17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2019.III.30. –

Időállapot váltás:
- 2013.V.31.
2013.VI.1. – 2014.XII.31.
2015.I.1. – 2015.VIII.31.
2015.IX.1. – 2015.XI.26.
2015.XI.27. – 2015.XII.31.
2016.I.1. – 2016.II.26.
2016.II.27. – 2016.XII.31.
2017.I.1. – 2017.X.31.
2017.XI.1. – 2017.XII.31.
2018.I.1. – 2018.VI.30.
2018.VII.1. – 2018.XI.16.
2018.XI.17. – 2019.III.29.
2019.III.30. -

17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet

A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül

a) a helyi közúton,

b) a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánúton,

c) téren, parkban és

d) egyéb közterületen

kialakított várakozási területre (a továbbiakban: fizető-parkolóhely).

(2) 1 A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a fizető-parkolóhelyet igénybe vevő járműre alábbi kivételekkel, feltéve, hogy az alábbi jogosultság valamelyikét a megfelelő módon igazolja:

a) 2 a mozgásában korlátozott személy, parkolási igazolványról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján parkolási engedéllyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozottakra, vagy az őt szállító személy járművére, a mozgáskorlátozott igazolványát a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően helyezi el,

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) által üzemeltetett gépjárműre,

c) 3 a Győr-Szol Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, a Szolgáltató logójával ellátott gépjárműre,

d) a közérdekből történő veszély- és hibaelhárítás céljából igénybe vett gépjárműre a munkavégzés időtartamára,

e) a közszolgálati műsorszolgáltató gépjárművére munkavégzése időtartamára,

f) a Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. ügyeleti gépjárművére,

g) Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátási kötelezettséget vállaló, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződést kötött háziorvos gépjárművére, valamint

i) 4 5 a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (6) bekezdésében meghatározott környezetkímélő gépkocsi.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) Belvárosi gyalogos zóna: a Győr Belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott korlátozott várakozási övezet, védett övezet, környezetvédelmi övezet és zárt rendszerű övezet,

b) Használó: a jármű tulajdonosa, üzembentartója és rajtuk kívül álló olyan harmadik személy, aki a fizető parkolót a járművel igénybe veszi,

c) 6

d) 7 Közérdekből történő veszély- és hibaelhárítás: az emberi életet, testi épséget, egészséget, a vagyoni javakat, az emberi környezetet közvetlenül fenyegető veszély elhárítása, a kármentés, a közbiztonság, a nemzetbiztonság és belső rend védelme,

e) 8 9 10 Lakással rendelkező személy: a természetes személy tulajdonos, haszonélvező, bérlő, valamint a velük életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozó, amennyiben a megadott lakás lakcíme szerepel a lakcímet igazoló hatósági igazolványon állandó lakóhelyként vagy tartózkodási helyként és személygépkocsi tulajdonosa, használója vagy üzembentartója,

f) 11 12 Sorompós díjfizető rendszer: olyan közterületi fizető-parkolóhely, ahol a behajtás a bejárati sorompónál a bejárati terminál által kiadott jegy ellenében történik, majd kihajtás előtt a jegy a díjfizető automatánál érvényesítendő az automata által számított várakozási díj megfizetésével, valamint

g) 13 munkaszüneti nap: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében meghatározott fogalom.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A fizető-parkolóhelyek üzemeltetése

3. §

(1) Az Önkormányzat a várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást és a fizető-parkolóhelyek üzemeltetését a saját tulajdonában álló Szolgáltató megbízásával látja el szerződés alapján.

(2) A Szolgáltató a fizető-parkolóhelyen elhelyezett jármű őrzésére nem köteles, a járműben okozott kárért, a jármű vagy a járműben tárolt anyag és eszköz eltűnéséért nem felel.

4. A fizető parkoló-hálózat területi övezetei és üzemeltetési ideje

4. §

A fizető-parkolóhelyek területi övezeteit (a továbbiakban: övezet) és azok parkolási szakaszokra történő tagolódását az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) 14 15 A fizető-parkolóhely a (2)-(5) bekezdésben írt kivételekkel

a) hétfőtől péntekig munkanapon valamennyi övezetben 8-18 óra és

b) szombaton az I. és II. övezetben 8-14 óra

között üzemel.

(2) Az Árpád úti Megyeháza mögötti, sorompóval elzárt területén található fizető-parkolóhely szombaton 8-14 óra között üzemel.

(3) A Városháza mögötti, sorompóval elzárt területen található fizető-parkolóhely – az Önkormányzat által támogatott rendezvényhez kötődő igénybevétel időtartamát kivéve, amikor nem üzemel – pénteken 15-18 óra, szombaton 8-14 óra között üzemel.

(4) 16

(5) 17 A Móricz Zsigmond rakparttól nyíló, Széchenyi hídtól keletre található 6426/1 hrsz.-ú körbekerített parkoló öböl hétfőn 8-18 óra, kedden 8-18 óra, szerdán 14-18 óra, csütörtökön 8-18 óra és pénteken 8-18 óra között üzemel.

5. A fizető-parkolóhelyek igénybevételének díja és fizetésének módja

6. §

(1) 18 A fizető-parkolóhelyet kizárólag e rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése ellenében az adott övezetre vonatkozó

a) érvényes parkolójegy – mely lehet rendszámhoz kötött, ahol ennek a technikai feltételei adottak, valamint rendszámhoz nem kötött -,

b) bérlet,

c) rendszámhoz kötött lakossági parkolási bérlet (a továbbiakban: lakossági parkolási bérlet) vagy

d) mobiltelefonos díjfizetés

útján lehet igénybe venni.

(2) Az üzemeltetési időn kívül, munkaszüneti napon, valamint a húsvét vasárnapot megelőző szombati napon a fizető-parkolóhely parkolási célú igénybevétele ingyenes.

(3) A várakozási díjat és a minimálisan fizetendő díjat a 2. melléklet 1. alcíme tartalmazza.

(4) 19 A várakozási díj az elfoglalt parkolóhely számának megfelelően, a tervezett parkolás időtartamára előre – az erre való külön felhívás nélkül – a kijelölt fizető-parkolóhely elfoglalását követően haladéktalanul fizetendő a sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhely kivételével.

(5) A várakozási díj megfizetése alól a járműben való várakozás nem mentesít.

7. §

(1) 20 A parkoló-automatánál a várakozási díj fizetése

a) 21 a parkoló-automatán feltüntetett pénzérmével vagy – ahol ennek technikai feltételei adottak – érintés nélküli bankkártyával, vagy

b) a parkoló-automatán feltüntetett telefonszám mobiltelefonnal történő hívásával vagy szöveges üzenet küldésével

történhet azzal, hogy ha a mobiltelefonon keresztül történő várakozási díj fizetésre a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt nincs lehetőség, a Használó a parkolójegy megváltása céljából az a) pontban írt fizetési módot veszi igénybe.

(2) 22 23 Az (1) bekezdéstől eltérően a sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhelyen a várakozási díj fizetése kizárólag az (1) bekezdés a) pont szerinti módon történik.

(3) A várakozási díj megfizetését a megváltott parkolójegy, bérlet vagy lakossági parkolási bérlet igazolja. Mobiltelefonos díjfizetés esetén a várakozási díj megfizetését a Szolgáltató parkoló-ellenőre elektronikus úton ellenőrzi.

(4) A parkolójegy, a bérlet, a lakossági parkolási bérlet érvényességét a Használó bizonyítja.

(5) 24 A megváltott parkolójegy csak az adott övezetben, az azon feltüntetett időtartamra és – ahol a forgalmi rendszám megadása szükséges – forgalmi rendszámra, a bérlet és a lakossági parkolási bérlet a bérleten feltüntetett időtartamra és parkolási szakaszra érvényes.

(5a) 25 Azon parkolási szakaszokon, ahol a forgalmi rendszám megadásával váltható parkolójegy, másik automatából váltott, forgalmi rendszámot nem tartalmazó parkolójegy nem érvényes.

(6) 26 Az érvényes parkolójegy, bérlet, lakossági parkolási bérlet vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultságot igazoló okirat a járműben közvetlenül az első szélvédő mögött, kívülről jól látható helyen és olyan módon helyezendő el, hogy annak teljes adattartamáról a parkoló-ellenőr szükség esetén digitális felvételt tudjon készíteni, míg szélvédővel nem rendelkező jármű esetén egyéb jól látható helyen helyezendő el. Nem minősül ellenőrizhetőnek, ha az előbbi feltételek közül bármelyik nem teljesül.

6. A fizető-parkolóhelyekre váltható bérletek

8. §

(1) Valamennyi övezet fizető-parkolóhelyére rendszámhoz kötött, valamint átruházható bérlet váltható, melynek díjtételeit a 2. melléklet 2. alcíme tartalmazza.

(2) 27 Az övezeteken belül található fizető parkolóhelyekre rendszámhoz kötött bérlet váltható, amelyek díjtételeit a 2. melléklet 3. alcíme tartalmazza.

(2a) 28 A sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhelyre nem érvényesek az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bérletek.

(3) 29 30 A Polgármesteri Hivatal dolgozója, a Révai Miklós utcára, a Bisinger sétány Baross-híd oldalán lévő és a Gárdonyi Géza utca – Baross híd közötti parkolási szakaszra, a Kamara utca Szent István út – Révai Miklós utca közötti szakaszra és öbölre, az Eszperantó utca Bartók Béla út – Tihanyi Árpád út közötti szakaszról nyíló három parkoló öbölre, valamint az Eötvös park parkolási szakaszára a 2. melléklet 4. alcímében meghatározott áron jogosult bérletvásárlásra.

(3a) 31 32 Rendszámhoz kötött, munkanapon érvényes peremterületi bérlet vásárolható a II. és III. övezet egyes, a Szolgáltató által kijelölt parkolási szakaszaira a Szolgáltató szabályzatában meghatározottak szerint a 2. melléklet 7. alcímében meghatározott áron.
(4) A Szolgáltató az általa meghatározott és közzétett szabályzat szerint az engedélyezés és a nyilvántartásba vételt követően valamennyi övezetben alkalmanként két órát meg nem haladó időtartamú parkolásra érvényes, rendszámhoz kötött, korlátozott parkolási bérletet biztosíthat. A korlátozott parkolási bérlet díját a 2. melléklet 6. alcíme tartalmazza.

9. §

(1) 33 34 Rendszámhoz kötött lakossági parkolási bérlet vásárlására jogosult

a) 35 a Belvárosi fizető parkoló-övezetben, a Munkácsy Mihály utca – Szent István utca – Újlak utca – Révai Miklós utca – Gárdonyi Géza utca – Szent István út – 14. számú főút – Móricz Zsigmond rakpart – Káptalan domb – Bécsi kapu tér – Zechmeister utca által határolt területen,

b) Révfaluban a Hédervári út – Kálóczy tér – Dózsa György rakpart – Báthory köz – Báthory utca – Damjanich utca – Rónay Jácint utca által lehatárolt területen,

c) 36 37 Nádorvárosban az Eszperantó út – Vasút utca – Honvéd utca – Kálvária utca (az Eszperantó út és a Bakonyi út között) – Galamb utca – Bem tér – Wesselényi utca – Buda utca – Tihanyi Árpád út által határolt területen,

d) 38 39 Sziget Újvárosban a Rába folyó – Mosoni-Duna folyó – Jedlik Ányos híd – Radnóti Miklós utca – Simor János püspök tere – Erkel Ferenc utca – Bercsényi liget – Burcsellás köz - Rába utca - Petőfi tér – Petőfi híd által határolt területen, valamint

e) 40 Gyárvárosban és Belvárosban a Rákóczi Ferenc utca – 14. számú főút – Móricz Zsigmond rakpart – Vas Gereben utca – Tátika utca által lehatárolt területen,

lakással rendelkező személy lakásonként egy személygépkocsira az (1a) bekezdés szerinti feltételekkel.

(1a) 41 42 A rendszámhoz kötött lakossági bérlet igénylésekor a Szolgáltató szabályzatában meghatározott módon a lakással rendelkező személy igazolja

a) az (1) bekezdés a)-e) pontjában lehatárolt területen lévő lakcímét hatósági igazolvánnyal,

b) lakásra való jogosultságot tulajdoni lappal vagy hatályos bérleti szerződéssel, valamint

c) a személygépkocsi tulajdonjogát vagy használati jogát érvényes forgalmi engedéllyel.
(2) A lakossági parkolási bérlet az 1. mellékletben meghatározott fizető parkoló-hálózat területi övezeteire adható az alábbiak szerint:

a) a Belvárosi gyalogos zónában és az I. övezetben lakással rendelkező személy számára az I. övezetbe, továbbá az ahhoz közvetlenül csatlakozó II. övezeti fizető parkoló szakaszokra,

b) a II. övezetben lakással rendelkező személy számára a II. övezetbe és az ahhoz közvetlenül csatlakozó I. övezeti fizető parkoló szakaszokra, valamint

c) a III. övezetben lakással rendelkező személy számára a III. övezetbe tartozó parkoló szakaszokra.

(2a) 43 A lakossági parkolási bérlet a sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhelyre nem érvényes.

(3) A lakossági parkolási bérlet díját a 2. melléklet 5. alcíme tartalmazza.

(4) 44 Az (1) bekezdésben foglaltakon túl egy második személygépkocsi esetében fizetendő díj a 2. melléklet 3. alcímében meghatározott lakás fekvése szerinti övezeti bérlet díjának 50%-a.

(5) 45 Bérlet igénylése vagy cseréje esetén a Szolgáltató szabályzatában meghatározott kezelési költség fizetendő.

7. A fizető-parkolóhelyek parkolási célú igénybevételének további szabályai

10. §

(1) 46 47 A Használó gondoskodik a parkolójegy megváltásához szükséges, megfelelő minőségű és mennyiségű pénzérméről a parkolóhely tényleges igénybevételét megelőzően. Az e kötelezettség elmulasztásából eredő kárt a Használó viseli.

(2) A Használó a parkolási időtartam meghosszabbítása érdekében új parkolójegy váltásáról és a parkolójegy jogszabályszerű kihelyezéséről az előzőleg már megváltott parkolójegy lejártát megelőzően úgy gondoskodik, hogy a megváltott parkolójegyeken feltüntetett időtartamok a parkolás céljára igénybe vett teljes időtartamot folyamatosan, megszakítás nélkül lefedjék.

(3) A Használó nem tarthat igényt az általa megfizetett, de igénybe nem vett parkolási idővel arányos parkolási díjra.

(3a) 48 Bérlet nem váltható vissza.

(3b) 49 A bérlet és a lakossági parkolási bérlet előreváltás esetén a bérleten, lakossági parkolási bérleten feltüntetett időszak első napjától, egyéként a kiváltás napjától érvényes.

(3c) 50 Az éves bérlet és az éves lakossági parkolási bérlet a naptári évet követő év 20. napjáig érvényes.

(3d) 51 52 A negyedéves bérlet és a negyedéves lakossági parkolási bérlet a naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig érvényes, kivéve az utolsó naptári negyedévet, amikor a következő év 20. napjáig érvényes.

(3e) 53 54 A havi bérlet és a havi lakossági bérlet a naptári hónapot követő hónap 5. napjáig érvényes, kivéve az utolsó naptári hónapot, amikor a következő év 20. napjáig érvényes.

(3f) 55 A bérlet és a lakossági parkolási bérlet előre váltására csak az adott évben van lehetőség a Szolgáltató szabályzatában meghatározottak szerint.

(4) 56 A parkolásra jogosító jegy, bérlet, lakossági parkolási bérlet vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultságot igazoló okirat ellenőrzésre alkalmas, jogszabályszerű kihelyezéséért, láthatóságáért, a láthatóságot a parkolás időtartama alatt akadályozó vagy lehetetlenné tevő akadályok megszüntetéséért vagy eltávolításáért a Használó felelős. A mulasztás jogkövetkezményei a Használót terhelik.

(5) 57 A bérlet és a lakossági parkolási bérlet díja a jármű által ténylegesen elfoglalt hely számától függően – a Szolgáltató szabályzatában meghatározott módon – a 2. mellékletben meghatározott díj alapul vételével fizetendő.

8. Ellenőrzés

11. §

(1) A fizető-parkolóhely szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését az Szolgáltató az üzemeltetési időben bármikor jogosult ellenőrizni.

(2) A Használó a Szolgáltató ellenőrzést végző parkoló-ellenőrével együttműködik, és intézkedését nem akadályozhatja.

(3) A parkoló-ellenőr érvényes parkolójegyet a parkolási pótdíj kiszabásának elkerülése érdekében csak a parkolási jegy, bérlet, lakossági parkolási bérlet meglétének ellenőrzésére irányuló folyamat fényképezési és dokumentációs szakaszának végéig, és csak abban az esetben fogadhat el a Használótól, amennyiben a Használó a járműtől önkéntes és nyilvánvaló jegyváltási szándékkal volt távol.

(4) A pótdíj kiszabásának elkerülése vagy annak visszavonása érdekében bármilyen előnyt ígérni vagy adni, az intézkedő parkoló-ellenőr részére bármilyen joghátrányt kilátásba helyezni, vele szemben szóbeli vagy tettleges fenyegetést alkalmazni tilos, és azonnali hatósági eljárást von maga után.

9. Parkolási pótdíjak

12. §

(1) A fizető-parkolóhelyek jogosulatlan használatáért pótdíj fizetendő.

(2) Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele, ha

a) 58 a Használó érvényes parkolójegy, bérlet, lakossági parkolási bérlet, mobiltelefonos díjfizetés vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultság igazolása nélkül parkol,

b) 59 a Használó parkolójegyét, bérletét, lakossági parkolási bérletét vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultságot igazoló okiratot nem ellenőrizhető módon helyezi el a járműre, vagy

c) az igénybevevő a fizető parkolóhelyet a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül, nem parkolás céljából veszi igénybe, akkor is, ha érvényes parkolójeggyel, bérlettel, lakossági parkolási bérlettel rendelkező vagy a parkolóhely használatára való jogosultságot mobiltelefonos díjfizetés útján megváltotta.

(3) Jogosulatlan használat esetén a pótdíjfizetési felszólítást a parkoló-ellenőr a jármű szélvédőjére helyezi, amelyen feltünteti

a) az ellenőrzés időpontját,

b) a parkoló helyét,

c) a jármű rendszámát,

d) a szabálytalanság megnevezését és

e) a pótdíj megfizetésére vonatkozó információkat.

(4) A fizető parkoló-hálózatban a parkolási pótdíjat a Szolgáltató jogosult beszedni, a befizetés késedelme vagy elmaradása esetén saját nevében eljárást indíthat.

13. §

(1) 60 „A parkolási pótdíj a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában készpénzben, banki átutalással vagy belföldi postautalványon fizetendő. Készpénz-fizetést igazoló bizonylatot az ügyfélszolgálati irodában kerül kiállításra.

(2) 61 A jogosulatlanul parkoló Használó a pótdíj megfizetése alól akkor mentesül, ha a Használó

a) a parkolási pótdíjjal érintett időszakra és parkolóhelyre érvényes parkolójegyét, bérletét vagy lakossági parkolási bérletét, vagy

b) – a parkolóhely jogszerű igénybevételére jogosító, az 1. § (2) bekezdés szerinti jogosultságot igazoló okirat nem ellenőrizhető módon történő elhelyezése esetén – az érvényes igazolást

a Szolgáltató ügyfélszolgálatán a jogszabályellenes parkolást követő három munkanapon belül bemutatja.

(3) 62 A (2) bekezdés szerinti mentesülésre nincs lehetőség, ha a jogosulatlan Használó 30 napon belül már élt az utólagos bemutatással.

14. §

(1) A parkoló-ellenőr által készített digitális felvételről a Szolgáltató számítógépes rendszerben tárolt nyilvántartást vezet.

(2) A Használó jogvita esetén jogosult a Szolgáltató által kijelölt helyiségben a járműről készült fényképfelvételről költségtérítés ellenében nyomtatott változatot kérni. A költségtérítés mértéke 100,- Ft + ÁFA/darab.

10. A parkoló-automaták meghibásodása esetén követendő magatartás

15. §

(1) A parkoló-ellenőr a parkoló-automata üzemképességét és helyes használatát folyamatosan ellenőrzi és felügyeli. Az esetleges meghibásodást azonnal jelenti a Szolgáltató erre a célra kijelölt szervezeti egységének.

(2) A parkoló-automata meghibásodása esetén a parkoló-ellenőr a jegyet vásárolni szándékozót átirányítja a legközelebbi parkoló-automatához, vagy kézi jegyadást és pénzbeszedést végez.

(3) Parkoló-automata üzemképtelensége esetén a Használó a parkolás helyéhez legközelebb eső üzemelő parkoló-automatánál vagy a parkoló-ellenőrnél vált parkolójegyet.

(4) A parkolás helyéhez legközelebb eső parkoló-automata helyét a fizető parkolóhelyet jelző tábla jelöli meg.

11. A fizető-parkolóhelyek nem parkolási célú igénybevételének szabályai

16. § 63

(1) Fizető-parkolóhely nem parkolási célú igénybevételére irányuló szándékot a Használó legkésőbb tíz munkanappal az érintett időpontot megelőzően írásban bejelenti, és ahhoz a Szolgáltató hozzájárulását kéri. A hozzájárulást a Szolgáltató szabályzatában foglaltak feltételeknek megfelelően adhatja meg a Használó részére.

(2) Amennyiben a fizető-parkolóhely nem parkolási célú, az (1) bekezdésben foglalt hozzájárulás megadása nélküli igénybevétele a fizető-parkolóhely rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Használó az igénybevétel időtartamához igazodó, adott parkolási szakaszon érvényes óradíjat a Szolgáltató részére megtéríti.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

17. §

Jelen rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.

18. §

Jelen rendelet hatálybalépése nem érinti a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 8/2007. (III. 5.) Ök. rendelet alapján kiadott, érvényes bérlet és lakossági parkolási bérlet alapján fennálló jogviszonyokat.

19. §

Hatályát veszti

1. a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 8/2007. (III. 5.) Ök. rendelet, valamint

2. a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 8/2007. (III. 5.) Ök. rendeletének módosításáról szóló 31/2011. (X. 28.) GYMJVÖ rendelet.

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (2 pl.)

3.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

4.) Városi Levéltár

5.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

6.) Településfejlesztési Főosztály/Városfejlesztési Osztály

7.) GYŐR-SZOL Zrt. – Győr, Orgona u. 10.

8.) Közterület Felügyelet – Győr, Kálvária u. 4-10.

1. melléklet a 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A fizető-parkolóhelyek területi övezetei és azok parkolási szakaszokra történő tagolódása

1. Az I. övezetbe tartozó terület meghatározása

1. Teleki László utca és szervizút a Bajcsy-Zsilinszky úttól az Árpád útig,

2. Czuczor Gergely utca az Arany János úttól a Szent István útig,

3. Aradi Vértanúk útja a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Szent István útig,

4. 64 Bajcsy-Zsilinszky út a Jókai utca – Gárdonyi Géza utca között, valamint a Nemzeti Színház oldalánál található parkoló öböl,

5. ARRABONA udvar tömbbelső,

6. Árpád út a Jókai utca – Gárdonyi Gergely utca között, valamint a Megyeháza épülete mögötti és a Rába Hotel előtti parkoló területe,

7. Árpád út 50-től a Szent István útig terjedő szervizút,

8. Szent István út 41-45. szám mögötti szervizút,

9. Zechmeister utca a Jókai úttól a Bécsi kapu térig, kivéve közvetlenül a Klastrom Szálloda melletti területet és a Klastrom Szálloda főbejáratával szemben elhelyezkedő első 4 parkolóhelyet,

10. Jókai utca a Zechmeister úttól az Árpád útig,

11. Bástya utca a Teleki utca – Újkapu utca között,

12. Apáca utca a Teleki utca – Újkapu utca között,

13. Rákóczi Ferenc utca a Teleki utca – Újkapu utca között,

14. Liszt Ferenc utca a Teleki utca – Újvilág utca között,

15. Pálffy utca a Teleki utca – Újvilág utca között,

16. Pálffy utca – Varga utca – Lukács Sándor utca által határolt parkoló öböl,

17. Vörösmarty utca a Bástya utca – Rákóczi Ferenc utca között,

18. Újvilág út a Pálffy utca – Liszt Ferenc utca között,

19. Lukács Sándor utca a Pálffy utcától a Szent István útig,

20. Kisfaludy utca a Czuczor Gergely utca – Teleki utca között,

21. Varga utca Lukács Sándor utca – Batthyány tér között,

22. 65 Újkapu utca a Bástya utca – Liszt Ferenc utca között,

23. 66 Batthyány tér nyugati oldala,

24. 67 Móricz Zsigmond rakpart alsó rakparti út, valamint

25. 68 Árpád út – Czuczor Gergely utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Baross út által határolt tömbbelső.

2. A II. övezetbe tartozó terület meghatározása

1. Zechmeister utca a Munkácsy úttól a Jókai utcáig,

2. 69 Bajcsy-Zsilinszky út a Munkácsy utcától a Jókai utcáig, valamint a Gárdonyi Géza utca – 14-es út között,

3. 70 Árpád út a Munkácsy utca – Jókai utca között, valamint a Gárdonyi Géza utca – 14-es út között,

4. Jókai utca a Szent István út – Révai Miklós utca között,

5. Révai Miklós utca,

6. 71 a Városház tér nyugati oldala,

7. Bisinger sétány a Gárdonyi Gergely utca – Baross híd között, valamint a Bisinger sétány Baross híd felőli oldala,

8. Bástya utca az Újkapu utca – Kiss János utca között,

9. 72 Rákóczi Ferenc Utca az Újkapu utca – Vas Gereben utca között,

10. Liszt Ferenc utca az Újkapu utca – 14-es út között,

11. Batthyány tér északi, keleti és déli oldala,

12. Tarcsay Vilmos Utca az Árpád út – Schwarzenberg utca között,

13. Munkácsy utca a Szent István úttól a Zechmeister utcáig,

14. Eötvös tér a Kazinczy Ferenc Gimnázium előtti szakasza,

15. Kiss János utca az Árpád út – Móricz Zsigmond Rakpart között,

16. 73 Türr István utca,

17. Schwarzenberg út a Kiss János utca – Tarcsay Vilmos utca között,

18. 74 75 Móricz Zsigmond rakpart az Újkapu utca – Vas Gereben utca között, valamint a Móricz Zsigmond rakparttól nyíló Széchenyi híd alatti és a Széchenyi hídtól keletre található, 6426/1 hrsz.-ú körbekerített parkoló öböl,

19. 76 Kamara utca és parkoló öböl a Révai és Kamara utca találkozásánál, a parkolóházzal szemben,

20. 77 Vas Gereben utca a Türr István utca és Móricz Zsigmond rakpart között, valamint

21. 78 Tátika utca.

3. A III. övezetbe tartozó terület meghatározása

1. Dr. Róth Emil utca,

2. Petőfi tér keleti oldala,

3. Kossuth Lajos utca a Dr. Róth Emil utca – Ráth Mátyás tér között,

4. Híd utca,

5. 79 Bercsényi liget az Ecet utca – Burcsellás köz – Híd utca között,

6. Kiss Ernő utca,

7. Erkel Ferenc utca,

8. Simor János püspök tere keleti oldala,

9. 80 Radnóti utca a Töltésszer – Szarvas utca között,

10. Hédervári út a Rónay Jácint utca – Kálóczy tér között,

11. Kálóczy tér,

12. Rónay Jácint utca,

13. Damjanich utca a Rónay Jácint utca – Báthory utca között,

14. Ady Endre utca a Rónay Jácint utca – Báthory utca között,

15. Dózsa György rakpart a Rónay Jácint utca – Báthory köz között,

16. Eszperantó út a Tihanyi Árpád út és Bartók Béla út közötti szakaszáról nyíló három parkoló öböl a Közterület-felügyelet előtt és mellett, valamint a Bartók Béla úti áruház mögött,

17. 81 Eszperantó út a Kálvária utca és a Bartók Béla utca között,

18. Csaba utca,

19. Bartók Béla utca az Eszperantó út – Csaba utca között,

20. Buda utca a Bartók Béla utca – Tihanyi Árpád utca között,

21. Corvin utca az Eszperantó utca – Buda utca között,

22. Hunyadi János utca a Kálvária utca – Zrínyi Miklós utca között,

23. Wesselényi utca,

24. 82 Dugonics utca,

25. 83 84 Babits Mihály utca az Eszperantó út és a Galamb utca között,

26. 85 Petőfi tér nyugati oldala a Petőfi híd és a Kossuth Lajos utca között,

27. 86 87 Kossuth Lajos utca az Erkel Ferenc utca és a Burcsellás köz között,

28. 88 89 Fürdő tér,

29. 90 Semmelweis utca,

30. 91 Honvéd utca,

31. 92 93 Kálvária utca az Eszperantó út és a Bakonyi út között,

32. 94 95 Kálvária utca szervizút a Hunyadi utca és a Bakonyi út között,

33. 96 97 Lahner György utca,

34. 98 99 100 Bem tér,

35. 101 102 Galamb utca, valamint

36. 103 Kórház parkolólemez.

2. melléklet a 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A fizetendő díjak mértéke

1. A felszíni fizetőparkoló-hálózatban érvényes parkolási díjtételek az általános forgalmi adóval együtt

   A. Övezet  B. Minimálisan fizetendő várakozási díj (Ft/15 perc)  C. Óradíj (Ft/óra)
 1.   I. övezet   100,-   400,-
 2.   II. övezet   50,-   200,-
 3.   III. övezet   25,-   100,-

2. 104 Az egész felszíni fizetőparkoló-hálózatra érvényes bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt (8. § (1) bekezdés)

   A. Bérlet típusa  B. Havi bérlet díja (Ft)  C. Negyedéves bérlet díja (Ft)  D. Éves bérlet díja (Ft)
 1.  Rendszámhoz kötött  15.400,-  43.150,-  154.000,-
 2.  Átruházható  20.900,-  58.500,-  209.000,-

3. 105 A területi övezeteken belül található fizető parkolóhelyekre rendszámhoz kötött bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt” (8. § (2) bekezdés)

   A. Övezet  B. Havi bérlet díja (Ft)  C. Negyedéves bérlet díja (Ft)  D. Éves bérlet díja (Ft)
 1.  I. övezet  14.250,-  39.900,-  142.500,-
 2.  II. övezet  8.550,-  23.950,-  85.500,-
 3.  III. övezet  7.100,-  19.900,-  71.000,-

4. 106 A 8. § (3) bekezdése szerinti bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt

   A. Negyedéves bérlet díja (Ft)  B. Éves bérlet díja (Ft)
 1.  3.360,- Ft  12.000,- Ft

5. 107 A 9. § (1) bekezdése szerinti lakossági parkolási bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt

   A. Negyedéves bérlet díja (Ft)  B. Éves bérlet díja (Ft)
 1.  1.375,-  3.900,-

6. 108 109 A 8. § (4) bekezdése szerinti bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt

   A. Havi bérlet díja (Ft)  B. Éves bérlet díja (Ft)
 1.  2.000,-  22.000,-

7. 110 A 8. § (3a) bekezdése szerinti peremterületi bérlet díjtételei az általános forgalmi adóval együtt

   A. Havi bérlet díja (Ft)  B. Negyedéves bérlet díja (Ft)  C. Éves bérlet díja (Ft)
   3.800,-  10.650,-  38.000,-

Kapcsolódó előterjesztés: 0403/2013. (IV. 18.) Kgy. előterjesztés
Kapcsolódó jegyzőkönyv: 4/2013. (IV. 18.) Kgy. jegyzőkönyv


1 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
2 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
3 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
4 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
5 Módosította a 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. március 30.-i hatállyal
6 Hatályon kívül helyezte a 32/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2015. november 27.-i hatállyal
7 Módosította a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 1. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
8 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 1. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
9 Módosította a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 1. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
10 Módosította a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 4.§-a, 2018. nov. 17-től
11 Kiegészítette a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 1. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
12 Módosította a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 4.§-a, 2018. nov. 17-től
13 Kiegészítette a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 4.§-a, 2018. nov. 17-től
14 Módosította a 32/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. november 27.-i hatállyal
15 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
16 Hatályon kívül helyezte a 32/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2015. november 27.-i hatállyal
17 Kiegészítette a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
18 Módosította a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 4.§-a, 2018. nov. 17-től
19 Módosította a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 2. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
20 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 2. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
21 Módosította a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 4.§-a, 2018. nov. 17-től
22 Hatályon kívül helyezte a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 9. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
23 Kiegészítette a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 3. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
24 Módosította a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 4.§-a, 2018. nov. 17-től
25 Kiegészítette a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 4.§-a, 2018. nov. 17-től
26 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
27 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 3. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
28 Kiegészítette a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 4. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
29 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 3. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
30 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 12. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
31 Kiegészítette a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 4. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
32 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. november 1.-i hatállyal
33 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
34 Módosította a 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. február 27.-i hatállyal
35 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
36 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. január 1.-i hatállyal
37 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. július 1.-i hatállyal
38 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
39 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. november 1.-i hatállyal
40 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
41 Kiegészítette a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
42 Módosította a 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. február 27.-i hatállyal
43 Kiegészítette a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 5. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
44 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
45 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
46 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 5. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
47 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
48 Kiegészítette a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 6. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
49 Kiegészítette a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
50 Kiegészítette a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
51 Kiegészítette a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
52 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. november 1.-i hatállyal
53 Kiegészítette a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
54 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. november 1.-i hatállyal
55 Kiegészítette a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
56 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
57 Kiegészítette a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 4.§-a, 2018. nov. 17-től
58 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
59 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
60 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 6. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
61 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
62 Kiegészítette a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 6. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
63 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 8. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
64 Módosította a 32/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2015. november 27.-i hatállyal
65 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
66 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
67 Kiegészítette a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
68 Kiegészítette a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
69 Módosította a 32/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. január 1.-i hatállyal
70 Módosította a 32/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2015. november 27.-i hatállyal
71 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 9. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
72 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
73 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 9. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
74 Módosította a 32/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. január 1.-i hatállyal
75 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 9. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
76 Módosította a 32/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. január 1.-i hatállyal
77 Kiegészítette a 32/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. január 1.-i hatállyal
78 Kiegészítette a 32/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. január 1.-i hatállyal
79 Módosította a 32/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. január 1.-i hatállyal
80 Módosította a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 9. §-a 2017. január 1.-i hatállyal
81 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. január 1.-i hatállyal
82 Módosította a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
83 Módosította a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
84 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. július 1.-i hatállyal
85 Kiegészítette a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
86 Kiegészítette a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
87 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. január 1.-i hatállyal
88 Kiegészítette a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal
89 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. január 1.-i hatállyal
90 Kiegészítette a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. január 1.-i hatállyal
91 Kiegészítette a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. január 1.-i hatállyal
92 Kiegészítette a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. január 1.-i hatállyal
93 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. július 1.-i hatállyal
94 Kiegészítette a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. január 1.-i hatállyal
95 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. július 1.-i hatállyal
96 Kiegészítette a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. január 1.-i hatállyal
97 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. július 1.-i hatállyal
98 Kiegészítette a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. január 1.-i hatállyal
99 Módosította a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. július 1.-i hatállyal
100 Módosította a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 4.§-a, 2018. nov. 17-től
101 Kiegészítette a 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. július 1.-i hatállyal
102 Módosította a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 4.§-a, 2018. nov. 17-től
103 Kiegészítette a 28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 4.§-a, 2018. nov. 17-től
104 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
105 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
106 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
107 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
108 Módosította a 24/2014. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. január 1.-i hatállyal
109 Módosította a 32/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. január 1.-i hatállyal
110 Kiegészítette a 22/2015. (VI. 26.) GYMJVÖ. rendelet 7. §-a 2015. szeptember 1.-i hatállyal

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.