60/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

60/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

A GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. április 26-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

7. NAPIRENDI PONT

A GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyása

60/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, 2019. szeptember 12. napjától 2024. szeptember 11. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra Simon Csaba (anyja neve: Egyed Rozália, szül. ideje: 1973. 08. 10.) 9173 Győrladamér, Országút u. 51. sz. alatti lakost választja meg, havi bruttó 900.000,- Ft, azaz bruttó kilencszázezer forint díjazás megállapítása mellett. Az ügyvezető feladatait munkaviszony keretében látja el.

2. A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata 11. pont 11.1. alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Simon Csaba

Lakcím: 9173 Győrladamér, Országút utca 51.

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. szeptember 12.

A megbízatás lejárta: 2024. szeptember 11.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.”

3. A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

4. A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy a jelen határozatban foglaltak 2019. augusztus 21. napján lépnek hatályba.

Felelős: polgármester

Határidő: a hatálybalépést követően azonnal

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: a hatálybalépést követő 30 nap

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály (az érintett fél értesítésére is)

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.