3/2019. (III. 29.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐRMEGYEIJOGÚVÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZGYŰLÉSE

3/2019.(III.29.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. március 29-én 10:00 órára összehívott és 10:00 órakor megkezdett ülésén.

Jelenvannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Laczkovits-Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Dézsi Csaba András, Takács Krisztián

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program polgármesteri biztosa,

Szűcs Cintia, önkormányzati tanácsadó,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. HorváthTamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Hoffmann Judit, a Sport Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Csizmadia Gábor r. dandártábornok, GYMSM Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitány,

Váczi Attila rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője,

Bana József, a GYMJV Levéltára igazgatója,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztő és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

asajtómunkatársai,valamint4főérdeklődőállampolgár.

BorkaiZsoltpolgármester:Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 21 képviselő-a megválasztott képviselők több, mint fele-megjelent, tehát a testület határozat képes, az ülést megnyitja.

Távolmaradását Dr. Dézsi Csaba András és Takács Krisztián képviselő úr jelentette be.

BorkaiZsoltpolgármester:Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Áder János köztársasági elnök úr Kossuth-díjat adott át klasszikus színházi és filmszerepekben nyújtott felejthetetlen, érzelemgazdag alakításai, példaértékű szakmai alázatról árulkodó, kiemelkedő művészi pályafutása elismeréseként Gyöngyössy Katalin Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész részére, a Győri Nemzeti Színház társulata örökös tagjának.

A kitüntetettnek a Közgyűlés nevében gratulál.

****

BorkaiZsoltpolgármester:Amaiüléstervezettnapirendjétakiküldöttmeghívótartalmazza.

Az ülés előtt kapták kézhez képviselőtársai a Javaslat a Győri ETO Kézilabda Klub részére történő pénzeszközátadásra című előterjesztést.

Javasolja azelőterjesztés zárt ülést megelőzően folytatólagos sorszámmal történő napirendre vételét.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés-melynek létszáma 21 fő-21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javasolt napirendet elfogadta.

36/2019.(III.29.)Kgy.határozat

GyőrMegyeiJogúVárosÖnkormányzatánakKözgyűléseazalábbiakszerintfogadjaela2019.március29-iüléséneknapirendjét:

1. Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

3. Javaslat az önkormányzati működést érintő egyes rendeletek módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terve elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával egészségügyi ellátási szerződést kötött fogorvosi alapellátási praxist működtető vállalkozások eszköztámogatásáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

7. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiójának támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2018. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2019. évi feladattervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

9. Javaslat a győri általános- és középiskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló előirányzat felhasználására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

10. Javaslat pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

12. Javaslat a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

13. Javaslat a Generációk Háza Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

14. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-be történő apportálására, az Alapszabály módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

15. Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (7193/A/7)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

16. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

17. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

18. Javaslat a Győri ETO Kézilabda Klub részére történő pénzeszközátadásra

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

19. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester (zárt ülés)

****

1.NAPIRENDIPONT:

Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolójának elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Váczi Attila rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője:A kapitányság az elmúlt évi tevékenysége során arra törekedett, hogy az előző évben megfogalmazott célkitűzéseket megvalósítsa és a közrendet, közbiztonságot, a szubjektív közbiztonságérzetet fenntartsa.

Összességében kijelenthető, hogy a tavalyi évben Győr város közbiztonsági helyzete kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes volt.

A 2018. évi célkitűzéseket a megvalósítandó feladatok és a szervezettel szemben elvárt társadalmi és szakmai követelmények alapján fogalmazták meg.

A Belügyminisztérium által 2018. évben végrehajtott online kérdőíves felmérés adatainak alapján a települési önkormányzatok vezetői pozitívan értékelték a rendőrség munkáját. A rendőrség megítélése javult. Az elmúlt évben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetői a kapitányság munkáját egy 5 fokozatú skálán 4,56-ra értékelték. Ennek az értéknek a megtartása fontos számukra, ezért továbbra is kiemelten kezelik az Önkormányzattal és a Közgyűléssel való napi szintű kapcsolattartást.

A különböző társszervekkel való kapcsolattartás folyamatos és hatékony volt. A Győr Városi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018. december havi adatok alapján 50 polgárőr szervezet működik, mintegy 1709 fő taglétszámmal. Ebből Győr város közigazgatási területén 7 polgárőr szervezettel működnek együtt, akikkel összesen 459 alkalommal hajtottak végre közös szolgálatot. Ezek közül kiemeli az Arrabona Polgárőr Egyesületet, a Győrszentiváni Új Erő Polgárőr Egyesületet és a „Szent István” Polgárőr Egyesületet, akikkel számos közrendvédelmi, közbiztonsági akcióban és rendezvény biztosításában vettek részt. Kiemeli a polgárőr szervezetek bűnmegelőzés és balesetmegelőzés területén betöltött szerepét.

Folyamatos a munkakapcsolat a különböző civil szervezetekkel is. Kiemeli Győr Megyei Jogú Város Közterület Felügyeletét és annak mezőőri szolgálatát. Közös tevékenységük a szakhatósági ellenőrzések hatékony végrehajtása, valamint a szabálysértések és a bűncselekmények megelőzése.

A 2017. évhez képest emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma. Azonban ez az érték az elmúlt 8 év viszonylatában a második legalacsonyabb mutatószám. A nyomozáseredményességi mutató az összes bűncselekmény tekintetében 2018-ban 49% volt. Az elmúlt évben is magas volt a lopások aránya.

Az embereket irritáló, szubjektív közbiztonságérzetet leginkább veszélyeztető bűncselekményi körben sikerült csökkenteni a regisztrált esetek számát. Ezek közül kiemel néhányat. A rablások száma 13 esetről 8 esetre csökkent, a kifosztások száma 18 esetről 14 esetre csökkent, a testi sértések száma 195 esetről 128 esetre csökkent, a garázdaságok száma 102 esetről 69 esetre csökkent, a gépjárműfeltörések száma 56 esetről 51 esetre csökkent.

Az elmúlt évben a közterületi bűncselekmények között jellemzően a lopások, gépjárműfeltörések, garázdaságok és rongálások fordultak elő, de a kábítószerrel való bűncselekmények körében fogyasztói és terjesztői magatartások miatt is jelentős számban indultak büntetőeljárások. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények tekintetében kiemeli, hogy 2018. évben kétszer annyi kábítószer terjesztőt sikerült eljárás alá vonni a városban, mint az előző évben.

A közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorítása érdekében továbbra is elengedhetetlen a közterületi rendőri jelenlét növelése, a célirányos bűnmegelőzési tevékenység, a térfigyelő kamerarendszer aktív használata.

A kapitányság illetékességi területén a közterületi jelenlét előző évben elért eredményén sikerült kis mértékben javítani. A közterületi szolgálat óraszáma és az előállítások száma is növekedett. Azon szabályszegések esetében, amikor a törvény lehetőséget biztosít az intézkedő rendőr részére, figyelmeztetéssel éltek a kihágásokat elkövetőkkel szemben. Természetesen súlyosabb kihágás esetén súlyosabb szankciókat alkalmaztak. Emellett a helyszíni bírságok száma 15%-kal emelkedtek.

A nyári turisztikai szezonban, a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken, valamint az év végi ünnepi programok esetében nagyobb létszámmal látták el a szolgálati feladatokat.

2018. évben is folytatták az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében tartott fokozott ellenőrzéseket a város területén, illetve a város környéki településeken.

A közlekedési balesetekkel kapcsolatban elmondja, hogy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma sajnálatos módon emelkedett. Pozitív változás a halálos kimenetelű balesetek esetében mutatkozik. Győrben a legnagyobb számban a Szent István úton, a Fehérvári úton, a Baross Gábor úton, valamint a Szigethy Attila úton következett be közlekedési baleset. A legtöbb baleset a gyorshajtás, az elsőbbségi jog meg nem adása, irányváltoztatás, kanyarodás szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt következett be.

Megjegyzi, hogy az ittas vezetők száma is nőtt 2018-ban. A rendelkezésre álló erők és eszközök rendelkezésre állásával, fokozott ellenőrzéseket hajtottak végre az ittasság kiszűrésére. Az ittasság ellenőrzése során a passzív biztonsági eszközöket nem használókkal szemben is intézkedéseket foganatosítottak.

Az illegális migrációval kapcsolatban megjegyzi, hogy 35 fő elfogása történt meg 2018-ban. Az elfogottak legnagyobb százaléka vasúton próbálta meg elhagyni az ország területét, emiatt kiemelt figyelmet fordítottak a vasúti pályaudvarra és környékére.

Az elmúlt évben is kiemelten kezelték a bejelentett rendezvényeket. Megjegyzi, hogy ezeken a rendezvényeken rendkívüli események nem történtek, szabálysértést, jogellenes cselekményt nem követtek el. Kiemeli az U18 Atlétikai Európa Bajnokság rendőri biztosítását. Jelentős szerepet vállaltak a kulturális és egyházi rendezvények biztosítása terén is. A feladatok teljesítése során együttműködtek civil szervezetekkel és polgárőr szervezetekkel is.

A bűn- és balesetmegelőzéssel kapcsolatban elmondja, hogy a bűnmegelőzési szakterület számos saját kezdeményezésű projektet hajtott végre eredményesen. Példaként említi a kerékpárjelölő programot és a bűnmegelőzési programot. A kapitányság 7 alkalommal rendezte meg a személy- és vagyonvédelmi bemutatót. A visszajelzések alapján a vártnál nagyobb volt az érdeklődés a program iránt. 24 alkalommal vettek részt a 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében szervezett ellenőrzésekben. Vándorkiállítást szerveztek a megelőző vagyonvédelemről, az áldozattá válás kockázati tényezőiről. Számos pozitív visszajelzés érkezik az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat működéséről, valamint a drogprevenciós tanácsadói hálózat munkájával kapcsolatban is. A balesetmegelőzési oktatási program keretén belül számos óvodában és iskolában tartottak elméleti és gyakorlati foglalkozást a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban.

Külön kiemeli a 2018. évben nyújtott erkölcsi és anyagi segítséget, amelyet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetése és a Közgyűlés biztosított a kapitányság részére.

A 2018. évi 14 millió forint összegű támogatás a Győr városi közterületi jelenlét megerősítésére került felhasználásra. Ezen felül kisebb mértékben informatikai és eszközbeszerzéseket is meg tudtak valósítani ebből a keretből.

A 24 millió forint összegű támogatás keretében a kapitányság főépületében jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek.

A lakossággal történő folyamatos kommunikáció kialakítása érdekében az Önkormányzat támogatásával Bűnmegelőzési Centrumot hoztak létre Győrben, a belvárosi irodában. Az érdeklődők prevenciós, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint balesetmegelőzési, megelőző vagyonvédelmi tanácsokért fordulhatnak az ott dolgozókhoz.

Megjegyzi, hogy a város kamerarendszerét folyamatosan fejlesztik. A kamerarendszer használata jelentősen segíti a közterületi jogsértések visszaszorítását és felderítését.

Megköszöni az Önkormányzat minden tagjának az elmúlt évben nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást, amellyel nagyban hozzájárultak a munkafeltételek javításához, a magasabb színvonalú munkavégzéshez és az eredmények eléréséhez.

A jövőbeni feladatokkal kapcsolatban elmondja, hogy továbbra is kiemelt feladatként kezelik a közterületi jelenlét biztosítását és annak növelését, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítását és a bűncselekmények elleni hatékony fellépések megteremtését.

Kiemeli, hogy Győr város közlekedés biztonságának előtérbe helyezésével megpróbálják csökkenteni a személyi sérüléssel járó közlekedési baleseteket, az ittasan közlekedők és a passzív biztonsági eszköz használatát elmulasztók kiszűrésére vonatkozó ellenőrzések fokozásával. Kiemelt hangsúlyt fektetnek az illegális migráció elleni fellépésre is.

A választásokkal összefüggő rendőri feladatokra történő felkészülés és végrehajtás is kiemelt célkitűzésként szerepel a feladataik között.

(Dr. Neupor Zsolt képviselő úr megérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszáma 22 főre módosul.)

Radnóti Ákos alpolgármester:Megköszöni az elvégzett munkát és erre az évre is jó munkát kíván a rendőr főkapitányságnak. Amit ebben az évben fő célként akar kitűzni, és erről már korábban is történtek egyeztetések, az a hulladékkommandó. Kéri a rendőrség együttműködését is, hiszen a Közterület Felügyelettel, a polgárőrséggel és a Győr-Szol biztonsági szolgálatával már értek el eredményeket, de tudja, hogy ez még kevés. Történt egy egyeztetés és ígéretet kapott, hogy idén még határozottabban részt tudnak venni a munkában és reméli, hogy így is lesz. A másik, amire sok lakossági bejelentés érkezik és a rendőrséggel kötött együttműködési megállapodásba is beleírták, az a Szent István úti kamionforgalom, illetve a Szigethy Attila út, ahol polgármester úr kedvező döntésének köszönhetően, este 10 óra után kitiltották a kamionokat, de ettől függetlenül is sok az áthajtó kamion. Ebben mindenképpen szeretné kérni a rendőrség együttműködését az ellenőrzésekre. Tudja, hogy eddig is történtek ellenőrzések, de az lenne a kérése, hogy ezek az ellenőrzések gyakoribbak legyenek. Elmondja, hogy a belvárosi rakpartok esetében a tavalyi évben további sétányok bővítésre és zöldterület rendezésére került sor. Valóban az volt a cél, hogy hétvégente minél többen tudjanak ezeken a megszépített területeken a szabadban lenni. Egyre több fiatal és sportolni vágyó jár ezekre a területekre és szeretné, ha egy kicsit jobban odafigyelnének a Közterület Felügyelettel együttműködve. Elhangzott a kerékpárjelölő program, amire ebben az évben 2 millió forint van a költségvetésben tervezve. Nagyon örül annak, hogy sok városrészben meg fog valósulni ez a program, hiszen a győri lakosság számára ez ingyenesen igénybe vehető. Elmondja, hogy a Győr+-ban lesznek meghirdetve az események. A program lényege, hogy a kerékpárokat egy speciális festékkel megjelölik, regisztrálják, és abban az esetben, ha ellopják, könnyen azonosíthatóak. Kiemeli a Bűnmegelőzési Központot, ami polgármester úr támogatásával már évek óta működik. A Bajcsy-Zsilinszky utcában megtörtént a rendőrőrs megnyitása, illetve nemrég adtak át a győri városi rendőrkapitányság épületében több új helyiséget, ami egyrészt a rendőr kollégák munkáját segíti, másrészt a győri lakosságnak is sokkal kulturáltabb környezetben teszi lehetővé az ügyintézést. Elmondja, hogy 2 éve a megyei központnál egy beavatkozási központ készült el jelentős önkormányzati támogatással. A rendőrség továbbra is számíthat az önkormányzat segítségére.

Kovács Tamás képviselő:Megköszöni a rendőrség egész éves munkáját, valamint azt, hogy bármely városrészét érintő közbiztonsági problémával kereste meg a rendőrséget, mindig segítséget nyújtottak és megoldást találtak a problémákra. Tudja, hogy a közterületi jelenlétek óraszáma nőtt, hiszen benne van a beszámolóban és tudja, hogy az erőforrásaik végesek, viszont továbbra is az a kérése, hogy a közterületi jelenlét a saját tapasztalataiból és a lakók visszajelzéseiből kiindulva több legyen. Az elmúlt években a Közgyűléssel, az Önkormányzattal, a rendőrséggel, illetve a marcalvárosi képviselő társaival elérték azt, hogy már 8 közterületi kamera van Marcalváros I. területén, amiről azt gondolja, hogy nagyon jó arány, de ezek nem tudják helyettesíteni a járőrözést és a közterületi jelenlétet, ebben kellene javulást elérni, ha lehetséges. Köszöni a beszámolót és további jó munkát kíván nekik erre az évre is.

Borsi Róbert képviselő:Köszöni a beszámolót és azt gondolja, hogy a rendőrség munkája és a megtartott beszámoló a 2018-as évről egy nagyon jó példája annak, hogy a város és az Önkormányzat életének szinte minden területe kapcsolódik valahogy a rendőrség tevékenységéhez, akár legyen szó egy rendezvényről vagy akár arról, hogy hogyan élnek és közlekednek a győri lakosok. Az, hogy egy tendenciát fel tud mutatni a város, egy nagyon hosszú és eredményes munkának az eredménye. Vannak olyan mutatók az idei beszámolóban, amin kell majd javítani, de hozzáteszi, hogy ez nem egy személyi kérdés, hanem vannak olyan tényezők, amik befolyásolják. Ahogy a beszámolóban is benne van, ilyen például az ideiglenes vendégmunkások száma, ami megemeli a lopások számát és erre reagálni kell, legalábbis bízik benne, hogy ez sikerül a 2019-es évben. A kérdése az lenne, hogy lehet-e információt kapni a kerékpárlopások számának alakulásáról, illetve adott esetben arról, hogy a jelölőprogram, amit már az Önkormányzattal együttműködve folytat a rendőrkapitányság, milyen eredményességet tud felmutatni az ellopott, vagy a megtalált kerékpárok számának tekintetében. Lenne egy kérése, mert a vásárcsarnok épülését megelőző időszakban nagyon sok olyan bejelentés érkezett a Hermann Ottó utca környékéről, hogy fiatal csapatok és bandák randalíroznak. A rendőrség és a polgárőrség már reagált erre a problémára. Az építés befejezését követően annyiban más lesz a helyzet, hogy a vásárcsarnok kívülről egy zárt épület lesz, nem lesz udvara, ami eddig lehetőséget biztosított a randalírozásra. Ha elkészül a vásárcsarnok, örülne neki, ha ez az állapot, ami most az építkezés miatt alakult ki, fenn tudna maradni. Továbbá elmondja, hogy az elmúlt időszakban voltak politikai események a városban és valószínűleg még lesznek is, mivel a tavalyi évben egy választás volt, idén kettő lesz. Általában ez úgy szokott zajlani, hogy ha valamelyik párt vagy szervezet rendez egy köztéri rendezvényt vagy demonstrációt, azt megpróbálja a törvényi előírásoknak megfelelően betartani. Tavaly december óta vannak olyan rendezvények, amik plusz kapacitást igényelnek, például amikor a Városháza téren van egy rendezvény és a főszervező, akinek felelőssége biztosítani azt, hogy a rendezvény rendszerezetten és biztonságosan zajlódjon le, bejelenti, hogy a rendezvénynek vége, akkor a tömeg elindul a városon keresztül úgy, hogy a rendőrségnek ad hoc jelleggel kell reagálni a tömegre. A kérdése az lenne ezzel kapcsolatban, hogy adott esetben tudnak-e készülni egy ilyen jellegű problémára, vagy ilyenkor alapvetően többletlétszámot kell biztosítaniuk, utóbbi esetben minek a kárára tudják ezt biztosítani, kérdezi.

Glázer Tímea képviselő:Azt kéri, hogy időnként ellenőrizzék a térfigyelő kamerák állását, hogy a fának a lombja esetleg ne takarja el azt a területet, ahol éppen a bűncselekmény történik. A másik kérése az, hogy a közterületi jelenléttel kapcsolatban többen is megjegyezték, hogy nagyobb igény lenne rá. Kiemeli a vidéki buszpályaudvart, és kéri a rendőrséget, hogy arra a területre jobban figyeljenek és többet járőrözzenek. A harmadik kérése a rendőrség épületével kapcsolatos, javasolná az épület felújítását és modernizálását, hogy a kollégák jobb körülmények között dolgozhassanak. Szeretné megköszönni a rendőrségnek a gyors és segítő munkáját, a kollégák mindig készségesen állnak rendelkezésre, további jó munkát kíván.

Szeles Szabolcs képviselő:Megköszöni a rendőrség egész éves munkáját és támogatását, azt gondolja, hogy az együttműködés kiváló volt és a problémákat folyamatosan kezelve és előremutatóan történtek a bejárások. A körzetében, mint ahogy tavaly is megemlítette, egy jelenségre szeretné felhívni a figyelmet. Van néhány gócpont a városban, ahol olyan viselkedési forma jelenik meg a lakosság részéről, ami nem a közterületekre való. Az utcákon, tereken és játszótereken való alkoholfogyasztásra, randalírozásra és hangoskodásra gondol. Azt gondolja, hogy a tavalyi évben a Közterület Felügyelettel való közös razziák miatt sikerült ebben a témában előrelépni. Ebben szeretné továbbra is kérni a támogatást és segítséget. Elmondja, hogy ezekre a területekre kihangosító berendezéssel felszerelt kamerák kerültek, azt gondolja, hogy ez segíti a munkát. Köszöni a rendőrség munkáját.

Bárány István képviselő: Köszöni az utóbbi időben érezhető rendőri jelenlétet. Kéri azonban, hogy amikor a rendőrjárőr elmegy azokon a nemlakóutcákon, ahol a nagyobb a forgalom és járdán várakozó járművet lát, ne menjen el szó nélkül mellette. Sok panasz érkezett hozzá a lakosság részéről, hogy a várakozó járművektől nem tudnak a járdán elmenni. Hangsúlyozza, hogy nem a lakóutcákra gondol.

Az előző évben elkészült az 1813. számú elkerülő út. Sok panasz érkezett hozzá, hogy a késő esti, éjszakai órákban kellemetlenül hangosak az ott motorozók. Szeretné, ha a rendőrség itt is ellenőrizne.

Dr. Sik Sándor képviselő:Örül, hogy a beszámolóban említik a Győrszentiváni Polgárőrséget is. A szervezetnek, amiaránylag frissen alakultnak számít, nagy elismerés, hogy észreveszik a tevékenységét.

A közlekedéssel kapcsolatban elmondja, hogy a rendőrség a megnövekedett autóforgalom mellett is megfelelően végzi a munkáját.

Váczi Attila rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője:Elmondja, hogy ahulladékkommandót természetesen továbbra is működtetik, egy megbeszélés már volt is ezzel kapcsolatban.

A kamionbehajtásokat folyamatosan ellenőrzik. A Szigethy Attila úttal kapcsolatban már megkeresték az érintett céget, a sofőröknek előadásokat tartottak arról, hogy milyen útvonalakat használhatnak.

Azt tapasztalták, hogy a rakpartokat és a belvárost a fiatalok nem mindig a kulturált szórakozásra használják, egy-egy hétvége után nagyobb mennyiségű szemét marad utánuk, ezért alaposabban ellenőrzik ezeket a területeket, figyelik a 18. életévüket be nem töltöttek alkoholfogyasztását.

A közterületi jelenléttel kapcsolatban elmondja, hogy ebben az évben a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség bevonásával elérték Győrben azt,hogy egy műszakban 5 járőrpár tevékenykedik, tehát 24 órában 10 járőrpár van a város területén. Ez elegendő erő arra, hogy megfelelően reagáljanak a bejelentésekre, valamint a szabályszegésekre is. 2018-banátlagban napi 58 bejelentést kaptak. Minden egyes helyszínre kimentek, de elmondható, hogy ezeknek csak a negyede igényelt ténylegesen rendőri beavatkozást.

Ellenőrzik a közösségi tereket a lakótelepeken is, továbbra is számítanak a polgárőrségre és a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munkatársaira is.

A kerékpárlopásokkal kapcsolatban elmondja, hogy valóban jelentős az eltulajdonítások száma. Jelölt kerékpárt eddig még nem loptak el, visszatartó ereje van a vegytintával beleivódott azonosítószámnak.

A Vásárcsarnok és környéke ismert előttük is, sok intézkedésük volt a területen. Sokat intézkedtek garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt.

A rendezvények zömét a 2018. évi LV. törvény értelmében a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvénynek kell tekinteni, a törvény egyértelműen fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy mely rendezvények tartoznak a hatálya alá. Minden rendezvény esetében mérlegelik, hogy mennyi a szükséges létszám a biztosításhoz, de minden esetben van tartalékképzésük a rendkívüli eseményekre. Ezek mind előretervezett feladatok, ezek eddig sem érték és bízik benne, hogy ezután sem fogják a rendőrséget olyan váratlanul érni, amire nem rendelkeznek megfelelő erővel és eszközzel.

Elmondja, hogy a térfigyelőkamerák képét folyamatosan ellenőrzik, jelenleg 24 órában van egy kolléga, aki a kameraképeket nézni. A kameraképek sokaságából adódóan előfordulhat, hogy egy karbantartás során elmozdul a kamerakép, vagy rossz állásban marad, de ezeket havi szinten ellenőrzik, amelyről jegyzőkönyvet is készítenek, hogy az adott kamera aktuálisan mely területet nézi. A kamerát, amit képviselő asszony említett, megnézeti a kollégáival.

A vidéki pályaudvaron történő köztéri jelenlétről elmondja, hogy egy mozgó őr van folyamatosan 6-22 órában a MÁV pályaudvar és vidéki pályaudvar területén. Tudja, hogy ez egy gócpont a városban, mert nagyon sokféle ember fordul meg ezeken a területeken. Egy-egy intézkedésnél a járőr az intézkedés időszakára arról a területről kiesik.Emiatt jelenleg átalakítás van a körzeti megbízotti rendszerben, megpróbálják megerősíteni a vidéki és a vasúti pályaudvar környékét, hogy még biztonságosabbá tudják tenni. Ehhez a két helyszínhez kötődően elmondja, hogy csekély számú az elkövetett bűncselekmények száma, ami a folyamatos rendőri jelenlétnek köszönhető. A tény, hogy rossz érzést kelt az emberekben a nem megfelelően viselkedők magatartása, azzal sajnos sok esetben ők is csak annyit tudnak tenni, hogy felhívják ezeknek a személyeknek a figyelmét a kulturált viselkedésre.

Szeles Szabolcs képviselő úr kérésére válaszolva elmondja, hogy amiket megkezdtek akciókat, azokba jelentős számú társhatóság is bevonásra került. Az ellenőrzéseket folyamatosan végzik, amint jogsértő cselekmények történnek egy területen, azt kéri, hogy azonnal jelezzék a 112-es segélyhívó számra és a szükséges intézkedéseket a megfelelő létszámban meg fogja tenni a rendőrség.

A munkásszálló sajnos már egész Győrnek a problémaköre, jelenleg még megoldásra váró feladat. Már elkezdték a munkásszállók szisztematikus ellenőrzését, ellenőrzik, hogy kik tartózkodnak ott, hol dolgoznak. Próbálják azokat a rendőrségre vonatkozó információkat, adatokat begyűjteni, amelyek esetleg megkönnyítik az ezirányú tevékenységüket.

A közlekedés során történő észleléssel kapcsolatban, már az előző hozzászólásban is elmondta,megvan a kapacitásuk arra, hogy a kollégák önálló észleléseikre is megfelelőképpen tudjanak reagálni. Bízik benne, hogy a jövő évi beszámoló tárgyalásánál már a meghatározott városrészekből sem fognak jönni ilyen bejelentések, de tudná javasolni a polgárőrség bevonását ezekben az esetekben. Azt javasolja, hogy a tilosban parkoló autókra egy figyelemfelhívó cetlit lehetne elhelyezni a szélvédőn, reméli, ha már a második vagy harmadik ilyen figyelemfelhívást kapja az ember, akkor elgondolkozik azon, hogy ne tilosban parkoljon.

A közlekedésrendészeti ellenőrzéseik az adott útszakaszon folyamatosak, sebességméréseket végeznek rendszeresen. Azt kéri, ha ilyet észlelnek a lakosok, jelentsék be és ki fognak küldeni egy járőrt.

Dr. Sik Sándor képviselő úr hozzászólására reagálva elmondja, hogy a polgárőrség együttműködését köszöni, a jövőben is számítanak rájuk. Közlekedés tekintetében a rendőrség tevékenysége egy megelőző tevékenység lenne, megpróbálnák jobb belátásra bírni a lakosságot, de a Magyarországon forgalomban lévő, közel 5 millió autó egy nagyon magas szám. A tavalyi évben 12 millió gépjármű lépett be Magyarország területére, ezek a számok Győrt tekintve, mivel Győr gazdaságilag és társadalmilag is jelentős szerepet tölt be, magával vonja a magas gépjárműáramlást, amiből egy magasabb közlekedési szabályszegési arány következik. A balesetmegelőzési tevékenységük során törekednek arra, hogy egészen óvodás kortól kezdve, iskolás korig beleneveljék a gyerekekbe, hogy mi a jogkövető magatartás, amellyel sok mindent megelőzhetnek.

Borkai Zsolt polgármester: Elmondja, hogy szerencsére az Önkormányzat nem csak a kamerarendszert tudja támogatni. Nemrég a kollegáknak a munkakörülmény javítása érdekében iroda újult meg, ezt továbbra is szeretnék folytatni a megfelelő kereteken belül. Megköszöni a rendőrség munkáját és együttműködésüket. Az együttműködés által nagyon sok problémát tudtak megoldani, problémák mindig is lesznek, de igyekezni kell megoldani ezeket.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

37/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győri Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolóját az 1. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(Ahatározatmellékleteajegyzőkönyvvégéntalálható.)

****

2.NAPIRENDIPONT:

Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

Truka István a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője: Beszámolójában igyekezett teljes képet adni a tavalyi évi munkájukról. A kérdésekre, észrevételekre szívesen válaszol.

Radnóti Ákos képviselő:Ebben az évben a hulladékkommandóra szeretnének még nagyobb hangsúlyt fektetni. Megbízta Truka István urat azzal, hogy koordinálja az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket a rendőrséggel, a GYŐR-SZOL Zrt. biztonsági szolgálatával, illetve idén a polgárőrségre is határozottabban számítanak. Amikor 2014-ben megkezdték a közös munkát, fontos feladat volt, hogy rendet tegyenek a városban, ami a köztisztaságot illeti. Ugyan nem a bírságolásról kellene ennek szólni, de gyakorlatilag a kisebb szabálysértések elnézésével nem értek el semmit, lényegében a zéró tolerancia hozta meg az eredményeket. Elmondja, hogy a szabálysértéseket nem mindig a győriek követik el. Sok Győr környéki településről behozzák illegálisan a szemetet, amelyek a szelektív gyűjtők mellé és egyéb helyszínekre kerülnek. A létszámbővítésnek is láthatóak az eredményei. Vannak állandó hulladékudvarok, ahol el lehet helyezni a szemetet. Bejelenti, hogy ebben az évben is több városrészben sor kerül majd kihelyezett hulladékudvarok létrehozására, tavasszal és kora ősszel is. A köztisztaság helyzetén ez is segíteni fog. Az illegális szemét elszállítása évente 60-70 millió forintba kerül a városban. Ezeket az összegeket értelmesebb célokra is lehetne fordítani.

Borsi Róbert képviselő: Örömmel látja, hogy az általa képviselt városrészben a hétköznapokon és a hétvégéken is folyamatos a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat jelenléte. A beszámolónak is meghatározó pontja a közterületek tisztasága. Az egyeztetésen is szóba került, hogy milyen fontos a rendőrséggel, a Hatósági Főosztállyal és a polgárőrségekkel együttműködve a rendellenes magatartás visszaszorítása, illetve az elkövetők felderítése. Ezzel párhuzamosan a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással együttműködve a folyamatban lévő projektek alapján arra is hangsúlyt fektet, hogy magára az okokra oda tudjanak figyelni, és nemcsak a végeredményt, hanem magát az okokat tudják kezelni. A kettő évvel ezelőtt elindított projekt keretében a következő fél-egy évben a szigetek felvevő kapacitása nőni fog. Nagyobb edények kerülnek kihelyezésre, több edényt helyeznek ki. Ahol szükséges, ott plusz szigeteket létesítenek. Gondolkodnak olyan projekteken és alternatív projekteken, aminek az eddig elindított pilotprojektjei sikeresek voltak. Mindenképpen szeretné kiemelni, és ebben a kommunikációban is nagy hangsúlyt szánnak, hogy a közterületeken lévő gyűjtőszigetek a lakosság használatára készültek. Szeretnék megkérni az üzletek és vállalkozások tulajdonosait, hogy állapodjanak meg a GYŐR-SZOL Zrt.-vel, hogy a hulladékaikat hogyan lehet kezelni. Emiatt is van az, hogy a kihelyezett gyűjtőedények túlterhelését nehéz kezelni. Kérné azokat a lakástulajdonosokat, akik kiadják a lakásaikat, hogy jelentsék ezt be. Sok kérés érkezik olyanoktól, akik albérletben élnek, és a tulajdonos nem engedi őket bejelentkezni. Ezeket az okokat jó lenne minimálisra csökkenteni.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Jó közterületi jelenlétet tapasztal a Közterület Felügyelet részéről. A beszámolóból látszik az is, hogy a bírságolás tekintetében 5-10%-os növekedés van évről-évre. A munka egyre hatékonyabb, de sajnos a társadalmi morál romlik. A parkolással és hulladékkal kapcsolatos szabálysértések száma folyamatosan növekszik. Hogy látják, ez a tendencia folytatódni fog, vagy számíthatnak javulásra. Az agglomeráció is egyre növekedik, parkolás és hulladék vonatkozásában mi várható. A közterületi jelenlét látszik, gratulál a Közterület Felügyelet munkatársainak.

Bárány István képviselő:A Bácsai Polgárőrségnek is fontos feladata a hulladékgyűjtő szigetek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése. Sok esetben a polgárőrök által készített fotók alapján is tudtak bírságolni. Elmondható, hogy többeknek nincsen hulladékgyűjtő edénye. A Bácsai Polgárőrök felmérik, hogy kinek nincs hulladékgyűjtő edénye, és akinek nincs, felszólítást kap. Sok esetben az albérletben élőknek nincs hulladékgyűjtő edénye, mivel nincsenek bejelentve, és a főbérlőnem veszi igénybe a közszolgáltatást. Véleménye szerint az albérlő igénybe tudná venni.A jogtalan zöldterület felbontás ésa rongáló út elépítések esetébenaz intézkedésnek köszönhetően javult a fegyelem.

Tudja, hogy a kutya már nemcsak tartozék, hanem szinte családtag. A kutya sok esetben mégis kint van a közterületen. Ha ilyet látnak a közterület-felügyelők, jelezzék. Miután felderítik, hogy kié a kutya, elmennek a tulajdonoshoz, és helyreáll a rend. Ezt azért tartja fontosnak elmondani, mert olyan panaszokis érkeznek hozzá, hogy a kutyák kóborolnakaz utcákon, és sokan emiatt nem mernek sétálni.

Kovács Tamás képviselő: A Győrkőcfesztivál egyik szervezőjeként megköszöni, hogy a rendőrség és a Közterület Felügyelet a kezdetek óta partner a szervezésben. Nekik nagy segítség, a vendégeknek pedig biztonságot ad.

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője: A Radnóti Ákos alpolgármester úr által említett feladatokat leegyeztették, a hulladékkommandó a rendőrséggel, polgárőrséggel közösen végzi majd az ellenőrzéseket.

A megnövekedett illegális hulladék mennyisége több okra vezethető vissza. Az egyik, ami számottevő volt, hogy a vendégmunkások száma jelentősen növekedett, és azon a szálláshelyen, ahol elszállásolták őket, ott a főbérlő nem minden esetben köt szerződést a hulladék elszállítására. Volt rá példa, hogy Peugeot Boxer méretű autóból zsákszámra dobálták a szelektív hulladékgyűjtők mellé a szemetet. Az elkövetőt természetesen megbírságolták.

Nem örülnek annak, hogy a bírságolások száma ilyen mértékben növekedett az elmúlt időszakban, de ennek a végét egyelőre nem tudják megmondani. A közlekedők és a szemetelők esetében is bíznak benne, hogy a helyzet javulni fog. Elmondja, hogy sok esetben nem alkalmaztak helyszíni bírságot, hanem a figyelmeztetés eszközével éltek. A kóbor kutyákra is odafigyelnek.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

38/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

Borkai Zsolt polgármester: Gratulál, és megköszöni a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat munkatársainak a munkáját.

****

3.NAPIRENDIPONT:

Javaslat az önkormányzati működést érintő egyes rendeletek módosítására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő:A rendelettervezet 2. §-ában a fizető parkolóhelyek üzemeltetésének használati szabályait kívánják módosítani. Ebben a rendeletmódosításban azt módosítanák, hogy melyik gépjármű típusra nem vonatkozna a fizetési kötelezettség. A jelenlegi rendelet szerint alapvetően az elektromos gépjárművekre gondolnak. A pontosítás azt tartalmazza, hogy a környezetkímélő és a nulla emissziós gépjárműveket kívánják kivonni a fizetési kötelezettség alól. Álláspontja szerint ez a szabályozás nem pontos. Ha megnézik a 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletet 2. § (6) bekezdését, az azt mondja, hogy elektromos és a nulla emissziós gépjárművekre vonatkozik. A (7) bekezdés viszont szabályozza, hogy minősül elektromos gépjárműnek. Három elektromos gépjármű osztályt határoz meg a rendelet. Az a) pont esetében a tiszta elektromos gépjárműről van szó, a b) pont esetében a plug-in hibrid gépjárművekről, a c) pont esetében a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsikról. A b) és c) pontban meghatározott gépjármű típusokkal olyan járműveket vennének ki, aminek sok köze nincs a környezetvédelemhez. A plug-in hibrid esetében kapható olyan SUV, amelyben van egy 3000 cm3-es dízel- vagy benzinmotor. A növelt hatótávolságú gépjárműben esetében olyan is előfordulhat, hogy ha van benne egy 5000 cm3-es benzinmotor, és amellett még egy 50 kw-os elektromotor is, akkor nem fog fizetni. Javasolja, hogy pontosítsák a rendelettervezetet. Javaslata, hogy a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletet 2. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés a) pontjában meghatározott környezetkímélő gépjármű után nem fizetnének parkoló díjat, tehát a tisztán elektromos és a nulla emissziós gépjárművek kerülnének csak be.

Borkai Zsolt polgármester:A téma már évekkel ezelőtt is felmerült, de most is azt tudja mondani, hogy ellenőrzés szempontjából nem megoldható akkor sem, ha egyet ért a Dr. Neupor Zsolt képviselő úrral. A zöld rendszám alapján azonban abszolút ellenőrizhető az ingyenes parkolásra jogosultak köre. Ha kizárnák a 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletet 2. § (7) bekezdés b) és c) pontjában felsorolt gépjárműveket, nem tudnák ellenőrizni a rendelet betartását.

Mivel a témához további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a módosító indítványt. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 7 igen, 13 nem, 2 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt elutasította.

Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 15 igen, 3 nem, 4 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

6/2019. (III. 29.) RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉST ÉRINTŐ EGYES RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva,

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknél folyó étkeztetésről szóló 25/2001. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (Étkeztetési rendelet) 1. Általános rendelkezések alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § A foglalkoztatott részére, akinek a munkaköri leírása a gyermeknek való példamutatás, mintaadás céljából a gyermekkel való együttétkezés kötelezettségét tartalmazza, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az ebédet ingyenesen biztosítja.”

(2) Az Étkeztetési rendelet 17. §-a kiegészül a következő (3)-(4) bekezdéssel:

„(3) A polgármester egyedi mérlegelés alapján engedélyezi, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatán, valamint annak költségvetési szervén kívül más szervező által rendezett, az 1. §-ban meghatározott költségvetési szervnél bonyolított rendezvény esetén igénybe vett étkeztetésért az igénybevevő – a 17. § (1) bekezdésétől eltérően – térítési díjként a teljes önköltséget fizesse meg. A térítési díj összege az áfa-t nem tartalmazza.

(4) A polgármester az engedély megadása során a következő szempontokat mérlegeli:

a) a rendezvény jellege, célja,

b) az ellátott feladat közfeladati jellege, valamint

c) résztvevők lakóhelye, létszáma, életkora vagy szociális helyzete.”

2. §

A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„i) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (6) bekezdésében meghatározott környezetkímélő gépkocsi.”

3. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (Pénzeszköz-átadási rendelet) 8. § d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő f) ponttal:

„d) ha civil szervezet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének igazoltan eleget tesz,

e) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül, valamint

f) a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelel.”

(2) A Pénzeszköz-átadási rendelet IV. fejezete a következő 7. alcímmel egészül ki:

„7. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok

10/A. §

(1) E rendelet szempontjából a pénzeszköz átadására irányuló hatáskör gyakorlása során az Önkormányzat minősül adatkezelőnek (a továbbiakban: Adatkezelő).

(2) Az Adatkezelő adatkezelésének rendjére az Önkormányzat iratkezelési szabályzatában foglalt rendelkezés az irányadó. Az adatkezelés időtartama nem haladja meg az irattári őrzési időt.

(3) A személyes adatok megismerésére a pénzeszköz átadásával kapcsolatban a Közgyűlés, valamint szervei jogosultak.

(4) A személyes adatok megismerésére a 6. § (4) bekezdés szerinti feladatai ellátása érdekében a javaslattételre létrehozott munkacsoport tagjai jogosultak.

10/B. §

(1) Adatkezelő a pályázati eljárásban kapcsolattartás céljából a pályázó képviseletére jogosult személy, a megvalósításért felelős személy, valamint egyéb kapcsolattartóként megjelölt személy nevét, beosztását vagy betöltött tisztségét, telefonszámát, faxszámát, levelezési címét, elektronikus levelezési címét kezeli.

(2) Adatkezelő a pályázó képviseletére jogosult személy nevét, betöltött tisztségét és aláírását, valamint a képviseleti jog igazolására szolgáló dokumentumban szereplő személyes adatot a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, a nyilatkozattételi jogosultság vizsgálata céljából kezeli.

(3) Adatkezelő a pályázó képviseletére jogosult személy nevét, tisztségét, anyja nevét, születési helyét, idejét, aláírását, továbbá az összeférhetetlenség, érintettség ellenőrzésével érintett személy nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, összeférhetetlenséggel, érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény összeférhetetlenségre és érintettségre vonatkozó rendelkezései betartásának vizsgálata és dokumentálása céljából kezeli.

(4) Adatkezelő a pályázati eljárásban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. §-a szerinti adatokat a pályázó átláthatóságának vizsgálata és dokumentálása céljából kezeli.

(5) Adatkezelő a sportszervezetek egyéni, eredményes versenyzőinek támogatására kiírt pályázat pályázati eljárásában a pályázattal érintett versenyző nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, a sporttevékenységével kapcsolatos adatokat: a versenyző sportágát, korosztályát, igazolása számát, versenyeit, versenyeredményeit, valamint a versenynaptár szerinti versenyeit a támogatási döntés meghozatala és annak dokumentálása céljából kezeli.

(6) Adatkezelő a sportszervezetek egyéni, eredményes versenyzőinek támogatására kiírt pályázati eljárásban a pályázattal érintett versenyző edzőjének nevét a támogatási döntés meghozatala és annak dokumentálása céljából kezeli.

(7) Adatkezelő az egyházi szervezetek támogatására kiírt pályázat pályázati eljárásában a pályázó egyház szervezet jogi személyiségéről szóló igazoláson szereplő személyes adatot a támogatási döntés meghozatala és annak dokumentálása céljából kezeli.

10/C. §

(1) Adatkezelő a pénzeszköz átadásával összefüggésben, a pénzeszköz átadás 8. §-ban foglalt feltételeinek ellenőrzése, a pénzeszköz átadása, továbbá a pénzeszköz felhasználásának ellenőrzése és ennek dokumentálása céljából

a) a természetes személy külső szerv tekintetében a természetes személy nevét, címét, adóazonosító jelét, adószámát, nyilvántartásba vételi számát, pénzintézeti számlaszámát, valamint az arra vonatkozó adatot kezeli, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel-e,

b) a természetes személynek nem minősülő külső szerv tekintetében a külső szerv képviseletére jogosult személy nevét, tisztségét,

c) a külső szerv kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, valamint

d) pályázati eljárás lefolytatása esetén a 10/B. §-ban foglalt, adott pályázati eljárásra vonatkozó adatokat kezeli.

(2) Adatkezelő a külső szerv átláthatóságának vizsgálata és dokumentálása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. §-a szerinti adatokat kezeli.

(3) Adatkezelő az átadott pénzeszköz felhasználásának ellenőrzése és dokumentálása céljából a felhasználással összefüggésben a külső szerv által átadott személyes adatot kezeli.

(4) Adatkezelő a polgárőr szervezetnek átadott pénzeszköz felhasználása ellenőrzése céljából a pénzeszköz átadással érintett külső szervnél szolgálatot teljesítő polgárőr nevét, elérhetőségét és szolgálatteljesítési helyét kezeli.”

4. §

A behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Követelés-elengedési rendelet) 4. § m)-n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő o) ponttal:

„m) ha a követelés érvényesítésére jogszabály vagy szerződés alapján kötelezett személy hiányában nincs lehetőség,

n) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, vagy

o) az önkormányzati tulajdonú lakás értékesítéséből származó tőkekövetelés összege után felszámított kamat, költség, díj vonatkozásában, ha a kötelezett külön megállapodás keretében vállalja a fennálló követelés tőkerészének megfizetését és a tartozás együttes összegének a tőkekövetelés összegét jelentősen meghaladó mértéke a kötelezett létfenntartását veszélyeztetné, feltéve hogy a kötelezett nem rendelkezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyonnal."

5. §

(1)A Pénzeszköz-átadási rendelet

a) 6. § (3) bekezdés a) pont ag) alpontjában az „amatőr” szövegrész helyébe az „öntevékeny”, valamint

b) 9. § (6a) bekezdésében „az eredeti felhasználási céltól eltérő felhasználáshoz” szövegrész helyébe „az eredeti felhasználási céltól eltérő felhasználáshoz, valamint az eredeti felhasználási időponttól eltérő felhasználási időponthoz”

szöveg lép.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésében a „250” szövegrész helyébe a „300” szöveg lép.

(3) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

a) 2. melléklet 4.3. pont 4.3.1. és 4.3.2. alpontjában a „30-50” szövegrész helyébe „300-500” szöveg, valamint

b) 4. melléklet 2.1. pontjában és 2.3. pontjábana „30” szövegrész helyébe a „300” szöveg

lép.

(4) A sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet:

a) 1. § b) pont bb) alpontjában a „sportszervezetre és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványra” szövegrész helyébe „sportszervezetre”,

b) 1. § b) pont bc) alpontjában a „sportszervezet és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány” szövegrész helyébe „sportszervezet”, valamint

c) 6. § (2) bekezdés b) pontjában „a pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok számára” szövegrész helyébe „a pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak) számára,”

szöveg lép.

(5) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdés g) pontjában a „Kulturális és Sport Főosztály, valamint a Városmarketing és Programszervezési Főosztály” szövegrész helyébe a „kulturális, sport és városmarketing feladatkörben eljáró szervezeti egysége” szöveg lép.

6. §

(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban az 5. § (1) bekezdés a) pontja 2019. január 1-jétől alkalmazandó.

(2) Jelen rendelet 7. §-a 2019. április 1. napján lép hatályba.

7. §

Hatályát veszti a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről szóló6/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja.

Borkai Zsolt

polgármester

dr.Lipovits Szilárd

jegyző

****

4.NAPIRENDIPONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terve elfogadására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

Juhász István képviselő: Az előkészített anyagot jónak találja, szeretné, ha hasonló anyag készülne a levegő tisztaságáról.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

39/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. sz. melléklet szerintelfogadja a Győr város közigazgatási területére vonatkozó stratégia zajtérképre épülő intézkedési tervet.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott stratégia zajtérképre épülő intézkedési tervet 2019. április 15-ig küldje meg a hatályos jogszabályok szerint meghatározott hatóságok, szervek részére és gondoskodjon annak Győr város hivatalos honlapján történő közzétételéről.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

5.NAPIRENDIPONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával egészségügyi ellátási szerződést kötött fogorvosi alapellátási praxist működtető vállalkozások eszköztámogatásáról

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

BorkaiZsoltpolgármester:Mivelanapirendiponthozkérdés,észrevételnemérkezett,szavazásrabocsátjaazelőterjesztésszerintihatározatijavaslatot.Megállapítja,hogyaKözgyűlés-melyneklétszáma22fő-0igen,0nem,0tartózkodószavazattalahatározatotelfogadta.

40/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a humán terület egyéb kiadásai között az Önkormányzattal szerződött fogorvosok eszköztámogatása jogcímen szereplő 7.500.000,- Ft az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint kerüljön átadásra a fogászati alapellátást biztosító vállalkozások számára, eszközbeszerzésre.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

6.NAPIRENDIPONT:

Javaslat fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

41/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr, Kölcsey út 10. sz. alatti rendelőben működő 080096075 ágazati azonosító számú fogorvosi alapellátási szolgálat ellátására pályázatot ír ki. Felkéri a jegyzőt, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati kiírást a Győr Plusz hetilapban, Kisalföld napilapban, az Önkormányzat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény honlapján, valamint a Magyar Orvosi Kamara weboldalán jelentesse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázatok elbírálására az alábbi összetételű bizottságot bízza meg:

A bíráló bizottság elnöke:

Laczkovits-Takács Tímea a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke.

A bíráló bizottság tagjai:

- Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

- Dr. Gyenes Mária szolgálatvezető főorvos,

- Dr. Szász Katalin járási tisztifőorvos,

-Panker Mihály Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

- Kányai Róbert Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázati határidő lejártát követő 15. nap

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

7.NAPIRENDIPONT:

Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiójának támogatására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

BorkaiZsoltpolgármester:Mivelanapirendiponthozkérdés,észrevételnemérkezett,szavazásrabocsátjaazelőterjesztésszerintihatározatijavaslatot.Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

42/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az Intézményfenntartói terület kiadásai előirányzatok között „Wel_hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra jogcímen szereplő 8.000.000,- Ft előirányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiója részére átadásra kerüljön idősek lakhatását, életfeltételeit javító lakáskorszerűsítési program megvalósítására pályázat keretében, melynek az elbírálására létrejövő bizottságba az Önkormányzat részéről a 3. pontban megjelölt személyeket jelöli ki.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatás pénzügyi megállapodásának megkötésére, előírva a pályázat elbírálásához az 1. sz. mellékletben foglalt szempontokat, valamint az Önkormányzat részéről a 3. pont szerinti bíráló személyeket.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 30.

3. A Közgyűlés a pályázatokat elbíráló bizottságba a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnökét, Laczkovits-Takács Tímeát és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr képviselőjét, Kissné Teklovics Gabriella gondozási központ vezetőt delegálja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

8.NAPIRENDIPONT:

Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2018. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2019. évi feladattervére

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

BorkaiZsoltpolgármester:Mivelanapirendiponthozkérdés,észrevételnemérkezett,szavazásrabocsátjaazelőterjesztésszerintihatározatijavaslatot.Megállapítja,hogyaKözgyűlés-melyneklétszáma22fő-22igen,0nem,0tartózkodószavazattalahatározatotelfogadta.

43/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2018. évi feladattervének végrehajtásáról” szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

2. A Közgyűlés „Az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2019. évi feladattervét” a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, végrehajtásra 2019. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

9.NAPIRENDIPONT:

Javaslat a győri általános- és középiskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló előirányzat felhasználására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

(Szabó Jenő képviselő úr elhagyja az üléstermet a Közgyűlés létszáma 21 főre módosul.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

44/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított, a Győrben működő általános- és középiskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló keret felhasználására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Pályázati felhívás” szerinti tartalommal.

2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti támogatási keret felhasználásához a pályázat közzétételi, elbírálási, utalási és elszámoltatási rendjét a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

10.NAPIRENDIPONT:

Javaslat pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő:Az anyagot már megtárgyalták az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságban is. Kérdéseit már ott is feltette. Az ezekre kapott válaszokat szeretné pontosítani. Közel 300 millió forint került felosztásra. Az érdekelné, hogy miért van az, hogy van olyan szervezet, amely megkapta a kért összeget, míg mások kevesebbet vagy semmit nem kaptak. Ennek az okát akarja tudni. A Bizottság ülésénolyan válaszokat kapott, hogy egy sportágat egy szervezetnél támogatnak, működési költségre nem szívesen adnak pénzt. A labdarúgás esetében több egyesületet támogatnak 38,6 millió forinttal, ami a pályázati keretnek több, mint 10%-a. A GYAC-II. kerület Dózsa a teljes keret majd 1/3-át kapja. A maradék 2/3-on56 pályázó osztozik. A GYAC működésre is kap, az igényelt 24,8 millió forintból 24 millió forintot. Több olyan egyesület is szerepel a listában, amely Európa bajnokságot szervezett tavaly, mégsem kap támogatást. A 32,1 millió forintnyi tartaléknak mi lesz a sorsa?

Borkai Zsolt polgármester:A tartalékképzés sohasem baj, rendkívüli időszakok esetére. Akik nem kaptak támogatást, nem régen alakultak, és új sportágként pont erre a pályázatra adtak be kérelmet. Figyelembe vették, hogy milyen utánpótlásnevelő tevékenységet folytat az adott sportegyesület, szakosztály. A többség kapott a pályázati pénzből. A kollégái felmérik, hogy melyik szakosztályban milyen tevékenység folyik. Figyelembe vették, hogy kik kaptak állami támogatást, és kik azok, akik erre nem voltak jogosultak. Véleménye szerint átgondolt javaslatok születtek. A GYAC-ra visszatérve elmondja, hogy rengeteg gyerek jár oda, városi szinten is jelentős az egyesület, rengeteg rendezvénnyel.

Glázer Tímea képviselő:A napirendi pontot megszavazza, de mégis megjegyezné, hogy a GYAC-nál a kiemelt összegű, működésre adott összegből a kisebb egyesületek egy alacsonyabb összegnek is örültek volna és szükségük lenne rá.

Borkai Zsolt polgármester:Ha mindenkinek adnának, és lehetőség lenne rá, a következő évben már kétszer ennyit kellene adni, aztán a háromszorosát, nem lehetne neki határt szabni.

A győri sportolni vágyó gyermekeknek már azzal nagy segítséget adtak, hogy az elmúlt 10-12 évben sok sportlétesítmény épült, valamint biztosítani tudják az infrastruktúrát.

Minden képviselőnek megvan a lehetősége arra, hogy módosító indítványt tegyen.

Mivelatémáhoztovábbikérdés,észrevételnemérkezett,szavazásrabocsátjaazelőterjesztésszerintihatározatijavaslatot,ésmegállapítja,hogyaKözgyűlés-melyneklétszáma21fő-21igen,0nem,0tartózkodószavazattalaztelfogadta.

45/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázatok elbírálása alapján a támogatási szerződések megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására, továbbá felhatalmazza az 1. pont szerinti döntés esetleges módosítására, az 1. sz. mellékletben tartalékkeret jogcímen szereplő összeg év közbeni felosztására, összeghatárra tekintet nélkül, és az ezzel kapcsolatos támogatási szerződés megkötésére, módosítására és az elszámolás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a támogatási szerződések megkötésének kezdeményezésére: a döntést követő 30 napon belül

az elszámoltatás tekintetében: a 42/2013. (XII. 20.) GYMJVÖ rendeletben foglaltak szerint

a tartalékkerettel kapcsolatos ügyintézésre: 2019. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

11.NAPIRENDIPONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

(Szabó Jenő képviselő úr visszaérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszáma 22 főre módosul.)

Bana József Győr Megyei Jogú Város Levéltára igazgatója:Amennyiben a beszámolóhoz és a munkatervhez kérdés van, szívesen válaszol.

BorkaiZsoltpolgármester:Mivelanapirendi ponthozkérdés,észrevételnemérkezett,szavazásrabocsátjaaz előterjesztés szerintihatározatijavaslatot. Megállapítja,hogyaKözgyűlés-melyneklétszáma22fő-22igen,0nem,0tartózkodószavazattalahatározatotelfogadta.

46/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó és fenntartásában működő Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2018. évi beszámolóját és 2019. évi munkatervét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

12.NAPIRENDIPONT:

Javaslat a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

BorkaiZsoltpolgármester:Mivelanapirendiponthozkérdés,észrevételnemérkezett,szavazásrabocsátjaazelőterjesztésszerintihatározatijavaslatot.Megállapítja,hogyaKözgyűlés-melyneklétszáma22fő-22igen,0nem,0tartózkodószavazattalahatározatotelfogadta.

47/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ alapító okiratát az 1. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

2. A Közgyűlés a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ 1/A. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okirat adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

13.NAPIRENDIPONT:

Javaslat a Generációk Háza Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

BorkaiZsoltpolgármester:Mivelanapirendiponthozkérdés,észrevételnemérkezett,szavazásrabocsátjaazelőterjesztésszerintihatározatijavaslatot.Megállapítja,hogyaKözgyűlés-melyneklétszáma22fő-22igen,0nem,0tartózkodószavazattalahatározatotelfogadta.

48/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Generációk Háza Művelődési Központ magasabb vezetői feladatainak ellátásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (1) bekezdés szerinti megbízott vezető jogállással a 2019. április 8. napjától 2024. április 7. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerinti próbaidő és aKjt. 22. § (1) bekezdése szerinti gyakornoki idő kikötése alóli mentesítéssel – Kokas Évát bízza meg.

2. A Közgyűlés az igazgató illetményét a Kjt. szerinti illetmény és a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet szerinti illetménypótlékok, valamint illetménykiegészítés összegében állapítja meg. A személyi juttatás és járulékai forrását az Önkormányzat évenkénti költségvetési rendeletei keretében, az intézmény költségvetésében biztosítja.

3. A Közgyűlés felhívja az igazgatót, hogy a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet 6/G. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a megbízást követő két éven belül, azaz 2021. április 7. napjáig igazolja az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését. A Közgyűlés tájékoztatja az igazgatót, hogy igazolás hiányában a megbízást visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az igazgató közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatos munkaügyi okiratok elkészítéséről, egyben felhatalmazza a keletkező okiratok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 7.

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízás adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az igazgató megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: a kezdeményezésre 2019. április 7., a továbbiakban szükség szerint

****

14.NAPIRENDIPONT:

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-be történő apportálására, az Alapszabály módosításának jóváhagyására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 4. pontja szövegének pontosítására módosító indítványt tesz a következők szerint: A kiküldött határozati javaslat 4. pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. módosításokat tartalmazó, 3. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapszabályát jóváhagyja.”

Juhász István képviselő: Azt kéri, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. előző évi beszámolója és munkaterve is kerüljön a Közgyűlés elé, ne csak a bizottság elé.

Borkai Zsolt polgármester:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza a Közgyűlés és a bizottságok működésének hatáskörét. Erről most nincs lehetőség szavazni.

Képviselő úr a bizottsági ülésen megkérdezte, hogy miért szükséges ezeknek az ingatlanoknak az apportálása. A válasz az, hogy szeretnék folytatni Újváros rehabilitációját. Ehhez szükséges magántőke bevonása is. Az ingatlanok a továbbiakban már nem korlátozottan forgalomképesek.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja amódosító indítványt. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 13 igen, 9 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt elfogadta.

Új szavazást rendel el. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt elfogadta.

Szavazásrabocsátjaa módosító indítvánnyal módosulthatározatijavaslatot.Megállapítja,hogyaKözgyűlés-melyneklétszáma22fő-22igen,0nem,0tartózkodószavazattalahatározatotelfogadta.

49/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az 1. sz. mellékletekben felsorolt, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanoknak az ugyancsak az Önkormányzat tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-be történő apportálásához, mindösszesen bruttó 54.970.018,- Ft, azaz bruttó ötvennégymillió-kilencszázhetvenezer-tizennyolc forint nyilvántartási értéken.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az alapszabály módosításával egyidejűleg

2. A Közgyűlés mint a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alapítója, az 1. pontban foglaltak értelmében a társaság jelenlegi 8.634.000.000,- Ft alaptőkéjét 55.000.000,- Ft értékű apporttal megemeli. Ezáltal a társaság alaptőkéje 8.689.000.000,- Ft-ra emelkedik.

Az Alapító az 55.000.000,- Ft összegnek megfelelő apportot az 1. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok tulajdonjogának átadásával – az Alapszabály módosításával egyidejűleg – teljesíti.

Az Alapító vállalja, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alaptőkéjének mindösszesen 55.000.000,- Ft-tal történő megemelését a jelenlegi névre szóló törzsrészvényekkel megegyező jogokat biztosító új névre szóló törzsrészvények kibocsátásával, a létesítő okirat módosítását követő 15 napon belül, zártkörűen végrehajtja. A részvények lejegyzése névértéken, kibocsátása papír alapon történik. Az Alapító kötelezettséget vállal arra, hogy az újonnan kibocsátott részvényeket átveszi. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:296. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a részvényátvételre (1 db összevont részvényre vonatkozóan) felhatalmazza Sági Géza Tibort (anyja neve: Csontos Ilona), a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya III. fejezet 3.1. és 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3.1. A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőke):

8.634.000.000,- Ft, amely az 55.000.000,- Ft emelést követően

8.689.000.000,-Ft azaz Nyolcmilliárd-hatszáznyolcvankilencmillió forint, mely

8 689 db 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényre oszlik.

3.2. A jegyzett tőkét képező részvények az Alapító tulajdonába kerültek a megalakuláskor, a 2010. szeptember 30-i átalakulás időpontjában, a 2010. november 20-i jegyzett tőke emelést követően, majd a 2011. szeptember 30-i beolvadás időpontjában, a 2012. március 30-i jegyzett tőke emelés időpontjában, a 2012. június 29-i jegyzett tőke emelést követően, a 2013. május 31-i jegyzett tőke emelést követően, a 2013. október 18-i jegyzett tőke emelést követően, a 2014. március 27-i jegyzett tőke emelést követően, a 2014. november 28-i jegyzett tőke emelést követően, a 2015. március 27-i jegyzett tőke emeléstkövetően, a 2015. szeptember 17-i jegyzett tőke emelést követően, a 2016. március 25-i jegyzett tőke emelést követően, a 2016. december 21-i jegyzett tőke emelést követően, a 2017. május 26-i jegyzett tőke emelést követően illetve kerülnek a 2019. március 29-i jegyzett tőke emelést követően.”

A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya III. fejezet 14. pontja első bekezdésének második mondatát az alábbiak szerint módosítja, továbbá a 14. pont eddigi két bekezdését kiegészíti az alábbi harmadik bekezdéssel:

„14. Az éves nyereség felosztásáról az igazgatóság javaslata alapján az Alapító határoz. A felosztásra kerülő nyereségből a részvényest az osztalék részvényei arányában illeti meg.

A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékából teljesíthet.

Nem kerülhet sor osztalék kifizetésére, ha a társaságnak a számviteli törvény szerinti saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A társaság a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti az Alapító erre vonatkozó döntése alapján.”

Az Alapszabálynak az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

4. A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. módosításokat tartalmazó, 3. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapszabályt jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.elnök-vezérigazgatója

Határidő: 2019. április 28.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

15.NAPIRENDIPONT:

Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (7193/A/7)

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

BorkaiZsoltpolgármester:Mivelanapirendiponthozkérdés,észrevételnemérkezett,szavazásrabocsátjaazelőterjesztésszerintihatározatijavaslatot.Megállapítja,hogyaKözgyűlés-melyneklétszáma22fő-22igen,0nem,0tartózkodószavazattalahatározatotelfogadta.

50/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 7193/A/7 hrsz.-ú (Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 22. I/7. ajtó), 43,36 m² nagyságú társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 11.970.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. november 26.

****

16.NAPIRENDIPONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

BorkaiZsoltpolgármester:Mivelanapirendiponthozkérdés,észrevételnemérkezett,szavazásrabocsátjaazelőterjesztésszerintihatározatijavaslatot.Megállapítja,hogyaKözgyűlés-melyneklétszáma22fő-16igen,0nem,6tartózkodószavazattalahatározatotelfogadta.

51/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(Ahatározatmellékleteajegyzőkönyvvégéntalálható.)

****

17.NAPIRENDIPONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

BorkaiZsoltpolgármester:Mivelanapirendiponthozkérdés,észrevételnemérkezett,szavazásrabocsátjaazelőterjesztésszerintihatározatijavaslatot.Megállapítja,hogyaKözgyűlés-melyneklétszáma22fő-18igen,0nem,4tartózkodószavazattalahatározatotelfogadta.

52/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI ETO KÉZILABDA KLUB RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ PÉNZESZKÖZÁTADÁSRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

53/2019. (III. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő „309519. Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján” tervezési jogcím terhére 13.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a GYŐRI ETO KC a Török Bódog Női Kézilabda Magyar Kupa sorozatban elért kimagasló teljesítménye elismeréseként.

2. A Közgyűlés az 1. pontban meghatározott támogatás fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá:

309519. Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján + 13.000.000,- Ft

350101. Elkülönített, kizárólagos közgyűlési felhasználási

hatáskörű tartalék – 13.000.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 15 nap, az elszámoltatásra a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

****

BorkaiZsoltpolgármester:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására című napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkériavendégeket,hogyazüléstermetszíveskedjenekelhagyni!

****

ZÁRTÜLÉSUTÁN:

AKözgyűlés11:34órakornyilvánosülésselfolytatjamunkáját.

Borkai Zsolt polgármester:Tájékoztatjaképviselőtársait,hogyakövetkezőközgyűlésazelfogadottmunkatervszerint 2019. április 26-án 10 órakor lesz.

Köszöniaképviselőkmunkáját,azérdeklődőkfigyelmét,aKözgyűlést11:35órakorbezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt

polgármester

dr.Lipovits Szilárd

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.