65/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

65/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Sün Balázs Óvoda átszervezése, alapító okiratának módosítása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. április 26-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

12. NAPIRENDI PONT

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Sün Balázs Óvoda átszervezése, alapító okiratának módosítása

65/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az átszervezésben érintett Sün Balázs Óvoda alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt módosító okirat szerint 2019. július 1. napjával módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés az átszervezésben érintett Sün Balázs Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1/A. számú melléklet szerinti tartalommal 2019. július 1. napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására, és eljárási cselekmények ellenjegyzésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének

kezdeményezésére 2019. május 13.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. számú melléklet

Okirat száma: 1. – …./2019. (IV. 26.)

Módosító okirat

A Sün Balázs Óvoda Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2015. november 13. napján kiadott, 10/A. – 216/2015. (XI. 13.) számú alapító okirata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a …./2019. (IV. 26.) Kgy. határozatra figyelemmel – a következők szerint kerül módosításra:

1. Az alapító okirat 4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Az intézmény ellátja továbbá a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben részt vevő gyermekek gyógypedagógusi utazó hálózat útján történő ellátásával kapcsolatos szakmai és működtetési feladatokat.

2. Az alapító okirat 4.4. alpontjában foglalt táblázat a következő 6. és 7. sorokkal egészül ki:

 6  098051  Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
 7  098052  Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai

3. Az alapító okirat 4.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe, illetve az irányító szerv által meghatározott felvételi körzet. Az utazó gyógypedagógusi tevékenység ellátásával kapcsolatban a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi óvodai intézmény.”

4. Az alapító okirat 6.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, utazó gyógypedagógusi tevékenység végzése.”

Jelen módosító okiratot 2019. július 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Győr, 2019. április 26.

P.H.

Borkai Zsolt

polgármester

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.