0309/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

0309/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a győri általános- és középiskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló előirányzat felhasználására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat a győri általános- és középiskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló előirányzat felhasználására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szerepel a „Győri Általános és Középiskolák programjainak támogatására” szolgáló 15.000.000,- Ft összegű pályázati keret.

A forrás felhasználása nyilvánosan meghirdetett pályázat útján a Közgyűlés által jóváhagyott elbírálási rend alapján történhet.

A pályázat a Győrben működő általános- és középiskolák támogatását szolgálja. A pályázat célja ezen köznevelési intézmények által szervezett szakmai programok, rendezvények lebonyolításának költségeihez való hozzájárulás, mellyel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbra is segíteni kívánja az intézmények magas színvonalú szakmai munkájának megtartását.

A köznevelési intézmények támogatására szolgáló pályázati kiírás tervezetét a benyújtandó dokumentumokkal az előterjesztés 1. számú melléklete, a pályázat közzétételi, elbírálási, utalási és elszámoltatási rendjét pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

A pályázat pénzügyi lebonyolítása a vonatkozó jogszabályok és a 42/2013. (XII. 20.) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alkalmazásával történik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázat kiírásával kapcsolatosan az alábbi határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni!

Határozati javaslat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított, a Győrben működő általános- és középiskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló keret felhasználására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Pályázati felhívás” szerinti tartalommal.

2.) A Közgyűlés az 1.) pont szerinti támogatási keret felhasználásához a pályázat közzétételi, elbírálási, utalási és elszámoltatási rendjét a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. március 1.

Borkai Zsolt

polgármester

A győri általános- és középiskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló pályázati keret elbírálási, döntési, utalási, valamint elszámoltatási rendje

1. Meghirdetés:

Kiírás: 2019. március 29.

Közzététel: a www.gyor.hu honlapon legkésőbb 2019. április 5-ig, „Győr+” hetilap 2019. április 5-én megjelenő számában

Információ: Győr MJV Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztály

(személyesen: 9021 Győr, Városház tér 1. fsz. 54., illetve telefonon: 96/500-244)

Beérkezési határidő: 2019. április 26. (péntek)

Benyújtási forma: 1 példányban papír alapon

Pályázati felhívás szövege: 1. sz. mellékletben

2. Elbírálás:

A benyújtott pályázatok befogadását a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztályának munkatársai végzik. Érkeztetik és ellenőrzik a pályázatokat, minden pályázaton jelzik, hogy az megfelel-e a kiírási feltételeknek. A benyújtott pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott, csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. Bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

3. Döntés:

A befogadott pályázatok elbírálásáról 2019. május 17-ig a Polgármester dönt. Az elbírálás előkészítését a Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztályának munkatársai végzik. A döntésről a döntést követő 15 napon belül minden pályázó írásbeli értesítést kap.

4. Utalási rend:

A Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztálya a döntést követően előkészíti a pályázó intézmény fenntartójával/intézménnyel kötendő, ún. „külső szervi” támogatás folyósításáról és elszámolásáról szóló megállapodás tervezetét a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően. Gondoskodik az átláthatósági nyilatkozatok, valamint a 200.000,- Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén a köztartozások hiányát igazoló iratok bekéréséről. A megállapodás aláírását követően a Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya intézkedik a pályázóknak megítélt támogatási összegek megállapodásban foglaltak szerinti utalásáról.

5. Elszámoltatási rend:

Az elszámolásokat a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, de legkésőbb 2019. december 5. napjáig a Győri Tankerületi Központhoz, a Győri Műszaki Szakképzési Centrumhoz és a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumhoz kell benyújtani a pályázat elszámolásáról megkötött megállapodásban foglalt feltételekkel. Azok az intézmények, amelyek az előbb felsorolt három fenntartó egyikéhez sem tartoznak, közvetlenül a Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartó Osztályához kötelesek az elszámolást benyújtani. Ezt követően a fenntartók által összesített és 2019. december 15-ig megküldött elszámolásokat az Intézményfenntartói Osztály ellenőrzi, hogy a támogatások felhasználása célirányúan történt-e. Az elszámolások elfogadásáról az Intézményfenntartói Osztály írásban értesíti a Pénzügyi Osztályt. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a pályázó a megítélt támogatást a megjelölt céltól eltérően használta fel, úgy a Pénzügyi Osztály intézkedik a pénzösszegek Önkormányzat részére történő visszautaltatásáról a 42/2013. (XII. 20.) GYMJVÖ. rendelet 9. § (14) bekezdés a) pontjában rögzítettek szerint.

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartó Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.