0313/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

0313/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Generációk Háza Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat a Generációk Háza Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Generációk Háza Művelődési Központ fő célja és feladata, hogy az önkormányzat kulturális intézményhálózatának sajátos egységeként Győr város lakossága valamennyi korosztályának sokrétű, korszerű és magas színvonalú művelődési lehetőséget teremtsen, közösségi teret biztosítson testi és szellemi képességeik kibontakoztatásához, kreativitásuk fejlesztéséhez, ezáltal segítséget nyújtson hagyományőrző, egymást, a környezetet, a kultúrát értő és szerető gyermekek, fiatalok és felnőttek nevelésében.

Az intézmény legfontosabb alapelvei, melyek mentén tevékenységét szervezi: a sokoldalú képességfejlesztés, a kreativitás ösztönzése, az értékközvetítés, a hagyományőrzés, a nyitottság, a közösségteremtés, a közösségfejlesztés, az eltérő szociális helyzetben élő gyermek és ifjúsági korosztályok kulturális esélyegyenlőségének biztosítása jegyében.

A művelődési központ Győr városában betöltött szerepével szerves részévé vált a helyi társadalmi és közéletnek, a közösségben megélt művelődés teljes tárházát kínálja az érdeklődő lakosság számára.

A Generációk Háza Művelődési Központ igazgatójának határozott idejű vezetői megbízása 2019. április 7. nappal lejár. Az intézményvezetés folyamatosságának biztosítása érdekében az Önkormányzat a polgármester 01/03/01/2019. számú határozatával az igazgatói állás betöltésére pályázatot írt ki, melynek hivatalos közzététele a Nemzeti Közigazgatási Intézet és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján megtörtént.

A művelődési központ igazgatói beosztása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (2) bekezdése értelmében magasabb vezetőnek minősül.

Megbízásának feltételeit a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 6/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A pályázat benyújtási határideje 2019. február 11-én lejárt, mely határidőre 1 pályázat érkezett Kokas Éva (9026 Győr, Ady Endre út 15.), jelenlegi igazgató részéről.

A pályázatok bontásakor megállapítást nyert, hogy Tóth Melinda (9322 Rábatamási, Szabadság út 62.) pályázata határidőn túl, 2019.02.13. napján érkezett, illetve annak postai feladása is határidőn túl, 2019.02.12. napján történt.

Fenti okok alapján Tóth Melinda pályázata nem tesz eleget a pályázati kiírásban foglalt, jogszabályok által előírt követelményeknek, érvénytelen, így annak érdemi bírálatára nem került sor, melyről a pályázó tájékoztatást kap.

Kokas Éva

Pályázata tartalmazza a pályázati felhívásban foglalt tartalmi elemeket, nyilatkozatokat, eredeti példányú erkölcsi bizonyítványt, igazolásokat.

Végzettsége és szakképzettsége eleget tesz a vezetői megbízáshoz előírt jogszabályi követelményeknek, rendelkezik a Kjt. vhr. 6/A. § (1) bekezdés szerinti végzettséggel, szakképzettséggel. 1987-ben az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán tanító képzettséget szerzett könyvtár szakiránnyal, majd 1996-ban a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola művelődésszervező szakán diplomázott. 2007-ben a Pécsi Tudományegyetemen vette át egyetemi művelődésszervező oklevelét.

Felsőfokú tanulmányai kiegészítéseként számos, a Generációk Háza szakmai profiljába illő akkreditált, képzettséget adó tanfolyamot végzett el (ECDL Start jogosítvány, játszóház, kézműves és történeti játszóház foglalkozásvezetői tanfolyamok, élménypedagógiai tanfolyam), de részt vett hazai és több hónapos németországi uniós interkulturális és nyelvi képzési programokon is.

Rendelkezik 90 órás államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyami végzettséggel (Perfekt Zrt., 2011. december 17.), azonban nem vett részt a Kjt. vhr. 6/G. § (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzésen, melynek elvégzésére a jogszabály a vezetői megbízást követő két éven belül ad lehetőséget.

Szakmai gyakorlata megfelel a Kjt. vhr. 6/A. § (1) bekezdés b) pontjában előírt követelményeknek.

Nyelvismeretét németországi képzéseken, valamint hazai nyelviskolai továbbképzésben szerezte meg.

Munkahelyei, beosztásai:

1986 – 1987. Kodály Zoltán Általános Iskola, Győr – tanító

1987-től a Gyermekek Háza munkatársa:

- 1987-1992. művelődésszervező,

- 1992-1994. igazgatóhelyettes,

- 1994-től igazgató.

Társadalmi feladatvállalásai:

2005-től az Aranykapu Közművelődési Alapítvány kuratóriumi tagja,

2006-tól a Pajtaműhely Hagyományőrző Közművelődési Egyesület kuratóriumi elnöke,

2009-től a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület tagja.

A pályázat véleményezésére felkért, jogszabályban meghatározott személyi összetételű Szakmai bizottság 2019. február 27-én tartotta meg ülését a pályázó személyes meghallgatásával és a pályázatban foglaltak elemzésével. A szakmai bizottság összegző véleménye szerint Kokas Éva pályázata reálisan és hitelesen mutatja be az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, melynek megvalósítására a közel 25 éves igazgatói tapasztalata, valamint szakmai rátermettsége, elismertsége nyújthat garanciát.

A bizottság egybehangzó 5 igen szavazatával javasolta, hogy Győr város polgármestere Kokas Éva vezetői megbízására szóló előterjesztését terjessze a Közgyűlés elé.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Generációk Háza Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére az alábbi Határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Generációk Háza Művelődési Központ magasabb vezetői feladatainak ellátásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (1) bekezdés szerinti megbízott vezető jogállással a 2019. április 8. napjától 2024. április 7. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerinti próbaidő és a Kjt. 22. § (1) bekezdése szerinti gyakornoki idő kikötése alóli mentesítéssel – Kokas Évát bízza meg.

2.) A Közgyűlés az igazgató illetményét a Kjt. szerinti illetmény és a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet szerinti illetménypótlékok, valamint illetménykiegészítés összegében állapítja meg. A személyi juttatás és járulékai forrását az Önkormányzat évenkénti költségvetési rendeletei keretében, az intézmény költségvetésében biztosítja.

3.) A Közgyűlés felhívja az igazgatót, hogy a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet 6/G. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a megbízást követő két éven belül, azaz 2021. április 7. napjáig igazolja az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését. A Közgyűlés tájékoztatja az igazgatót, hogy igazolás hiányában a megbízást visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az igazgató közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatos munkaügyi okiratok elkészítéséről, egyben felhatalmazza a keletkező okiratok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 7.

5.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízás adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az igazgató megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: a kezdeményezésre 2019. április 7., a továbbiakban szükség szerint

Győr, 2019. március 7.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Meghívásra javasolt: Kokas Éva

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály, Sport Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.