217/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

217/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

A győri 8706/1 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. december 20-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

20. NAPIRENDI PONT

A győri 8706/1 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása

217/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, győri 8706/1 hrsz.-ú, 1541 m2 területű, Győr, Töltésszer u. 20. sz. alatti ingatlan – versenyeztetési eljárás mellőzésével történő – bérbeadásához a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat részére 15 év határozott időtartamra, az alábbi feltételekkel:

a) az ingatlan bérleti díja a bérlet 15 éves időtartamára 420.000,- Ft/hó + áfa (négyszázhúszezer forint/hó + általános forgalmi adó) figyelembevételével 75.600.000,- Ft + áfa (hetvenötmillió-hatszázezer forint + általános forgalmi adó), melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a bérleti szerződés hatálybalépését követően egy összegben, legkésőbb 2018. december 31. napjáig fizet meg;

b) a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanban legalább 2020. december hó 31. napjáig ellátja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2134/2005. (VII. 8.) számú Kormányhatározatban meghatározott vízi- és szabadidő sporttevékenység ellátásával kapcsolatos feladatát (elsődleges feladatellátás), továbbá évente, legkésőbb a tárgyév november 30. napjáig beszámol Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának e tevékenység ellátásáról. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnak az ingatlanban folytatott tevékenysége a szerződésben rögzített elsődleges feladatellátást nem veszélyeztetheti;

c) a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a bérelt ingatlant Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, valamint önként vállalt sportcélú feladatainak ellátása mellett jogosult a saját kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához használni;

d) amennyiben a célhoz kötött elsődleges feladatellátás hiányosságai vagy a beszámolási kötelezettség késedelmes teljesítése miatt a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat hibájából a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére kötbér vagy más jogcímen fizetési kötelezettséget ír elő, azt a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat köteles megtéríteni;

e) az ingatlan fenntartásáról (üzemeltetés, karbantartás, a szükséges felújítások elvégzése) a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat köteles gondoskodni, az ingatlanban teljes vagy részleges felújítást, korszerűsítést, átalakítást, bővítést kizárólag Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárulásával végezhet;

f) a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az ingatlant albérletbe, más szerv vagy személy használatába tartósan sem ingyenesen, sem visszterhesen nem adhatja, jogosult azonban a kötelező és önként vállalt feladatai ellátáshoz kapcsolódó rendezvények vagy események tartásához alkalmanként harmadik személy részére azt átengedni.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés esetleges módosításainak és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyonhasznosítási Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.