33/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

33/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 6/A. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A lakó szerepkörű övezetekben lakás rendeltetési egységenként, ha a lakás mérete

a) a nettó 45 m2-t nem éri el, akkor 1 gépjármű,

b) a nettó 45 m2-t elérő és 60 m2-t el nem érő, akkor 1,5 gépjármű vagy

c) a nettó 60 m2-t elérő, akkor 2 gépjármű

elhelyezése biztosítandó.”

2. §

A GYÉSZ 65. §-a kiegészül az alábbi (11) bekezdéssel:

„(11) Közterület fölé valamint közterület szintjére túlnyúló épületrész, épületszerkezet tartószerkezete a közterületen is elhelyezhető, amennyiben a túlnyúlást a közterületi övezettel közvetlenül határos építési övezet egyedi előírása megengedi.”

3. §

(1) A GYÉSZ 65/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az övezetben – ha a GYÉSZ 103. § másképpen nem rendelkezik - maximum 2%-os beépíthetőséggel elhelyezhető:

a) a köztér funkcióhoz és a rendezvénytér kialakításához-, működtetéséhez szükséges építmény,

b) közlekedési és közmű építmény,

c) kereskedelmi épület,

d) szolgáltató épület,

e) vendéglátó épület,

f) emlékmű,

g) köztéri művészeti alkotás, valamint

h) utcabútor.”

(2) A GYÉSZ 65/A. § az alábbi (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) Közterület fölé, valamint közterület szintjére túlnyúló épületrész, épületszerkezet tartószerkezete a közterületen is elhelyezhető, amennyiben a túlnyúlást a közterületi övezettel közvetlenül határos építési övezet egyedi előírása megengedi.

(6) Az övezet területén terepszint alatti parkolóépítmény létesítése abban az esetben megengedett, ha a

a) GYÉSZ 103. § arról kifejezetten rendelkezik, vagy

b) az SZT „terepszint alatti beépítés határa” elemmel jelöli.”

4. §

A GYÉSZ Csoportházas (C) beépítés alcím és a 95. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Csoportos társasházas (C) beépítés

95. §

(1) Építési helyenként egy épület létesíthető, amely több rendeltetési egységet foglal magában.

(2) Emeletszinten önálló rendeltetési egység nem létesíthető.

(3) A csoportos társasházas beépítésű övezetben melléképítmény a kerti építmény, a közműbecsatlakozási műtárgy és hulladéktároló kivételével nem helyezhető el. Kerti építmény kizárólag a saját használatú kertben helyezendő el legfeljebb 10 m2 alapterülettel. A közműbecsatlakozási műtárgy és hulladéktároló a saját használatú kertben nem helyezhető el. (4) Valamennyi lakó rendeltetési egységhez saját használatú kert alakítandó ki.

(5) A saját használatú kert gépjármű-tárolásra nem használható.

(6) A csoportos társasházas beépítésű övezetben a szükséges parkolószám a saját használatú kert kivételével biztosítandó.

(7) A csoportos társasházas beépítésű övezet a saját használatú kerten kívüli, be nem épített, burkolatlan része fásított zöldfelületként tartandó fenn.”

5. §

(1) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 01276, 01277, 01278 sz. övezetek egyedi előírásaival:

 01276  Az övezetben a GYÉSZ 101.§-ban foglaltaktól eltérően a maximális teleknagyság 1000 m2.
 01277  Az övezetben a GYÉSZ 101. §-ban foglaltaktól eltérően a maximális teleknagyság 1500 m2.
 01278  Az övezetben telkenként egy, legfeljebb két rendeltetési egységet – melyből az egyik lakás – magában foglaló lakóépület helyezhető el. Az egyik rendeltetési egység alapterülete a másik rendeltetési egység alapterületének 50%-át nem haladhatja meg.

(2) A GYÉSZ 103. §-ának a 04764 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírása helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 04764  Az övezetben csak lapostetős épület építhető.
Az övezetben épület csak telepítési tanulmány szerinti beépítési terv alapján helyezhető el.
A jogszabályok által előírt számú gépjármű terepszint alatti parkolóban helyezendő el.

(3) A GYÉSZ 103. §-ának a 00162, 00962 és 04805 sz. övezetekre vonatkozó egyedi előírása helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 
00162
 Az egységes megjelenés és utcakép érdekében a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolni szükséges az egyes épületek megépítésének megkezdését megelőző építési engedélyezési, településképi bejelentési eljárás vagy szakmai konzultáció során attól függően, hogy az adott építési tevékenységre milyen eljárás folytatandó le. Egy építési helyen egy tömegben legfeljebb nyolc önálló rendeltetési egység létesíthető.
 
00962
 Az egységes megjelenés és utcakép érdekében a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolni szükséges az egyes épületek megépítésének megkezdését megelőző építési engedélyezési, településképi bejelentési eljárás vagy szakmai konzultáció során attól függően, hogy az adott építési tevékenységre milyen eljárás folytatandó le. Egy építési helyen egy tömegben legfeljebb nyolc önálló rendeltetési egység létesíthető.
 
04805
 Az egységes megjelenés és utcakép érdekében a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolni szükséges az egyes épületek megépítésének megkezdését megelőző építési engedélyezési, településképi bejelentési eljárás vagy szakmai konzultáció során attól függően, hogy az adott építési tevékenységre milyen eljárás folytatandó le. Egy építési helyen egy tömegben legfeljebb nyolc önálló rendeltetési egység létesíthető.

(4) A GYÉSZ 103. §-ának a 04562 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírása helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 04562  Az épületek földszintjén (részben a csatlakozó terepszint alatt) kialakított gépjárműbeállók, tárolók az épületek szintszámának meghatározásánál figyelmen kívül hagyhatóak, az övezetben az abszolút épületmagasság járdaszint +15,5 m lehet.
Az övezetben a 3289/4 hrsz.-ú ingatlanon a parkolási mérleg biztosítása érdekében a zöldfelület mértéke az OTÉK 2. mellékletben maghatározott mértékig csökkenthető.

(5) A GYÉSZ 103. §-ának a 01053, 03150 sz. övezetekre vonatkozó egyedi előírása helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 01053  Az építési övezet területén
a) az elő-, oldal- és hátsókert mérete 0,0 m is lehet;
b) a terepszint alatt megengedett legnagyobb beépítettség 40%;
c) a fő rendeltetést kiszolgáló kiegészítő építmény is létesíthető;
d) a megengedett legnagyobb telekkihasználtsági mutató esetében a telken építhető épületeknek a csatlakozó terepszint feletti hasznos nettó szintterületén túl valamennyi egyéb terepszint feletti szintterület is figyelembe veendő;
e) az eltérő magassággal szabályozott építési helyen belül a megengedett legnagyobb építménymagasság 30,0 m;
f) az építmények legmagasabb pontja a rendezett terepszinttől számított 35,0 m lehet;
g) a szabályozási terven „Közterület vagy közhasználatra megnyitott magánterület űrszelvény feletti megengedett beépítése közhasználatú út épületen keresztül” elemmel jelölt, 12 m szabályozási szélességet el nem érő közterület, valamint közlekedési övezet területére az építési övezet közterület felőli határvonalán, valamint az építési övezeten belül elhelyezett építmény része, vagy szerkezeti eleme a közterület fölé, a közterület alá, valamint a közterület szintjére a teljes épület homlokhosszán méretkorlátozás nélkül túlnyúlhat,
h) a g) pont szerinti építési hely határvonala mentén a külön telken álló építmények terepszint alatt, űrszelvény szintjén, valamint űrszelvény felett az illetékes szakhatóság általi előírás szerinti osztályba sorolt tűzgátló szerkezetek beépítésével összeépíthetők, nyílással összekapcsolhatók, közterület irányába a telekhatáron álló homlokzaton, valamint határfalon nyílás nyitható, az épület pinceszintjén és alagsori szintjén lévő helyiségeinek, tereinek nyílásai, nyílászárói, szellőzői közterületi telek határán álló határfalon is kialakíthatók;
i) a terület rendeltetésszerű használatához legalább 400 db gépjármű elhelyezése biztosítandó, amely telken kívül is elhelyezhető;
j) az egyes érintett ingatlanok hasznosítása a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatára, valamint hasznosítására vonatkozó szabályok figyelembevételével történhet; valamint
k) a nem beépíthető területként szabályozott árvízvédelmi töltés menti, mentett oldali 10,0 m-es védősáv övezetre eső területén a meglévő építmények, műtárgyak megtarthatók és karbantarthatók, újonnan kizárólag a töltéstartozékok és szükség esetén az árvízvédelmi mű infrastrukturális létesítményei helyezhetők el.
 03150  Az építési övezet területén
a) az elő-, oldal- és hátsókert mérete 0,0 m is lehet;
b) a megengedett legnagyobb telekkihasználtsági mutató esetében a telken építhető épületeknek a csatlakozó terepszint feletti hasznos nettó szintterületén túl valamennyi egyéb terepszint feletti szintterület is figyelembe veendő;
c) a szabályozási terven „Közterület vagy közhasználatra megnyitott magánterület űrszelvény feletti megengedett beépítése közhasználatú út épületen keresztül” elemmel jelölt, 12 m szabályozási szélességet el nem érő közterület, valamint közlekedési övezet területére az építési övezet közterület felőli határvonalán, valamint az építési övezeten belül elhelyezett építmény része, vagy szerkezeti eleme a közterület fölé, a közterület alá, valamint a közterület szintjére a teljes épület homlokhosszán méretkorlátozás nélkül túlnyúlhat;
d) a c) pont szerinti építési hely határvonala mentén a külön telken álló építmények terepszint alatt, űrszelvény szintjén, valamint űrszelvény felett az illetékes szakhatóság általi előírás szerinti osztályba sorolt tűzgátló szerkezetek beépítésével összeépíthetők, nyílással összekapcsolhatók, közterület irányába a telekhatáron álló homlokzaton, valamint határfalon nyílás nyitható, az épület pinceszintjén és alagsori szintjén lévő helyiségeinek, tereinek nyílásai, nyílászárói, szellőzői közterületi telek határán álló határfalon is kialakíthatók, valamint
e) a szabályozási terven gyalogút elemmel jelölt sétány a c) pont szerinti épületszerkezet födémén is kialakítható, mely esetben a közterület utcaszintjének parkolási célú felhasználása megengedett, ahol mind a gépjárművek, mind a kerékpárok elhelyezését szolgáló műtárgy is elhelyezhető.

(6) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 01408, 04843, 04844, 04845 és a 04849 sz. övezetek egyedi előírásaival:

 01408  Az építési övezetet határoló övezethatár irányadó övezethatárnak minősül, amelytől mind a 04849 sz. övezet irányába 5 m-rel és mind annak irányából 5 m-rel el lehet térni az övezethatár egészén vagy bármely részén, valamint a szabályozási terven jelölt „be nem építhető terület” irányába legfeljebb annak határáig lehet eltérni. Az építési övezet paraméterei az irányadó övezethatáron belüli telekterületre alkalmazandóak.
Az övezet területén
a) az elő-, oldal- és hátsókert mérete 0,0 m is lehet;
b) a terepszint alatt megengedett legnagyobb beépítettség 100%;
c) az épület pinceszintjén és alagsori szintjén lévő helyiségeinek, tereinek nyílásai, nyílászárói, szellőzői közterületi telek határán álló határfalon is kialakíthatók, a külön telken álló építmények terepszint alatt az illetékes szakhatóság előírása szerinti osztályba sorolt tűzgátló szerkezetek beépítésével összeépíthetők, nyílásokkal összekapcsolhatók;
d) az építési övezet közterület felőli határvonalán, valamint az építési övezeten belül elhelyezett építmény része, vagy szerkezeti eleme a közterület fölé, valamint közterület szintjére a teljes épület homlokhosszán méretkorlátozás nélkül túlnyúlhat;
e) az építmények rendeltetésszerű használatához 40 db kerékpár elhelyezése biztosítandó, valamint
f) a területek rendeltetésszerű használatához biztosítandó gépjármű-, valamint kerékpártárolók telken kívül, a csatlakozó közterületi övezetek területén is kialakíthatók.
 04843  Az övezet területén
a) a megengedett legnagyobb beépítettség 5%;
b) a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m;
c) az övezetben a szabályozási terven jelölt építési helyen a megengedett rendeltetések közül csak kereskedelmi, szolgáltató, valamint vendéglátó rendeltetésű épület létesíthető;
d) ) a szabályozási terven „Közterület, vagy közhasználatra megnyitott magánterület űrszelvény feletti megengedett beépítése közhasználatú út épületen keresztül” elemmel jelölt, 12 méter szabályozási szélességet el nem érő közterület, valamint közlekedési övezet területére az építési övezet közterület felőli határvonalán, valamint az építési övezeten belül elhelyezett építmény része, vagy szerkezeti eleme a közterület fölé, a közterület alá, valamint a közterület szintjére a teljes épület homlokhosszán méretkorlátozás nélkül túlnyúlhat e) a d) pont szerinti építési hely határvonala mentén a külön telken álló építmények terepszint alatt, űrszelvény szintjén, valamint űrszelvény felett az illetékes szakhatóság általi előírás szerinti osztályba sorolt tűzgátló szerkezetek beépítésével összeépíthetők, nyílással összekapcsolhatók;
f) az egyes érintett ingatlanok hasznosítása a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatára, valamint hasznosítására vonatkozó szabályok figyelembe vételével történhet.
 04844

 Az övezet területén
a) az elő-, oldal- és hátsókert mérete 0,0 m is lehet;
b) a meglévő épület beépítettséget növelő bővítése kizárólag a szabályozási terven jelölt építési helyen megengedett;
c) a szabályozási terven „Közterület, vagy közhasználatra megnyitott magánterület űrszelvény feletti megengedett beépítése közhasználatú út épületen keresztül” elemmel jelölt, 12 méter szabályozási szélességet el nem érő közterület, valamint közlekedési övezet területére az építési övezet közterület felőli határvonalán, valamint az építési övezeten belül elhelyezett építmény része, vagy szerkezeti eleme a közterület fölé, a közterület alá, valamint a közterület szintjére a teljes épület homlokhosszán méretkorlátozás nélkül túlnyúlhat
d) a b) pont szerinti építési hely határvonala mentén a külön telken álló építmények terepszint alatt az illetékes szakhatóság általi előírás szerinti osztályba sorolt tűzgátló szerkezetek beépítésével összeépíthetők, nyílással összekapcsolhatók;
e) közterület irányába a telekhatáron álló homlokzaton, valamint határfalon nyílás nyitható, az épület pinceszintjén és alagsori szintjén lévő helyiségeinek, tereinek nyílásai, nyílászárói, szellőzői közterületi telek határán álló határfalon is kialakíthatók;
f) az egyes érintett ingatlanok hasznosítása a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatára, valamint hasznosítására vonatkozó szabályok figyelembevételével történhet.
 04845  Az övezet területén
a) 200 m2-nél nagyobb önálló épület létesítése is megengedett;
b) a megengedett legnagyobb telekkihasználtsági mutató esetében a telken építhető épületeknek a csatlakozó terepszint feletti hasznos nettó szintterületén túl valamennyi egyéb terepszint feletti szintterület is figyelembe veendő;
c) a nem beépíthető területként szabályozott árvízvédelmi töltés menti, vízoldali 10,0 m-es védősávban csak a töltéstartozékok és – szükség esetén – az árvízvédelmi mű infrastrukturális létesítményei helyezhetők el;
d) az egyes ingatlanok hasznosítása a nagyvízi meder használatára, valamint hasznosítására vonatkozó szabályok figyelembevételével történhet, valamint
e) a terület rendeltetésszerű használatához legalább 60 db gépjármű elhelyezése biztosítandó, amely telken kívül is elhelyezhető.
 04849  Az övezet területén
a) a beépítés megengedett módja szabadonálló;
b) az elő-, oldal-, és hátsókert mérete 0,0 m is lehet;
c) a megengedett legnagyobb beépítettség 10%;
d) a terepszint alatt megengedett legnagyobb beépítettség 100%;
e) a terepszint alatti beépítés a szabályozási terven „be nem építhető terület” elemmel jelölt területsávban is megengedett;
f) a szabályozási terven „be nem építhető terület” jelkulccsal jelölt terület a terepszinten a közforgalom számára szabadon hagyandó;
g) az f) pont szerinti „be nem építhető területen” a terepszinten építményt elhelyezni a GYÉSZ Közúti közlekedési övezetre vonatkozó előírásai szerint lehet, valamint
h) az épület pinceszintjén és alagsori szintjén lévő helyiségeinek, tereinek nyílásai, nyílászárói, szellőzői közterületi telek határán álló határfalon is kialakíthatók, a külön telken álló építmények terepszint alatt az illetékes szakhatóság előírása szerinti osztályba sorolt tűzgátló szerkezetek beépítésével összeépíthetők, nyílásokkal összekapcsolhatók.

6. §

A GYÉSZ a következő 119/B. §-sal egészül ki:

„119/B. § E rendeletnek a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról szóló 33/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel

a) módosított 65/A. § (2) bekezdése, 103. §-ának a 01053 és 03150 sz. egyedi előírása,

b) megállapított 65. § (11) bekezdése, 65/A. § (5)-(6) bekezdése, 103.§-ának a 01408, 04843, 04844, 04845 és a 04849 sz. egyedi előírása, 2. sz. melléklete terepszint alatti beépítés határa jelkulcsa és a 7. sz. melléklet 38-45. sora és a

c) szabályozási tervalapjának az SZTM 2018-62 és az SZTM 2018-063 tervszámú szabályozási tervlapja

a GYÉSZ módosításáról szóló 33/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdésében meghatározott hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyben is alkalmazandó.”

7. §

A GYÉSZ 2. sz. melléklete kiegészül az alábbi jelkulccsal:

8. §

A GYÉSZ 7. sz. melléklete (Az OTÉK előírásaitól a szakminisztérium által engedélyezett eltérések táblázata) kiegészül a 38-45. sorral:

 sor-
szám
 hely  OTÉK-tól való eltérés  érintett
övezet sorszáma
 felmentés
 
38.
 Győr – Belváros, Győri Nemzeti Színház  Az OTÉK 35. § (9) bekezdés b) pontjában, valamint az OTÉK 40. §-ban foglaltaktól eltérően a létesítmény közterület fölé, valamint a közterület szintjére túlnyúló épületrészinek, szerkezetinek kialakíthatósága méretkorlátozás nélkül megengedhető  01408  
Végh Csaba
Állami Főépítész GYD-02/921-2/2018 számú levele szerint.
 39.  Győr – Belváros, Győri Nemzeti Színház  Az OTÉK 7. mellékletében foglaltaktól eltérően a biztosítandó kerékpártárolók száma maximálisan 40 db  01408  
Végh Csaba
Állami Főépítész GYD-02/921-2/2018 számú levele szerint.
 40.  Győr – Belváros, Győri Nemzeti Színház  Az OTÉK 30/B. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően az OTÉK 6. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítetett feltételekkel ellentétben az övezetben a maximális megengedhető beépíthetőség 10%  04849  Végh Csaba
Állami Főépítész GYD-02/921-2/2018 számú levele szerint.
 41.  Győr – Belváros, Győri Nemzeti Színház  Az OTÉK 37. § (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a színház, valamint a hozzá kapcsolódó parkolási létesítmények pinceszinten, illetve alagsori szinten lévő helyiségeinek, valamint tereinek összekapcsolása érdekében a telek határán álló határfalakon a nyílás-nyitás engedélyezhető  01408
04849
 Végh Csaba
Állami Főépítész GYD-02/921-2/2018 számú levele szerint.
 42.  Győr – Sziget, Strand és fürdő-komplexum területe  Az OTÉK 2. mellékletében meghatározottaktól eltérően a különleges közlekedési övezetre vonatkozóan a minimális zöldfelületi arány 0%-ban kerül rögzítésre  03150  Végh Csaba
Állami Főépítész GYD-02/926-2/2018 számú levele szerint
 43.  Győr – Sziget, Strand és fürdő-komplexum területe  Az OTÉK 37. § (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a strand és fürdőkomplexum, valamint a hozzá kapcsolódó parkolási létesítmények pinceszinten, illetve alagsori szinten lévő helyiségeinek, valamint tereinek összekapcsolása érdekében a telek határán álló határfalakon a nyílás-nyitás engedélyezhető  01053
03150
04843
04844
 Végh Csaba
Állami Főépítész GYD-02/926-2/2018 számú levele szerint
 44.  Győr – Sziget, Strand és fürdő-komplexum területe  Az OTÉK 35. § (9) bekezdés b) pontjában, valamint az OTÉK 40.§-ban foglaltaktól eltérően a létesítmény közterület fölé, valamint a közterület szintjére túlnyúló épületrészinek, szerkezetinek kialakíthatósága méretkorlátozás nélkül megengedhető  01053
03150
04843
04844
 Végh Csaba
Állami Főépítész GYD-02/926-2/2018 számú levele szerint

9. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2016-026 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2017-060, SZTM 2018-032, SZTM 2018-041, SZTM 2018-067 és az SZTM 2018-069 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező SZTM 2018-053, SZTM 2018-060, SZTM 2018-061, SZTM 2018-064, SZTM 2018-065, SZTM 2018-066, SZTM 2018-071, SZTM 2018-072 és az SZTM 2018-074 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(4) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 4. mellékletét képező SZTM 2018-062 és az SZTM 2018-063 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

10. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet 1. §-a, 4. §-a, 5. § (3) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és a 11. § a) pontja 2019. január 4. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és a 11. § b) pontja 2019. január 19. napján lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti a

a) GYÉSZ 33. § (6) bekezdése és a

b) GYÉSZ 103.§-ának a 04759, 04760, 04776 sz. övezetekre vonatkozó egyedi előírása.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

33/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2016-026

2. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

33/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2017-060

SZTM 2018-032

SZTM 2018-041

SZTM 2018-067

SZTM 2018-069

3. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

33/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2018-053

SZTM 2018-060

SZTM 2018-061

SZTM 2018-064

SZTM 2018-065

SZTM 2018-066

SZTM 2018-071

SZTM 2018-072

SZTM 2018-074

4. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

33/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2018-062

SZTM 2018-063

Általános indoklás

A rendelettervezet Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) SZTM 2016-026, SZTM 2018-032, SZTM 2018-041, SZTM 2018-053, SZTM 2018-060, SZTM 2018-061, SZTM 2018-062, SZTM 2018-063, SZTM 2018-064, SZTM 2018-065, SZTM 2018-066, SZTM 2018-067, SZTM 2018-068; SZTM 2018-069; SZTM 2018-071; SZTM 2018-072; SZTM 2018-073 és az SZTM 2018-074 számon nyilvántartott tervmódosításokhoz kapcsolódó módosítási javaslatokat tartalmazza.

Részletes indokolás

az 1.§-hoz

A GYÉSZ 6/A. § módosítását tartalmazó rendelkezés.

a 2. §-hoz

A GYÉSZ 65. § módosítását tartalmazó rendelkezés.

a 3. §-hoz

A GYÉSZ 65/A. § módosítását tartalmazó rendelkezés.

a 4. §-hoz

A GYÉSZ csoportházas beépítési mód alcímének és a 95. §-ának módosítását tartalmazó rendelkezés.

az 5. §-hoz

A GYÉSZ 103. § módosítását és kiegészítését tartalmazó rendelkezések.

a 6. §-hoz

Átmeneti rendelkezések.

a 7. §-hoz

A GYÉSZ 2. sz. melléklete kiegészítése új jelkulccsal.

a 8. §-hoz

A GYÉSZ 7. sz. mellékletének (az OTÉK előírásaitól a szakminisztérium által engedélyezett eltérések táblázata) kiegészítése.

a 9. §-hoz

A GYÉSZ szabályozási terv egyes tervlapjainak módosítását tartalmazó rendelkezés.

a 10. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

a 11. §-hoz

Hatályukat vesztő rendelkezések.

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.