0312/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

0312/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 10/2019. (II. 25.) Kgy. határozatával döntött a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ 2019. április 1-jétől hatályos átszervezéséről, melynek keretében – többek között – megváltozott a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése. Az „Egyéb szabadidős szolgáltatás” megnevezésű, 086090 számú kormányzati funkció, valamint a „Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények” megnevezésű 016080 számú kormányzati funkció került rögzítésre az intézmény módosított alapító okiratában.

A Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. §-ában foglaltak szerint az Önkormányzat kulturális területen működő intézményei, így a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ vonatkozásában is – korábban megkötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján – ellát meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatokat. Ezen feladatok további, megfelelő ellátása érdekében a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ alapító okiratában rögzíteni szükséges a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ által alkalmazott és a szolgáltató központ hatályos alapító okiratából hiányzó új kormányzati funkció számot és annak megnevezését.

A működési adatokban történt változást a Közgyűlés határozatával elfogadott módosító okiratba és egységes szerkezetű módosított okiratba kell foglalni.

Az adatok módosítása a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történt átvezetése napjával lép hatályba.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Kulturális Pénzügyi-Gazdálkodási Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ alapító okiratát az 1. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

2./ A Közgyűlés a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ 1/A. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okirat adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

G y ő r, 2019. március 6.

Borkai Zsolt

polgármester

1. sz. melléklet

Módosító okirat

A Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2017. október 27. napján kiadott, 155/2017. (X. 27.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a …../2019. (III. 29.) Kgy. határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom.

1. Az alapító okirat 4. pont 4.4. alpontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

 18  016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Győr, 2019. március 29.

P.H.

Borkai Zsolt

polgármester

1/a. sz. melléklet

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ alapító okirata a következők szerint kerül kiadásra:

1. A költségvetési szerv

megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ

1.1.2. rövidített neve: KP-GSZK

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.

2. A költségvetési szerv

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006.12.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján ellátja az önkormányzat irányítói jogkörébe és felügyelete alá tartozó hivatásos művészeti, közgyűjteményi és közművelődési intézmények munkamegosztási megállapodásban rögzített pénzügyi-gazdasági feladatait.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

   szakágazat száma  szakágazat megnevezése
 1  841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 9. §-ában foglaltak szerint az Önkormányzat valamennyi kulturális intézménye vonatkozásában – a fenntartó által jóváhagyott, a mindennapi együttműködés gyakorlatának és a jogszabályok változásainak megfelelően aktualizált – munkamegosztási megállapodás szerint meghatározott gazdálkodási feladatokat lát el.

A munkamegosztás általános szabályai érvényesítésével gondoskodik a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeknek az intézmények szakmai sajátosságainak megfelelő megteremtéséről.

Pénzügyi-gazdasági ügyviteli szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Együttműködési tevékenysége kiterjed a költségvetés tervezési folyamatra, az előirányzatok évközi változásainak figyelemmel kísérésére, a házipénztárak, a készpénzkezelés és a finanszírozás rendjére, a kötelező nyilvántartások vezetésére, a pénzügyi-gazdasági rendszer működéséhez kapcsolódó és vagyonkezelési feladatokra.

Egyeztetést és konzultációt kezdeményez az egységes – szakszerű és praktikus – pénzügyi-gazdasági gyakorlat érdekében minden olyan esetben, amikor az intézmények egymástól indokolatlanul eltérő vagy vitatható, kifogásolható gyakorlatot folytatnak, megoldást alkalmaznak. E tekintetben az intézmények gazdasági feladatainak ellátásával megbízott alkalmazottainak iránymutatást ad.

A költségvetési szerv alaptevékenységen túli vállalkozási tevékenységet nem folytat.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

   kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése
 1  013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
 2  082020  Színházak tevékenysége
 3  082030  Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
 4  082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 5  082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 6  082044  Könyvtári szolgáltatások
 7  082051  Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
 8  082052  Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
 9  082061  Múzeumi gyűjteményi tevékenység
 10  082062  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
 11  082063  Múzeumi kiállítási tevékenység
 12  082064  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
 13  082070  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
 14  082092  Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
 15  083020  Könyvkiadás
 16  083030  Egyéb kiadói tevékenység
 17  086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás
 18  016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Igazgatója magasabb vezető. Az igazgatót Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatásával választja és bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a Kjt. végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél rendelkező 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján legfeljebb 5 év határozott időtartamra.

A vezető felett a munkáltatói jogokat – az egyéb munkáltató jogok kivételével – a Közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

   foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály
 1  Közalkalmazotti jogviszony  Kjt.; Kjt. vhr.
 2  Munkaviszony  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 3  Közfoglalkoztatási jogviszony  a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 4  Megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály, Sport Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.