2/2019. (II. 25.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

2/2019. (II. 25.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. február 25-én 10:00 órára összehívott és 10:02 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Dr. Dézsi Csaba András, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Laczkovits-Takács Tímea, Varga Márk,

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program polgármesteri biztosa,

Szűcs Cintia, önkormányzati tanácsadó,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Sándorfi Róbert, a Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Farkasné Kulcsár Ilona, a Vagyonüzemeltetési Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Közterület-Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Kányai Róbert, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója,

Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló,

Simon Csaba, a GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztés és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Bakcsányi Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője,

a sajtó munkatársai, valamint 8 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 23 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Ahogy a meghívóban is jelezte, a képviselők az ülés előtt kapták kézhez, a Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére című előterjesztést, mely a 11. számú napirendi pont anyagát képezi, valamint a Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására című előterjesztést, mely a 28. számú napirendi pont anyagát képezi.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javasolt napirendet elfogadta.

1/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2019. február 25-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

3. Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázati felhívás és pályázati kiírás elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2019. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2019. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

7. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora és az óvodák IV. Sz. Gazdasági Működtető Központtal kötendő munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

9. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

10. Javaslat mozgássérültek számára kialakított lakások bérleti díjának támogatására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

11. Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

12. Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

13. Javaslat a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ átszervezésére, alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

14. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2019. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

15. Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázat kiírására

Előterjesztő: Radnóti Ákos alpolgármester

16. Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

17. Javaslat országos és helyi közutak tulajdonjogának rendezésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

18. Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (5968/6/A/29; 6635/A/23; 7176/A/3; 7379/A/3 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

19. Javaslat a győri 6195/A/16 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére történő kijelölésére (Győr, Madách u. 3. szám alatti ingatlan)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

20. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 7483 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

21. Javaslat földhasználati jog biztosítására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

22. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

23. Javaslat támogatás nyújtására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

24. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

25. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

26. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

27. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr gazdasági igazgatóhelyettesi (magasabb vezetői) beosztásának ellátására (zárt ülés)

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

28. Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester (zárt ülés)

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2018. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Juhász István képviselő: Látja, hogy több százmillió forint mínusz van az előterjesztésben, ebből 450 millió forint TOP-os pályázattal, 150 millió forint a Juharfa-Berkenye úti kopóréteg cserével és 72 millió forint a közösségi közlekedéssel kapcsolatos. Ezekről szeretne érdeklődni, hogy ezek miért kerültek visszavonásra? A másik kérdése, hogy a megújuló energiaforrások kiaknázásával kapcsolatos beruházásról miért került át több esetben is, az egyéb felhalmozási célú kiadások sorra több százmillió forint?

Nagy Tamás főosztályvezető: Elmondja, hogy a képviselő úr által feltett kérdések már a bizottsági üléseken is elhangzottak, mint ahogy ott is megválaszolta a kérdéseit, elmondja, hogy két okból történik előirányzat csökkentés. Az egyik ok az, hogy forrásátcsoportosítás történik egyes esetekben a különféle pályázati címek között. A képviselő úr által említett mínuszos tételek között körülbelül 1,8 milliárd forint értékben pluszos előirányzat növekedések is szerepelnek, tehát a forráscsökkenés az egyben forrásbővülést jelentett más pályázati jogcímeken, ez tulajdonképpen a forrásátcsoportosítás. A másik ok, ami alapvetően okozza az előirányzat csökkentést az, hogy nem biztos, hogy minden pályázati bevétel megérkezik az adott évben. Amikor a költségvetés elkészül februárban, akkor számolnak egy pályázati bevételi szinttel, és ha ez a pályázati bevétel nem érkezik meg akár azért, mert csúsznak az egyes lehívások, vagy azért mert egyik évről a másikra áttolódik az egész pályázat megvalósítási szakasza, akkor az egyes években lehívott támogatások között a tervezetthez képest eltérések mutatkoznak, és ezek az előirányzat átcsoportosítások, csökkentések és növekedések lényegében lekövetik a tényleges támogatás folyósítás mértékét. A másik kérdésére válaszolva elmondja, hogy a beruházásokból miért került át összeg az egyéb fejlesztési kiadások közé. Amikor a költségvetés tervezése megtörténik, akkor minden egyes kiadási tétel besorolásra kerül attól függően, hogy várhatóan az adott kiadás jogcímmel kapcsolatban felmerülő kiadások, milyen kiadási főösszeget, kiadási főcsoportot, dologi, személyi juttatást, felhalmozást fognak érinteni. Abban az esetben, ha a tényleges megvalósítás folyamán egyértelművé válik a tényleges kötelezettségvállalások alapján, hogy egy adott feladat megvalósításával összefüggésben felmerült kiadások milyen jogcímeken merülnek fel, akkor a számviteli törvény határozza meg azokat a besorolási kategóriákat, amelyek alapján adott esetben felül kell vizsgálni. A tervezethez képest a tényleges megvalósítások során felmerült kiadásokat az szerint, hogy mely kiadási főcsoportot érintenek, és ha az előzetesen a tervek szerinti kiadási főcsoporthoz képest eltérő kiadási főcsoportról használnak fel pénzeszközt, akkor a megfelelő előirányzat módosítást el kell végezni. Ezeket a módosításokat tartalmazzák az említett oszlopok közötti átcsoportosítások.

Pollreisz Balázs képviselő: Elmondja, hogy 2018-ban egész évben azt hangoztatták, hogy Győr megpályázza az Európa Kulturális Fővárosa címet, amit aztán sajnálatos módon nem nyert el a város. A város kommunikációjában számtalanszor elhangzott, hogy Győr a kultúrára sokat fordít, mivel az a város számára nagyon fontos. A módosító indítványban most azt látja, hogy a kulturális ágazatban a betervezett 246,5 millió forintból 141 millió forintot elvontak, és így összesen 105 millió forint lett fordítva a tavalyi évben kulturális tevékenységekre, ez közel 60 százaléka a költségnek. Továbbá azt is látja, hogy a sport területre 200 millió forinttal, városmarketingre 300 millió forinttal költöttek többet. A kérdése az lenne, hogy mi ennek az oka?

(Glázer Tímea képviselő asszony megérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszáma 24 főre módosul.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Kettő kérdése lenne a harmadik negyedévi beszámolóval kapcsolatban. Látja, hogy 2 milliárd forint értékű értékpapír vásárlás történt, arra kíváncsi, hogy mi volt ez az értékpapír vásárlás? A másik kérdése az, hogy a szolidaritási hozzájárulás 1,8 milliárd forintra van módosítva, van-e adat arról, hogy a 2018 évnél megáll ennél a számnál vagy nem? Elhangzott, hogy az adóerő képesség miatt jelentős esetben működési támogatást nem kap a város az államtól, a kérdése az lenne, hogy 2018-ban ez a működési támogatás hiánya mit jelent, tehát mekkora összeggel kell ezt a tevékenységet kipótolni?

Juhász István képviselő: Amiről a Főosztályvezető úr tájékoztatta az energetikai beruházásokkal és az egyéb felhasználási célú kiadásokkal kapcsolatban, továbbra sem nyugtatta meg, mert az azt jelenti, hogy nem beruház a város, hanem elkölt körülbelül 225 millió forintot az Aqua Sportközpont egyéb felhalmozási célú kiadásaira, illetve az Audi Aréna Győr területén létesítendő energetikai pályázatra.

Borkai Zsolt polgármester: A költségevetéshez kapcsolódóan teljes mértékben érthető választ adott a Főosztályvezető úr. A költségvetés felhasználására egyértelmű törvények vannak. Felkéri Főosztályvezető urat a további válaszadásra.

Nagy Tamás főosztályvezető: A Pollreisz Balázs képviselő úr által felvetett kérdésre válaszolva elmondja, hogy az Önkormányzat kulturális feladatellátás finanszírozása a költségvetésben kettő helyre van telepítve. Ez érvényes a köznevelésre és az egészségügyre is, de a sportra nem. Az egyik telepített finanszírozás az Önkormányzatnál van kimutatva, a másik az intézményeknél jelenik meg. A kulturális területen, ha figyelembe veszik az intézmények részére év közben nyújtott forrásokat is, elmondható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a kulturális ágazatban forrásbővülés történt. Ez érvényes a köznevelési és az egészségügyi intézményeknél is. A sport egy különleges terület, itt nincs intézménye az Önkormányzatnak. Intézményi szinten nem történik a sportfeladat ellátása.

Dr. Neupor Zsolt képviselő úr kérdésére válaszolva az értékpapír vásárlással kapcsolatosan a tavalyi első negyedéves költségvetési rendeletmódosítással ment be egy tájékoztató a Közgyűlés felé. Tavaly január közepén vásárolt az Önkormányzat Magyar Állampapírt, amit tavaly decemberben szándékoztak eladni, de erre nem volt szükség, likviditásilag bírta a város, ezért ennek az értékesítése 2019-re tolódik, ezért szerepel az idei költségvetés bevételei között. A 2018. évi szolidaritás nem fog változni, és már a 2019. évi sem, a Magyar Államkincstár már közölte.

Juhász István képviselő úr felvetésére elmondja, hogy a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási kiadások, azok felhalmozási kiadások. Ha a beruházásból az egyik átmegy egyéb felhalmozásba, az mindegyik fejlesztést jelent.

Pollreisz Balázs képviselő: Kérdése jelen előterjesztés 5. mellékletében szereplő „Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai”-ra irányult. Erről a területről miért vontak el pénzt?

Borkai Zsolt polgármester: A 2018. évben 4,5 milliárd forint nagyságrendben támogatták a kultúrát, soha ekkora összeget még nem kapott ez a terület. A felvetés, hogy a kultúrától bármit is elvont volna az Önkormányzat, nem igaz. A pénzt az intézményrendszerbe csoportosították át, mivel erre igény jelentkezett év közben. A kultúrát 2018-ban is kiemelten kezelték. A következő időszakban is így tesznek majd, mivel a település városként való első említésének 750 éves évfordulója lesz, 2021-re nagyon szép dolgokkal készülnek.

Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 18 igen, 6 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

1/2019. (II. 25) RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

9/2018. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2018. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 69.838.547.443 Ft, és

b) bevételi főösszege 69.838.547.443 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, valamint

f) 6. melléklet helyébe a 6. melléklet

lép.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Köszönetet mond, minden kollégának, aki részt vett az idei évi költségvetés összeállításában. Elmondja, hogy az idei évben is sikerült egy olyan költségvetést összeállítani, ami első sorban az intézményhálózatot és a kötelező önkormányzati feladatok maximális ellátását biztosítja. Ezek mellett a fejlesztések állnak a középpontban. Igyekszik az Önkormányzat az elkövetkező időszakban is a fejlesztésekhez nem csak önkormányzati forrást igénybe venni, hanem európai uniós és állami támogatásokat is, amiből a 2019-ben komoly beruházások fognak megvalósulni. Azt gondolja, hogy egy olyan stabil költségvetést sikerült összeállítani, amilyen stabil a város is. Köszöni a segítséget és a támogatást.

A napirendi ponthoz a következő módosítási javaslatot teszi: a megküldött rendelettervezet 9. számú mellékletében szereplő közvetett támogatások összesen adata 733.021.304,- Ft-ról 357.991.304,- Ft-ra módosul, tekintettel arra, hogy a 9. számú mellékletben szereplő adatok részösszegei az összesen sorba tévesen beszámításra kerültek. Kéri a Közgyűlést, hogy az előterjesztést ezzel a megváltozott tartalommal szíveskedjen támogatni és elfogadni.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi javaslathoz az előbbi módosító indítványon túlmenően Varga Márk, Pollreisz Balázs és Juhász István képviselők módosító indítványt nyújtottak be.

A Győri Baloldal frakció vezérszónokként Pollreisz Balázs képviselőt jelentette be a napirend tárgyalására.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: Az előző napirendi ponttal kapcsoltban ő is megerősíti, hogy a költségvetés tartalmaz olyan előirányzatokat, amikről előre lehet tudni, hogy valamelyik intézmény fog felhasználni az év folyamán, és ezt az összeget év közben pénzügyileg le kell bontani az adott intézménynek. Elmondja, hogy ez nem egy új módszer, ez egy évtizedek óta bevett gyakorlat, és meglepően hallja, hogy a képviselőtársai félre értelmezik a költségvetési sorokat. Az érintett intézmények megkapták ezeket a támogatásokat, a rendezvények megrendezésre kerültek, ez a pénzelvonás azt jelenti, hogy az intézmények elvégezték a feladatukat, a Kulturális Osztály lebontotta számukra a szükséges forrást.

Az idei évi költségvetés összege 56 milliárd forint, ami 1,5 milliárd forinttal magasabb, mint a tavalyi évben elfogadott költségvetés. Kiemeli azt, hogy a város gazdasági erejét alapjaiban meghatározó városi gazdaság az a 2018-as évben is remekül teljesített, hiszen az 1,8%-ról 1,6%-ra történő iparűzési adókulcs csökkentésével is tudták hozni azokat a bevételeket, amelyeket 2018 februárjában a költségvetésben elfogadtak. Ez azt jelenti, hogy mintegy 21,5 milliárd forintnyi adóbevételt tudtak beszedni a tavalyi évben. Azt hangsúlyozza, hogy tavaly az iparűzési adócsökkentéssel és az azt megelőző csökkentéssel közel 6 milliárd forint maradt a győri gazdaságnál és a győri kis, közepes és nagyvállalatoknál és ezzel nagyban tudják segíteni a működésüket. Ez gyakorlatilag egy rendkívüli gazdaságfejlesztési vagy gazdaságösztönző programnak, hiszen 6 milliárd forint egy ekkora város gazdasági szférájában óriási lehetőségeket jelent. Kiemeli az idei évi költségvetéssel kapcsolatban azt, hogy a bevételeket az előző évihez képest tervezték meg. Várhatóan idén is az iparűzési adóbevétel lesz a legnagyobb bevétele a városnak, ami közel 22 milliárd forint, 3,5 milliárd forintra számítanak építményadókból, gépjármű adóból 500 millió forintra. Amit szintén szeretne kiemelni a bevételek közül, bár ebből folyik be a legkevesebb, az az idegenforgalmi adó, mintegy 175 millió forintra számítanak az idén. Látható az, hogy 2018-ban ismét sikerült rekordot dönteni a győri turizmusban dacára annak, hogy 2017-ben az EYOF-fal kapcsolatban rengeteg vendégéjszaka volt a városban. Az a tény, hogy a vállalkozásoknál ilyen sok forrást tudtak otthagyni, reméli, azt vonzza magával, hogy az idei évben is nőni fog a győri gazdaság, mert a tavalyi évben is növekedett, emiatt 21,5 milliárd forint helyett 22 milliárd forintnyi iparűzési adóbevételt terveztek be az idei költségvetésbe.

Ami a kiadási oldalt illeti, igyekeztek továbbra is annak a koncepciónak a mentén haladni, amit korábban megfogalmaztak, egyrészről az intézményrendszernek a megfelelő működtetése, a forrásaik a magas színvonalon való rendelkezésre állása az, ami jelképezi ezt a költségvetést, hiszen a városi intézményeknél akár kultúra, szociális terület vagy egészségügy, nagyon sok és komoly intézményt tudnak fenntartani komoly önkormányzati támogatással. Elmondja, hogy az idén közel 17 milliárd forintnyi fejlesztést tartalmaz. A legnagyobb beruházás az idei évben a vásárcsarnok fejlesztése, ezzel kapcsolatban és sok más fejlesztéssel kapcsolatban is elmondható, hogy a város saját erőből, kormányzati támogatással és az Európai Unió pénzügyi támogatásával tudja a nagy volumenű fejlesztéseket megvalósítani. Kiemelve a vásárcsarnok fejlesztését, ami egy óriási projekt, elmondható, hogy körülbelül 300 új parkolóhely épül. Tavaly az Árpád Parkolóház megépítésével egy komoly javítást tudtak elérni a belvárosi parkolási gondokon. Reméli, hogy idén a vásárcsarnok, majd a Modern Városok Program keretében megvalósuló kórházi parkolólemez megépítésével a lakótelepi részeken is több száz új parkolóhely tud létrejönni. Bízik benne, hogy ez is tudja majd a parkolási feszültségeket oldani. Ez két helyen található meg a költségvetésben, egyszer az önkormányzat költségvetésében a Településfejlesztési Főosztálynál, másrészt intézményi szinten az Útkezelő Szervezetnél a városi utak felújítása, a közvilágítás fejlesztése, a csapadékvíz elvezetési programoknak végrehajtása. Ezekre a költségekre több mint 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre az idei évi költségvetésben.

Szintén kiemeli, hogy 800 millió forint értékben fejlesztik a bölcsődéket. Az idén a Cuha utcai, a ménfőcsanaki és a Zöld utcai Bölcsőde felújítása kezdődhet meg ebből az összegből, és bízik benne, hogy ezzel is hozzá tudnak járulni a magas szintű intézményhálózati fenntartásához és felújításához. Kihangsúlyozza még az Újvárosi Rehabilitációs Projektet, amit szintén európai uniós, kormányzati, illetve sajáterős projektként tud folytatódni az idei évben, mintegy 900 millió forint összegben.

Arról is említést tesz, hogy az idei évi költségvetésben egy nagy tétel szerepel az oktatási szolidaritási jogcímen, a város a megtermelt gazdasági erejéből képes arra, hogy a városi oktatási lehetőségeket tovább javítsa és tulajdonképpen mintegy 5,7 milliárd forinttal támogassa az oktatási rendszer fenntartását. Összességében 1,1 milliárd forintot meghaladó összegben terveztek tartalékot ebbe a költségvetésbe, tehát valóban, ahogy polgármester úr is elmondta, egy stabil városnak stabil költségvetése van, ez a tartalék is a stabilitását szolgálja. Megköszöni a figyelmet, és ő is elfogadásra javasolja a költségvetést!

Pollreisz Balázs képviselő: Köszönetet mond azoknak a kollégáknak, akik összeállították a költségvetést, de azt gondolja, hogy a költségvetés nem tükrözi a valós költségeket. Elmondja, hogy a tavalyi évben a városüzemeltetési szolgáltatásokra be volt tervezve 875 millió forint, aztán ehhez még hozzá kellet tenni 950 millió forintot. Az idei évben ezek ellenére ismét 875 millió forint lett betervezve. A költségvetésről azt gondolja, hogy egy nagyon jól összeállított kampányköltségvetés, hiszen a tavalyi évben 40 millió forintot terveztek a nyárzáró koncertre, idén viszont 115 millió forintot. A tavalyi évben városi kiadványokra nem terveztek költséget, idén viszont 31,5 millió forintot terveznek erre a sorra, ez közel 150 millió forint, véleménye szerint ezekre a sorokra tervezett költségeknek köze van a választási kampányokhoz. A Modern Városok Programban azt látja, hogy évről évre tolódik a kivitelezés összege, például a 7. számú mellékletben, ahol tájékoztatás van arról, hogy több évre előre van betervezve, hogy milyen kivitelezések lesznek. A tavalyi évben, az idei évre jóval nagyobb összeget terveztek, mint ami jelenleg van, és ez egyre tolódik, ez semmi más, mint egy kampányüzenet.

A költségvetéshez benyújtottak egy módosító indítványt, amiről szeretne szólni néhány szót. Elmondja, ahogy dr. Fekete Dávid alpolgármester úr is említette, lakóutcák fejlesztésére költ a város, és ebből van köztük olyan is, ami elkezdődött az előző évben. Valóban van köztük, ami elkezdődött, de ő azt az információt kapta az Útkezelő Szervezettől, hogy csak olyan van, ami elkezdődött, új lakóutca program az idei évben nem szerepel a költségvetésben. Az ő javaslatukban szerepel kifejezetten lakóutcáknak, járdáknak, kerékpárutaknak a felújítására és karbantartására egy összeg. Bérlakások építésére is tettek javaslatot, mert olyan bérlakásokat szeretnének Győrbe, ami az ide áramló munkaerőnek tud megfizethető lakásokat biztosítani, illetve akadálymentes lakás építése is a terveik között szerepel. A javaslatukban szintén szerepel az ifjúsági és nyugdíjas garzonok tervezési feladata, az iskolabusz járat kibővítése. A sport és szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés alatt azt érti, hogy az iskolák melletti játszótereket és grundokat kellene bővíteni, amivel szintén lehetne segíteni az iskolákat a minden napos testnevelést végző feladatokat, azt szeretnék, hogy ez ne csak bizonyos városrészeken valósuljon meg, hanem az egész városban. Szociálpolitikai kiadások és előirányzatok között szerepel egy népkonyha javaslat, amit már többször javasoltak, hogy nyersanyag áron vásárolhassanak ételt a konyhákon a rászoruló családok és egyedülálló idős emberek annak érdekében, hogy naponta főtt ételhez juthassanak. Szerepel továbbá a javaslatukban egy győri bérelem, amit már rengetegszer elmondtak, ez a bérelem a győri közalkalmazottak bérkiegészítése lenne, és ezzel motiválhatnák őket a munkára. Továbbá van egy új javaslatuk is, ami egy CT és MR diagnosztikai központnak a létrehozása lenne, amit a lakosság ingyen használhatna.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Látják, hogy a költségvetés kiadási oldalon 55 milliárd forinttal, bevételi oldalon 47 milliárd forinttal számol. Látnak egy nagy tételt, ami szolidaritási hozzájárulásként 5,6 milliárd forintot elvon a várostól. A Kormány a város saját adóbevételének több mint 20%-át, a teljes költségvetés 10%-át elvonja, ami rengeteg pénz. Ez az az év, amikor a város népessége csökken. 125000 fő alatti már a lélekszám Győrben. Valószínűnek tartja, hogy a győriek nem lettek kevesebben, csak elköltöztek a városból, ki az agglomerációba a magas ingatlanárak, a nyújtott szolgáltatások miatt. A közösségi közlekedés sem megfelelő. Várható, hogy az fog történni, ami Budapesten. Az agglomerációból minden reggel és este tömegek jönnek be és ki. Állandó dugók, problémák lesznek. Ebben a költségvetésben erre nem lát választ. A városüzemeltetésre folyamatosan 800 és 900 millió forintot terveznek be, év végére meg 2 milliárd forintot költenek. Nagyjából most is 900 millió forintot terveztek be, de nyilvánvaló, hogy ez nem lesz elég. A városüzemeltetés is ugyanattól szenved, mint nagyon sok közszolgáltatás, ha nem tesznek bele pénzt, nemcsak az lesz, hogy rossz színvonalú lesz, hanem nem lesz kivel szolgáltatást nyújtani. A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-nek és a többi vállalatnak problémája van a munkaerővel. A bérnövekedés a piacon a 10-15%-ot meghaladja, de a városi cégek ezt nem tudják kigazdálkodni. Szerinte pénzt kell még tenni a városüzemeltetésbe. Ezek a folyamatok láthatóak, de a költségvetés nem ad erre választ. Az, hogy a központi költségvetésbe több, mint 10%-ot be kell fizetni, valamint a működési támogatás hiánya további terheket ró a városra.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: Vajon meg tudja-e valaki mondani, hogy mennyi hó fog esni, milyen lesz az időjárás, hányszor kell felszállni a repülőgépnek szúnyogirtáskor, mennyi irtóanyag kell? A városüzemeltetésben vannak bizonyos dolgok, amelyek időjárástól, évszaktól és még sok mástól függenek. Az évközben városüzemeltetésre átadott plusz források nagy része ezek a tételek. A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elvégzi, leszámlázza, kifizetik.

A lakóutca fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy idén is lesznek fejlesztések. Amelyek tavaly elindultak, azokat befejezik, de új tételek is szerepelnek a listán, tehát idén is lesznek.

Valóban látható, hogy csökken a város lakosságszáma, vannak akik kiköltöznek az agglomerációba, de mégis elmondható, hogy sokkal nagyobb az a réteg, aki beköltözik, csak adminisztrációs okokból nem jelentkezik be. Emiatt van az, hogy statisztikailag csökken a lakosság létszáma.

Amikor az előző időszakokban elvonás volt, akkor a fűnyíró elv alapján elvontak a tehetősebb önkormányzatoktól. Ebben az esetben viszont az oktatás feladatát is elvitte az állam, és végzi az iskolák fenntartását is a tankerületeken és szakképzési centrumokon keresztül. Azon az oldalon a városnak ez kiadáscsökkenést is eredményezett.

Rózsavölgyi László képviselő: Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság is megtárgyalta a költségvetést, mellyel egyetértettek. A 247 millió forint, amit kulturális kiadásokra közvetlenül fordítanak, említésre méltó, és a sportkiadásokra szánt 1,5 milliárd forint is. Kiemelkedőek a turisztikai és városmarketing kiadások, valamint az oktatásra szánt összeg is. Ugyan az oktatás nem a város feladata, mivel azonban győri gyerekek járnak ezekbe az intézményekbe, felelősséggel tartoznak irántuk.

Laczkovits-Takács Tímea képviselő: A szociális és egészségügyi területről szeretne beszélni. Ezen a területen is alapvető szempont volt, hogy a már kialakult intézményrendszer a jövőben is magas színvonalon működtethető és fenntartható legyen. Számos javaslat érinti ezt a területet. A bölcsődei fejlesztéseket szeretné kiemelni, amely több városrészben is megvalósul. A város ebben az évben is nagy figyelmet fordít az idősebb korosztályra, körülményeik, feltételeik javítására. Az idősbarát lakásprogram ez évben még magasabb költségvetéssel működik majd, és az Idősügyi Tanács tevékenysége is biztosított. A fürdőbérletek támogatása is nagy népszerűségnek örvend a szépkorúak körében. A segélyezési rendszer fenntartását is biztosítottnak látja, ami rugalmasan reagál a jogszabályi változásokra. A lakásépítéshez és lakásvásárláshoz kapcsolódó kiadások támogatása is kiemelten jelenik meg a költségvetésben. A város a kötelező humánszolgáltatási feladatok ellátásán túl olyan civil szervezeteket is támogat, amelyek egészségügyi és szociális feladatokat látnak el. Kiemelendő még a Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése, az Újvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatos fejlesztés, a József Attila úti orvosi rendelők felújítása, bővítése. Az idei költségvetést egyértelműen stabil költségvetésnek tartja.

Borsi Róbert képviselő: Nem nevezhető kampánynak az, hogy a győri városvezetés a költségvetés nagy százalékát fejlesztésekre, beruházásokra fordította és arra, hogy amit kötelező feladatként el kell látnia az Önkormányzatnak, azt magas szinten tegye.

Véleménye szerint az ellenzéki képviselők csak szavakat és sorokat látnak a költségvetésben, és nem látják a mögötte lévő igazságot. Példaként említi, hogy amikor az ellenzéki képviselők azt hangsúlyozzák, hogy az iparűzési adóból befolyt összeg nagy százalékát be kell fizetni az állam felé, azt nem teszik hozzá, hogy az elmúlt időszakban és a jövőben is a különböző programok – pályázatok – mennyi beruházást és pénzt hoznak Győr városnak. Nem volt kampány az EYOF sem, amely nagymértékben állami forrásból került finanszírozásra, említi továbbá az elkerülő utak megépítését is, valamint az óvodák felújítását is. Állami forrásból támogatták a helyi vállalkozásokat is. További példaként említi a vásárcsarnok felújítását. Ez a beruházás is jóval többet jelent, mint a költségvetésben egy sor, hiszen ennek a létesítménynek a megújulásával a környéken való parkolás is megoldódik – a parkolólemezzel -, továbbá a győri és Győr környéki árusok nagyobb területen, modernebb, rendezettebb körülmények között árulhatják a termékeiket. Ezáltal a helyi kiskereskedelem is növekszik.

Megköszöni, hogy a vásárcsarnok és környékének felújításával kapcsolatos beruházás megvalósul az idei évben, és véleménye szerint teljesen mindegy, hogy az a választások előtt vagy után készül el, hiszen a helyiek és a környékbeliek nagyon örülnek a felújításnak.

Radnóti Ákos alpolgármester: Megjegyzi, hogy a 870 millió forint alapösszeg folyamatosan kiegészül további sorokkal. Nagyon sok fejlesztés valósul meg a városüzemeltetés területén.

Neupor képviselő úr által elmondottakra reagálva elmondja, hogy az élő munkát próbálják csökkenteni az automatizálással, példaként említi az öntözőrendszereket, automata illemhelyeket. Új gép beszerzések történnek, ezáltal kevesebb munkaerőre van szükség. Az automatika egyre nagyobb szerepet fog kapni.

Kiemeli, hogy a költségvetésben külön soron szerepel a faültetés, a játszóterek felújítása. Minden városrészben megvalósítják a játszótér fejlesztési programot, nemcsak egy városrészre korlátozódik a felújítás. 10 évvel ezelőtt indult el a játszóterek fejlesztése, ami az idei évben is folytatódik. Folytatódik továbbá a virágosítás, valamint a zugszemét felszámolása. Fejlesztésre közel 200 millió forint áll rendelkezésre, így megújulhatnak a szökőkutak, bővíthetik az automata illemhelyek számát is. Ezáltal egy komplett ciklus úgy zárható le, hogy jelentős lesz az előrelépés, és kevesebb összeget kell fordítani a városüzemeltetés fenntartására.

Szabó Jenő képviselő: Megköszöni a költségvetést készítők munkáját. Külön köszöni polgármester úr támogatását, amellyel a választókörzete megújulhatott, szépülhetett.

Visszakanyarodik az agglomeráció kérdéséhez. Ez 1998-2002 között is tendencia volt, és ő már akkor is fájlalta, képviselőként jelezte, hogy nem jó, ha továbbra is ilyen ütemben folyik a városból való kiáramlás. A szigetközi falvak és további Győrhöz közelebb eső települések növekedtek, épültek a házak.

A városüzemeltetéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy büszkék lehetnek erre a területre, a GYŐR-SZOL Zrt. jól oldotta meg a feladatát. A csapadékos idő ellenére a fűnyírás sem maradt el, és rendezett volt a város.

Örömét fejezi ki, hogy választókörzetében a Bezerédj kastély is megújul. Ehhez 155 millió forintot különítettek el a költségvetésben, és rendelkezésre áll pályázati forrásból 65 millió forint, továbbá a Településfejlesztési Főosztály munkatársai még dolgoznak további pályázaton. Várhatóan két év alatt teljesen meg fog újulni az épület, amelyre már nagyon nagy szükség van.

Bárány István képviselő: Évről-évre olyan költségvetések vannak, amelyekben nagyarányú a fejlesztés. A fejlesztésekre visszatekintve mindig lehet mondani, hogy valami még nem készült el, de jónak látja, hogy az úthálózat fejlesztésénél mindig hangsúlyos az új utak kialakítása. Természetesen mindenki azt szeretné, ha a felújított utak olyanok lennének, mint például a Rónay Jácint utca. Tavaly már látható volt, hogy hiába van betervezve egy költés az adott évben, ha nincs meg a munkaerő-kapacitás az elkészítésre. Átcsúszások ezért vannak. A megépített utakra vigyázni is kell. Három olyan útról tud a 4. számú választókerületben, amit úgy bontottak fel, hogy Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete engedélyét nem várták meg. Mind a három E-ON vonalhálózat bővítés volt. Az egyik ilyen út tavaly átadott volt beton alappal.

A költségvetés folyamatosan változik, olyan még nem volt, hogy ha például a városüzemeltetésre induláskor beállított összeg kevésnek bizonyult, ne lett volna mód a pótlásra. A költségvetést elfogadásra javasolja.

Borkai Zsolt polgármester: Amikor a szolgáltatókat tájékoztatják, hogy mely útszakaszokat fogják felújítani vagy átépíteni, akkor megkérik őket, hogy vizsgálják meg, kell-e vezetékeket cserélni. Többségében olyan válaszokat kapnak, hogy minden rendben van és tökéletes. Ehhez képest az építés után néhány évvel jelentkeznek, hogy probléma van. A Közgyűlés elfogadott egy bontási büntetési tételt. Ezt szeretnék tovább fokozni. Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete vezetőjétől azt kérte, hogy ha kell, menjenek bíróságra, mivel ez károkozás. Erre még jobban odafigyelnek a jövőben.

A Glázer Tímea képviselő: Az igaz, hogy az oktatással kapcsolatos feladatot elvitte az állam, de ne felejtsék el, hogy annak idején oktatási normatíva volt, és annak az összege nem 5,6 milliárd forint volt. Cserébe most egy rosszabb oktatást kaptak, amibe nem is tudnak beleszólni.

A városüzemeltetéssel kapcsolatban annyit tenne hozzá, hogy a költségét nem a hó eltakarítása és a szúnyogirtás emeli meg 1 milliárd forinttal, hanem a tényleges városüzemeltetés. 2018-ban 13 milliárd az igénybe vett maradvány, nem lehet túl korrekt fogadást tenni arra, hogy a zárszámadásnál 2-3 milliárdot áthoznak erre az évre. Lehetne a városüzemeltetésre több pénzt költeni. Az állam azoknak a városoknak is ad pénzt, akiktől nem von el.

Dr. Sik Sándor: A költségvetést megvizsgálva látható, hogy Győr egy élhető város. Az iparűzési adó bevétele 2%-kal fog emelkedni. A gépjárműadó bevétele 5%-kal emelkedik, ami azt jelenti, hogy az emberek meg tudják tenni, hogy autókat vásároljanak. Az idegenforgalmi adó is jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban. A torkolati mű elkészülte után a vízi turizmus is emelkedést hoz majd ennek az adónak a területén.

Az agglomerációba való kitelepülésekkel kapcsolatban elmondja, hogy egyre több családi ház épül Győrszentivánon. Az emberek megtehetik, hogy családi házakba költözzenek, amiben szerepe van a CSOK-nak is. Például Nyúlon és Écsen egy családi háznak azért jelentősebb az ára, mint egy győri panellakásé.

Az utak építése mindig sarkalatos kérdés volt. Az Audi út, a Vámosszabadi felé épült út, az épülő 1-es út szélesítése a csatlakozásokkal, a tervezés alatt álló Ipar út folytatása, a Szigethy Attila út korszerűsítése mind a város közlekedésének a megfelelő kezelését mutatja.

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-nek a játszóterek fejlesztését, az új futópályát, amely idén kerül átadásra.

Győrszentivánon megépül a Nagyhegy utca alsó része, ami tavaly azért nem készült el, mert közműberuházás miatt ésszerűtlen lett volna az aszfaltozás.

A költségvetésben minden benne van, ami segíti a győrieket abban, hogy Győr igazán élhető város legyen számukra. Köszöni az elkészítésben részt vevők munkáját.

Dr. Dézsi Csaba András képviselő: A költségvetés elkészítőinek megköszöni a munkáját. A költségvetésben egy koncepció folytonosságot lehet megfigyelni a városüzemeltetésben. Nem ad hoc ötletek vannak, hanem olyan tabuk megdöntése történt, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak, mint például Sziget és Újváros rekonstrukciója, a Vásárcsarnok felújítása, a közterek, a köztéri szobrok felújítása. Vannak apróságok és nagyon nagy dolgok. Korábban is voltak elvonások, de szóba került az is, hogy most nagy elvonások vannak. Kérdezték azt is, hogy ezt miért nem teszik szóvá. Elhangzott az is, hogy csökkentek a feladataink. Korábban úgy vontak el pénzt a várostól, és úgy adtak plusz feladatokat, hogy közben hitelfelvételre volt Győr ítélve. Így minden egyes költségvetési tételben a végén ott szerepelt a hitelfelvétel. Jelenleg nincs betervezve hitelfelvétel. Ez lényeges különbség.

Örül neki, hogy az ellenzék kritikusan szól hozzá, mert ha nem lenne ellenzék és kritika, akkor nyilvánvalóan az a munka minőségének a rovására menne. Ellenzék és kritika nélkül politikai kultúra nem működik. Köszöni, hogy mindenki hozzászólt és elmondta a maga álláspontját.

Szeles Szabolcs: A költségvetés a Pénzügyi Bizottság támogató véleményével került a Közgyűlés elé. Választási év van, és a képviselők egymást felüllicitálva próbálnak fogást találni a költségvetésen. Annak idején adóerő képesség alapján történtek az elvonások. A be sem folyt, csak vélt adó alapján vonták el a pénzt az önkormányzatoktól. A mai helyzethez képest ez lényeges különbség.

Egyéni képviselőként is köszöni, hogy a város a már megszokott fejlődési pályát futhatja tovább ennek a költségvetésnek köszönhetően. Az irányok jól láthatóak és követhetőek. A Pénzügyi Bizottság elnökeként is kéri, hogy támogassák ezt a költségvetést.

Juhász István: Azokat a tételeket említené, amelyeket többen hiányolnak ebből a költségvetésből. Az első az adyvárosi parkolólemez, ami már több mint 4 éve meg lett ígérve, de nem lát ezzel kapcsolatosan költségvetési sort. A Lakatos és Akácfa utca kiszolgált egy egész építési bummot, és most ott van széttört útfelülettel, a becslések szerint vezetékekkel alatta. Ezeket sem a lakóutca, sem más programban nem látja.

A költségvetés másik nagy hiányosságának tartja, hogy a szociális kiadások mellett hiányzik az az összeg, ami új nyugdíjas szolgáltatásokat nyújtana ideiglenesen és állandóan, hogy ne kelljen 2-3 évet várni arra, hogy valaki bekerüljön egy otthonba.

Dr. Somogyi Tivadar: Nem először mondja el az idősotthonok építésével kapcsolatban, hogy ez nemcsak abból áll, hogy felépítenek egy ilyen létesítményt, hanem miután ezek állami normatívával működnek, kell hozzá állami normatívát szerezni. Jelenleg Magyarország ott tart, hogy sokkal több az idősotthoni hely, mint ahány igénylő van, – nem Győrről, hanem az egész országról van szó – így egyelőre állami normatívát nem adnak. Lehet mondani, hogy építessen az Önkormányzat idősotthont, de felmerül a kérdés, hogy miből tartsa fenn.

A Páternoszter Piroska a Modern Városok Program polgármesteri biztosa: Jelenleg18 db projektjük van. Ebből 12 már támogatói okirattal rendelkezik. Ahhoz képest, hogy a város utolsó előttinek kötött szerződést, nagyon jó ütemben haladnak. Egy projekt sem késik. Minden program több évig tart majd. A színház és a tér felújítása esetén a város a kedvezményezett. 2017. szeptember 30. volt az előkészítés határideje, a támogatói okiratot 2018. január 31-én megkapták egy bizonyos összegre, ami kevés volt, többletet kértek. Megkapták a plusz 450 millió forintot. Lezajlott a tervpályázat, szerződést kötöttek. Jelenleg a kiviteli tervek készítése történik. Egy ilyen kiviteli terv elkészítése közel egy év. A határideje júniusban van. Utána következhet a kivitelezői közbeszerzés kiírása. Eközben több száz kollégával dolgoznak együtt: színházban dolgozókkal, régészekkel, tervezőkkel. A színház költözése napra lebontva meg van már tervezve.

Borkai Zsolt polgármester: Egy képviselőnek az kell, hogy legyen az érdeke, hogy a város minél gyorsabban fejlődjön. Megkéri Páternoszter Piroska polgármesteri biztos asszonyt, hogy beszéljen a már megvalósult és elindult projektekről.

A Páternoszter Piroska a Modern Városok Program polgármesteri biztosa: Az állatkertnek jelenleg is sok projektje van kivitelezés alatt, ami látható. Látványos program a színház és a tér is. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház parkolólemez építése ügyében előre láthatóan március végén, április elején munkaterületet adnak át. Megkezdik a több, mint 200 férőhelyes ideiglenes parkoló kialakítását. A parkolólemez várhatóan 2020 februárjában készül el. A sporthotel esetében is van már támogatói okirat, itt a közbeszerzési eljárást meg kell ismételni. A strandnál a feladat nagyon összetett, hiszen az árvízvédelem is kiemelt szerepet kap. Minden érintett hatósággal egyeztetni kell, hogy ne legyen probléma az engedélyekkel. A projektek megfelelő ütemben haladnak.

Pollreisz Balázs képviselő: A 2018. évi kimutatási táblázatot összehasonlítva az idei táblázattal látszik, hogy év elejével tolódnak a kivitelezések. A színház és a vízi élménypark esetében a tavalyi évhez képest 10 milliárd forinttal növekedett a beruházás költségvetése. Sajnos nem tudnak részletesen minden programot.

Fodor Roland képviselő: A költségvetést azért nem tudja jó szívvel támogatni, mert nem szerepel benne a saját közlekedési vállalat létrehozása.

Borkai Zsolt polgármester: Az érdemi vitát lezárja. Elmondja, hogy Varga Márk, Pollreisz Balázs, Juhász István képviselő urak módosító indítványt nyújtottak be. Pollreisz Balázs képviselő úr vezérszónoki hozzászólásában már ismertette, hogy mire milyen forrásokat szántak. A pénzfelhasználásnál olyan bevételt is megjelöltek, amely még nem látható, hisz pénzmaradványt állítanak erre be. Beleszámolták továbbá azt a maradványt is, ami az intézményrendszerben már kötelezettséggel terhelt.

Szavazásra bocsátja Varga Márk, Pollreisz Balázs, Juhász István módosító indítványát. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 5 igen, 19 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító indítvány nem fogadta el.

Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet az általa ismertetett új számokkal együtt. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 18 igen, 6 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2/2019. (II. 25) RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye – ide nem értve a b) pontot – (a továbbiakban: intézmény),

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) az Önkormányzat

költségvetésére, valamint annak végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2019. évi költségvetés).

2. §

(1) Az 1. melléklet szerinti, 2019. évi költségvetési kiadási és a bevételi előirányzat főösszege a 2-5. mellékletben részletezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint kerül meghatározásra.

(2) A költségvetési szerv részére a 2019. évre engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2019. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A 2019. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A 2019. évi költségvetésből – a 2018. évi szinten – nyújtani tervezett közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

(6) A 2019. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2019. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A 2019. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

2. A 2019. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások

3. §

(1) A 2019. évi költségvetés

a) kiadási előirányzatának főösszege 55.753.222.322 Ft, valamint

b) tárgyévi bevételi előirányzatának főösszege 47.226.542.664 Ft.

(2) A 2019. évi költségvetés egyenlege -8.526.679.658 Ft.

(3) A 2019. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2018. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételként 6.526.679.658 Ft, értékpapír hasznosításból származó bevételként 2.000.000.000 Ft, mindösszesen 8.526.679.658 Ft kerül számbavételre.

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása és a kieső bevételek kompenzálása érdekében tervezett általános tartalék kizárólag az Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) döntésével és – vis maior esetét kivéve – kizárólag a költségvetési szerv és az Önkormányzat 2019. első féléves gazdálkodásáról szóló írásbeli tájékoztató megtárgyalását követően vehető igénybe úgy, hogy az általános tartalék összege az igénybevétel ellenére sem csökkenhet az eredeti előirányzat 75%-a alá.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében megjelenő általános tartalék, valamint céltartalék igénybevételére és felhasználására kizárólag a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.

5. §

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy az elkülönített állami pénzalap a 2019. évi költségvetés számára az Önkormányzat költségvetésében megjelenő pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

6. §

Jelen rendeletben megjelenő

a) bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, valamint

b) kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról

(a továbbiakban a) és b) pont együtt: előirányzat-változtatás) az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

7. §

Az Önkormányzat részére a 2019. évben rendelkezésre álló források felhasználása tekintetében egyebekben más önkormányzati rendeletben és szabályzatban foglaltak az irányadók.

3. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására vonatkozó speciális szabályok

8. §

(1) A közszolgálati köztisztviselők illetményalapja 46.500 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatalban, valamint a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletményének 40%-a, valamint

b) középiskolai végzettség esetén alapilletményének 20%-a.

(3) A 2019. évre közalkalmazotti létszámzárlat kerül elrendelésre.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

9. §

Hitelszerződéssel összefüggő, a hitel- és kamattörlesztésre vonatkozó hatáskörök gyakorlására az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet és az Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak az irányadók.

10. §

Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása vonatkozásában az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

11. §

Az Önkormányzat az illetékességi területén működő települési nemzetiségi önkormányzatok részére, eredeti előirányzatként összesen 14.903.000 Ft támogatást biztosít a 2019. évre.

12. §

(1) A 2019. évi költségvetés az Önkormányzat tulajdonában lévő, a költségvetési szerv könyvviteli mérlegében megjelenő létesítmény állagmegóvása, valamint az elhasználódott eszköz pótlása érdekében az „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” kiadási jogcímen 220.000.000 Ft előirányzatot különít el.

(2) Az (1) bekezdés szerint elkülönített előirányzat szakterületek közötti megoszlása a következő:

a) a köznevelési, szociális, egészségügyi célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 150.000.000 Ft, valamint

b) a kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 70.000.000 Ft.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti keretek felhasználásáról, valamint az elkülönített előirányzatnak az állagmegóvási, elhasználódott eszközpótlási feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv költségvetésébe történő átcsoportosításáról az adott szakterület irányítását végző polgármesteri hivatali szervezeti egység javaslata alapján összeghatárra tekintet nélkül dönt.

(4) Az állagmegóvással és eszközpótlással kapcsolatos

a) kötelezettségvállalásra – a műszaki ellenőr írásbeli egyetértését követően – a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv vezetője jogosult, valamint

b) operatív feladatot – így kiemelten az előkészítés, a lebonyolítás és a műszaki ellenőrzés biztosítása – a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv látja el.

(5) A költségvetési szerv az irányító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy kérésére tájékoztatást ad az állagmegóvási, eszközpótlási feladatra rendelkezésre bocsátott kiadási előirányzat felhasználásáról.

5. Záró rendelkezések

13. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

Borkai Zsolt polgármester: 10 perc szünetet rendel el.

SZÜNET UTÁN

(A Közgyűlés létszáma 22 főre módosul.)

3. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázati felhívás és pályázati kiírás elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Varga Márk képviselő: Azt gondolja, hogy az előző években már sokat beszélgettek arról, hogy a jelenlegi szolgáltatás színvonalával nincsenek megelégedve. Ebben konszenzus alakult ki a Közgyűlésben. Felmerült egy saját vállalat megalapításának a gondolata is. Ennél viszont megálltak, az elmúlt kettő évben nem volt szakmai egyeztetés minden résztvevő bevonásával, ami valós megoldást kínált volna erre a helyzetre. Született egy tanulmány, ami bizonyos mértékben megvizsgálta a saját vállalat alapításának a lehetőségét. Javasolja, hogy alakuljon a témában egy szakmai munkacsoport, melybe vonják be az országgyűlési képviselőket is. Úgy látja, hogy országos szintű kooperációra van szükség a megyei jogú városok között, és bevonandó az Egyetem is. Azt gondolja, hogy ne legyen gyáva a Közgyűlés, próbálják meg a problémát még ebben a ciklusban megoldani, vagy legalább egy koncepciót letenni az asztalra. Keressenek közös megoldásokat arra, hogyan javítsák a győriek mindennapjait.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: A jelenlegi közösségi közlekedést jellemző probléma több éves. Nagyjából egymilliárd forint környékén költenének a szolgáltatásra, de az is tudható, hogy ezért a pénzért nem kapnak jobb szolgáltatást. Egyéves időtartamra írnak ki pályázatot. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi szolgáltató fog pályázni egy magasabb áron. Maga a pályázati kiírás is felad bizonyos célokat, hiszen az ár mellett nem azt tekintik fő súlyozási szempontnak, hogy adott esetben milyen minőségű, milyen életkorú gépjárművel látja el a szolgáltatást, hanem arra adnak 30%-ot a 70%-os ár mellett, hogy alacsonypadlósként hány gépjárművet állít be. A tanulmány három megoldást nézett meg. Az első egy önálló közlekedési vállalat létrehozása volt. Ezt személy szerint elvetendőnek tartja, mivel túl drága, finanszírozhatatlan. A második az volt, hogy a város járuljon hozzá a gépjárműparkhoz. Ebbe az esetben vagy bérelnek, vagy vásárolnak. Legalább tízéves kötelezettséget vállalnának így. Önmagában ennek nem kellene ellenérvnek lennie, hiszen nagyon sok fejlesztést az elkészülte után működtetni kell, ahogy a közösségi közlekedést is. Nem lát más megoldást, mint amit ez az anyag javasolt, azaz be kell szállni a gépjárműpark finanszírozásában. Látható a közbeszerzéseknél, hogy a mostani szolgáltató hány darab új buszt szerez be, abból mennyi jut egy régióra. A győri közlekedésbe egy busz sem került. Szerinte be kell szállni ebbe a konstrukciókba, noha pénzbe fog kerülni. 10 db busz ára nagyjából 600 millió forint, 20 busz 1,2 milliárd. Ez az a lépték, amivel érdemes foglalkozni, hiszen naponta körülbelül 100 busznak rendelkezésre kell állnia Győr esetében. A teljes flotta üzemeltetését és tulajdonlását nem tartja járható útnak.

Borkai Zsolt polgármester: Az elmúlt időszakban nem vásároltak új buszokat, mert – közel 20 buszt vehettek volna évi 300 millió forintért, 10 éves elköteleződéssel – a győri buszközlekedést közel 100 busszal látják el, de ennek egyötödét vásárolhatták volna csak meg. Ha magát a szolgáltatás minőségét nézik, ez semmit nem jelentett volna. Összességében, ha 100 buszt vásárolnánk, annak csak az alapköltsége nagyjából 1,5 milliárd forint lenne évente, és még nem esett szó a szolgáltatás megvásárlásáról. Győr esetén, amikor arról beszélnek, hogy a közösségi közlekedést hogyan tudnák átalakítani, súlyos milliárdokról van szó. Meg kell nézni, mi az, amit tényleg fel tudnak vállalni. Amennyiben lenne közösség közlekedéssel kapcsolatos pályázat, akkor pályáznának, de pillanatnyilag ilyen nincs. A Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel nem az a baj, hogy a szolgáltatást nem tudják ellátni, hanem az, hogy jó minőségű buszokkal nem. Ez okozza folyamatosan a dilemmát. Külső segítség nélkül milliárdokba kerülne ennek a megoldása. Végösszeg kérdésében nincsenek sokkal messzebb így attól, hogy saját buszvállalatot alapítsanak, mintha 100 buszt vásárolnának. Talán nem elég bátrak, de azért nem, mert milliárdokat jelentene a költségvetésben. Át kell gondolni, mert ez hosszú távra kötelezettség, és talán előbb-utóbb valamire nem jutna. Ezért kell inkább keresni azokat a lehetőségeket, melyekkel külső segítséggel – akár államival – új buszokat lehessen beszerezni. Az elkövetkező egy évben megvizsgálják, hogy ha a város átvenné a közösségi közlekedést, az mennyibe kerülne, vagy mennyibe akkor, ha az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-nek vásárolnak 100 buszt. Ez a kettő lehetőség van. Ennek hosszú éveken keresztül jelentkezni fognak a költségei. A 100 busz megvásárlását hitelből kellene finanszírozni, azt viszont vissza kell törleszteni. Mindenki tudja, hogy egy 21. századi városban a közösségi közlekedést sokkal jobban meg lehetne oldani, de át kell gondolni.

Fodor Roland képviselő: Örül, hogy a tavalyi évhez képest mind a baloldal, mind a Polgármester úr részéről nyitottabbak a saját vállalat felé. Személy szerint a saját vállalat mellett van. Tisztán saját forrásból a kezdeti kiadásokat nem szabad felvállalni. Szerinte az elmúlt egy évet fel lehetett volna használni források felkutatására. A Modern Városok Program keretében kérni kellett volna a Kormánytól, hogy segítsenek ebben. Nem rentábilis a közösségi közlekedés fenntartása. Azt kéri, hogy képviselőtársai próbáljanak kicsit szemléletet váltani. Sehol a világon nem rentábilis a közösségi közlekedés fenntartása, de ez egy szolgáltatás, aminek a költségeit nem a diákok kedvezményes bérleteiből kell beszedni. Ezt megkapják adó formájában. A lakosság különböző adónemeken belül adót fizet az államnak, az önkormányzatnak, és ezért szolgáltatásokat biztosítanak számára. Ebből a szempontból nem feltétlenül a legolcsóbb megoldás a legjobb. Varga Márk képviselő társához csatlakozva támogatja, hogy kezdjenek el nagyban gondolkodni. Példaként említi, hogy Tallin bevezette az ingyenes közösségi közlekedést. Ezáltal próbálta rábírni arra a városlakókat, hogy a közösségi közlekedést használják, mert egyébként élhetetlenné válnak a nagyvárosok. Tegyék fel maguknak a kérdést, hogy mikor választanák a közösségi közlekedést az autó helyett. Ha erre megtalálják a választ, akkor azt a közösségi közlekedést kell megszervezni a városban, amikor egy autós azt mondja, hogy inkább a közösségi közlekedést választja, mert az kényelmesebb és jobban megéri. Úgy gondolja, hogy ez egy saját vállalat keretében tud megvalósulni, de a saját kezdeti beruházást nem javasolja.

Borkai Zsolt polgármester: Szinte mindenki az ajtó előtt akar megállni az autójával. Tudják, hogy azok, akik autóval járnak, nehezen szállnak ki belőle. Az emberek ebben a régióban olyan életminőségben élnek, hogy akár már 2-3 autó is van egy családban. Ez is okozza a parkolási problémákat. Nem igaz, hogy az elmúlt egy évben nem foglalkoztak a kérdéssel, de látták, hogy azokon a településeken, ahol vásároltak buszokat, ott nagyon sokba kerül a fenntartás. A Modern Városok Programban már a büdzsé kimerült. Amikor utolsó előtti helyen a Miniszterelnök úr Győrbe jött, akkor jelezték, hogy szeretnének új buszokat, de addigra ez a keret már elfogyott. A klímapolitika miatt elképzelhető, hogy a közösségi közlekedésre több pénzt fognak adni. Ezekre a lehetőségekre várnak.

Bárány István képviselő: Egy korábbi ciklusokról öröklött problémával állnak szemben, amit nem könnyű megoldani. Egy ilyen szolgáltatás fenntartása nem egy kapós portéka. Bizottsági ülésen is megtárgyalták, hogy hosszútávra elköteleződni nem előnyös. A város fejlődik, szerkezete átalakul. Nem könnyű visszaszállítani a buszra azokat, akik jelenleg autóval járnak. Azt is meg kellene vizsgálni, hogy a jelenlegi járathálózat mennyire fedi le a lakosság igényét. Új városrészek nőnek ki, ott még sokszor hiányzik a buszhálózat. Nemcsak a buszok pótlását, hanem azt is vizsgálni kellene, hogy a mostani vonalhálózaton kell-e módosítani.

Borkai Zsolt polgármester: A jelenlegi pályázat kiírásával kapcsolatban annyit tenne még hozzá, hogy létrehoznak egy munkacsoportot elsősorban a politikai szereplőkből és azokból az emberekből, akik a közösségi közlekedésben az elmúlt időszakban bizonyos tanulmányokat készítettek. Az következő egy évben az lesz a feladat, hogy eldőljön, melyik irányba lépnek tovább, valamint megtalálják a szükséges anyagi forrásokat.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

2/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú, a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pályázati felhívást és a jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti pályázati kiírást. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a pályázati felhívás és a pályázati kiírás közzétételéről.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. március 18.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a beérkezett pályázatok bírálata érdekében azok Közgyűlés elé terjesztéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. július 15.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

4. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Juhász István képviselő: Az iskolai körzethatárok módosulásáról lehet-e valamit tudni? Egyes városrészekben, főleg Győrszentivánon az a mendemonda járja, hogy a Móricz Zsigmond Általános Iskola melletti utcákból a településrész másik végébe, a Váci Mihály Általános Iskolába kell majd vinni a gyerekeket. Igaz a hír?

(Glázer Tímea képviselő asszony távozik az ülésről, a Közgyűlés létszáma 21 főre módosul.)

Borkai Zsolt polgármester: Ez állami feladat a szervezését és a kiadásait tekintve is, ezért erre nem tud válaszolni. Képviselőtársa, dr. Sik Sándor már jelezte felé, hogy egy aggodalom van ott, de nincs erről információja. Az Önkormányzat a jövőben is a bölcsődékre és az óvodákra koncentrál.

Dr. Sik Sándor képviselő: Beszélt a problémáról Blazovicsné Varga Marianna tankerületi igazgató asszonnyal. A körzethatár módosítás valóban így történt, de még nincs kőbe vésve. Az Önkormányzat ebbe beleszólni nem tud, csak kérni.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

3/2019. (II. 25) RENDELETE

A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETJEGYZÉKÉRŐL SZÓLÓ 6/2016. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdésében, valamint 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található)

****

5. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2019. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

3/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított élelmezési feladat ellátásával összefüggően alkalmazandó nyersanyagnormákat és a rezsiköltségeket az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg 2019. április 1-jétől.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

4/2019. (II. 25) RENDELETE

A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK, VALAMINT EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 18/2013. (IV. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

6. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2019. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

4/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális és gyermekjóléti intézményekben folyó élelmezési feladat ellátásával összefüggően alkalmazandó nyersanyagnormákat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg 2019. április 1. napjától.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

7. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora és az óvodák IV. Sz. Gazdasági Működtető Központtal kötendő munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

5/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja IV. Sz. Gazdasági Működtető Központja, mint az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező

a) Bartók Óvoda (1. számú melléklet)

b) Bisinger Óvoda (2. számú melléklet)

c) Erzsébet Ligeti Óvoda (3. számú melléklet)

d) Gyárvárosi Óvoda (4. számú melléklet)

e) Győri Mosolyvár Óvoda (5. számú melléklet)

f) Kovács Margit Óvoda (6. számú melléklet)

g) Márvány Óvoda (7. számú melléklet)

h) Ménfőcsanaki Óvoda (8. számú melléklet)

i) Nagybácsai Óvoda (9. számú melléklet)

j) Sün Balázs Óvoda (10. számú melléklet)

k) Szentiváni Óvoda (11. számú melléklet)

l) Tárogató Óvoda (12. számú melléklet)

m) Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora (13. számú melléklet)

n) Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat (14. számú melléklet)

költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodások 2019. március 1. napi hatálybalépéssel történő megkötését az 1-14. számú mellékletekben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

8. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr alapító okiratának módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

6/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó

- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr alapító okiratát az 1/A. számú melléklet szerinti tartalommal,

- Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr alapító okiratát a 2/A. számú melléklet szerinti tartalommal,

- Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr alapító okiratát a 3/A. számú melléklet szerinti tartalommal

a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

2. A Közgyűlés az irányítói jogkörébe tartozó

- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal,

- Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal,

- Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 3. számú melléklet szerinti tartalommal

a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlás teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozat kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére 2019. március 12.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

9. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

5/2019. (II. 25) RENDELETE

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés f) pontjában, valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

„m) Vagyon: a tv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 4. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.”

2. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás – a tv. 45. § (5) bekezdésében szabályozott kivétellel – kérelemre indul.”

3. §

A R. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A vagyonnyilatkozat tartalmazza

a) a kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat és

b) nyilatkozatot az együtt élő személyek ingatlanvagyonával, egyéb vagyontárgya értékével, a pénzforgalmi szolgáltatónál fennálló fizetési számlán kezelt pénzösszeggel és készpénzvagyonnal kapcsolatosan.”

4. §

A R. 20. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„b) ha az ápoló munkaviszonyban áll, és

ba) munkaideje meghaladja a napi 4 órát, a fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről szóló igazolás,

bb) munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, a munkáltató igazolása a foglalkoztatás napi időtartamáról vagy

bc) foglalkoztatása távmunka keretében történik, a munkáltató e tényre vonatkozó igazolása.”

5. §

A R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §

(1) A R. 3. §-ában az „eltérésekkel” szövegrész helyébe a „kiegészítésekkel” szöveg lép.

(2) A R. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet)” szövegrész helyébe a „a kormányrendelet” szöveg lép.

(3) A R. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „kormányrendelet 1. számú melléklete” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg lép.

(4) A R. 18. § (5) bekezdésében a „80%-a” szövegrész helyébe a „100%-a” szöveg lép.

(5) A R. 23. § (2) bekezdés a) pontjában az „egy főre jutó havi jövedelme” szövegrész helyébe az „együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme” szöveg lép.

(6) A R. 27. § (3) bekezdés c) pontjában a „250%-át” szövegész helyébe a „300%-át” szöveg lép.

(7) A R. 41/A. § (3) bekezdésében a „helyben fogyasztással vehető igénybe” szövegrész helyébe a „helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével vehető igénybe” szöveg lép.

(8) A R. 45. § (3) bekezdésében a „d) pont da-dc” szövegrész helyébe a „d) pont da)-dc) és de)” szöveg lép.

(9) A R. 45. § (4) bekezdésében a „42. § d) pont dd)-de) alpontja szerinti ellátások” szövegrész helyébe a „42. § d) pont dd) alpontja szerinti ellátás” szöveg lép.

7. §

A rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

10. NAPIRENDI PONT:

Javaslat mozgássérültek számára kialakított lakások bérleti díjának támogatására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

7/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Győr-Szol Zrt. által mozgáskorlátozottak számára kialakított 1. számú melléklet szerinti bérlakásokban élő mozgáskorlátozott bérlők számára – az egy négyzetméterre számított lakbér 75%-ának megfelelő mértékű – lakbértámogatás biztosításával a 2019. március 1. és 2023. december 31. közötti időszakban.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata éves költségvetésének összeállításakor a „Lakásgazdálkodás bevételei és kiadásai” fejezetében szereplő „Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás” előirányzaton az 1. pontban szereplő százalékos mértékű támogatásnak megfelelő, de legalább 6 millió forint összegű forrást biztosítson.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2020.; 2021.; 2022. és 2023. évi önkormányzati költségvetés összeállításának időpontja

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Győr-Szol Zrt., mint bérbeadó részére a támogatásra fordított összeg átadásáról gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: az átadás kezdeményezésére az adott évi önkormányzati költségvetés elfogadását követő 60. nap

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

11. NAPIRENDI PONT:

Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal azt elfogadta.

8/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy nyilatkozik, hogy nem kíván Dr. Palla Rolanddal a 080090150 kódszámú háziorvosi praxis (Győr, Lajta utca 36.) tekintetében feladat-ellátási szerződést kötni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

12. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi tevékenységéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

9/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győr városi drogstratégia 2018. évi munkatervének végrehajtásáról és a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

13. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ átszervezésére, alapító okiratának módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: A javaslat arról szól, hogy a törvénynek meg kell felelnie az intézmény alapító okiratának, ezért történik az átalakítás. Ennél a javaslatnál már a bizottsági ülésen is azért tartózkodott, és nem támogatta, mert a kulturális koncepcióval, ami a városban van, azzal nem értenek egyet. Szükség lenne a városban egy művelődési központra, amely alapító okirata a jelenlegi törvénynek megfelelne. Ez a központ szervezhetné a városi rendezvényeket, és a városi kulturális intézmények szakmai felügyeletét is elláthatná.

Borkai Zsolt polgármester: Az elmúlt időszakban a város remekül teljesített a fesztiválok terén. A rendszer jól működik, így ezen nem kellene változtatni. Az idegenforgalom és a vendégéjszakák tekintetében a 9. helyen áll a város, ami óriási siker. Újabb költségvetési szerv létrehozása plusz költségekkel is járna. Ezt a plusz költséget inkább az elmúlt időszakban is sikeres fesztiválokra, az emberekre kell fordítani.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

10/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ 1. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal 2019. április 1. napjával módosítja.

2. A Közgyűlés a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ 1/A. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát 2019. április 1. napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okirat adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal,

a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére 2019. március 12.

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési szerv átszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételéről.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

14. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2019. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

11/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2019. év élősport támogatását az alábbiak szerint osztja fel:

I. Egyesületi támogatás, melynek keretösszege: 784.200.000,- Ft

a) kiemelten támogatott sportágak (női kézilabda, női kosárlabda, női és férfi úszás) esetében reklámszerződés megkötésével (188.200.000,- Ft);

b) pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok számára (299.000.000,- Ft);

c) eredményes versenyzők támogatására sportszervezeteik keretein belül (5.000.000,- Ft);

d) sportszervezetek rendezvényeinek támogatása (10.000.000,- Ft).

e) kiemelten támogatott sportszervezetek (Győri ETO KC, ETO-Szese férfi kézilabda, Győri Úszó Sportegyesület, Győri Atlétikai Club) létesítmény használatára az Audi Aréna Győr, a Magvassy Mihály Rendezvénycsarnok, az Aqua Sportközpont, az Olimpiai Sportpark és a Kálóczi téri Sporttelep vonatkozásában (282.000.000,- Ft).

II. Egyéb sporttámogatás, melynek keretösszege: 54.400.000,- Ft

a) fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények számára pályázat útján (4.000.000,- Ft);

b) szeniorsport támogatásra (3.500.000,- Ft);

c) diáksport, óvodás sportfoglalkozások és rendezvények támogatására (15.000.000,- Ft);

d) sportrendezvény keret: tömeg- és szabadidősport programok szervezésére, a sport népszerűsítését szolgáló események lebonyolítására (31.900.000,- Ft).

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a kötelezettségvállalások megtételére: 2019. december 31.

2. A Közgyűlés az 1.) pont I. b) alpont szerinti támogatási keret felhasználásához a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót az 1. sz. melléklet szerint, a pályázat meghirdetési, elbírálási, döntési, utalási és elszámoltatási rendjét a 2. sz. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2.) pont szerinti pályázat kiírásáról, lefolytatásáról és a pályázat eredményeképpen a támogatás felosztási javaslatának közgyűlés elé terjesztéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázat megjelentetése: 2019. február 26.

a pályázat lefolytatása a pályázati kiírás szerint

a pályázati keret felosztásának közgyűlés elé terjesztése: 2019. március 29.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

15. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázat kiírására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

12/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” előirányzaton rendelkezésre álló 25.000.000,- Ft-ot pályázati úton osztja fel. A Közgyűlés jóváhagyja a pályázati kiírást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően, a pályázat benyújtására, elbírálására és elszámoltatására vonatkozó szabályokat tartalmazó pályázati útmutatót a 2. sz. melléklet szerint, továbbá a Pályázati Adatlapot a hozzátartozó mellékletekkel együtt.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázati felhívás közzététele: 2019. február 26.

pályázatok Közgyűlés elé terjesztése elbírálás céljából: 2019. május 31-ig

pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének

kezdeményezése: 2019. június 30-ig,

utalványozás és elszámolás: a megkötött megállapodások szerint

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

16. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázat kiírására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

13/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” előirányzaton rendelkezésre álló 12.000.000,- Ft-ot pályázati úton osztja fel az elbírálás, utalás, valamint elszámoltatás rendjére vonatkozó 1. számú mellékletben és a pályázati felhívásra vonatkozó 2. számú mellékletben, valamint a 3. számú melléklet pályázati útmutatójában meghatározottak szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázat közzététele: 2019. február 26.

pályázatok Közgyűlés elé terjesztése elbírálás céljából: 2019. május 31.-ig

pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének

kezdeményezése: 2019. június 30-ig,

utalványozás és elszámolás: a megkötött megállapodások szerint

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

17. NAPIRENDI PONT:

Javaslat országos és helyi közutak tulajdonjogának rendezésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Juhász István képviselő: Legyen olyan felület Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete honlapján vagy a városi honlapon, ahol meg lehet nézni, hogy az adott útszakasz a városhoz vagy az államhoz tartozik, illetve ki üzemelteti az adott lámpás kereszteződést. Így az állampolgárok tudnák, hogy rossz út, hibás lámpa esetén hova forduljanak.

Borkai Zsolt polgármester: Az Önkormányzatnál pontosan tudják, hogy melyik út milyen fenntartású, magánútból kevés van, ami nem a városhoz tartozik, az állami fenntartású. Eddig ilyen jellegű kérés egy képviselőhöz sem érkezett. A lakosság meg tudja tenni most is a bejelentését, ha nem a város az illetékes, akkor továbbítják a panaszt.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

14/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Győr belterület 25568/5 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett országos közút megnevezésű ingatlanból kialakuló Győr belterület 25568/80 hrsz.-ú, önkormányzati közút megnevezésű, 741 m2 területű és a Győr belterület 25568/82 hrsz.-ú, önkormányzati közút megnevezésű, 662 m2 területű ingatlanok tulajdonjogának ingyenes, könyv szerinti értéken történő átvételéhez.

2. A Közgyűlés kijelenti, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy Magyar Állam tulajdonát képező vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokat a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegeníti el, a juttatás céljának megfelelően hasznosítja, valamint állagát megóvja és az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr belterület 25568/80 és 25568/82 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során – beleértve szükség szerint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. § (3) bekezdésében szabályozott eljárást is – teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot és eljárási cselekményt megtegyen.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr belterület 25568/80 és 25568/82 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást és annak esetleges módosításait aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

15/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy

a) az Önkormányzat tulajdonában álló Győr belterület 25613/44 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett közterület megnevezésű ingatlanból kialakuló Győr belterület 25613/51 hrsz.-ú, országos közút megnevezésű, 1539 m2 területű, valamint

b) a Győr belterület 25677 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlanból kialakuló Győr belterület 25677/2 hrsz.-ú, országos közút megnevezésű, 801 m2 területű ingatlan

tulajdonjoga a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a Magyar Állam részére ingyenesen, könyv szerinti értéken átruházásra kerüljön (vagyonkezelő: Magyar Közút Nonprofit Zrt.) az országos közutak fenntartására és kezelésére vonatkozó közfeladat ellátásának céljából.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr belterület 25613/51 és 25677/2 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során – beleértve szükség szerint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. § (3) bekezdésében szabályozott eljárást is – teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot és eljárási cselekményt megtegyen.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr belterület 25613/51 és 25677/2 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást és annak esetleges módosításait aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

18. NAPIRENDI PONT:

Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére

(5968/6/A/29; 6635/A/23; 7176/A/3; 7379/A/3 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

16/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 5968/6/A/29 hrsz.-ú (Győr, Ipar utca 31. II/1. ajtó), 43 m² nagyságú, 1,5 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 8.890.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. október 11.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

17/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 6635/A/23 hrsz.-ú (Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 54. II/23. ajtó), 31 m² nagyságú, 1 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 7.840.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. október 11.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

18/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 7176/A/3 hrsz.-ú (Győr, Aradi vértanúk útja 19. fsz. 3. ajtó), 126,49 m² nagyságú, 4 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 21.840.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. november 13.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti IV. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

19/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 7379/A/3 hrsz.-ú (Győr, Szabadsajtó utca 18. I/3. ajtó), 60,38 m² nagyságú, 2,5 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 11.550.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. október 11.

****

19. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a győri 6195/A/16 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére történő kijelölésére (Győr, Madách u. 3. szám alatti ingatlan)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

20/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elidegenítésre kijelöli a győri 6195/A/16 hrsz.-ú, 13,11 m2 területű, garázs megnevezésű, belterületi ingatlant, a szakértő által megállapított 1.300.000,- Ft-os áron azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében a bérlőnek az ingatlanra vonatkozóan elővásárlási joga áll fenn.

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlan értékesítésének napja

****

20. NAPIRENDI PONT:

Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 7483 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 1 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

21/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 7483 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 956 m2 nagyságú, természetben Győr, Bécsi kapu tér 3. sz. alatti belterületi ingatlanra Győrött, 2019. január 25. napján az ENERGY NOBILIS Energetikai Tervező, Fejlesztő, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-927477, képviseli Dr. Nagy László Kálmán ügyvezető önállóan) 1139 Budapest, Váci út 95. sz. alatti székhelyű cég, mint eladó, valamint a Püspökvár Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.:08-09-030626, képviseli Horváth Mónika ügyvezető önállóan) 9022 Győr, Teleki utca 17. sz. alatti székhelyű cég, mint vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti 240.000.000,- Ft + áfa vételáron, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ában – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

21. NAPIRENDI PONT:

Javaslat földhasználati jog biztosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

22/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló győri 8712/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 84029 m2 területű ingatlanon megépített és a GYŐR PROJEKT Kft. tulajdonát képező

- győri 8712/2/B helyrajzi számon feltüntetésre és önálló ingatlanná alakításra kerülő atlétikai csarnok megnevezésű,

- győri 8712/2/C helyrajzi számon feltüntetésre és önálló ingatlanná alakításra kerülő tenisz csarnok megnevezésű, valamint

- győri 8712/2/D helyrajzi számon feltüntetésre és önálló ingatlanná alakításra kerülő épület (judo, torna-, multicsarnok) megnevezésű

ingatlant illető és mindegyik önálló ingatlanra vonatozóan a győri 8712/2 hrsz.-ú ingatlan 68719 m2 területrészét terhelő földhasználati jog biztosításához és ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.

2. A Közgyűlés hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló győri 8712/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 84029 m2 területű ingatlanon a 8712/2/A helyrajzi számon feltüntetett uszodaépület és kiszolgáló létesítményeihez kapcsolódóan megépített és a GYŐR PROJEKT Kft. tulajdonát képező győri 8712/2/F helyrajzi számon feltüntetésre és önálló ingatlanná alakításra kerülő fedett medence épületet illető és a 8712/2 hrsz.-ú ingatlannak a 8712/2/A helyrajzi számú uszodát is illető azonos mértékű, 15310 m2 területrészét terhelő földhasználati jog biztosításához és ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.

3. A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló győri 8712/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 84029 m2 területű ingatlan teljes területére vonatkozó, az 1-2. pontok szerint biztosított földhasználati jog értékét 35.700.000,- Ft + áfa/év összegben határozza meg.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges megállapodások és azok eseteges módosításainak az aláírására.

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti földhasználati jog értékének megfizetésére vonatkozóan a GYŐR PROJEKT Kft.-vel szerződést kössön, azt szükség szerint módosítsa vagy megszüntesse.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

22. NAPIRENDI PONT:

Javaslat közterületek elnevezésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: A határozati javaslat 1. a) pontjában szereplő elnevezést Rokop József utcáról Dr. Barsi Ernő utcára módosítja.

Dr. Barsi Ernő (1920-2013) országosan elismert magyar néprajzkutató, zenepedagógus, zenetörténész, hegedűművész, a győri Tanítóképző Főiskola tanára, Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára, a Magyar Kultúra lovagja. Komoly szerepe volt a néprajz népszerűsítésében. Etnográfusi és pedagógusi munkájának eredményeként megyénkben több intézményben indult meg a néprajz oktatása. A tanítás mellett több szakmai könyvet és több száz újságcikket publikált. Több mint ötezer előadást tartott. Munkássága elismeréseként számos szakmai díjat, kitüntetést kapott, többek között a következőket: Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, Győr-Moson-Sopron Megye Díszpolgára Kék Szalag kitüntető cím, Pro Urbe Győr díj és Szent László-érem.

Kéri a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot az elhangzott módosítás szerint elfogadni szíveskedjenek. Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

23/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a győri 1880/12 hrsz.-ú kivett önkormányzati utat Barsi Ernő utca, valamint

b) a győri 3412/2 hrsz.-ú kivett utat Dobozgyár utca

elnevezéssel látja el.

2. A Közgyűlés a 204/2014. (XI. 28.) Kgy. határozat 1. pontjában a Bakonyi út felsorolását tartalmazó hrsz.-ok közül a győri „3188/2” hrsz.-t törli.

3. A Közgyűlés a győri 3188/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati utat Práter utca elnevezéssel látja el.

4. A Közgyűlés a 325/1995. (XII. 21.) Kgy. sz. határozatot kiegészítve, a Bodócs István utca elnevezéssel látja el a 2858/150 hrsz.-ú kivett önkormányzati közutat.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyezésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. március 25.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

23. NAPIRENDI PONT:

Javaslat támogatás nyújtására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

24/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésben szereplő „308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat” kiadási jogcím terhére 2.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a kismegyeri Szent Anna Lelkészség (9028 Győr, Szőlős u. 2., adószáma: 18973932-1-08) az Isteni Irgalmasság templom orgonájának megépítéséhez.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 15 nap, az elszámoltatásra a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

****

24. NAPIRENDI PONT:

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

25/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

25. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

26/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

26. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben

hozott határozatairól

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

27/2019. (II. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania többek között kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint az érintett kérésére vezetői megbízás adására vonatkozó napirendi pont tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a „Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr gazdasági igazgatóhelyettesi (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” és a Javaslat „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására című előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

****

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 12:36 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetértett az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr költségvetési szervnél Keresztes Júlia 2019. március 1-jétől 2024. február 29-ig terjedő ötéves időtartamra szóló gazdasági igazgatóhelyettesi megbízásával.

A kinevezéshez gratulál, és további jó munkát kíván.

A Közgyűlés a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető címet adományoz Csitkovics Tibor, Jámbor László, Prof. Dr. Oláh Attila, valamint Szekeres István részére.

A Közgyűlés Pro Urbe Győr díjat adományoz Dr. Báthy Andrásné, Róth Kálmán és Sütő Csaba részére.

A díjak átadására a március 15-ig díszközgyűlésen kerül sor.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő Közgyűlés a március 15-i díszközgyűlés lesz, melyre külön meghívót kapnak képviselőtársai. Az ezt követő rendes közgyűlésre 2019. március 29-én kerül sor.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 12:38 órakor bezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.