49/2019. (III. 29.) Kgy határozat

49/2019. (III. 29.) Kgy határozat

Önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-be történő apportálása, az alapszabály módosításának jóváhagyása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. március 29-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

14. NAPIRENDI PONT

Önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-be történő apportálása, az alapszabály módosításának jóváhagyása

49/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az 1. sz. mellékletekben felsorolt, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanoknak az ugyancsak az Önkormányzat tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-be történő apportálásához, mindösszesen bruttó 54.970.018,- Ft, azaz bruttó ötvennégymillió-kilencszázhetvenezer-tizennyolc forint nyilvántartási értéken.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az alapszabály módosításával egyidejűleg

2. A Közgyűlés mint a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alapítója, az 1. pontban foglaltak értelmében a társaság jelenlegi 8.634.000.000,- Ft alaptőkéjét 55.000.000,- Ft értékű apporttal megemeli. Ezáltal a társaság alaptőkéje 8.689.000.000,- Ft-ra emelkedik.

Az Alapító az 55.000.000,- Ft összegnek megfelelő apportot az 1. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok tulajdonjogának átadásával – az Alapszabály módosításával egyidejűleg – teljesíti.

Az Alapító vállalja, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alaptőkéjének mindösszesen 55.000.000,- Ft-tal történő megemelését a jelenlegi névre szóló törzsrészvényekkel megegyező jogokat biztosító új névre szóló törzsrészvények kibocsátásával, a létesítő okirat módosítását követő 15 napon belül, zártkörűen végrehajtja. A részvények lejegyzése névértéken, kibocsátása papír alapon történik. Az Alapító kötelezettséget vállal arra, hogy az újonnan kibocsátott részvényeket átveszi. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:296. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a részvényátvételre (1 db összevont részvényre vonatkozóan) felhatalmazza Sági Géza Tibort (anyja neve: Csontos Ilona), a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya III. fejezet 3.1. és 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3.1. A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőke):

8.634.000.000,- Ft, amely az 55.000.000,- Ft emelést követően

8.689.000.000,- Ft azaz Nyolcmilliárd-hatszáznyolcvankilencmillió forint, mely

8 689 db 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényre oszlik.

3.2. A jegyzett tőkét képező részvények az Alapító tulajdonába kerültek a megalakuláskor, a 2010. szeptember 30-i átalakulás időpontjában, a 2010. november 20-i jegyzett tőke emelést követően, majd a 2011. szeptember 30-i beolvadás időpontjában, a 2012. március 30-i jegyzett tőke emelés időpontjában, a 2012. június 29-i jegyzett tőke emelést követően, a 2013. május 31-i jegyzett tőke emelést követően, a 2013. október 18-i jegyzett tőke emelést követően, a 2014. március 27-i jegyzett tőke emelést követően, a 2014. november 28-i jegyzett tőke emelést követően, a 2015. március 27-i jegyzett tőke emelést követően, a 2015. szeptember 17-i jegyzett tőke emelést követően, a 2016. március 25-i jegyzett tőke emelést követően, a 2016. december 21-i jegyzett tőke emelést követően, a 2017. május 26-i jegyzett tőke emelést követően illetve kerülnek a 2019. március 29-i jegyzett tőke emelést követően.”

A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya III. fejezet 14. pontja első bekezdésének második mondatát az alábbiak szerint módosítja, továbbá a 14. pont eddigi két bekezdését kiegészíti az alábbi harmadik bekezdéssel:

„14. Az éves nyereség felosztásáról az igazgatóság javaslata alapján az Alapító határoz. A felosztásra kerülő nyereségből a részvényest az osztalék részvényei arányában illeti meg.

A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékából teljesíthet.

Nem kerülhet sor osztalék kifizetésére, ha a társaságnak a számviteli törvény szerinti saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A társaság a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti az Alapító erre vonatkozó döntése alapján.”

Az Alapszabálynak az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

4. A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. módosításokat tartalmazó, 3. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapszabályt jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő: 2019. április 28.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály (az érintett értesítésére is)

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügy Osztály

Dr. Pergel Elza ügyvéd

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.