0311/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

0311/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2018. évi beszámolójának és

2019. évi munkatervének jóváhagyására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2018. évi beszámolójának és

2019. évi munkatervének jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 116. §-a az önkormányzati levéltárak éves beszámolójának és munkatervének jóváhagyását a Közgyűlés át nem ruházható feladatkörébe utalja.

Győr Megyei Jogú Város Levéltára jogszabályi kötelezettségének eleget téve elkészítette és az irányítói jogkör gyakorlójának jóváhagyásra benyújtotta 2018. évi munkabeszámolóját és 2019. évi munkatervét, mely dokumentumokat a fenntartónak – a Közgyűlés elfogadó határozatával együtt – meg kell küldenie a Magyar Nemzeti Levéltár vezető szakfelügyelőjének.

Az intézmény szakmai tevékenységét a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben előírt kötelezettségeinek megfelelően végzi, melyet az éves szakfelügyeleti vizsgálatok jegyzőkönyvei is tanúsítanak.

A mintegy 3 600 iratfolyómétert kitevő levéltári állományt magániratok, közokiratok és városépítészeti dokumentumok alkotják, gyűjtési körébe tartoznak továbbá a törvényekben előírt azon iratanyagok (munkajogi és tulajdonjogi iratok, bizonyítványok stb.), melyek hivatalos eljárásban felhasználhatók, és melyekről a levéltár hiteles igazolásokat, másolatot adhat ki.

A költségvetési szerv „hatósági”, közéleti, állampolgári szolgáltató, tudományos kutató, ismeretterjesztő és kiadói feladatkört egyaránt betölt, természetes és jogi személyek számára biztosítja mindazon közszolgáltatásokat, melyek az állomány gyűjtése, megőrzése, állományvédelme, feldolgozása, kutathatóvá tétele és kutatása, valamint selejtezése jelentenek.

2018. évi tevékenysége során továbbra is együttműködött a város iratképző szerveivel, segítette szabályszerű és szakszerű irattározásuk gyakorlatának szakszerű kialakítását. A levéltár honlapjának megújításával, közösségi oldalon történő megjelenésével a XXI. század nyújtotta infokommunikációs vívmányok maximális kihasználására, ezzel az intézmény tevékenységének nagyobb körben történő megismertetésére törekszik.

Az intézmény tudományos, helytörténeti ismeretterjesztő és közművelődési rendezvényeket, kiállításokat, konferenciákat, levéltári szakmai napokat szervezett, a város kulturális intézményeivel együttműködve gazdagította a kiemelt kulturális rendezvények programjait, segítette az Önkormányzat közigazgatási munkáját, szerkesztette és közreadta annak több évtizedes múltra visszatekintő időszaki tudományos kiadványát (Győri Tanulmányok).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Győr Megyei Jogú Város Levéltárának 2018. évi beszámolóját és 2019. évi munkatervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal az alábbi Határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen jóváhagyni.

Határozati javaslat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó és fenntartásában működő Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2018. évi beszámolóját és 2019. évi munkatervét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. március 6.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Meghívásra javasolt: Bana József, Győr Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatója

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály, Sport Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.