1118/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

1118/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (4778/65/A/19 hrsz.)

…………. napirendi pont

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság előterjesztése

Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (4778/65/A/19 hrsz.)

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelete (a továbbiakban: rendelet) alapján a 13/2017. (II. 24.) Kgy. határozatával lehetővé tette a győri 4778/65/A/19 hrsz.-ú Győr, Kodály Zoltán utca 2/C. III/6. sz. alatti, 54 m2 nagyságú, 2 szobás önkormányzati tulajdonú bérlakás – szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja részére történő – elidegenítését. A lakás vételára 11.900.000,- Ft becsült érték alapul vételével 8.330.000,- Ft-ban került megállapításra.

A vételre jogosult 2018. május 14. napján elhunyt, ezért a 2016. november 24-én kelt bérleti jogviszonyt megszüntető és elővásárlási jogot alapító szerződés 1/B.) pontja alapján, az elővásárlási jog a bérleti jogviszony folytatására jogosult eltartót illeti meg, aki a bérleti jogviszonyt megszüntető és elővásárlási jogot alapító szerződés módosítását az Önkormányzattal megkötötte.

A GYŐR-SZOL Zrt. elkészítette az ingatlan értékbecslését, mely szerint a lakás becsült ÁFA mentes értéke 14.000.000,- Ft. A rendelet 10. §-a szerint a szerződésen alapuló elővásárlási joggal érintett bérlakás vételára a forgalmi érték 70%-a, 9.800.000,- Ft. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 14. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben a Magyar Állam az Nvt-ben biztosított elővásárlási jogával az arra nyitva álló határidő (35 nap) alatt nem él, vagy arról nem nyilatkozik, a lakás – szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja (továbbiakban jogosult) részére történő – értékesítésére lehetőség nyílik. Amennyiben a Magyar Állam élni kíván elővásárlási jogával, abban az esetben a lakást a volt bérlő bérleti jogával terhelten vásárolhatja meg. Az elővásárlási jogot alapító szerződés rendelkezik arról is, hogy amennyiben a jogosult bármely okból – értve ez alatt azt is, ha a Magyar Állam élni kíván a jogosultat megelőző elővásárlási jogával – nem tudja megvásárolni a lakást, az önkormányzat határozatlan időre szóló bérleti jogot biztosít a volt bérlő számára. A rendelet 1. § (2) bekezdése alapján döntésre a Közgyűlés jogosult.

A Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 13/2017. (II. 24.) Kgy. határozatát visszavonja és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a győri 4778/65/A/19 hrsz.-ú (Győr, Kodály Zoltán utca 2/C. III/6. ajtó), 54 m2 nagyságú, 2 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 9.800.000,- Ft vételáron.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2019. november 24.

Győr, 2018. december 10.

Laczkovits-Takács Tímea

elnök

Előterjesztő: Laczkovits-Takács Tímea elnök

Előterjesztést tárgyalta: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály/ Vagyonhasznosítási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.