1120/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

1120/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a győri 8706/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadására

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat a győri 8706/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Városi Önkormányzat) 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képezi a győri 8706/1 hrsz. alatt felvett, 1541 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett vízi sporttelep megnevezésű, a természetben Győr, Töltésszer u. 20 sz. alatt található ingatlan (a továbbiakban: ingatlan), mely a Városi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának részét képezi.

Az ingatlant a Városi Önkormányzat a 2134/2005. (VII. 8.) számú Kormányhatározatban foglaltak alapján vízi és szabadidő sporttevékenység feladat biztosításának céljából, a 2005. szeptember hó 5. napján aláírt tulajdonba adási szerződéssel, ingyenesen kapta tulajdonba a Magyar Államtól. A tulajdonba adási szerződés a Kormányhatározattal összhangban rögzíti, hogy az ingatlant 15 évig elsődlegesen sportcélra lehet használni és ezt a célt az ingatlan másodlagos hasznosítása sem veszélyeztetheti.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (székhelye: Győr, Városház tér 3., a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) megkereste a Városi Önkormányzatot (együttesen: a két Önkormányzat) és bérleti szerződés megkötése iránti szándékát jelezte a győri 8706/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében a következő indokok alapján:

A Megyei Önkormányzat részt vesz egy – több szigetközi településsel együtt megvalósítandó, „Aktív turisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járásmódokkal” című – víziturisztikai célú projektben, mely keretén belül az ingatlant be tudná kapcsolni a víziútvonalba annak utolsó állomásaként.

Részt vesz továbbá a Megyei Önkormányzat a „Sacravelo – Dunamenti kerékpáros zarándok hálózat létrehozása” című projektben, amely bemutatja a Duna-mente gazdag kulturális örökségét és szakrális értékeit, kihasználva a természeti környezet szépségét a magyar-szlovák határmenti régióban, mely útvonalba az ingatlant szintén be tudná kapcsolni.

Fentieken túl a Megyei Önkormányzat tagja a Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanácsnak, amelynek kezdeményezésére 2015 szeptemberében 25 település együttműködési megállapodást kötött a „Discover the Small & Moson Danube by bike and boat” (Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval) projekt előkészítésére, megvalósítására és fenntartására. E projekt célja, hogy a Duna, Mosoni-Duna és Kis-Duna folyók mentén, határon átnyúlóan, a Csallóközben és Szigetközben (Pozsonytól Ácsig) megteremtse a víziturizmus infrastrukturális és szolgáltatási feltételeit és kereteit, illetve a folyószakaszokra közös ökoturisztikai kínálatot, márkát hozzon létre, azt népszerűsítse, mely hálózatba a bérbeadás esetén szintén bekapcsolná az ingatlant.

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előzetes egyeztetéseket követően 2018. november 9-én tartott zárt ülésén hozott, 49/2018. (XI.9.) KH számú határozatával (a továbbiakban: döntés) döntött az ingatlan bérbevételéről. Ezt követően kérelmet nyújtott be a Városi Önkormányzathoz, amelyben abbéli szándékát fejezte ki, hogy a győri 8706/1 hrsz. alatt felvett Győr, Töltésszer u. 20 sz. alatt található kivett vízi sporttelep megnevezésű ingatlant 15 évre bérbe szándékozik venni és ezzel egyidejűleg 2020. december 31. napjáig átvállalja, ellátja és egyidejűleg elősegíti a Városi Önkormányzatnak az ingatlanhoz kötődő, kötelezően ellátandó elsődleges vízi- és szabadidő sporttevékenység ellátásával kapcsolatos feladatait (a továbbiakban: elsődleges sportcélú feladatok) és vállalja, hogy az ingatlanban folytatott saját kötelező és önként vállalt feladatai ellátásával és tevékenységével (a továbbiakban: egyéb feladatok) nem veszélyezteti azokat.

A fentiekre figyelemmel a két Önkormányzat a közöttük lefolytatott egyeztetések és a Megyei Önkormányzat fent írt döntése alapján bérleti szerződést kötött, amely Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) bérbeadást jóváhagyó döntése meghozatalának napján lép hatályba az alábbi feltételekkel:

A Megyei Önkormányzat 15 év határozott időre az ingatlanvagyon-értékelő igazságügyi szakértő által meghatározott 420.000,- Ft/hó + áfa (négyszázhúszezer forint/hó + általános forgalmi adó) figyelembevételével összesen: 75.600.000,- Ft + áfa (hetvenötmillió-hatszázezer forint + általános forgalmi adó) összegért bérbe veszi az ingatlant, mely bérleti díjat előre, egy összegben megfizet a Városi Önkormányzat számára.

A Megyei Önkormányzat vállalta, hogy a Városi Önkormányzatnak az ingatlanhoz kapcsolódó kötelező sportcélú (elsődleges) hasznosítási kötelezettségét legalább 2020. december hó 31. napjáig ellátja. Emellett a bérleti időtartam fennmaradó részében az ingatlant a sportcélú hasznosításon kívül a saját kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához jogosult használni.

A Megyei Önkormányzat a bérleti jogviszony időtartama alatt az ingatlan felújítására vonatkozó pályázatot is be kíván benyújtani – az ingatlan fejlesztésének végrehajtása érdekében – amellyel kapcsolatosan együttműködik a Városi Önkormányzattal, a szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzésénél.

Az ingatlan – feladatátadással történő – bérbeadása és a feladatátvállalással együtt járó felújítása, a sportágak fejlődése, kiterjesztése (kerékpár sport, vízi turizmus) és az ehhez kapcsolódó infrastrukturális fejlődés a gyors ütemben fejlődő Győr városának és a város agglomerációjában élőknek is előnyére válik és érdekében áll. Mindezeket figyelembe véve a sportcélú közfeladat ellátása érdekében az ingatlan bérbeadásának, jelentős fejlesztésekkel járó hasznosításának nincs akadálya.

A Megyei Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott területi önkormányzat, ennél fogva államháztartási körbe tartozó szervezetnek minősül.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (17) bekezdés a) pontja szerint mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás államháztartási körbe tartozó szervezet javára történik.

Az Nvt. 11. § (10) bekezdése alapján nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időtartamra köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb öt évvel meghosszabbítható.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a korlátozottan forgalomképes vagyon bérbeadásáról nettó 15.000.000,- Ft vagyonértéktől a Közgyűlés jogosult dönteni, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. alcímének 1.1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

A fentiekre tekintettel, javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek a győri 8706/1 hrsz. alatt felvett ingatlan – versenyeztetési eljárás mellőzésével történő – bérbeadásának jóváhagyását, és ezzel összefüggésben az alábbi döntések meghozatalát:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, győri 8706/1 hrsz-ú, 1541 m2 területű, Győr, Töltésszer u. 20. sz. alatti ingatlan – versenyeztetési eljárás mellőzésével történő – bérbeadásához a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat részére 15 év határozott időtartamra, az alábbi feltételekkel:

a) az ingatlan bérleti díja a bérlet 15 éves időtartamára 420.000,- Ft/hó + áfa (négyszázhúszezer forint/hó + általános forgalmi adó) figyelembevételével 75.600.000,- Ft + áfa (hetvenötmillió-hatszázezer forint + általános forgalmi adó), melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a bérleti szerződés hatálybalépését követően egy összegben, legkésőbb 2018. december 31. napjáig fizet meg;

b) a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanban legalább 2020. december hó 31. napjáig ellátja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2134/2005. (VII. 8.) számú Kormányhatározatban meghatározott vízi- és szabadidő sporttevékenység ellátásával kapcsolatos feladatát (elsődleges feladatellátás), továbbá évente, legkésőbb a tárgyév november 30. napjáig beszámol Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának e tevékenység ellátásáról. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnak az ingatlanban folytatott tevékenysége a szerződésben rögzített elsődleges feladatellátást nem veszélyeztetheti;

c) a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a bérelt ingatlant Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, valamint önként vállalt sportcélú feladatainak ellátása mellett jogosult a saját kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához használni;

d) amennyiben a célhoz kötött elsődleges feladatellátás hiányosságai vagy a beszámolási kötelezettség késedelmes teljesítése miatt a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat hibájából a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére kötbér vagy más jogcímen fizetési kötelezettséget ír elő, azt a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat köteles megtéríteni;

e) az ingatlan fenntartásáról (üzemeltetés, karbantartás, a szükséges felújítások elvégzése) a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat köteles gondoskodni, az ingatlanban teljes vagy részleges felújítást, korszerűsítést, átalakítást, bővítést kizárólag Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárulásával végezhet;

f) a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az ingatlant albérletbe, más szerv vagy személy használatába tartósan sem ingyenesen, sem visszterhesen nem adhatja, jogosult azonban a kötelező és önként vállalt feladatai ellátáshoz kapcsolódó rendezvények vagy események tartásához alkalmanként harmadik személy részére azt átengedni.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés esetleges módosításainak és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2018. december 12.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály/ Vagyonhasznosítási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.