48/2019. (III. 29.) Kgy határozat

48/2019. (III. 29.) Kgy határozat

A Generációk Háza Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. március 29-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

13. NAPIRENDI PONT

A Generációk Háza Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltése

48/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Generációk Háza Művelődési Központ magasabb vezetői feladatainak ellátásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (1) bekezdés szerinti megbízott vezető jogállással a 2019. április 8. napjától 2024. április 7. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerinti próbaidő és a Kjt. 22. § (1) bekezdése szerinti gyakornoki idő kikötése alóli mentesítéssel – Kokas Évát bízza meg.

2. A Közgyűlés az igazgató illetményét a Kjt. szerinti illetmény és a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet szerinti illetménypótlékok, valamint illetménykiegészítés összegében állapítja meg. A személyi juttatás és járulékai forrását az Önkormányzat évenkénti költségvetési rendeletei keretében, az intézmény költségvetésében biztosítja.

3. A Közgyűlés felhívja az igazgatót, hogy a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet 6/G. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a megbízást követő két éven belül, azaz 2021. április 7. napjáig igazolja az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését. A Közgyűlés tájékoztatja az igazgatót, hogy igazolás hiányában a megbízást visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az igazgató közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatos munkaügyi okiratok elkészítéséről, egyben felhatalmazza a keletkező okiratok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 7.

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízás adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az igazgató megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: a kezdeményezésre 2019. április 7. a továbbiakban szükség szerint

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály/Kulturális Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.