5/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2019.IV.1. – 2019.IV.1.

Időállapot váltás:
2019.IV.1. – 2019.IV.1.
2019.IV.2. -

5/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés f) pontjában, valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

„m) Vagyon: a tv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 4. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.”

2. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás – a tv. 45. § (5) bekezdésében szabályozott kivétellel – kérelemre indul.”

3. §

A R. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A vagyonnyilatkozat tartalmazza

a) a kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat és

b) nyilatkozatot az együtt élő személyek ingatlanvagyonával, egyéb vagyontárgya értékével, a pénzforgalmi szolgáltatónál fennálló fizetési számlán kezelt pénzösszeggel és készpénzvagyonnal kapcsolatosan.”

4. §

A R. 20. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„b) ha az ápoló munkaviszonyban áll, és

ba) munkaideje meghaladja a napi 4 órát, a fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről szóló igazolás,

bb) munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, a munkáltató igazolása a foglalkoztatás napi időtartamáról vagy

bc) foglalkoztatása távmunka keretében történik, a munkáltató e tényre vonatkozó igazolása.”

5. §

A R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §

(1) A R. 3. §-ában az „eltérésekkel” szövegrész helyébe a „kiegészítésekkel” szöveg lép.

(2) A R. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet)” szövegrész helyébe a „a kormányrendelet” szöveg lép.

(3) A R. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „kormányrendelet 1. számú melléklete” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg lép.

(4) A R. 18. § (5) bekezdésében a „80%-a” szövegrész helyébe a „100%-a” szöveg lép.

(5) A R. 23. § (2) bekezdés a) pontjában az „egy főre jutó havi jövedelme” szövegrész helyébe az „együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme” szöveg lép.

(6) A R. 27. § (3) bekezdés c) pontjában a „250%-át” szövegész helyébe a „300%-át” szöveg lép.

(7) A R. 41/A. § (3) bekezdésében a „helyben fogyasztással vehető igénybe” szövegrész helyébe a „helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével vehető igénybe” szöveg lép.

(8) A R. 45. § (3) bekezdésében a „d) pont da-dc” szövegrész helyébe a „d) pont da)-dc) és de)” szöveg lép.

(9) A R. 45. § (4) bekezdésében a „42. § d) pont dd)-de) alpontja szerinti ellátások” szövegrész helyébe a „42. § d) pont dd) alpontja szerinti ellátás” szöveg lép.

7. §

A rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet a 5/2019. (II. 25..) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja

1. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény telephelyenkénti intézményi térítési díja

1.1.1. étkezéssel:

1.1.1.1. Apáca utca 3.000,- Ft/nap, 90.000,- Ft/hó

1.1.1.2. Kálóczy tér 2.550,- Ft/nap, 76.500,- Ft/hó

1.1.1.3. Mohi utca 2.600,- Ft/nap, 78.000,- Ft/hó

1.1.1.4. Cuha utca 2.950,- Ft/nap, 88.500,- Ft/hó

1.1.2. étkezés nélkül:

1.1.2.1. Apáca utca 2.550,- Ft/nap, 76.500,- Ft/hó

1.1.2.2. Kálóczy tér 2.150,- Ft/nap, 64.500,- Ft/hó

1.1.2.3. Mohi utca 2.200,- Ft/nap, 66.000,- Ft/hó

1.1.2.4. Cuha utca 2.500,- Ft/nap, 75.000,- Ft/hó

1.2. Átmeneti ellátást nyújtó intézmény telephelyenkénti intézményi térítési díja

1.2.1. étkezéssel:

1.2.1.1. Répce utca 3.000,- Ft/nap, 90.000,- Ft/hó

1.2.1.2. Lepke utca 3.000,- Ft/nap, 90.000,- Ft/hó

1.2.2. étkezés nélkül:

1.2.2.1. Répce utca 2.600,- Ft/nap, 78.000,- Ft/hó

1.2.2.2. Lepke utca 2.500,- Ft/nap, 75.000,- Ft/hó

1.3. Házi segítségnyújtás

1.3.1. szociális segítés 525,- Ft/óra

1.3.2. személyi gondozás 515,- Ft/óra

1.4. Étkeztetés

1.4.1. ebéd 424,- Ft/adag

1.4.2. ebéd házhozszállítása 100,- Ft/alkalom

1.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 20,- Ft/nap

1.6. Idősek Klubja

1.6.1. klubszolgáltatás étkezés nélkül 50,- Ft/nap

1.6.2. klubszolgáltatás étkezés nélkül – demens csoport 50,- Ft/nap

1.6.3. klubszolgáltatás étkezéssel – demens csoport 590,- Ft/nap

1.7. Fogyatékossággal élők Napközi Otthona

1.7.1. napközbeni tartózkodás szolgáltatás étkezéssel (reggeli, ebéd) 910,- Ft/nap

1.7.2. napközbeni tartózkodás szolgáltatás étkeztetés nélkül 50,- Ft/nap

2. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr

2.1. Bentlakást nyújtó intézmény telephelyenkénti intézményi térítési díja

2.1.1. étkezéssel:

2.1.1.1. Hajléktalanok Otthona 1.435,- Ft/nap, 43.050,- Ft/hó

2.1.1.2. Hajléktalanok Rehabilitációs Otthona 1.280,- Ft/nap, 38.400,- Ft/hó

2.1.2. étkezés nélkül:

2.1.2.1. Hajléktalanok Otthona 1.292,- Ft/nap, 38.745,- Ft/hó

2.1.2.2. Hajléktalanok Rehabilitációs Otthona 1.152,- Ft/nap, 34.560,- Ft/hó

2.2. Átmeneti szállás 330,- Ft/nap, 9.900,- Ft/hó

2.3. Étkeztetés (ebéd) 310,- Ft/adag

3. Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr

3.1. Gyermekek napközbeni ellátása

3.1.1. Étkeztetés 440,- Ft/nap

3.1.2. Gondozás 0,- Ft/nap

3.2. Gyermeknevelést segítő szolgáltatás

3.2.1. Időszakos gyermekfelügyelet 634,- Ft/óra, bérlet 6.000,- Ft/10 óra

3.2.2. Játszóház 400,- Ft/óra, bérlet 3.600,- Ft/10 óra

Az intézményi térítési díj – az étkeztetés és az étel házhozszállítása kivételével – a tevékenység jellegére tekintettel mentes az áfa alól.

Az 1.4.1., az 1.4.2., a 2.3. és a 3.1.1. alatti szolgáltatás intézményi térítési díja az áfát nem tartalmazza.

A személyi térítési díj megállapításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásai az irányadók.”

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletben szabályozott ellátások hatékony támogatást biztosítanak a rászorulók számára.

A módosítás a rendelet hatályba lépése óta eltelt időszakban felmerült észrevételek, gyakorlati munka során szerzett tapasztalatok alapján pontosítja a szabályozást.

A szociális intézmény fenntartójának kötelezettsége az intézményi térítési díj meghatározása, melynek tárgyév április 1-jéig kell eleget tennie. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások esetében az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség mértékét. Az idősek számára nyújtott szociális szolgáltatások térítési díja a nyugdíjemeléshez közelítő mértékben kerül emelésre.

A családok terhelhetőségét figyelembe véve, az elmúlt évekhez hasonlóan a bölcsődei gondozásért térítési díj nem kerül megállapításra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

A vagyon fogalmának meghatározását tartalmazza.

a 2. §-hoz

Az eljárás indítására vonatkozó szabályt módosítja.

a 3. §-hoz

A vagyonnyilatkozat tartalmát határozza meg.

a 4. §-hoz

Az ápolási támogatás kérelemhez mellékelendő igazolások tartalmát pontosítja.

az 5. §-hoz

A R. 3. mellékletének módosításáról rendelkezik.

a 6. §-hoz

A szövegváltozás miatti változások átvezetését tartalmazza.

a 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

az 1. melléklethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjának felülvizsgálata alapján történő – 2019. április 1. napjától érvényes – intézményi térítési díj megállapítását tartalmazza.

Rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Humánszolgáltatási Főosztály

6.) Intézményfenntartói Osztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.