1122/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

1122/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a 153/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat 2. és 3. pontjának visszavonására

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat a 153/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat 2. és 3. pontjának visszavonására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 4554/5904 arányú és a Borisz & B Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Borisz & B Kft., székhely: 9025 Győr, Nyár u. 5., Cg.: 08-09-013623) 1350/5904 arányú tulajdonát képezi a győri 6400 hrsz.-ú, 5903 m2 területű, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű belterületi ingatlan.

A Borisz & B Kft. tulajdonostárs ügyvezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a győri 6400 hrsz.-ú ingatlanon a kizárólagos használatukban lévő, 328 m2 területű, gazdasági épület tulajdonjogát ismerje el, és ugyanezen ingatlan tervezett megosztása folytán kialakuló győri 6400/1 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar gazdasági épület megnevezésű, 3789 m2 területű ingatlanból az Önkormányzat 2439/3789 tulajdoni illetőségének megfelelő 2439 m2 földterületet értékesítse részükre.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 153/2018. (IX. 21.) Kgy. határozatának (a továbbiakban: Közgyűlési döntés) 1. pontjában elismerte a Borisz & B Kft. tulajdonjogát a gazdasági épületre, a 2. pontjában döntött arról, hogy a győri 6400 hrsz.-ú ingatlan győri 6400/1 hrsz.-ú, 3789 m2 területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, a győri 6400/1/A hrsz.-ú, 204 m2 területű lakóház, a győri 6401/1/B hrsz.-ú, 64 m2 területű garázs és a győri 6400/2 hrsz.-ú, 2114 m2 területű kivett gazdasági épület megnevezésű ingatlanokra megosztásra kerüljön, a 3. pontjában pedig hozzájárult ahhoz, hogy a megosztást követően kialakuló győri 6400/1 hrsz. alatti ingatlanban fennálló tulajdonközösség megszüntetésre kerüljön akként, hogy a Borisz & B Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2439/3789 arányú tulajdoni hányadát – tulajdonközösség megszüntetése jogcímén – versenyeztetési eljárás mellőzésével magához váltsa, az ingatlanvagyon-értékelő által meghatározott 15.000.000,- forint (azaz: tizenötmillió forint) vételárért.

A telekalakítási eljárás során a Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Pannon-Víz Zrt.) nem tett észrevételt, a Közgyűlési döntést követően azonban kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Közgyűlési döntés 2. és 3. pontját vonja vissza.

Kérelmük indokául előadták, hogy a megosztást követően kialakuló győri 6400/2 hrsz.-ú ingatlanon találhatóak a Pannon-Víz Zrt. üzemeltetésében lévő és jelenleg is üzemelő Győr-Belvárosi szennyvíz átemelő, valamint egy közel tíz méter hosszú 6 m széles és 7 m mély Homokfogó műtárgy (a továbbiakban: Műtárgyak).

Győr Város fejlődése, a megnövekedett lakossági igények kielégítése és a magas színvonalú szolgáltatásokkal történő ellátás megvalósítása érdekében, a kor igényeihez igazodó korszerű szennyvízátemelő kialakítására van szükség. Ez plusz helyigénnyel jár, mivel a műtárgyak üzemeltetéséhez további kiszolgáló épületek létesítése és kiszolgáló terület megléte szükséges annak érdekében, hogy a biztonságos és zavartalan üzemeltetés feltételeit meg lehessen teremteni. Mindezekhez nem elégséges a változás után kialakuló győri 6400/2 hrsz.-ú ingatlan területe (amelyen a Műtárgyak találhatóak).

A fentiekre tekintettel indokolt a Közgyűlési döntés 2. és 3. pontjának visszavonása, így egyetértés esetén javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi döntés meghozatalát.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 153/2018. Kgy. határozatának 2. és 3. pontját visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2018. december 12.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyonhasznosítási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.