1123/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

1123/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi ellenőrzési tervére

…………. napirendi pont

Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi ellenőrzési tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A költségvetési szervek belső ellenőrzési kötelezettsége törvényen nyugszik: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről, melynek a részletes feltételeit a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) határozza meg. A belső ellenőrzés céljával összhangban a belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodás és a közfeladatok ellátását vizsgálhatja.

A belső ellenőrzés az éves ellenőrzési terv alapján zajlik. A Bkr. 31. § (1) bekezdésének megfelelően és a stratégiai belső ellenőrzési tervvel összhangban a belső ellenőrzési vezető a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet köteles készíteni, melyet – helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén – a Bkr. 32. § (3) bekezdése szerint a tárgyévet megelőző év november 30-ig a jegyző részére jóváhagyásra köteles megküldeni. A helyi önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét a képviselő-testület – az Mötv. 119. § (5) bekezdése és a Bkr. 32. § (4) bekezdése előírásának megfelelve – a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A Bkr. 31. § (4) bekezdése szerinti tartalmi elemek alapján összeállított Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi belső ellenőrzési terve az ellenőrzési folyamatokat tervezett vizsgálatok (intézmény és gazdasági társaság, Hivatal, Önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat), valamint tartalékidő terhére elvégzendő vizsgálatok (soron kívüli vizsgálatok) bontásban mutatja be. A Bkr. 29. § (4) bekezdése alapján „ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, a belső ellenőrzést ellátó szervnek a tervezés során elkülönítetten kell terveznie az irányító szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőreként végzett ellenőrzéseket.” A Hivatalon kívül tehát a többi költségvetési szerv vonatkozásában irányító szervként végzett ellenőrzésről van szó.

Az előterjesztés 1. számú melléklet „III. Tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések” részében tervezett 105 ellenőri napot igénylő 5 vizsgálat a rendkívüli ellenőrzésekre felmerülő esetleges igények függvényében valósítható meg. Ez azt jelenti, hogy a terven felüli vizsgálat(ok) végrehajtásával a tartalékidő terhére feltételesen tervezett vizsgálatok elmaradhatnak és azok a következő éves ellenőrzési tervben ismét megjelenhetnek. A tervezés ez a módja biztosítja az ellenőrzési terv Bkr. 32. § (5) bekezdése szerinti módosítás nélküli végrehajtását az évközi igények együttes figyelembevételével.

A Bkr. 31. § (4) bekezdés e) pontja szerinti, a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitást a Hivatal Ellenőrzési Osztályának 6 fő belső ellenőri létszáma határozza meg. Külső erőforrás bevonása a Hivatal ellenőrzési szervezeti egységére tekintettel nem indokolt. Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges ellenőrzési kapacitást a 2. számú melléklet mutatja be, megjelenítve többek között a tanácsadó tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzésre fordítható kapacitásigényt is.

Az ellenőrzések megvalósítására rendelkezésre álló 890 ellenőri napból az Önkormányzat intézményeinek és egy gazdasági társasága vizsgálataira 550 nap, míg a Hivatal szervezeti egységeinek, az Önkormányzat és egy nemzetiségi önkormányzat tevékenységének vizsgálataira 235 nap, a soron kívüli vizsgálatokra pedig 105 nap jut, melyek rendre az ellenőri időkeret 61,8, 26,4 és 11,8%-át kötik le.

A terven felüli ellenőrzéseket nem várt eseményekből adódó évközi vizsgálati igények válthatják ki, melyek erőforrás-szükséglete a tervezéskor előre nem látható. A soron kívüli vizsgálatok összesített erőforrásigénye az Önkormányzat és a Hivatal J/1/2017. (II. 28.) számú Belső Ellenőrzési Kézikönyvében meghatározott 10-30% értékhatár minimumához közel lett meghatározva a rendelkezésére álló erőforrás-kapacitás hatékonyabb igénybevétele érdekében.

Az 1. számú mellékletben bemutatott ellenőrzési terv szerinti összesen 890 ellenőrzési nap, illetve az egyes vizsgálatokra megállapított ellenőrzési napok magukban foglalják a helyszíni ellenőrzés végrehajtását megelőzően az ellenőrzésre való felkészüléshez, illetve a helyszíni ellenőrzést követően a jelentés elkészítéséhez, az abban foglaltak ellenőrzött szervvel, szervezeti egységgel való egyeztetéséhez szükséges időt is.

A Bkr. 21. § (3) bekezdése szerinti bizonyosságot adó tevékenység típusai közül az alábbiak jelennek meg a 2019. évi ellenőrzési tervben:

- rendszerellenőrzés (mely esetében átfogó ellenőrzés keretében a szabályszerűség, a szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség kerül ellenőrzésre),

- szabályszerűségi ellenőrzés (mely esetében a szabályozottság és annak gyakorlati megvalósítása kerül vizsgálat alá),

- pénzügyi ellenőrzés (mely esetében a pénzügyi elszámolások és a számviteli nyilvántartások kerülnek ellenőrzésre), illetve

- teljesítmény ellenőrzés (mely esetében a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata történik meg).

Az ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzési feladatok végrehajtása mellett a Bkr. 21. § (4) bekezdésében meghatározott tanácsadó tevékenységre 50 nap használható. Ennek keretében az Ellenőrzési Osztály revizorai a végrehajtási folyamatokban való részvétel nélkül működhetnek közre a jogszabályok gyakorlati értelmezésében tanácsadással, konzultációval, javaslatok megfogalmazásával.

A Bkr. 31. § (2) bekezdése alapján a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a kockázatelemzéssel alátámasztott 2016. évi stratégiai ellenőrzési terv, a kockázatelemzésben megállapított prioritások, valamint a 2019. évi belső ellenőri létszám alapozza meg.

A belső ellenőrzés tervezésekor alkalmazott, a Bkr. 2. § l) pontja szerinti kockázatelemzés az ellenőrizendő területek kiválasztását szolgáló objektív módszer, mely részletes módszertanát jogszabályi keretek között a Belső Ellenőrzési kézikönyv határozza meg. E körben olyan körülmények kerülnek értékelésre, mint a jogszabályi környezetben bekövetkezett változás vagy a szervezetnél, szervezeti egységnél bekövetkezett átszervezés/változás, a belső szabályozottság megfelelősége, annak gyakorlati megvalósulása, kölcsönhatás más rendszerekkel és a rendszer (szervezet, illetve tevékenység) összetettsége, komplexitása, a legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő.

Az ellenőrzési terv elkészítésekor alapvető célként érvényesült az ellenőrzési lefedettség maximalizálása az egyes önkormányzati intézmények vonatkozásában. Ennek megfelelően az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzésének tervezésekor kiemelt szempont volt a 2 éves vizsgálati időszak teljesülése. A 2019. évi ellenőrzési terv 3 évre kiterjedő rendszerellenőrzést kizárólag az első vizsgálattal érintett óvodák esetében irányoz elő. A korábbi ellenőrzések gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy az ellenőrzési megállapítások napi munkafolyamatokba való beépítésének eredményessége a 2 évet érintő rendszerellenőrzéseknél a legoptimálisabb. Egy költségvetési intézmény utóellenőrzését a 2018. évi rendszerellenőrzés hibafeltárása indokolta.

A többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság ellenőrzése tervezésével az irányító szerv azon Áht. 70. § (1) bekezdés d) pontja szerinti elvárásnak tesz eleget, hogy az irányító szerv végezhet belső ellenőrzést az irányítása alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is.

A Hivatal 2018. évi költségvetési mérlegének ellenőrzése a jogszabályi előírások teljesülését tárja fel. Az elmúlt évek gyakorlatához híven, a belső ellenőrzési tervben évente egy-egy helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése is szerepel, tekintettel a Hivatal által együttműködési megállapodás alapján ellátott munkafolyamatokra. A vagyonkataszter nyilvántartásának ellenőrzését a nagyértékű önkormányzati vagyon indokolja. Az Önkormányzat fontosnak tartja a győri lakásépítések és lakásvásárlások támogatását, erre tekintettel kerül ellenőrzésre a kamatmentes önkormányzati kölcsön nyújtásának folyamat. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása a belső kontrollrendszernek egy fontos eleme, így az egy szervezeti egység vonatkozásában az ellenőrzési tervben megjelenítésre került. A közbeszerzési eljárások vizsgálata a helyi Közbeszerzési Szabályzatban foglalt ellenőrzési kötelezettségen alapul. Az Önkormányzat nagy összegeket fordít a sport támogatására és a kulturális tevékenységek megvalósítására. Minden év ellenőrzési tervébe továbbá beépül egy-egy fejlesztés, projekt. Ez a 2019. évi ellenőrzési tervben a tervezett és a tartalékidő terhére elvégzendő vizsgálatok között is megjelenik.

A tartalékidő terhére opcionálisan tervezett vizsgálatok közé továbbá bekerült a hivatali házipénztár rovancsolása és az önkormányzati ingatlanértékesítésből származó bevételek elszámolásának szabályszerűsége mellett egy intézményi szabályozórendszerének és az állami tulajdonban lévő kulturális javak leltározásának ellenőrzése is.

Az ellenőrzési tervben szerepeltetett ellenőrzések célja és tárgya az Önkormányzat intézményei és gazdasági társasága esetében:

- A rendszerellenőrzés célja a szabályszerűség, a szabályozottság, a gazdaságosság és az eredményesség megvalósulásának vizsgálata, az esetleges hiányosságok feltárása és azok megszüntetésére történő javaslattétel.

- Annak megállapítása, hogy az önkormányzati intézmények által megállapított és beszedett bevételek kezelése a jogszerűség, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség jegyében történt-e

- Az egy intézménynél tervezett utóellenőrzés a 2018. évi rendszerellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére hozott intézkedési tervben foglaltak végrehajtására fókuszál.

- A köztulajdonban álló gazdasági társaság gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése a feladatellátás jogszabályi megfelelőségét célozza az önkormányzati érdekérvényesítés megvalósulása mellett.

Az ellenőrzési tervben szerepeltetett ellenőrzések célja és tárgya a Hivatalra, az Önkormányzatra és a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan:

- az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakkal való gazdálkodás jogszabályi megfelelősége,

- a nemzetiségi önkormányzat saját és átvett pénzeszközök, támogatások felhasználásának hatékonysága, szabályszerűsége,

- a kiválasztott munkafolyamatok megvalósulása, a pályáztatások, a szerződéskötések, valamint a pénzügyi elszámolások jogszabályi előírásoknak való megfelelősége,

- a közbeszerzési eljárások lefolytatásánál a közbeszerzési törvényben és az önkormányzati rendeletekben és szabályzatokban foglaltak betartása, valamint

- a belső kontrollok érvényesülése az önkormányzati források szabályszerű felhasználásában.

A 2019. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtásával Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a jogszabályok által megfogalmazott belső ellenőrzési kötelezettségnek oly módon tesz eleget, hogy a megvalósított ellenőrzések minél eredményesebben hozzájáruljanak az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a Hivatal, továbbá a nemzetiségi önkormányzat részére jogszabályban előírt feladatellátás hatékonysága növeléséhez.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a következő határozati javaslat elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése alapján elkészített Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal, a teljesítésre 2019. december 31.

Győr, 2018. december 4.

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2019. évi ellenőrzési terve

I. Az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságának ellenőrzése

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás-szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  I. Sz. Gazdasági Működtető Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 2.  Bartók Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2016-2018  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 3.  Bevételek megállapításának és beszedésének vizsgálata 10 költségvetési intézménynél  3  55  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítményellenőrzés  III.
negyedév
 4.  Bisinger Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2016-2018  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 5.  Család- és Gyermekjóléti Központ Győr
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  25  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 6.  Generációk Háza Művelődési Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 7.  Gyárvárosi Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2016-2018  rendszer-ellenőrzés  IV.
negyedév
 8.  Győri Filharmonikus Zenekar
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  35  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 9.  Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  35  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 10.  Győri Nemzeti Színház
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 11.  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.
a társaság gazdálkodási tevékenysége
 2  45  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  IV.
negyedév
 12.  Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 13.  Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  IV.
negyedév
 14.  Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  25  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 15.  Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
utóellenőrzés
 1  20  2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  IV.
negyedév
 16.  Újvárosi Művelődési Ház
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  20  2017-2018  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
   Összesen:    550      

II. A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás-szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetési mérlegének ellenőrzése
 1  20  2018. december 31. időpontra vonatkozóan  szabályszerűségi ellenőrzés  III.
negyedév
 2.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály
Győr Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodása
 1  25  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  IV.
negyedév
 3.  Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztály
kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, -vásárlásra
 1  20  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  I.
negyedév
 4.  Jegyzői Kabinet Házüzemeltetési Osztály
ellenőrzési nyomvonalak kialakításának ellenőrzése
 1  25  2018  szabályszerűségi ellenőrzés  I.
negyedév
 5.  Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály Közbeszerzési Csoport
a Polgármesteri Hivatal által 2018. évben bonyolított két közbeszerzési eljárás ellenőrzése
 1  10  2018  szabályszerűségi ellenőrzés  II.
negyedév
 6.  Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Sport Osztály
sporttámogatás előirányzat felhasználása szabályszerűségének ellenőrzése
 2  30  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  II.
negyedév
 7.  Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Kulturális Osztály és a lebonyolításában érintett hivatali szervezeti egységek
kulturális terület kiadásai előirányzat felhasználása szabályszerűségének ellenőrzése
 2  40  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  I.
negyedév
 8.  Településfejlesztési Főosztály
Városépítési Osztály
kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben
 2  30  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény ellenőrzés  II.
negyedév
 9.  Vagyongazdálkodási Főosztály
Vagyon-nyilvántartási Osztály
vagyonkataszteri nyilvántartás ellenőrzése
 2  35  2018  szabályszerűségi
ellenőrzés
 III.
negyedév
   Összesen:    235      

III. Tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések*

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
házipénztár rovancsolása
 1  10  2019  pénzügyi ellenőrzés  
 2.  Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
intézményi szabályozórendszer jogszabályi megfelelősége
 1  20  2018  szabályszerűségi ellenőrzés  
 3.  Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
állami tulajdonban lévő kulturális javak leltározása
 1  25  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  
 4.  Településfejlesztési Főosztály
Városépítési Osztály
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése
 1  25  beruházás, kivitelezés időtartama
2017-2018
 szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény ellenőrzés  
 5.  Vagyongazdálkodási Főosztály
ingatlanértékesítésből származó bevételek elszámolásának szabályszerűsége
 1  25  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  
   Összesen:    105      
   Mindösszesen:    890      

* A tartalékidő terhére előirányzott vizsgálatok a soron kívül megvalósítandó ellenőrzések függvényében teljesülhetnek.

2. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

éves ellenőrzési terve végrehajtásához szükséges

2019. évi munkaerő-kapacitás meghatározása

 Tárgyévi naptári napok száma  365
 Szabadnapok, munkaszüneti napok és ünnepnapok száma
(szombat 52 nap, vasárnap 52 nap, munkaszüneti napok 12 nap)
 116
 Munkanapok száma  249
 Tárgyévi létszám (fő)*  6
 Rendelkezésre álló munkanapok száma (6 főre)  1494
 Kieső munkaidő:  
 Fizetett szabadság  236
 Átlagos betegszabadság  24
 Hasznos munkaidőalap:  1234
 Tanácsadói tevékenység ellátása a Bkr. 21. § (4) bekezdés szerint  50
 Egyéb tevékenység (tervezés, beszámolás, szakmai egyeztetések, vezetői teendők ellátása, belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata) kapacitásigénye  

244

 Oktatás, képzés  50
 Ellenőrzésekre fordítható napok száma  890
 Tervezett ellenőrzések végrehajtása  785
 Soron kívüli ellenőrzésre tervezett napok száma  105

* A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által jelenleg foglalkoztatott belső ellenőrök létszáma.

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Ellenőrzési Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.