros beépítéstől eltérően szabadonállóan is beépíthetők.
Az övezetben egységes építészeti koncepció alapján csak azonos tetőhajlásszögű épületek építhetők.
Az övezetben egy telken csak egy rendeltetési egység helyezhető el.
Az övezetben a magánterület kizárólagosan közös használatú zöldfelületként kialakítandó részeként jelölt terület közpark jellegű zöldterületként alakítandó ki.
 04828  Az övezetben csak lakó rendeltetési egység helyezhető el.
Az övezetben a szabályozási terven jelölt építési helyek szerint az érintett telkek az övezeti paramétersorban meghatározott oldalhatáros beépítéstől eltérően szabadonállóan is beépíthetők.
Az övezetben egységes építészeti koncepció alapján csak azonos tetőhajlásszögű épületek építhetők.
Az övezetben egy telken csak egy rendeltetési egység helyezhető el.
 04835  Az övezetben csak lakó rendeltetési egység helyezhető el.
Az övezetben a szabályozási terven jelölt építési helyek szerint az érintett telkek az övezeti paramétersorban meghatározott oldalhatáros beépítéstől eltérően szabadonállóan is beépíthetők.
Az övezetben egységes építészeti koncepció alapján csak azonos tetőhajlásszögű épületek építhetők.
Az övezetben egy telken csak egy rendeltetési egység helyezhető el.
 04836  Az övezetben csak lakó rendeltetési egység helyezhető el.
Az övezetben a szabályozási terven jelölt építési helyek szerint az érintett telkek az övezeti paramétersorban meghatározott oldalhatáros beépítéstől eltérően szabadonállóan is beépíthetők.
Az övezetben egységes építészeti koncepció alapján csak azonos tetőhajlásszögű épületek építhetők.
Az övezetben egy telken csak egy rendeltetési egység helyezhető el.

2. §

A GYÉSZ 7. sz. melléklete (Az OTÉK előírásaitól a szakminisztérium által engedélyezett eltérések táblázata) kiegészül a 37 sorral:

 sor-
szám
 hely  OTÉK-tól való eltérés  érintett
övezet sorszáma
 felmentés
 
37.
 
Győr – Gyárváros (ÁTI Depó Zrt. telephelye)
 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet OTÉK 2. mellékletében foglalt előírásaitól eltérően a (Gipe) Egyéb Ipari övezetekben meghatározott legkisebb zöldfelület aránya 5%  
01813
 
Végh Csaba
Állami Főépítész
számú levele szerint.

3. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2018-056 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2017-023, SZTM 2018-037, SZTM 2018-038, SZTM 2018-050, SZTM 2018-051, SZTM 2018-052, SZTM 2018-055, SZTM 2018-057, SZTM 2018-058 és az SZTM 2018-059 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező SZTM 2018-014 tervszámú szabályozás tervlap szerint.

4. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a és a 3. § (2) bekezdése 2018. december 1. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 1. § (2) bekezdése és a 3. § (3) bekezdése, 2018. december 16. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak)

****

. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az önkormányzat működésével összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Problémája jogi jellegű. A hatályba léptető rendelkezésekről kérdez. A parkolási rendeletet úgy módosítják, hogy az egyik mellékletben a még el nem készült kórházi parkolólemezt is beveszik. A hatályba léptető rendelkezés azt mondja, hogy ez a pont akkor lép hatályba, amikor majd használatbavételi engedélyt kapnak a parkolólemezre. Szerinte a jogalkotási törvénynek ez a hatályba léptetés nem felel meg, mivel nem kiszámítható.

A másik, amit megemlít, hogy meghatározza a parkoló rendelet a lakóhellyel rendelkező személy definícióját. Majd azt mondja a rendelet, hogy egyébként gépjárművet használ. Jogilag nem tudja, hogy miképpen lehetne definiálni azt, hogy gépjárművet használ, mert ki minősül gépjármű használónak? Problémásnak tartja a definíciót. A használó kifejezést sem tartja jónak, mert a gépjármű használható szívességként, bérlet jogcímén, lízingként, üzemben tartóként is lehet. Pontatlannak tartja a meghatározást. Szerinte kicsit előreszaladás, ha egy még el sem készült parkolólemezt már előre beletesznek a fizető övezetek közé.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző: A jogalkotási törvénynek megfelel a rendelet a hatályba léptetéssel kapcsolatban is. A parkoló rendelet módosításnak az a célja, hogy amikor ez a parkolólemez elkészül, és használatbavételi engedélye lesz, tehát használatba kerül, ez a rendelkezés akkor legyen hatályban, addig felesleges hatályba léptetni, hiszen ilyen jellegű parkolásra addig nem lesz lehetőség. A lakással rendelkező személlyel kapcsolatban elmondja, hogy megfogalmazásra került, hogy kit tekintenek használónak: tulajdonos, üzemben tartó, illetve a bejegyzett használója a gépjárműnek. Nyilvánvalóan igazolni kell, hogy ezt a gépjárművet használatában tartja és a területen lakik.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 2 nem, 3 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

28/2018. (XI. 16.) RENDELETE

Az önkormányzat működésével összefüggő egyes rendeletek módosítása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 42/2003. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Helyiségbérleti rendelet) 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérlő és a bérbeadó a határozatlan időre szóló helyiségbérleti szerződést – a bérlő és a tulajdonos előzetes egyezsége alapján – közösen megszüntethetik. Az egyezség keretében a tulajdonos pénzbeli térítés megfizetését is vállalhatja, melynek legmagasabb összegére a felek megállapodása az irányadó. Nem köthető megállapodás azzal a bérlővel, akinek a bérbe adóval szemben bérleti díj, az önkormányzattal szemben igénybevételi díj, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, illetve a bérleti jogviszonyának megszüntetésére, végelszámolás és csődeljárás kivételével eljárás van folyamatban.”

(2) A Helyiségbérleti rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„E rendeletnek az önkormányzat működésével összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelettel módosított 16. § (1) bekezdése az önkormányzat működésével összefüggő, egyes rendeletek módosításáról szóló 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó.”

2. §

Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

3. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 94. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Önkormányzati főtanácsadó önkormányzati főtanácsadói munkakörben, míg önkormányzati tanácsadó önkormányzati tanácsadói munkakörben alkalmazható.”

(2) AZ SZMSZ 4. melléklet 2.30. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.30. az önkormányzati elismerések alapításáról szóló rendeletben meghatározott hatásköröket,”

(3) AZ SZMSZ 4. melléklet 2.31. és 2.32. alpontjai helyébe a következő rendelkezés lép és a következő 2.33. alponttal egészül ki:

„2.31. az integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását,

2.32. az Önkormányzat nevében kötendő – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – együttműködési vagy bármilyen más megállapodás, szerződés, két- vagy többoldalú nyilatkozat megkötését, aláírását, az Önkormányzat vagy a Közgyűlés nevében – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – bármilyen egyoldalú nyilatkozat megtételét, vélemény, egyetértés, állásfoglalás stb. megadását, döntés meghozatalát, igazolás kiadását, valamint

2.33. az Önkormányzat vagy a Közgyűlés képviseletében eljárva – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – döntés meghozatalát, valamennyi szükséges eljárási cselekmény elvégzését, intézkedés, nyilatkozat, vélemény, egyetértés és állásfoglalás megtételét.”

4. §

(1) A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Parkolási rendelet) 2. § e)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 2. § a következő g) ponttal egészül ki:

„e) Lakással rendelkező személy: a természetes személy tulajdonos, haszonélvező, bérlő, valamint a velük életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozó, amennyiben a megadott lakás lakcíme szerepel a lakcímet igazoló hatósági igazolványon állandó lakóhelyként vagy tartózkodási helyként és személygépkocsi tulajdonosa, használója vagy üzembentartója,

f) Sorompós díjfizető rendszer: olyan közterületi fizető-parkolóhely, ahol a behajtás a bejárati sorompónál a bejárati terminál által kiadott jegy ellenében történik, majd kihajtás előtt a jegy a díjfizető automatánál érvényesítendő az automata által számított várakozási díj megfizetésével, valamint

g) munkaszüneti nap: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében meghatározott fogalom.”

(2) A Parkolási rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fizető-parkolóhelyet kizárólag e rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése ellenében az adott övezetre vonatkozó

a) érvényes parkolójegy – mely lehet rendszámhoz kötött, ahol ennek a technikai feltételei adottak, valamint rendszámhoz nem kötött -,

b) bérlet,

c) rendszámhoz kötött lakossági parkolási bérlet (a továbbiakban: lakossági parkolási bérlet) vagy

d) mobiltelefonos díjfizetés

útján lehet igénybe venni.”

(3) A Parkolási rendelet 7. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a parkoló-automatán feltüntetett pénzérmével vagy – ahol ennek technikai feltételei adottak – érintés nélküli bankkártyával, vagy”

(4) A Parkolási rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A megváltott parkolójegy csak az adott övezetben, az azon feltüntetett időtartamra és – ahol a forgalmi rendszám megadása szükséges – forgalmi rendszámra, a bérlet és a lakossági parkolási bérlet a bérleten feltüntetett időtartamra és parkolási szakaszra érvényes.”

(5) A Parkolási rendelet 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Azon parkolási szakaszokon, ahol a forgalmi rendszám megadásával váltható parkolójegy, másik automatából váltott, forgalmi rendszámot nem tartalmazó parkolójegy nem érvényes.”

(6) A Parkolási rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A bérlet és a lakossági parkolási bérlet díja a jármű által ténylegesen elfoglalt hely számától függően – a Szolgáltató szabályzatában meghatározott módon – a 2. mellékletben meghatározott díj alapul vételével fizetendő.”

(7) A Parkolási rendelet 1. melléklet 3. alcím 34-35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő 36. ponttal egészül ki:

„34. Bem tér,

35. Galamb utca, valamint

36. Kórház parkolólemez.”

5. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének (Pénzeszköz-átadási rendelet) 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A megállapodás tartalmazza, hogy a külső szerv az átadott pénzeszközt célirányosan felhasználja, és arról elszámol. A felhasználás időpontja a megállapodásban a ténylegesen tervezett felhasználási időponthoz, folyamatos felhasználás esetén a felhasználás befejeződéséhez igazodik. Ha a felhasználás tervezett időpontja a megállapodás megkötésekor nem ismert, annak legkésőbbi időpontja a (9) bekezdés kivételével a tárgyév december 15. napja lehet. Az elszámolási határidő időpontja nem lehet későbbi, mint az utolsó felhasználási időpontot követő hónap azon napja, amely számánál fogva megfelel az utolsó felhasználási időpontnak. Amennyiben az adott hónapban nincsen számánál fogva megfelelő nap, akkor a hónap utolsó napja. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egysége ellenőrzi.”

(2) A Pénzeszköz-átadási rendelet IV. fejezet 4. alcím 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Különös méltánylást érdemlő esetben a külső szerv elszámolási határidőt lejártát megelőzően benyújtott, indokolt kérelmére a döntéshozó hozzájárulhat az eredeti felhasználási céltól eltérő felhasználáshoz, ebben az esetben a megállapodás megfelelően módosítandó.”

(3) Pénzeszköz-átadási rendelet 9. § (10) bekezdésének i)-j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a 9. § (10) bekezdés az alábbi k) ponttal egészül ki:

„i) az egyházak támogatására szolgáló pályázati keret esetén,

j) az önkormányzati elismeréshez kapcsolódó pénzjutalom esetén, valamint

k) államháztartási szervezet részére pályázati önrész kiegészítésének céljából nyújtott támogatás esetén”

6. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vagyonkezelésből való kivonásról és a vagyonkezelői szerződés módosításáról a Közgyűlés dönt. A polgármester dönt az állami intézményfenntartóval, az Önkormányzat költségvetési szervével, valamint a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel kötött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításáról.”

7. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Közterület-használati rendelet) 2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. Utcai zenélés: közterületen történő akár egyénileg, akár több személy által együttesen folytatott zenélés, amennyiben ez a tevékenység nem tartozik bele a rendezvény fogalmába és kizárólag zenélő tevékenység végzésére irányul, amihez nem kapcsolódik egyéb tevékenység.”

(2) A Közterület-használati rendelet 17. § (1) bekezdés d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és az alábbi f) ponttal egészül ki:

„d) politikai jellegű rendezvény,

e) egyházi ünnephez, egyház vagy civil szerv karitatív tevékenységéhez kapcsolódó rendezvények, valamint

f) utcai zenélés”

(3) A Közterület-használati rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan használat esetén a pótdíj mértéke megegyezik a rendelet mellékletében meghatározott – a tényleges jogosulatlan használat időtartama és a terület nagysága alapján számított – bérleti díj négyszeres mértékével, de az legalább 50.000 Ft. A 17. § (1) bekezdés esetköreiben az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan vagy jogszabályba ütköző közterület-használat esetén a pótdíj mértéke 5000/Ft/m2/nap.”

(4) A Közterület-használati rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés szerinti jogosulatlan használat esetén a pótdíj mértéke 50.000 Ft. A 17. § (1) bekezdés esetköreiben a pótíj mértéke 5000/Ft/m2/nap.”

(5) A Közterület-használati rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § (1) Utcai zenélés a bérlő részére – egy adott közterület legfeljebb 5 m2-nyi területén – hetente két alkalommal, egy napon belül kétszer, két óra időtartamban lehetséges, 9 és 18 óra között, hangosító berendezés használata nélkül, a szerződésben meghatározott feltételekkel.

(2) Rendezvény ideje alatt, annak területén tilos az utcai zenélés.”

8. §

(1) Az SZMSZ 7. § (11) bekezdésében a „polgármester tiszteletdíjáról” szövegrész helyébe az „a polgármester illetményéről” szövegrész lép.

(2) Az SZMSZ 19. § (5) bekezdésében a „nyílt” szövegrész helyébe a „nyilvános” szövegrész lép.

9. §

(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 4. § (7) bekezdése a Kórház parkolólemez használatbavételi engedélyének jogerőssé válását vagy – bírósági felülvizsgálat hiányában – véglegessé válását követő 15. napon lép hatályba.

10. §

Hatályát veszti:

a) az SZMSZ 18. § (3) bekezdésében „az United Way Kisalföld Alapítvány által működtetett” szövegrész,

b) az SZMSZ 46. § (2) bekezdés b) pont 10. alpontja, valamint

c) a Közterület-használati rendelet 6. § j) pontja.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

5. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 5 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

29/2018. (XI. 16.) RENDELETE

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló

9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2018. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 67.707.555.608 Ft, és

b) bevételi főösszege 67.707.555.608 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, valamint

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet

lép.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

6. NAPIRENDI PONT:

Javaslat alapítvány támogatására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

188/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2018. évi előirányzata terhére 200.000 Ft támogatás átadásra kerüljön a „Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért” (9025 Győr, Liget u. 1., adószám: 19650823-1-41) részére, ajándékcsomagok összeállításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert a fenti támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2018. november 30. az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

7. NAPIRENDI PONT:

Javaslat térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

189/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjait – a 426/2005. (XII. 18.) Kgy. sz. határozattal elfogadott, 192/2017. (XI. 22.) Kgy. sz. határozat 1. és 2. számú mellékleteivel módosított szabályzatban szereplő térítési díjak helyett – 2019. január 1. napjától a háziorvosi szolgáltatások térítési díjai tekintetében az 1. számú, a térítéses fogászati ellátások díjai tekintetében a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

8. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

190/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési előirányzatai keretében 2019. évben átvállalja a fogszabályozási szolgálatok és háziorvosi ügyeleti ellátás folyó kiadásai közül: a fűtés, világítás, víz, csatorna, szemétszállítás költségét, a társasházi rendelők közös költségét és a riasztórendszer felügyeleti díját, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók esetében a riasztórendszer felügyeleti díját, továbbá a laborjárat költségeit. Az átvállalt közüzemi költségek, laborjárat költsége és bérleti díjak várható összege együttesen 43.460E Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban foglaltakból, valamint a jogszabály módosításokból eredő változások szerződéseken történő átvezetésére és az 1-5. sz. melléklet szerinti „Egészségügyi feladatok ellátására szóló szerződésmódosítás” megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 31.

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy 2019. évben a fogorvosok eszközbeszerzésére összesen 7.800E Ft-ot (300E Ft/praxis) biztosít az Önkormányzat éves költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

(Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester úr távozik az ülésről, a Közgyűlés létszáma 20 főre módosul.)

9. NAPIRENDI PONT:

Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

191/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése igazolja, hogy a Győr, József Attila út 85. szám alatti rendelőben működő 080090186 ágazati azonosító számú felnőtt háziorvosi alapellátási szolgálat betöltése ellátási érdekből indokolt.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a 080090186 kódszámú háziorvosi praxisban (Győr, József Attila út 85.) 2019. április 1-jétől Dr. Tóth Veronika lássa el a háziorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

10. NAPIRENDI PONT:

Javaslat pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal azt elfogadta.

192/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért „A megyei önkormányzatok és az önkormányzatok rendkívüli támogatása (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatás)” című pályázati kiírás alapján az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása terhére, a szociális alapellátással kapcsolatos meghosszabbított nyitvatartási idő miatti többletköltségek finanszírozása” című pályázat benyújtásával.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

11. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Tárogató Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal azt elfogadta.

193/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Tárogató Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával a 2017. december 16-tól 2022. augusztus 15-ig terjedő időtartamra megbízott Babics Vilmosné magasabb vezetői megbízását 2018. december 31. napjával visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés a Tárogató Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával 2019. január 1-jétől a következő eredményes intézményvezetői pályázat lebonyolításáig, de legkésőbb 2019. december 31-ig terjedő időszakra az intézmény jelenlegi óvodavezető-helyettesét, Marcali Hildát bízza meg jelenlegi illetménye meghagyásával és 100.485,- Ft magasabb vezetői pótlék megállapításával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

12. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR PROJEKT Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönre

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: A Győr Projekt Kft. több nagyberuházást is lebonyolított az elmúlt időszakban, amivel állami támogatás vagy minisztériummal kapcsolatos szerződés van. Az eddigi információk szerint a Győr Projekt Kft. lebonyolította és el is számolta a pályázati támogatásokat. A pályázati támogatások egy része azonban minisztériumi csúszás miatt nem került kifizetésre. Az a kérdése, hogy ezzel kapcsolatban, hogy állnak, sikerült-e ebben a tekintetben előre lépni.

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma főosztályáról írásban jelezték, hogy a támogatás elszámolását elfogadták, és főosztályvezetői szinten van már aláíráson a dokumentum. A kontrolling főosztály a támogatást elfogadta, de a hivatalos levél még nem érkezett meg.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

194/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság részére 280.000.000,- Ft (azaz kettőszáznyolcvanmillió forint) tagi kölcsön biztosításához.

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a tagi kölcsön fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosítást hagyja jóvá:

BEVÉTELEK

305429 GYŐR PROJEKT Kft. részére tagi kölcsön nyújtása + 417.000.000,- Ft

KIADÁSOK

305429 GYŐR PROJEKT Kft. részére tagi kölcsön nyújtása + 280.000.000,- Ft

350001 Tervezési tartalék + 137.000.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A tagi kölcsön visszafizetési határideje 2019. december 31.

Felelős: GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság

Határidő: azonnal

****

13. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Győr, Álmos u. 2. szám alatti, 4372/A/18 hrsz.-ú műhely ingatlan értékesítésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

195/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr, Álmos u. 2. szám alatti győri 4372/A/18 hrsz.-ú 28 m² nagyságú műhely megnevezésű ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított költségekkel növelt ár (1.920.000,- Ft). Az ingatlan a versenyeztetési eljárás nyertesének, illetve amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával élni kíván, a Magyar Állam részére értékesíthető, a versenyeztetési eljáráson létrejött vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlan értékesítésének napja

****

14. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a győri 1940/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő felépítmény tulajdonjogának rendezésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

196/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elismeri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonjogát az Önkormányzat tulajdonában álló győri 1940/4 hrsz.-ú ingatlanon található 1 db 63,00 m² területű, kereskedelmi funkciójú épületre vonatkozóan.

2. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban:

- a győri 1940/4/B hrsz.-ú, 63,00 m2 területű ingatlan, önálló ingatlanként kiemelésre kerüljön,

- a győri 1940/4 hrsz.-ú ingatlant terhelő és a győri 1940/4/B hrsz.-ú ingatlant illető földhasználati jog bejegyzésre kerüljön, határozatlan időre, de legfeljebb az épület fennállásáig,

azzal a feltétellel, ha az Önkormányzat és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. között kötendő megállapodás alapján a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. a földhasználati jog ellenértékét – 450.000,- Ft – egyszeri, kártalanítási összeget megfizette.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás, annak esetleges módosításai, és valamennyi kapcsolódó dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

15. NAPIRENDI PONT:

Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 6840 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 1 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta

A polgármester – képviselői kérésre – új szavazást rendel el. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 1 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

197/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 6840 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett irodaház megnevezésű, 236 m2 nagyságú, a természetben Győr, Apáca u. 9. sz. alatti ingatlanra, az Apáca 9 Investments Korlátolt Felelősségű Társaság – ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett korábbi cégnév: LITEXCO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság – (székhely: 9023 Győr, Mester u. 1.) eladó és a CL Consulting Kft. (székhely: 9022 Győr, Dunakapu tér 6.) vevő között létrejövő adásvételi szerződés tekintetében, a vételi ajánlat szerinti és a felek által kölcsönösen elfogadott 415.000 EUR + 112.050 EUR ÁFA vételáron, azonos tartalommal megkötendő szerződés esetén, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ában – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

16. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 15 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

198/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

17. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

199/2018. (XI. 16.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés az elfogadott munkaterv szerint 2018. december 20-án (pénteken) 10.00-kor lesz, és ugyanazon a napon 14.00 órai kezdettel kerül sor a közmeghallgatásra is.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 10:37 órakor bezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.