12/2018. (XII. 20.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

12/2018. (XII. 20.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. december 20-án 14.00 órára összehívott és 14.02 órakor megkezdett közmeghallgatásán a Városháza dísztermében.

Meghívottak:

- Győr Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői,

- jegyző, aljegyző

- a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői,

- győri települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei,

- GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.,

- Pannon-Víz Zrt.,

- Győr Projekt Kft.,

- Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.,

-JCDecaux Hungary Zrt.,

- Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.,

- Győr Megyei Jogú Város Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr,

- Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete,

- Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.,

- BM OKF GyMS Megyei Kéményseprő Ellátási Csoport,

- Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.,

- ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.,

- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,

- VILL-KORR Hungária Villamosipari Kft.,

- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr,

- Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr,

- Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.,

- Győri Rendőrkapitányság,

-Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága, valamint

- Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester

Bárány István, Borsi Róbert,Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, Dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián,Varga Márk

Távolmaradását előre jelezte: Kalmár Ákos és Juhász István

Később érkezett: Szabó Jenő és Dr. Neupor Zsolt

Távolmaradását előre nem jelezte: Dr. Dézsi Csaba András

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagyné Dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Sándorfi Róbert, a Kulturális, Sportés Városmarketing Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Farkasné Kulcsár Ilona, a Vagyonüzemeltetési Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing éls Programszervezési Osztály vezetője,

Szűcs Cintia önkormányzati tanácsadó,

Szentgyörgyi Anna sajtóreferens,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Simon Csaba, a Győr-Projekt Kft. ügyvezetője,

Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Győr Megyei Jogú Város Közterület Felügyelet és Mezőőri Szolgálat Győr vezetője,

Prédl Antal, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének vezetője,

Sütő Csaba, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr vezetője,

Váczi Attila rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője,

ÉNYKK Zrt. képviseletében Szabó Gábor és Bejczy Csaba,

Gasztonyi László, a VILL-KORR Hungária Kft. ügyvezető igazgatója,

Farkasné dr. Lukácsy Zita, az Esély Kft. ügyvezetője,

Garab Attila, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. képviseletében,

Szabó Bernát, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának igazgatóhelyettese,

Sári Ákos, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese,

Bakcsányi Péter a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltség-vezetője,

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy20 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és a város közügyei iránt érdeklődő állampolgárokat. Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.

Megállapítja, hogy az ülésen 19 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

Távolmaradásukat előzetesen Kalmár Ákos és Juhász István képviselők jelentették be.

Ezt követően ismerteti, hogy az ülés napirendjén a munkaterv szerint közmeghallgatás szerepel. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele vagy javaslata van, jelezze!

Mivel sem észrevétel, sem javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő -19 igenlő, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

225/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. december 20-i közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Közmeghallgatás

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

(Szabó Jenő képviselő megérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszáma 20 főre módosul.)

1. NAPIRENDI PONT:

KÖZMEGHALLGATÁS

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a Közgyűlés évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Mielőtt átadná a szót a kedves vendégeknek, néhány gyakorlati tudnivalóra hívja fel a figyelmet.

A regisztráció alkalmával kiosztott sorszámok szerint, azok sorrendjében fogja megadni a hozzászólás jogát a sorszámmal rendelkező állampolgároknak. Hozzászólásukat a mikrofon átvételét követően nevük és lakóhelyük mindenki számára jól érthető bemondásával kezdjék meg, mivel így tudnak írásban válaszolni. Lehet ezen adatok közlése nélkül is hozzászólni, azonban akkor az írásbeli válasz megküldése nem lehetséges. Amennyiben mondanivalójukat nem mikrofonba mondják, úgy a rendszer nem tudja rögzíteni és a jegyzőkönyv nem fogja azt tartalmazni.

Felhívja a figyelmet arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján csak helyi közügyeket érintő, közérdekű, a lakosság nagyobb csoportját érintő vélemény, kérdés és javaslat elhangzására van lehetőség. A hozzászólók csak egy alkalommal fejthetik ki véleményüket, azaz vitára nem kerül sor a kérdésekben. A válaszadásra 3-4 hozzászólást követően kerül mindig sor.

Kéri, hogy a soron következő felszólaló a mikrofon átvétele után röviden, maximum 3 perc terjedelemben mondja el észrevételeit, javaslatait, melyekre a válaszokat a Polgármesteri Hivatal főosztályvezetői, osztályvezetői, illetve más szakemberek fogják megadni. A kivizsgálást, tájékozódást igénylő kérdésekre az érintettek írásban kapnak majd választ.

Szebik György Győr, Urbantsok u. 6. szám alatti lakos:Az Urbantsok utca zajvédelmével kapcsolatosan kíván hozzászólni. Az utca Jancsifaluban található és 300 méter hosszan párhuzamosan fut a vasúttal. Ez a vasútvonal a Budapast- Hegyeshalom vonalon található, ami éves szinten mintegy 70.000 szerelvény közlekedését jelenti a házaktól mintegy 20-30 méter távolságra. Az utca elején és a végén ipari létesítmények, középen pedig 43 családi ház található, ahol közel 100 ember lakik életvitelszerűen. Rettenetes zajterhelésben élnek, amire régóta szeretnének megoldást találni. Nem értik, hogy ezen a területen miért nem építettek ki zajvédelmi létesítményeket, hiszen a vasútvonalak mentén mindenhol zajvédő falakat találni a legkisebb településeken is. Tovább rontotta a helyzetet, hogy a MÁV kivágatta a vasútvonal mentén lévő fákat. Szeretnék, ha intézkednének zajvédő fal vagy bármiféle zajvédelmi létesítmény felállításáról. Ez ügyben aláírásgyűjtés is történt a környező utcákban, amit át kíván adni Polgármester úrnak.

Czöndör Péter Győr, Ipar u. 12. szám alatti lakos:Az előző évben már megismerte Polgármester úr véleményét a lomtalanítással kapcsolatban, azonban kéri, hogy fontolja meg, gondolja át az ingatlanokig visszamenő lomtalanítás lehetőségének biztosítását. A hulladékbegyűjtés mennyiségi adatai a korábbi évtizedben jóval magasabbak voltak a jelenleginél. Az a tapasztalata a hulladékudvarok működésével, hogy lomokat nem minden udvarban vesznek át. A rendszer nem jól működik. A 2009. évben begyűjtött hulladék mennyisége 8-9 tonnával több volt, mint a 2017-es, 2018-as években begyűjtött hulladék mennyisége.

Levélhullás idején más településeken azok a lakosok, akik olyan közterület mellett élnek, ahol sok lombhullató fa található, ingyenesen kapnak zsákokat a lombok gyűjtéséhez. Győrben ezt a lakók csak saját költségükön tehetik meg. Kérdése Polgármester úr, illetve a szolgáltató képviselője felé, hogy megoldható-e az ingyenes zsákok biztosítása? Például a Bólyai Farkas utcában, a Szövetkezet utcában vagy a Csavargyár utcában olyan lombos fák vannak, aminek sok levéltermése van.

A 8-as buszjárat, ami Likócsról jön a Belváros felé, megáll a Révai utcában, a Deák Iskola mögött, ahol le kell szállni az autóbuszról, és el kell gyalogolni az utca elejére, ahol 5 perc múlva felszállhatnak ugyanarra a buszra. Aki Likócsról a Virágpiacra szeretne utazni, annak is le kell szállnia. Visszafele a 8-as busz nem megy be a Révai utcába, hanem végigmegy Likócsig megszakítás nélkül. A likócsiak és a gyárvárosiak kérését tolmácsolja annak érdekében, hogy ne kelljen a Belvárosban leszállni a buszról, ha tovább szeretnének utazni.

Borkai Zsolt polgármester:Tájékoztatásul elmondja, hogy Czöndör úr további kérdéseket is eljuttatott hozzá, melyekre írásban meg fogja kapni a választ.

dr.Porubszkyné Vécsei Piroska Győr, Winter E. u. 1. szám alatti lakos:A Marcalváros II. területén élők már korábban nyilatkoztak arról, hogy szeretnék, ha a lakótelep teljes hosszában Kelet-Nyugati irányban elnyúló erdőterület megmaradna, mivel ezen a területen nagyon rossz a levegő. Rózsavölgyi László képviselő urat ez ügyben többször megkeresték, de nem támogatta a kérésüket. Levélváltás is történt az Önkormányzat és a lakók között, sajnos kevés eredménnyel. 2017. szeptember 6-án benyújtottak egy rendezési terv módosítására vonatkozó kérelmet, amihez 1219 aláírást csatoltak. Ezt követően az Önkormányzat készített egy belső anyagot, ami ellentétes a beadott kérelemben foglaltakkal.Kérik ezért Polgármester urat, hogy folytasson egyeztető tárgyalást, mivel eltérő az Önkormányzat és az ott lakók véleménye. Az erdő környezetében 8000 ember lakik, a légszennyezés és a por őket közvetlenül érinti. Kérik ezért, hogy az egyeztető tárgyalás lefolytatását megelőzően függesszék fel a terület eladását. Tudomásuk van arról, hogy a terület hasznosítására komoly érdeklődés mutatkozik, viszont sem a költségvetés helyzete, sem más indok nem támasztja alá azt, hogy a területet feltétlenül el kellene adnia az Önkormányzatnak. Céljuk, hogy a kiserdő fennmaradását hosszú távra biztosítsák.

(dr. Neupor Zsolt képviselő megérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszáma 21 főre módosul.)

Jenei Ferenc Győr, Szigethy A. u. 82. szám alatti lakos:Az előző felszólalóhoz kapcsolódva elmondja, hogy Győr az egyik legszennyezettebb levegőjű város az országban, ahol a zöldfelületek aránya nagyon alacsony. A Győr+ újságban olvasta, hogy sikerült az idei évben közel 1000 új fát ültetni, ami örvendetes. Magánemberek, civil szervezetek és az általa képviselt helyi pártszervezet szeretne 2019. évben további 1000 fát elültetni, és ezzel segíteni a városnak, amihez kérik az Önkormányzat támogatását, közreműködését a helyek kijelölésben.

Borkai Zsolt polgármester:Szebik György úr zajvédelemmel kapcsolatos kérése érdekében megpróbál a MÁV-val együtt megoldást találni. A felvetés jogos, de nem az Önkormányzat hatásköre. Ígéretet tesz arra, hogy igyekezni fog segíteni, de az eredményt nem tudja garantálni.

Czöndör Péter úr lomtalanításra vonatkozó felvetésére elmondja, hogy a fenntarthatóság és a minőség továbbra is elsődleges szempont a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan. Állampolgárként nem tapasztalt olyan problémát, hogy a hulladékszigeteknél ne vennék át a hulladékot. Egyértelmű, hogy a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével egészen más rendszer működik, mint korábban. Meg fogják vizsgálni a lomtalanítás lehetőségét, de ezzel kapcsolatosan egymásnak ellentmondó vélemények vannak.

A buszjáratokat az Önkormányzat az Északnyugat-MagyarországiKözlekedési Központ Zrt.-től rendeli meg. A megfelelő minőség biztosítása a szolgáltató feladata, hiszen az Önkormányzat fizet a szolgáltatásért. Természetesen meg tudják kérdezni a vállalattól, miért kell leszállni menetközben az autóbuszról. A buszközlekedés megrendelésének pályázati eljárása során örülne, ha több jelentkező is lenne a szolgáltatás ellátására, de sajnosezidáigmindig csak egy jelentkező volt, így más szolgáltatót nem lehet kiválasztani. Kéri Jegyző urat, hogy a 8-as buszjárat tekintetében járjon el a közlekedési vállalatnál, és kérdezze meg, mi indokolja a séta kikényszerítését.

A dr. Porubszkyné Vécsei Piroska szerint a kiserdőt eladná az Önkormányzat. Nem adják el a területet, ezt már egy éve is kijelentette. Most van folyamatban a rendezési terv módosítása, úgy fogják kialakítani a szabályozást, hogy ez a terület érintetlen maradjon. Nem kívánnak további területeket átadni építkezések számára. A rendezési terv módosítása során az ott lakók véleményét ki kell kérni, ez meg fog történni.

Jenei Ferenc úr faültetéssel kapcsolatos kérése teljesíthető, minden segítséget szívesen fogadnak.

Gábriel László Győr, Pusztaszeri út 15. szám alatti lakos: Megköszöni, hogy elindult az útfelújítás, amit a tavalyi évben kértek. A megvalósítás már nem ekkora öröm számukra. 2018. augusztus 20-át követően elkezdték felbontani a Pusztaszeri utat, amit október helyett december első felében fejeztek be. Csatornát és vízvezetéket vezettek az utcában, amihez 1,5 méter mély árkot ástak, ennek a tetejét ledöngölték és murvával szórták be. Jelenleg 30-40 cm-es gödrök vannak. Sérült gyerekeket hoznak az utcába, van, akit ölbe kell bevinni az intézménybe. Logikus lett volna, ha az iskolai szünetben zajlik az útfelbontás és nem a tanításiidő kezdetétől. Az útfelújítást fél úton abbahagyták. Kérdezi, hogy mikor lesz folytatás?

A jelenlegi állapot az időjárás miatt márciusig megmarad, rövidesen már kihajtani sem tudnak az utcából. Kérdése, hogy a kivitelező a késésért kötbért fog-e fizetni?

További kérdése, hogy mikor vetnek gátat a Pusztaszeri út iparosításának? Jelenleg 7 cég működik 1000 méteren, most pedig újabb csarnok épül varroda számára. Nem a munkahelyek a zavaróak, hanem olyan rossz minőségű az út, hogy a teherautók zörgése hajnalban felébreszt mindenkit.

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban kéri, hogy a Győr+ újságban tegyék közzé, hogy ingyenesen hívható telefonszámon lehet bejelenteni, ha a hulladékgyűjtő megtelt. Kéri, hogy térfigyelő kamerát is helyezzenek el a hulladékpontokon, mert a háztartási szemetet és a hulladékudvarokba való szemetet is itt rakják le.

Drexler Tamás Győr, Páskom u. 19. szám alatti lakos:A Településfejlesztési Főosztály 2017-009. számú ügyében a győrszentiváni városrészben található 04161 mezőgazdasági kiskert övezetet szeretnék átminősíttetni lakóövezetté. Az ügy a Jegyző úrnál „akadt meg”, aki elégedetlen volt az értéknövekedés becsült nagyságával, és ígérete ellenére nem válaszolt az érintettek kérésére. Ez az ügy 2,5 éve tart, 25 telket érint és 100 fő tulajdonost. Az átminősítést a zártkerti besorolás feloldáshoz hasonlóan szeretnék megoldani. Az utca végén zártkertek vannak, ahol már épülnek a lakóházak. A zárolt mezőgazdasági terület 76000 m2 nagyságú. Az átminősítés megállapított költségét – ami véleményük szerint „hasraütés-szerű” – indokolatlannak tartják. Nem szeretnének értéknövekedési sarcot fizetni. A terület a Páskom utca és a Pósa Lajos utca között helyezkedik el. A Páskom utcából 300 méter hosszú, „nadrágszíj” telkek szabdalják fel merőlegesen a mezőgazdaságinak mondott területet, ami így mezőgazdasági művelésre alkalmatlan, a traktor nem tud bemenni. Erdőt telepíteni nem lehet, mert városban lévő területről van szó. Nagyállatot sem lehet itt tartani az érvényben lévő szabályozás miatt. Jelenleg a terület elvadult, gaz és nyárfasarjak találhatók rajta, elszórva néhány megművelt kiskert. Nem lehet városépítési koncepció, hogy a városrész szívében egy hatóságilag mozdíthatatlan állapot megakadályozza a telekmegosztásokat, lakóépületek és közterületek kialakítását.

Bercsényi Péter Győr, Csutora u. 3/A. szám alatti lakos:Több kérdésből álló anyagot készített írásban, amit már elküldött Polgármester úr számára. Ebből két dolgot szeretne kiemelni. A térségben lévő közutak állapota felemás. Több helyen nincsenek meg a szükséges útfelületi szélességek, ezért télen jelentős probléma az útüzemeltetés módja. A hótoló, ha ezeken végigmegy, hóakadályokat épít és a kereszteződésekben nem lehet közlekedni. Még rosszabb a helyzet, ha összefagy a hó. Ezt az állapotot fényképen rögzítve is megküldte. A Csutora utcában olyan telekállapotok alakultak ki az építkezések során, hogy a jövőben sem lehet majd normális szélességű utat kialakítani, ami lehetővé tenné a párhuzamos közlekedést. A hóeltakarítás módja és a nem megfelelő útszélesség miatt veszélyes az utcában a közlekedés, ezért várakozási tilalmat kellene bevezetni.

A Széchenyi hídról tervezik-e a 20 tonnát meghaladó járművek kitiltását, mivel ezt korábban már megígérték?

Hevér Istvánné Győr, Malomsok sétány. 17. szám alatti lakos: A közösségi közlekedés nem fejlődött Győrben. Épülnek az új házak, növekszik a lakosságszám. A 11-es buszvonal több intézményt is érint, iskolák, óvodák, egyetem, kórház. Emiatt csúcsidőn kívül is leterhelt a járat. Sajnálja, hogy a korábbi 20 perces járatsűrűség 30 percesre változott. Jó lenne, ha a korábbi menetidőt visszaállítanák. A buszok műszaki állapota nem megfelelő, elöregedett a járműpark. Lesz-e a közeljövőben változás a menetrendben vagy a buszok műszaki állapotában? Más városokban nagyon gyorsan fejlődik a közösségi közlekedés.

Rontja a buszok igénybevételi statisztikáját, hogy a körútra terelődött át a forgalom, emiatt hosszabb a menetidő, aki teheti, inkább személygépkocsival utazik. GyőrszentivánrólKisbácsára utazva fél órát kell várni a 11-es buszjáratra történő átszálláskor. Ezt néhány perces menetidő korrigálással orvosolni lehetne.

Prédl Antal, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének vezetője:Gábriel úrnak válaszolva elmondja, hogy az úthálózat minősítése az Útkezelő Szervezet részéről évente két alkalommal történik. A sürgősségi besorolás alapján a Pusztaszeri út felújítása indokolt. A 2017. évi közmeghallgatáson is elhangzott, hogy ennek jelentős költsége van, amihez Polgármester úr biztosította a szükséges költségkeretet. Az útfelújítást meg kell, hogy előzze a közműcsere. Az idei évben elkészültek a szükséges tervek és lefolytatták a közműszolgáltatókkal az egyeztetéseket, mely alapján kiderült, hogy csak a vízvezetékek és a csatornák cseréjére van szükség a Pannon-Víz Zrt. által. Ez a munka indult el a nyár folyamán és tartott az év végéig. A jövő évben az időjárás függvényében indulhat el az út építése, amihez körülbelül 3 hónapra van szükség. A felújítás eredményeként nagyon jó minőségű út készül, ahol a járművek okozta zajterhelés jelentősen csökken.

Bercsényi Péter úr Polgármester úrnak küldött levelét megkapták szakmai véleményezésre. Válaszaikat írásban fogják megküldeni. Kisbácsán olyan beépítési adottságok vannak, amikaz útfelületi szélességet, és ezáltal a közlekedést behatárolják. Az útügyi előírások megengedik a forgalom függvényében, hogy szűkített mérettel alakítsanak ki utakat. A Csutora utca esetében felületi zárással megújult a burkolat nemrégiben. Ebben az útkategóriában ez jó minőségű burkolatnak számít. Természetesen mindig van forgalmi rend felülvizsgálat is, ennek keretében újból meg fogják nézni az említett veszélyes helyeket.

A Széchenyi hídon a 20 tonna feletti korlátozás a 813-as út elkészültével este 10 órától reggel 5 óráig már bevezetésre került. Napközben viszont működnie kell a városnak, ezért a kiszolgáló teherforgalomra az utat biztosítani kell. Az átmenő forgalom számára a 813-as út kijelölésre került. Az a sofőr, aki mégis átmenő forgalomra használja a Széchenyihidat, eltér az engedélytől.

dr.Lipovits Szilárd jegyző:Drexler úr hozzászólása kapcsán elmondja, hogya hivatkozott ügyiratszámot fejből nem tudja beazonosítani, azonban 2,5 éve nem folyhat az eljárás, amennyiben 2017-es ügyiratszámról van szó. Javasolja, hogy problémájával keresse fel személyesen ügyfélfogadási időben, vagy írásban fogják megválaszolni a feltett kérdést. Az átminősítésekről általában el lehet mondani, hogy a városnak ilyen esetekben vannak elvárásai. Ha nem így lenne, azt ingatlan-panamának neveznék, amikor alacsonyabb értékű területből adminisztratív döntéssel magasabb értékű területet hoznának létre, és ezért a város nem várna el valamifajta ellentételezést.

Borkai Zsolt polgármester: A 11-es buszjárat tekintetében folyamatban van a menetidő és a járatkihasználtság felülvizsgálata. Amennyiben ennek eredményeként indokolt lesz, változtatni fognak a menetidőn. A felvetett probléma – Győrszentivánról Kisbácsára történő utazás – nem áll fenn minden időpontban, ezért nehéz arra jó megoldást találni. A szolgáltatás minőségéért a közlekedési vállalat a felelős. Kérni fogják őket, hogy a közeljövőben igyekezzenek új buszok beállításával magasabb színvonalra emelni a helyi közösségi közlekedést. A város jogosan várja el a megfelelő minőségű szolgáltatást, amihez hozzátartozik a buszok életkora is.

Balla Jenő Győr, Malomsok sétány 17. szám alatti lakos: A szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítésével és karbantartásával komoly problémák vannak. A hulladék kommandó jól működik, folyamatosan dolgoznak. Vannak azonban becsületes állampolgárok is, akik ellen szabálysértési eljárás megindítását kezdeményezik, és a végén kiderül, hogy a hulladékgyűjtő edény mellé dobott levelet a konténerből szórták ki mások. Az érintettnek kell bizonyítania, hogy nem ő volt, aki a levelet a hulladékgyűjtő edény mellé dobta. Kéri, hogy az edények zárhatóak legyenek, mert akkor ilyen esetek nem fordulhatnának elő. A hulladékgyűjtő edényeket sűrűbben kellene üríteni. Az említett Urbantsok utcai gyűjtőhely katasztrofálisan néz ki. Vannak erre szakemberek, akik ki tudják találni a megfelelő megoldást az ürítésre. A hulladék kommandó létszámát feltétlenül emelni kell.

Adyvárosban és más városrészekben is komoly probléma a parkolás. Az épülő házakban kialakított parkolókat nem használják, mindenki a közterületen parkol. A parkolólemezek megépítését nagyon várja, de ez nem fogja megoldani a problémát, mélygarázsok építésére is szükség van. A kórháznál 150 parkoló van jelenleg, a parkolólemezzel ez 300-ra bővül, ami biztosan kevés lesz. Ha lehet, többszörösére kell növelni a parkolóhelyek számát.

Schima Bandi jeles ötvösművész alkotásai részére méltó helyen állandó kiállítást kellene létrehozni Győr városában.

Az Urbantsok utcai focipálya felújításra szorul, az ott lévő kapuk és a palánk rossz állapotban van.

Szabó Ivánné Győr, Móricz Zs. rkp. 4. szám alatti lakos: Révfaluban a 10619 és 10620 hrsz.-ú ingatlan, ami természetben a Hédervári u. 35/A. és 35/B. szám alatt található, közvetlenül az Egyetem szomszédságában, 2500 m2 területen. A főiskola megépítésekor, mintegy 40 éve korlátozásokat írtak elő az ingatlan beépítésére vonatkozóan. A terület jelenleg lakatlan, romos, családi házas ingatlan. Felajánlotta az Egyetem számára megvételre, mivel előtte és mögötte is magas épületek vannak, egyetemi célra épületet oda nem lehet megépíteni. Az Önkormányzattól, mint társtulajdonostól is kérdezték már az ingatlantulajdonosok, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával. A válasz az volt, hogy nem kívánnak lemondani az elővásárlási jogról, de nem is kívánnak élni vele. 2017. évben egy ingatlanfejlesztő csoport megvette volna az ingatlant, az előszerződés megkötése előtt tárgyaltak dr. Luksics Balázs úrral, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjével, kérdezve kíván-e élni az Önkormányzat elővásárlási jogával. Azt a választ kapták, hogy nem. Megkötötték az elővásárlási szerződést 2017 májusában, amiből 1 példányt átadtak a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjének is. 2017 novemberében változtatási tilalmat rendeltek el az ingatlanra, annak ellenére, hogy az érvényes előszerződés birtokában voltak. Erről a tilalomról nem értesítették a tulajdonosokat, csak később kerültek az információ birtokába. A változtatási tilalom 2018. december 31-én lejár, azonban megtudták, hogy azt meg fogja hosszabbítani az Önkormányzat. Írásbeli kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy mi az indoka a változtatási tilalom fenntartásának. Az Önkormányzat, mint tulajdonos nem költ az ingatlan állagmegóvására. Nem érti, hogy egy lakatlan épület státuszát miért kell konzerválni? Miért akadályozzák meg azt, hogy társasházat építsenek az ingatlanra? Miért gátolják a tulajdonosokat? Írásban kéri a választ arra, mi a cél az ingatlannal?Sérelmes rájuk nézve az is, hogy a korábbi szabályozás szerint az ingatlanból 1800 m2-t lehetett beépíteni, egy új módosítással jelenleg már csak 900 m2-t, amiből még bizonyos területeket szabadon kell hagyniuk.

Dr. Gergely Zsolt Győr, Arany J. u. 28-32. szám alatti lakos: Az előtte szóló Szabó Istvánné és tulajdonostársai ügyében érkezett. Az elhangzott kérdésekre várják a tulajdonosok az Önkormányzat válaszát, tekintettel arra, hogy írásban is feltették már a kérdéseket egy héttel korábban.

Dr. Süle Edit Győr, Jávor P. u. 36. szám alatti lakos: Pinnyéd városrészben nem megoldott a lakosság tájékoztatása, ezért nincs megfelelő információjuk a városfejlesztési tervekre vonatkozóan. Szeretnének információt kapni a Pinnyéd városrészre vonatkozó fejlesztési elképzelésekről, tervekről akár most, akár elektronikus csatornákon keresztül. Javasolja, hogy a városi újság elektronikus felületén is tegyék közzé ezeket az elképzeléseket.

A Jávor Pál utca új utca a városrészben. Szeretné tudni, hogy a Holt-Rábca töltése mellett épül-e új útszakasz és a mostani zsákutca bekötésre kerül-e az új utcába?

A Jávor Pál utca nagyon zsúfolt, közel vannak a házak, és a közöttük lévő tér is lekövezésre került. Több ott lakó kérése az, hogy találja meg a város vezetése annak módját, hogy a településrészen több zöldfelület maradjon a házak között, és ha lehetséges alakítsanak ki közparkot annak érdekében, hogy élhető maradjon a lakókörnyezet.

Tamás Péter Győr, Fő u. 16. szám alatti lakos: Kérdése, hogy a Fő utca töltés felőli részét beépítésre fogják-e kijelölni, és ha igen, akkor ez mikor valósul meg? Többen is ellenzik ezt az elképzelést, mert a zöldterület megsemmisítésével egyenlő. Feltétlenül szükséges-e a terület beépítése? Ha beépítésre kerül, szabályozható-e, hogy milyen típusú épületek kerülnek ide? Megtartja-e a terület a családi házas, falusias beépítését vagy társasházas övezet lesz belőle? A társasházas beépítést többen ellenezik.

A Szent Vendel utca szélesítése megvalósul a közeljövőben, köszönhetően az önkormányzati képviselőnek. Nagyon sokan költöztek ki Pinnyédre, és ennek az útnak a terhelése megnövekedett. Van-e lehetőség mechanikai sebességcsökkentő kiépítésére, ezt kinél kell kezdeményezni? Szeretnék, ha az út minősége nem romlana le idő előtt.

Borkai Zsolt polgármester: Balla Jenő úrnak válaszolja, hogy jelenleg két adyvárosi parkoló építése van folyamatban. Az egyik a kórház területén a Modern Városok Program keretében. Az előkészítéssel jól haladnak, ezért bízik abban, hogy ez mielőbb megvalósul. A másik a Kodály Z. utcánál lévő Kuopio park mögötti terület, melyre a közbeszerzést már kiírták. Kiderült azonban, hogy ennek nagyon magas költségei lennének, ezért más műszaki tartalommal fogják megvalósítani. Igyekeznek a parkolási gondokat megoldani, de az nem állampolgári jog, hogy mindenkinek garázst építsen az Önkormányzat. Az biztos, hogy a közpénzből kialakított parkolókat, garázsokat ingyenesen nem tudják majd rendelkezésre bocsátani.Az említett területeken kialakíthatók úgy a felszíni vagy csökkentett mélységű parkolók, hogy a duplájára növelhető a meglévő parkolószám. Óriási összegeket emésztene fel a mélygarázs megépítése. Megpróbálják a legjobb megoldást kiválasztani és megvalósítani.

A hulladékgyűjtő edényeken nagy mérettel fel van tüntetve az a telefonszám, amit fel lehet hívni ürítést kérve. Nagyon sok bejelentés érkezik, és amilyen gyorsan csak tud, igyekszik a szolgáltató azokra reagálni. A hulladék kommandó felállítására azért kerül sor, mert valóban sok esetben szabálytalan a gyűjtőpontok használata. A lakosságnak fejlődnie kell ezen a területen. Sokan szállítják be vidékről zsákokban a hulladékot, ezt többször lehet tapasztalni. Sok helyen van már kamera, és ez bővülni fog. Nemcsak magánszemélyekről van szó, különböző üzlettulajdonosok is lerakják az oda nem való szemetet a szelektív hulladékgyűjtő pontokon.

Szabó Ivánné kérte az írásbeli választ. Ismeri a problémát, jártak nála is. A mai napon megtörtént a változtatási tilalom meghosszabbítása. A választ meg fogják kapni. Bonyolultabb kérdésről van szó, mint ahogy elhangzott. Nemcsak az Önkormányzattól függ a megoldás. A rendezési tervet több ponton módosítani kell ahhoz, hogy a területnek a jelenlegi beépítéshez képest jelentős növekménye legyen. Pillanatnyilag nincsen az ingatlanoknak megfelelő közterületi kapcsolata, azokat csak másik telken keresztül lehet megközelíteni. Sok az érintett tulajdonos, mindenki mást szeretne. A változtatási tilalom azért került az ingatlanokra, mert most zajlik a rendezési terv átfogófelülvizsgálata, zajlanak a megalapozó vizsgálatok. A legjobb megoldást szeretnék megtalálni. Amit kértek, az nem közérdek, hanem magánérdek, de megvizsgálják milyen megállapodásra tudnak jutni.

Dr. Süle Edit felvetése kapcsán megállapítható, hogy Pinnyéden részben kertvárosi környezet alakult ki az elmúlt időszakban. A fejlődés ellen nem lehet mindenhol blokádot kialakítani, hiszen a területek egy része magántulajdonban van. Abban tudnak segíteni, hogy a hasonló övezeti besorolás megmaradjon,erre a rendezési terv módosítása során törekedni fognak. Az biztos, hogy meg kell oldani a megfelelő útkapcsolatot Pinnyéd és a Belváros között. Az összes későbbi fejlesztés olyan beépítéssel valósulhat meg, amit a terület elbír, és a beruházóknak hozzá kell járulniuk az úthálózati kapcsolatok fejlesztéséhez.

A Pinnyédre vezető úton nagy sebességgel közlekednek az autók, és felmerült az igény zajvédő fal megépítésére. Ezt meg fogják oldani a jövő évi költségvetés terhére. A Településfejlesztési Főosztályon minden fejlesztéssel kapcsolatos információ rendelkezésre áll ügyfélfogadási időben vagy előzetes bejelentkezés alapján, elektronikus úton pedig folyamatosan tájékozódni lehet a www.gyor.hu honlapon.

Tamás Péter úr Pinnyéd városrész fejlesztésével kapcsolatos kérdésére az előbbiekben már megadta a választ.

Farkas Attiláné Győr, Egres köz 1. szám alatti lakos:Szeretnék, ha az Egres köz rendes útburkolatot kapna. Eddig azt a választ kapták, hogy amíg az utcában építkezés folyik, nem újítják fel az utat. Most már felépült minden ház, az akadály elhárult. Korábban is saját költségen hozattak kavicsot, majd murvát is, amit az Önkormányzat is hozatott, hogy ne a sárban kelljen közlekedni. Írásos kérelmet is benyújtottak, amire azt a választ kapták, hogy mivel keskeny az út, nem férnek el a közvilágítás kandeláberei. A murvás úton nem lehet a babakocsit eltolni. Az útburkolatra 17 éve várnak, szeretnék most már, ha megoldódna a probléma.

Jakatics László Győr, Egres köz 10. szám alatti lakos: Annyival egészítené ki az előtte szólót, hogy tudomása szerint az Útkezelő Szervezet válaszában azt is leírta, hogy a csapadékvíz elvezetés megoldása is problémát jelent. Már 10 évvel ezelőtt is létezett műszaki megoldás a csapadékvíz elszikkasztására az út alá beépített műanyagrácsos boxokkal. Az útszélesség ezt nem zárja ki. A közvilágítás is megoldható lenne, mivel az út másik felére nem lehet építkezni a „nadrágszíj-szerű”, keskeny telek adottságai miatt. Ha akarat lenne, a közvilágítás is megoldható lenne. Győrben alig van már olyan utca, aminek nincs burkolata. Az Egres közben csak azért lehet még közlekedni, mert saját költségen folyamatosan áldoznak rá az ott lakók. Szeretnék, ha az Önkormányzat teljesítené korábbi ígéretét. Győr megengedheti magának, hogy egy rövid utcaszakaszt jobban karbantartson.

Borkai Zsolt polgármester:A mai világban valóban minden megoldható, legfeljebb a költségek emelkednek többszörösére egy rövid szakasz esetében. Ígéretet tesz arra, hogy megvizsgálják, milyen költséget jelentene a felújítás, és a költségvetés tervezése során megnézik van-e rá lehetőség. Azt nem ígéri, hogy 2019 évben megvalósul, de rövid időn belül igyekeznek megoldani a problémát, kis türelmet kér még.

Kérdezi Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének vezetőjét, hogy a felújítás műszakilag kivitelezhető-e?

Prédl Antal, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének vezetője: A beépítés nagyon szűk. Ez az utca korábban egy kis köz volt, mintegy 3 méter széles csupán. Ezért írták válaszukban, hogy a közvilágítást nem tudják megfelelően elhelyezni, hiszen a kukás autónak is problémát okoz az utcában való közlekedés. Valóban lehet szikkasztani helyben, de ezekről a zsompokról nincs jó tapasztalatuk. A zsompokat többször ki kell bontani, takarítani, inkább átmeneti megoldásnak jó. Célszerűbb keresni egy vízgyűjtő területet, ahová a csapadékvizet el kell vezetni szikkasztásra valamilyen telek igénybevételével. Vannak műszaki problémák, az utca kiszélesítéséhez pedig kisajátításra is szükség lehet az ott lakók telkeiből.

Borkai Zsolt polgármester:Most nem lehet a kérdésben döntést hozni. Mindenképpen megvizsgálják a műszaki és a költségvetési lehetőségeket.

Miután tovább hozzászóló nincs, megköszöni a megjelent vendégek aktív részvételét, hasznos javaslatait.A városvezetés és a közgyűlés nevében a jelenlévő vendégeknek, a város polgárainak, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársainak áldott, békés karácsonyt és eredményekben gazdag, jó egészségben eltöltött, nagyon boldog új évetkíván, majd a közmeghallgatást 15:23 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.