0316/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

0316/2019. (III. 29.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében – a polgármester feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

6/10/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése bevételi-kiadási főösszegének 14.898.507 Ft-tal történő emeléséhez az alábbiak szerint:

Kiadás

Dologi kiadások (K3) + 14.898.507,- Ft

Bevétel

Intézményi ellátási díjak (B405) + 14.898.507,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2018. évi intézményi működési bevétel teljesítése meghaladta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 9/2018. (II. 23.) GYMJVÖ. rendeletben szabályozott mértéket, így annak az intézményi költségvetésbe történő beépítésére, előirányzatosítására a fentiek szerint irányító szervi hatáskörben van mód.

3/11/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jogok jogosultjának képviseletében – eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 01536/4, 01651/1 és 01652/4 hrsz.-ú ingatlanok megosztásához, az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2931 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által záradékolt, hatályos kisajátítási változási vázrajzai és területkimutatásai szerint, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára

- a győri 01536/4 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a győri 01536/8 hrsz., a győri 01536/9 hrsz. és a győri 01536/10 hrsz. alatt kialakuló ingatlanra egyaránt,

- a győri 01651/1 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett csapadékvíz elvezetési szolgalmi jog – a változási vázrajzon megjelölt területnagyságban – mind a győri 01651/9 hrsz., mind pedig a győri 01651/10 hrsz. alatt kialakuló ingatlanra, az átjárási és úthasználati szolgalmi jog pedig – változatlan területnagyságban – a győri 01651/10 hrsz. alatt kialakuló ingatlanra és

- a győri 01652/4 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett csapadékvíz elvezetési szolgalmi jog – a változási vázrajzon megjelölt területnagyságban – mind a győri 01652/33 hrsz., mind a győri 01652/34 hrsz. alatt kialakuló ingatlanra

átjegyzésre kerüljön.

8/14/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglaltak alapján, továbbá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2018. október 01 – 2018. december 31. között egyéb szolgáltatásnyújtásból (kerékbilincselés) 8.541.230,- Ft, egyéb bevételből 20.244,- Ft keletkezett, összesen 8.561.474,- Ft többletbevétele előirányzatosításra kerüljön az alábbiak szerint:

Dologi kiadásokra

- K 31 Készletbeszerzés 450.000,- Ft

- K 32 Kommunikációs szolgáltatás 350.000,- Ft

- K 33 Szolgáltatás 5.241.646,- Ft

- K 35 Műk. c. előz. felsz. áfa 1.631.000,- Ft

Felhalmozási kiadásokra

- K 61 Immateriális javak 264.331,- Ft

- K 63 Informatikai eszközök 25.197,- Ft

- K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 431.579,- Ft

- K 67 Beruh. c. előz. felsz. áfa 167.721,- Ft

Fentiekre tekintettel, a polgármester engedélyezte e bevételi többletnek az alábbi indokokra figyelemmel történő felhasználását:

Az előirányzat módosítás (többletbevétel engedélyezés) indoka a kerékbilincselés és egyéb bevételek terhére teljesítendő kiadások fedezetének megteremtése.

9/14/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése bevételi-kiadási főösszegének 15.394.737,- Ft-tal történő emeléséhez az alábbiak szerint:

Kiadás

Dologi kiadások (K3) + 14.734.773,- Ft

Tartalék képzés ( K502) + 659.964,- Ft

Bevétel

Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA többlete (B406) + 1.393.297,- Ft

Szolgáltatások emelkedése (B402) + 292.567,- Ft

Készletértékesítés (B401) + 3.931,- Ft

Biztosító által fizetett térítés (B410) + 724.282,- Ft

Kamatbevétel (B408) + 79.612,- Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) + 2.642.542,- Ft

Egyéb működési bevétel (B410) + 1.404.192,- Ft

ÁFA visszatérítés többletbevétele (B407) + 8.374.000,- Ft

Felhalmozási bevétel (B53) + 480.314,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2018. évi intézményi működési bevétel teljesítése meghaladta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 9/2018. (II. 23.) GYMJVÖ. rendeletben szabályozott mértéket, így annak az intézményi költségvetésbe történő beépítésére, előirányzatosítására a fentiek szerint irányító szervi hatáskörben van mód.

1/15/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében szereplő 303210 „WHO, Drogstratégia” kapcsolatos rendezvény költségei jogcímen belül:

KIADÁSOK

Egyéb működési célú támogatás áht belülre 055061 -258.076,- Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás 051221 +44.713,- Ft

Egyéb külső személyi juttatások 051231 +161.127,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 0521 +52.236, Ft

Az előirányzat változtatás indoka: „WHO, Drogstratégia” kapcsolatos rendezvényekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása.

2/15/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

315007 „Idősügyi Tanács” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb szolgáltatások előirányzata (053371) – 170.910,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

315021 „Győr Város Drogstrat.Célkitűz.Megv.” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Egyéb külső személyi juttatások előirányzata (051231) + 170.910,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A „Győr Város Drogstratégia Célkitűzéseinek Megvalósítása” c. pályázat fedezetének biztosítása.

4/15/01/2019. PM. h.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 21. § (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontja alapján, a Vagyonrendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 42719/3 hrsz.-ú, 9888 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 4 m2 területrésze T. I.-né D. J. A.-t megillető 1/10 tulajdoni hányadának megvételéhez – ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott fajlagos érték alapulvételével – 1.760,- Ft vételáron, ezzel egyidejűleg – a vételár ingatlanforgalmi értékbecslésen alapuló felülvizsgálata miatt – az 1/06/03/2018 PM. h. határozatot visszavonta.

3/16/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2015. (XII. 18.) Önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésének a) pontja alapján a Győri Mosolyvár Óvoda előlegbekérő számla alapján teljesíthesse a bruttó 640.150,- Ft összegű mosogatógép ellenértékének kifizetését, mivel az intézmény nagyteljesítményű mosogatógépet vásárol a Gammo Europe Kft.-nél. A szállító készpénz, illetve utólagos átutalási lehetőséget nem biztosít az intézmény számára. Az áru elszállítására csak a díjbekérő kiegyenlítését követően kerülhet sor.

1/17/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján R. P.-né 9023 Győr, Fehérvári út 5/c. szám alatti lakos részére a Győr-Rabkert, Hullám u. 15. szám alatti, 20617 hrsz.-ú ingatlanon tervezett gazdasági épület bővítéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, a polgármester felmentést adott az alábbi feltételekkel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem köteles a 0125 helyrajzi számú közterületen (Hullám utca) további út- és közműépítési fejlesztést megvalósítani. Amennyiben az Önkormányzat a 0125 helyrajzi számú közterületen (Hullám utca) út- és/vagy közműépítési fejlesztést (a továbbiakban: Beruházás) valósítana meg a jövőben, úgy a Beruházás Ingatlanra eső beruházási költséghányadát az Önkormányzat utólag megfizettetheti az Építtetővel.

- A közterületi csapadékvíz-elvezető rendszert (mint a külön jogszabályban meghatározott részleges közművesítettség feltételeként) az előző bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell az Építtető által megvalósítani.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján a polgármester hozzájárult, hogy az Ingatlanon a gazdasági rendeltetésű épület bővítésére sor kerüljön.

2/17/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

315009 „Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK – 1.733.844,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése javára

104012 „Közcélú foglalkoztatás” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK + 1.733.844,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.733.844,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az eredetileg tervezett összeg nem fedezi a közcélú foglalkoztatással összefüggő kiadásokat, ezért indokolt az előirányzat átcsoportosítása.

1/18/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 81. sz. főút-Tatai út-József Attila utca csomópont és a Tatai út egy szakaszának kapacitásbővítő átépítéséhez szükséges nyomvonal biztosításának céljából, a polgármester hozzájárult az Sz. I. I., Sz.-né H. I. és Sz. M. tulajdonát képező Győr belterület 5241 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból kialakuló Győr belterület 5241/2 hrsz.-ú ingatlan kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő megvásárlásához az „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegység terhére 264.250,- Ft vételár és 1.723.581,- Ft kártalanítás megfizetésével.

2/18/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 81. sz. főút-Tatai út-József Attila utca csomópont és a Tatai út egy szakaszának kapacitásbővítő átépítéséhez szükséges nyomvonal biztosításának céljából, a polgármester hozzájárult a Sz. I. I., Sz.-né H. I. és Sz. M. tulajdonát képező Győr belterület 5242 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanból kialakuló Győr belterület 5242/2 hrsz.-ú ingatlan kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő megvásárlásához a „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegység terhére 211.400,- Ft vételár megfizetésével.

3/18/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 81. sz. főút-Tatai út-József Attila utca csomópont és a Tatai út egy szakaszának kapacitásbővítő átépítéséhez szükséges nyomvonal biztosításának céljából, a polgármester hozzájárult Sz. I. I., Sz.-né H. I. és Sz. M. tulajdonát képező Győr belterület 5243 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanból kialakuló Győr belterület 5243/2 hrsz.-ú ingatlan kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő megvásárlásához a „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegység terhére 181.200,- Ft vételár megfizetésével.

1/21/01/2019.PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 13681/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 600 m² területű ingatlan versenyeztetési eljárásban történő értékesítéséhez. A minimális eladási ár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár, azaz 7.350.000,- Ft +ÁFA.

2/21/01/2019.PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 13681/3 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 600 m² területű ingatlan versenyeztetési eljárásban történő értékesítéséhez. A minimális eladási ár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár, azaz 6.980.000,- Ft +ÁFA.

7/23/01/2019. PM. h

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részére, hogy a KANIZSATEL Építőipari és Szolgáltató Kft. által, Nyíri Zsolt (HI-V-02-0980, HI-VN-02-0980) felelős tervező közreműködésével készített, „GINOP-3.4.1-15-2016-00003-Újgenerációs NGA fejlesztése, Győr járás Győrújbarát, FTTH optikai lefedő hálózat földalatti építés kiviteli terve” megnevezésű, 16.583112/2. témaszámú kiviteli terve alapján optikai hálózatot létesítsen Győrújbarát község távközlési infrastrukturális fejlesztése érdekében, jogerős és végrehajtható hatósági engedély birtokában. A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok: a győrújbaráti 0156/1 hrsz.-ú, kivett úttörőtábor megnevezésű, valamint a győrújbaráti 0159 hrsz.-ú, kivett udvar, fásított terület megnevezésű ingatlanokon.

8/23/01/2019PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében szereplő 315021 „Győr Város Drogstrat. Célkitűz.” jogcímen belül:

KIADÁSOK

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 051221 +727.063,- Ft

Egyéb külső személyi juttatások 051231 +622.735,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 0521 +248.920,- Ft

Egyéb működési célú támogatás 055061 -1.539.415,- Ft

Működési célú előzetesen felsz. Áfa 053511 + 59.303,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az „Győr Város Drogstrat. Célkitűzéseinek megvalósítása” kapcsolódó feladatok ellátására eseti jelleggel kötött megbízási díjak és kapcsolódó járulékok kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása, reprezentációs kiadások és kapcsolódó járulékok fedezetének biztosítása.

9/23/01/2019.PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében szereplő 315007 „Idősügyi Tanács Műk.Kiad.” jogcímen belül:

KIADÁSOK

Egyéb külső személyi juttatások 051231 +357.063,- Ft

Munkaadókat terh.járulékok 0521 +21.812,- Ft

Egyéb szolgáltatások 053371 -378.875,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az „Idősügyi Tanács” célkitűzésekhez kapcsolódó feladatok ellátására eseti jelleggel kötött megbízási díjak és kapcsolódó járulékok kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása, reprezentációs kiadások és kapcsolódó járulékok fedezetének biztosítása.

1/24/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete 19. § (2) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester Győr Város Sajtódíja elismerést adományott Varga Zita asszonynak, a Győr+ Média Zrt. munkatársa, a Győr+ Televízió vágója részére hosszú évek óta végzett lelkiismeretes, magas színvonalú, a város történéseit megörökítő tudósítások háttérmunkáiban végzett kiemelkedő tevékenységéért.

2/24/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete 19. § (2) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester Győr Város Sajtódíja elismerést adományott Molnár G. Tamás úrnak, a Magyar Televízió győri operatőrének, a város történéseit, eseményeit bemutató magas színvonalú szakmai tevékenységéért, művészi értékű filmalkotásaiért, valamint folyamatos, minőségi, áldozatos munkájáért.

3/24/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja és a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1b) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárult az önkormányzati tulajdonban álló győri 6967 hrsz.-ú „kivett, közterület”, 6968/2 hrsz.-ú „kivett, közterület”, 7216/1 hrsz.-ú „kivett, közterület”, 7359 hrsz.-ú „kivett, közterület” megnevezésű ingatlanokból

a) a győri 6967. hrsz.-ú, „kivett, önkormányzati közút” megnevezésű, 457 m2 területű ingatlan: a győri 6967 hrsz.-ú ingatlanból 457 m2 terület beolvadásával

b) a győri 6968/3. hrsz.-ú, „kivett, színház, udvar” megnevezésű, 5206 m2 területű ingatlan: ingatlan: a győri 6869/2 hrsz.-ú ingatlanból 5129 m2 terület, a győri 7216/1 hrsz.-ú ingatlanból 77 m2 terület beolvadásával,

c) a győri 6968/4. hrsz.-ú, „kivett, önkormányzati közút és közpark” megnevezésű, 8024 m2 területű ingatlan: a győri 6967 hrsz.-ú ingatlanból 518 m2 terület, a győri 6968/2 hrsz.-ú ingatlanból 5010 m2 terület, a győri 7216/1 hrsz.-ú ingatlanból 1415 m2 terület, a győri 7359 hrsz.-ú ingatlanból 1081 m2 terület beolvadásával,

d) a győri 7216/1. hrsz.-ú, „kivett, önkormányzati közút” megnevezésű, 11975 m2 területű ingatlan: a győri 7216/1 hrsz.-ú ingatlanból 11975 m2 terület beolvadásával,

e) a győri 7359 hrsz.-ú, „kivett, önkormányzati közút” megnevezésű, 1703 m2 területű ingatlan: a győri 7359 hrsz.-ú ingatlanból 1703 m2 terület beolvadásával

kialakuló ingatlanok telekalakításához és a kialakult ingatlanok vonatkozásában Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonjog 1/1 arányú be-, illetve visszajegyzéséhez, telekalakítás jogcímén és eredeti állással telekalakítás jogcímén a vázrajzon megjelölt terhek be- illetve visszajegyzésével a CZIBIK MÉRNÖK Kft. által a 122/2018. munkaszámon elkészült és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Földhivatali Osztálya által a 84/2019. sz. alatt záradékolt változási vázrajznak megfelelően.

4/24/01/2019.PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jogok jogosultjának képviseletében – eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 01625/15 és 01642/2 hrsz.-ú ingatlanok megosztásához, az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2931 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által záradékolt, hatályos kisajátítási változási vázrajzai és területkimutatásai szerint, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára

- a győri 01625/15 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a győri 01625/26 hrsz., a győri 01625/27 hrsz. és a győri 01625/28 hrsz. alatt kialakuló ingatlanra egyaránt,

- a győri 01642/2 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog pedig a győri 01642/22 hrsz. alatt kialakuló ingatlanra

átjegyzésre kerüljön.

2/28/01/2019. PM. h

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Bástyaház Kft. részére, hogy a Kft. ügyvezetőjének S. Z.-nak a kizárólagos tulajdonát képező győri 10414 hrsz.-ú, Győr, Ady Endre utca 43. szám alatti ingatlanon építendő társasházi lakóépület homlokzata a győri 10300 hrsz.-ú (a hatályos szabályozási vonalat és a nem beépíthető sávot figyelembe véve) közterület fölé benyúlva épüljön meg, Zaccommer Szeverin építész tervező (É2-19-0414), egyéni vállalkozó által, 2019.01.22-én kelt építési engedélyezési tervében foglaltak szerint, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva, a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások, továbbá szükség szerinti jogerős és végrehajtható hatósági engedély/nyilatkozat birtokában, saját költségen.

3/28/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában meghatározott, a közgyűlés által átruházott feladatként kapott jogkörében eljárva – figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára – a polgármester engedélyezte a Győri Nemzeti Színháznak, hogy John Steinbeck Egerek és emberek című színművének bemutatása kapcsán a szerzői jogok tekintetében eljáró Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség Kft. előlegbekérő levele alapján 2.400 dollárnak megfelelő forintösszeget, valamint 7.600 forint bankköltséget az intézmény 2019. évi költségvetési előirányzata terhére – külön forrás biztosítása nélkül – 2019. február 20-ig jogdíj előlegként kifizessen.

1/29/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester nyilatkozott, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint jogosult a javára a győri 9151/7 hrsz.-ú és 9151/6 hrsz.-ú ingatlanok tulajdoni lapján a III. részben 33345/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog törlését kéri a fenti ingatlanok telekalakítása során.

2/29/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester nyilatkozott, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint jogosult a javára a győri 9151/31 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapján a III. részben 33345/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog törlését kéri.

3/29/01/2019. PM. h

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Boros-Házépítő Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. részére, amely Kft. a győri 3229 hrsz.-ú, Győr, Közép utca 21. szám alatti ingatlan kizárólagos tulajdonosa, hogy tárgyi ingatlanon építendő társasházi lakóépület 2 db erkélylemeze a győri 3197/6 hrsz.-ú közterület fölé benyúlva épüljön meg, az Architline Design Kft. által, H. T. építész tervező (É2-08-0225) közreműködésével 2018. 12. 04-én kelt tervében foglaltak szerint, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva, a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások, továbbá szükség szerinti jogerős és végrehajtható hatósági engedély/nyilatkozat birtokában, saját költségen.

4/29/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, a GYŐR-SZOL Zrt. működtetésében található győri 7257 hrsz.-ú lakóépület megnevezésű, Győr, Zechmeister út 5. szám alatti ingatlanon lévő, 10,0 m² nagyságú, N. J.-né ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonát képező garázsfelépítmény által elfoglalt földterület területhasználati szerződésének módosításához, a felépítmény tulajdonosának változása miatt. A garázsfelépítmény N. J.-né ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonát képezte, nevezett 2018. szeptember 17. napján elhunyt. A garázsfelépítményt az elhunyt gyermekei, J. R. G. és N. Zs. J. örökölték.

5/29/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. részére, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, az Erdőgazdaság vagyonkezelésében lévő alább felsorolt ingatlanok művelési ágának megváltoztatásához, azoknak erdő művelési ágba történő átminősítéséhez és ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez, saját költségen.

A művelési ág változással érintett ingatlanok:

- Győr belterület 1942/2 hrsz. a alrészlet

teljes terület (ha): 4,5131; változással érintett terület (ha): 4,5131

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ág: szántó

hatóság által megállapított művelési ág: erdő

- Győr belterület 1942/2 hrsz. b alrészlet

teljes terület (ha): 0,2081; változással érintett terület (ha): 0,2081

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ág: udvar

hatóság által megállapított művelési ág: erdő

- Győr külterület 01072/82 hrsz.

teljes terület (ha): 7,2092; változással érintett terület (ha): 7,2092

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ág: szántó

hatóság által megállapított művelési ág: erdő

- Győr külterület 01252 hrsz.

teljes terület (ha): 6,1664; változással érintett terület (ha): 6,1664

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ág: szántó

hatóság által megállapított művelési ág: erdő

- Vámosszabadi külterület 0269/2 hrsz.

teljes terület (ha): 4,2509; változással érintett terület (ha): 4,2509

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ág: szántó

hatóság által megállapított művelési ág: erdő

- Vámosszabadi külterület 0269/3 hrsz.

teljes terület (ha): 0,7547; változással érintett terület (ha): 0,7547

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ág: szántó

hatóság által megállapított művelési ág: erdő

- Vámosszabadi külterület 0269/4 hrsz.

teljes terület (ha): 0,3647; változással érintett terület (ha): 0,3647

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ág: szántó

hatóság által megállapított művelési ág: erdő

Egyúttal meghatalmazta a Vagyonkezelőt, hogy a rendeltetési mód változáshoz szükséges eljárásokban, ideértve a hatósági eljárásokat is, az Önkormányzat nevében és javára járjon el a tárgyi ingatlanok vonatkozásában.

6/29/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, Dr. Fekete Dávid és Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester urak kezdeményezésére a 2019. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 45.000,- Ft támogatásban részesítette a Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatát az Örmény nemzetiségi bál rendezésének támogatására.

1/30/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adta ahhoz, hogy a 622/1488 részben a FORTEM INVEST INGATLANFORGALMAZÓ KFT., 693/1488 részben P. L., 173/1488 részben P. L.-né tulajdonát képező győri 25612/9 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdoni lapján 2. sorszám alatt, 58357/2016.11.02. határozat számmal Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára bejegyzett építési tilalom (25 m magasságig) 59370/2018.11.12. szám alatt széljegyzett törlése az 57036/2018.10.15. szám alatt széljegyzett (tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem Cs. A. K. részére) kérelmet megelőzően kerüljön átvezetésre.

2/31/01/2019. PM. h

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában meghatározott, a közgyűlés által átruházott feladatként kapott jogkörében eljárva, figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára, a polgármester engedélyezte a Győri Balettnek, hogy a Schreiner Fa és Kézművesipari Kft. részére öltözőszekrények készítése címen nettó 1.500.000,- Ft + ÁFA összeget az intézmény 2019. évi költségvetési előirányzata terhére 2019. február 8. napjáig előlegként kifizessen.

3/31/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a 81. sz. főút-Tatai út-József Attila utca csomópont és a Tatai út egy szakaszának kapacitásbővítő átépítéséhez szükséges nyomvonal biztosításának céljából, a polgármester hozzájárult a P. I. és N. S.-né tulajdonát képező Győr belterület 5287 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a 80/22/2017. számon elkészült kisajátítási terv szerint a Győr belterület 5287/1 hrsz. alatt kialakuló, önkormányzati közút megnevezésű, 56 m2 területű ingatlan kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő megvásárlásához 403.200,- Ft + áfa vételár megfizetése ellenében az „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegység terhére, 510.970,- Ft kártalanítás egyidejű, valamint az ingatlanon lévő villamos mérőhely áthelyezésével kapcsolatban felmerülő járulékos költségek számlák alapján történő megfizetésével.

1/01/02/2019.PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja és a 46. § (3) bekezdés bb) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 5908 hrsz.-ú, Győr, Csavargyár u. 7. szám alatti ingatlan ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított nettó 4.780.000.- Ft értéken történő elidegenítéséhez az ingatlanon épült győri 5908/A hrsz.-ú lakóház ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosai részére.

1/05/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2019. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 500.000,- Ft támogatásban részesítette a Győri Polgári Nyugdíjaskör Egyesületet az Egyesület 2019. évi programjai megvalósítására.

1/08/02/2019.PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jog jogosultjának képviseletében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 01642/1 hrsz.-ú ingatlan megosztásához, az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2931 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által záradékolt, hatályos kisajátítási változási vázrajza és területkimutatása szerint, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára – a 44081/2018.05.25 sz. határozattal – bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog mind a győri 01642/19 hrsz., mind a győri 01642/20 hrsz. alatt kialakuló ingatlanra átjegyzésre kerüljön.

1/11/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pont ba) alpontja alapján hozzájárult, hogy az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt kiadja a Győr, Csortos Gyula u. 5. szám alatti, 1880/8 hrsz.-ú ingatlanon épített 3 db összesen 33 lakásos lakóépületre és garázsra vonatkozóan az ORIENTIK Kft. kérelme alapján.

2/11/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pont ba) alpontja alapján hozzájárult, hogy az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt kiadja a Győr, Holenda Barnabás utca 1. szám alatti, 2858/180 hrsz.-ú ingatlanon épített vegyes rendeltetésű épületre vonatkozóan a C. T. and Partner Kft. kérelme alapján.

1/12/02/2019.PM.h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jogok jogosultjának képviseletében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 01642/3, a 01642/4, a 01642/5 és 01642/6 hrsz.-ú ingatlanok megosztásához, az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2931 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által 2054/2018, 2053/2018, 2052/2018 és 2051/2018 számon záradékolt, hatályos kisajátítási változási vázrajzai és területkimutatásai szerint, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára

- a győri 01642/3 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01642/24 hrsz.-ú ingatlanra,

- a győri 01642/4 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01642/26 hrsz.-ú ingatlanra,

- a győri 01642/5 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01642/28 hrsz.-ú ingatlanra,

- a győri 01642/6 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi a kialakuló győri 01642/30 hrsz.-ú ingatlanra

átjegyzésre kerüljön.

2/12/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában meghatározott, a közgyűlés által átruházott feladatként kapott jogkörében eljárva, figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára, a polgármester engedélyezte a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumnak, hogy eszközbeszerzés címen az MS E-Commerce díjbekérő levele alapján bruttó 1.147.440,- Ft összeget az intézmény 2019. évi költségvetési előirányzata terhére 2019. február 14. napjáig előlegként kifizessen.

2/13/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester az 1/29/01/2019. számú polgármesteri határozat szövegét az alábbiak szerint pontosította: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1.) feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, mint jogosult, hogy a javára a győri 9751/7 hrsz.-ú és 9751/6 hrsz.-ú ingatlanok tulajdoni lapján a III. részben 33345/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog törlésre kerüljön a fenti ingatlanok telekalakítása során, és a 2/29/01/2019. számú polgármesteri határozat szövegét az alábbiak szerint pontosította: „Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1.) feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, mint jogosult, hogy javára a győri 9751/31 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapján a III. részben 33345/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog törlésre kerüljön.”

1/15/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 20. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester 2019. április 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időre hozzájárult az önkormányzat tulajdonát képező győri 42730/3 hrsz.-ú, 1 ha 9179 m2 nagyságú, 38,45 aranykorona értékű, szántó művelési ágú belterületi ingatlan versenyeztetési eljárással történő haszonbérbe adásához. A bérleti díj éves összegére vonatkozó kikiáltási ár a vagyonrendelet 20. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak figyelembe vételével aranykoronánként nettó 1.000,- Ft.

2/19/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján B. K. 9024 Győr, Lajta út 30. szám alatti lakos (a továbbiakban: Építtető) részére a Győr-Rabkert, Parti u. 49. szám alatti, 20556 hrsz.-ú ingatlanon tervezett hétvégi ház építéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól felmentést adott az alábbi feltételekkel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem köteles a 20551/1 helyrajzi számú közterületen (Parti utca) további út- és közműépítési fejlesztést megvalósítani. Amennyiben az Önkormányzat a 20551/1 helyrajzi számú közterületen (Parti utca) út- és/vagy közműépítési fejlesztést (a továbbiakban: Beruházás) valósítana meg a jövőben, úgy a Beruházás Ingatlanra eső beruházási költséghányadát az Önkormányzat utólag megfizettetheti az Építtetővel.

- A közterületi csapadékvíz-elvezető rendszert (mint a külön jogszabályban meghatározott részleges közművesítettség feltételeként) az előző bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell megvalósítani.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon hétvégi ház építésére sor kerüljön.

A feltételeket a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglaltak alapján állapította meg.

5/19/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester a 3/28/11/2017. PM. határozatban foglalt fapótlási kötelezettség határidejét 2019. november 30. napjára módosította.

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény tulajdonosi hozzájárulást kapott, a győri 686/1 hrsz.-ú Győr, József Attila u. 85. szám alatt található körzeti orvosi rendelő megnevezésű ingatlanon álló 2 db tiszafa kivágatásához. A hozzájárulás feltétele volt, hogy a kivágott fákat engedélyes köteles pótolni 2018. december 15-ig. Tekintettel az EESZI 3144-1/2018. nyilvántartási számú levelében foglaltakra, miszerint a 2018-as évre tervezett felújítás elmaradt, az udvar kialakítása és parkosítása várhatóan 2019. évben valósul meg, ezért vált szükségessé a 3/28/11/2017. PM. határozatban előírt fapótlásra vonatkozó határidő módosítása.

6/19/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében eljárva a polgármester kijelentette, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Győrött, 2019. február 12. napján D. Á. M. eladó, valamint G. P. és Dr. S. S. vevők között, a győri 40379/A hrsz.-ú, 61 m2 nagyságú, kivett lakóház megnevezésű, az ingatlan-nyilvántartásban Győr, Sugár út 135. (felülvizsgálat alatt, a természetben Győr, Sugár út 147.) sz. alatti ingatlanra 3.000.000,- Ft vételáron létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a tulajdonát képező 40379 hrsz.-ú ingatlant terhelő, az ingatlan-nyilvántartásba 43099/1990. 09. 13. szám alatt bejegyzett földhasználati jog alapján megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.

1/20/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva,a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére a működtetésében lévő győri 12196 hrsz.-ú, természetben Győr, Ladik u. 27. szám alatt található ingatlan udvarán álló 1 db fenyő vegetációs időszakon kívüli kivágatásához, a fenyő az életterét túlnőtte, koronarendszere a fenti ingatlan, illetve a szomszéd ingatlan háztetője és a légkábelek közé, valamint fölé nőtt, ezzel veszélyezteti a tetők épségét, és problémát okozhat az elektromos ellátásban. A fenyő tűlevelei állandóan eltömítik a csatornát, ami miatt az ereszcsatornából kiömlő esővíz az épület falazatát rongálja, és annak állagát veszélyezteti, az épületek és az épített környezet állagmegóvása érdekében a fa kivágatása műszakilag is indokolt. A kivágott legkésőbb 2020. november 30-ig pótolni kell.

Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

1/21/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jogok jogosultjának képviseletében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 01642/7, a 01642/8, a 01642/9, a 01642/11, a 01642/13, a 01642/15 és a 01642/18 hrsz.-ú ingatlanok megosztásához, az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2931 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által 2050/2018, 2049/2018, 2048/2018, 2045/2018, 2043/2018, 2041/2018 és a 2038/2018 számon záradékolt, hatályos kisajátítási változási vázrajzai és területkimutatásai szerint, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára

- a győri 01642/7 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01642/32 hrsz.-ú ingatlanra,

- a győri 01642/8 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01642/37 hrsz.-ú ingatlanra,

- a győri 01642/9 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01642/41 hrsz.-ú ingatlanra,

- a győri 01642/11 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi a kialakuló győri 01642/49 és a győri 01642/50 hrsz.-ú ingatlanra

- a győri 01642/13 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01642/57 és a győri 01642/58 hrsz.-ú ingatlanra

- a győri 01642/15 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01642/64 hrsz.-ú ingatlanra

- a győri 01642/18 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01642/73 hrsz.-ú ingatlanra

átjegyzésre kerüljön.

1/26/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2019. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 500.000,- Ft támogatásban részesítette a FOG-FÜL Bt.-t, a Dr. Christopher Todd ausztrál kutatóorvos új terápiás módszert bemutató győri utazása céljából, valamint itt tartózkodása költségeihez támogatására.

2/26/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„303420 „Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 500.000,- Ft

Generációk Háza 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 500.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Sziget-Orvosi Bt. és a Baross Gábor Társaság által szervezett, Győr-Szigetben minden évben megrendezésre kerülő Semmelweis Nap, valamint az augusztus 19-i Szent Bertalan Napi búcsú, illetve az év közben előforduló egyéb költségek fedezéséhez támogatásnyújtás.

3/26/02/2019. PM. h

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2019. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 50.000,- Ft támogatásban részesítette a Rákóczi Szövetséget a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja támogatására.

4/26/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2019. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 470.000,- Ft támogatásban részesítette az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesületet az egyesület keretein belül működő nyugdíjas klubok 2019. évi működésének támogatásnyújtására.

6/26/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2. pontjának 2.32. alpontjában kapott felhatalmazásom alapján, figyelemmel a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 8. §-ára a Marcalvárosi Fiókkönyvtár könyvtári állományának ellenőrzéséről szóló tervét (leltározási ütemtervét) a beadványban foglalt tartalommal a polgármester jóváhagyta, valamint felkérte Igazgató Urat, hogy állományapasztás esetén a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 15-18. §-ai szerint járjon el.

7/26/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 7317 hrsz. alatt felvett, 9021 Győr, Arany János utca 37. szám alatti társasház alapító okiratának módosításához.

A közös képviselő (GYŐR-SZOL Zrt.) írásbeli szavazás útján terjesztette elő az Önkormányzatnak a közgyűlési határozatot, amelyben foglalt alábbi módosítási javaslatokkal az Önkormányzat egyetért:

„II. közös tulajdon

XV. Pince 2,70 m²

XVI. Pince 2,94 m²

XVII. Pince 10,94 m²

XVIII. Pince 29,41 m²

XIX. Lépcsőház 10,40 m²

XX. Kamra 5,75m²

XXI. Lépcsőház 12,20 m²

XXII. Lépcsőház 12,20 m²

XXIII. Lépcsőház 12,20 m²

ÖSSZESEN: 98,74m²

III. KÜLÖN tulajdon

1.) A győri 7317/A/1 helyrajzi szám alatti, a megosztási vázrajzon 1. sorszámmal jelölt I. emelet 1. szám alatti 65,78 m² alapterületű lakás (előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, 1 szoba, 2 félszoba) helyiségekből áll,

2.) A győri 7317/A/2 helyrajzi szám alatti, a megosztási vázrajzon 2. sorszámmal jelölt II. emelet 2. szám alatti 65,21 m² alapterületű lakás (3 szoba, előszoba, konyha, zuhanyzó, WC) helyiségekből áll.”

Az Alapító Okirat jelenlegi módosítására azért került sor, mert a hatósági bizonyítvány kiállításakor az ügyben eljáró hatóság megállapította, hogy az 1994-ben készült tervektől eltérő az 1.) és a 2.) számú lakások helyiségeinek a száma és mérete, ezért szükségessé vált, új műszaki tervdokumentáció (szintenkénti alaprajzok + műszaki leírás) elkészíttetése. Az új műszaki dokumentációban a közös tulajdonba maradó helyiségek közül pár, új számozást is kapott.

Fentiekben foglaltak szerint lesz a V. számú Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalva.

1/27/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem Sportegyesület kézilabda csapata létesítményhasználatának támogatására 42.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

2/27/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Úszó Sportegyesület létesítményhasználatának támogatására 45.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

3/27/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri ETO KC létesítményhasználatának támogatására 95.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

4/27/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Atlétikai Club létesítményhasználatának támogatására 100.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

5/27/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztályának Vagyonhasznosítási Osztálya részére a Polgármesteri Hivatal működtetésében lévő győri 11173 hrsz.-ú, Győr, Galántai út (14. sz. főút) melletti ingatlanon álló 1 db fehér fűzfa azonnali kivágatásához, mivel a fűzfa a közút felé megdőlt, a törzse korhadt, a koronája pedig száraz. A kivágott fát legkésőbb 2020. november 30-ig pótolni kell. Amennyiben az ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, abban az esetben Győr közigazgatási területén belül – elsősorban Sárás városrészben – kell megvalósítani. A pótlási helyek meghatározásában a GYŐR-SZOL Zrt.-vel szükséges előzetesen egyeztetni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

1/28/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés jogcím előirányzat terhére 8.000.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön az Bisinger Óvoda 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés – 8.000.000,- Ft

Bisinger Óvoda

Kiadás – Felújítás + 8.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 8.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvoda épület tetőszigetelési munkálatok fedezetének biztosítása.

2/28/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében

Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak

fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és élelmezéssel

kapcsolatosan) – 11.000.000,- Ft

Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez

hozzájárulás + 11.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A háziorvosoknak fizetendő megemelt ügyeleti díj fedezetének biztosítása.

3/28/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jogok jogosultjának képviseletében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 01648/1 és a 01649/5 hrsz.-ú ingatlanok megosztásához, az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2931 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által 2033/2018 és a 2032/2018 számon záradékolt, hatályos kisajátítási változási vázrajzai és területkimutatásai szerint, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára

- a győri 01648/1 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01648/3 és a győri 01648/4 hrsz.-ú ingatlanokra,

- a győri 01649/5 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01649/11 hrsz.-ú ingatlanra

átjegyzésre kerüljön.

3/01/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. részére, a működtetésükben lévő, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri 4291/16 hrsz.-ú, természetben Győr, Ady téri közterületi ingatlan más célú igénybevételéhez, a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások/nyilatkozatok, jogerős és végrehajtható hatósági engedély birtokában.

A győri 4291/16 hrsz.-ú ingatlan más célú igénybevételét az engedélyes 2019. augusztus 31-ig jogosult gyakorolni.

2/04/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Történelmi, kulturális évfordulók, események” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 2.519.400,- Ft

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.519.400,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.519.400,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: a Március 15-i ünnepi rendezvények egyes programjaira és technikai jellegű kiadásaira fedezet biztosítása.

1/05/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult dr. Sík Sándor Győrszentiván településrész önkormányzati képviselője kezdeményezésére az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„ 2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 1.100 e Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 1.100 e Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.100 e Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ részére a Győrszentiváni Krónika Újság szerkesztési, nyomdai és megjelentetési költségeihez fedezet biztosítása.

3/05/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében eljárva a polgármester kijelentette, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a győri 25485 hrsz.-ú, 1320 m2 nagyságú, kivett beépített terület megnevezésű ingatlan tulajdonosa, a Győrött 2019. február 20. napján K. L.-né, P. CS.-né, F. P. A. és H. F. M. eladók, valamint SZ. ZS. vevő között, a győri 25485/A hrsz.-ú, 50 m2 nagyságú, lakóház megnevezésű Győr, Zsigmond király utca 11. sz. alatti ingatlanra 5.050.000,- Ft vételáron létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20. §-a alapján megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.

1/06/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1a) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester az önkormányzati tulajdonban álló győri 6967 hrsz.-ú „kivett, közterület”, 6968/2 hrsz.-ú „kivett, közterület”, 7216/1 hrsz.-ú „kivett, közterület”, 7359 hrsz.-ú „kivett, közterület” megnevezésű ingatlanokra vonatkozó, 800.107/2019. ügyszámú telekalakítási eljárásban Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata számára – a határozat ellen – biztosított fellebbezési jogról lemondott.

2/06/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2019. évi polgármesteri keret terhére a polgármester 500.000,- Ft-tal támogatta az alábbi szervezetet:

Szervezet neve: Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete

Címe: 9021 Győr, Arany János u. 28-32.

A támogatási cél megjelölése: Az Egyesület 2019. évi működéséhez támogatásnyújtás.

4/06/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Költségvetési tervezési tartalék” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 2.169.186,- Ft

Generációk Háza Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.169.186,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.169.186,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény kezelésébe adott Kazinczy u. 3. sz. alatti telephely néhány helyiségében a Győr-Szol Zrt. a távhőszolgáltatási számlákat évekre visszamenőlegesen utólag állította ki, a fizetési kötelezettség egy összegben vált esedékessé. Az intézmény költségvetési kerete nem teszi lehetővé a nagy összegű előre nem tervezett kiadás kifizetését, önkormányzati forrás biztosítására van szükség a kifizetéséhez.

5/06/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére
 „Sporttámogatás” c. kiadási jogcímről  
 KIADÁSOK  
 egyéb működési célú kiadások  - 8.000.000,- Ft
 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára
 „Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadások” c. kiadási jogcímre
 KIADÁSOK  
 személyi juttatás  + 2.000.000,- Ft
 munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó  + 800.000,- Ft
 dologi kiadások  + 5.200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: 2019. március 9. és 2019. március 10. között megrendezésre kerülő Úszás Diákolimpia I.; II.; III.; IV.; V. és VI. korcsoport országos döntőjének lebonyolítási költségeit fedezi.

2/07/03/2019. PM. h.

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ag) alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester pályázatot írt ki a Győrben működő öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, 12.000.000,- Ft összegben az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) rendeletének 5. számú mellékletében a „Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások” központilag kezelt kiadási előirányzatok között az „Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására” jogcím terhére.

A pályázatra beérkező támogatási kérelmek véleményezésére és a támogatási keretösszeg felosztására szóló javaslattételre felkérte a 2. számú melléklet szerinti személyi összetételű munkacsoportot és egyidejűleg felkérte Rózsavölgyi László urat a munkacsoport vezetésére.

1/08/03/2019. PM. h.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában és a (3a) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester meghívásos pályázatot írt ki a Győr városban működő települési nemzetiségi önkormányzatok részére – működési költségek és rendezvények finanszírozása tárgyában -, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a „Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret – nemzetiségi önkormányzatok számára” megnevezésű előirányzatban szereplő összeg felhasználására az 1. melléklet szerinti tartalommal.

2/11/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat részére, az üzemeltetésükben lévő győri 0747/8 hrsz.-ú, természetben Győr, Avar u. 3. szám alatt található likócsi hajléktalanszálló megnevezésű ingatlanon álló 13 db akácfa vegetációs időszakon kívüli kivágatásához, azok sínylődő egészségi állapota és száradó koronarendszere miatt.

A fenti munkát kizárólag fakivágásra jogosult és felkészült szakértő szervezettel, vagy személlyel, lehet elvégeztetni.

A kivágott fákat fenti ingatlan alkalmas helyén allergén pollent nem termelő, kétszer iskolázott, 13 db földlabdás fával, sorfa méretű ültetési anyagból legkésőbb 2020. november 30-ig pótolni kell. Amennyiben az üzemeltető úgy ítéli meg, hogy a fenti ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, akkor a pótlást a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat egyéb üzemeltetésben lévő ingatlanán kell elvégezni.

3/11/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a IV. számú Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő győri 6375/9 hrsz.-ú, természetben Győr, Vágóhíd u. 5. szám alatti Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodájának udvarán található 1 db nemes nyárfa azonnali kivágatásához. A nyárfa belenőtt a kerítésbe, annak műszaki állagát veszélyezteti, illetve gyökerei balesetveszélyesen felnyomták a talajt. Továbbá a fa – nagysága és sínylődő egészségi állapota következtében – közvetlen élet- és balesetveszély forrása lehet az ott tartózkodókra nézve.

Egyúttal felkérte a IV. számú Gazdasági Működtető Központot, hogy az ingatlan telekhatárán belül található fákról a balesetveszélyes, száraz ágakat a fakivágással egy időben, haladéktalanul vágassa le, a balesetveszélyes állapot megszüntetése érdekében.

A fenti munkát kizárólag fakivágásra jogosult és felkészült szakértő szervezettel, vagy személlyel, lehet elvégeztetni.

A kivágott fát az engedélyes köteles pótolni fagymentes időszakban, legkésőbb 2020. november 30-ig. A pótlást 1 db földlabdás, kétszer iskolázott, minimum 12/14-es sorfa méretű (1 m magasságban mért törzskerület 12-14 cm között van) ültetési anyaggal kell elvégezni fenti ingatlan arra alkalmas területén. Amennyiben a működtető úgy ítéli meg, hogy a fenti ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, akkor a pótlást a IV. számú Gazdasági Működtető Központ egyéb működtetésében lévő ingatlanán kell elvégezni.

6/11/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26. § (1b) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező győri 4778/7 hrsz.-ú ingatlan – a Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály által a 574/2019. számon záradékolt, változási vázrajz alapján – megosztásra kerüljön, valamint a Rendelet 26. § (1a) bekezdésben foglalt jogkörömben eljárva a győri 4778/7 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó telekalakítási eljárásban az Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata számára biztosított fellebbezési jogról – kérelemmel egyező döntés esetén – lemond.

1/12/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében a győri 7555 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 397 m² területű ingatlan versenyeztetési eljárásban történő értékesítéséről szóló 4/06/11/2018. PM. h. számú határozatát a polgármester – tekintettel arra, hogy szükséges az ingatlanforgalmi értékbecslés aktualizálása – visszavonta.

3/13/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„303420 „Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 50.000,- Ft

Generációk Háza 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 50.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 50.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Generációk Házában működő Galagonya-tanoda foltvarró csoport év közben felmerülő – szakmai – anyagköltségeihez támogatásnyújtás.

4/13/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére a működtetésében lévő győri 7870/2 hrsz.-ú, természetben Győr, Kossuth Lajos u. 5. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló 1 db korai juharfa azonnali kivágatásához, mivel a fa belenőtt a kerítésbe, annak műszaki állagát veszélyezteti.

A kivágott fát az engedélyes köteles pótolni legkésőbb 2020. november 30-ig. A pótlást allergén pollent nem termelő, kétszer iskolázott, 1 db földlabdás fával, sorfa méretű ültetési anyaggal kell elvégezni.

Ha a fenti ingatlan területén nem megoldható a kivágott fa pótlása, abban az esetben Győr közigazgatási területén belül, elsősorban Belváros városrészben, önkormányzati tulajdonú közterületi ingatlanon kell megvalósítani.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2019. március 21.

Borkai Zsolt

polgármester

1. melléklet

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben

hozott határozatokról

6/10/01/2019. PM. h.

3/11/01/2019. PM. h.

8/14/01/2019. PM. h.

9/14/01/2019. PM. h.

1/15/01/2019. PM. h.

2/15/01/2019. PM. h.

4/15/01/2019. PM. h.

3/16/01/2019. PM. h.

1/17/01/2019. PM. h.

2/17/01/2019. PM. h.

1/18/01/2019. PM. h.

2/18/01/2019. PM. h.

3/18/01/2019. PM. h.

1/21/01/2019.PM. h.

2/21/01/2019.PM. h.

7/23/01/2019. PM. h

8/23/01/2019PM. h.

9/23/01/2019.PM. h.

1/24/01/2019. PM. h.

2/24/01/2019. PM. h.

3/24/01/2019. PM. h.

4/24/01/2019.PM. h.

2/28/01/2019. PM. h

3/28/01/2019. PM. h.

1/29/01/2019. PM. h.

2/29/01/2019. PM. h.

3/29/01/2019. PM. h

4/29/01/2019. PM. h.

5/29/01/2019. PM. h.

6/29/01/2019. PM. h.

1/30/01/2019. PM. h.

2/31/01/2019. PM. h

3/31/01/2019. PM. h.

1/01/02/2019.PM. h.

1/05/02/2019. PM. h.

1/08/02/2019.PM. h.

1/11/02/2019. PM. h.

2/11/02/2019. PM. h.

1/12/02/2019.PM. h.

2/12/02/2019. PM. h.

2/13/02/2019. PM. h.

1/15/02/2019. PM. h.

2/19/02/2019. PM. h.

5/19/02/2019. PM. h.

6/19/02/2019. PM. h.

1/20/02/2019. PM. h.

1/21/02/2019. PM. h.

1/26/02/2019. PM. h.

2/26/02/2019. PM. h.

3/26/02/2019. PM. h

4/26/02/2019. PM. h.

6/26/02/2019. PM. h.

7/26/02/2019. PM. h.

1/27/02/2019. PM. h.

2/27/02/2019. PM. h.

3/27/02/2019. PM. h.

4/27/02/2019. PM. h.

5/27/02/2019. PM. h.

1/28/02/2019. PM. h.

2/28/02/2019. PM. h.

3/28/02/2019. PM. h.

3/01/03/2019. PM. h.

2/04/03/2019. PM. h.

1/05/03/2019. PM. h.

3/05/03/2019. PM. h.

1/06/03/2019. PM. h.

2/06/03/2019. PM. h.

4/06/03/2019. PM. h.

5/06/03/2019. PM. h.

2/07/03/2019. PM. h.

1/08/03/2019. PM. h.

2/11/03/2019. PM. h.

3/11/03/2019. PM. h.

6/11/03/2019. PM. h.

1/12/03/2019. PM. h.

3/13/03/2019. PM. h.

4/13/03/2019. PM. h.

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.