4/2019. (IV. 26.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐRMEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZGYŰLÉSE

4/2019.(IV.26.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. április 26-án 10:00 órára összehívott és10:03 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Kalmár Ákos

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Dr. Dézsi Csaba András, Dr. Neupor Zsolt

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr.Csörgits Lajos aljegyző,

Szűcs Cintia, önkormányzati tanácsadó,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézmény fenntartói Osztály vezetője,

Hoffmann Judit, a Sport Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

Bakcsányi Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője,

Farkasné dr. Lukácsi Zita, az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója,

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló,

a sajtómunkatársai, valamint 2 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester:Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszámmegállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 20 képviselő – a megválasztott képviselők több, mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Távolmaradását Kalmár Ákos képviselő úr jelentette be.

Borkai Zsolt polgármester: Életének 98. életévében elhunyt Dr. Perédy László színművész, a Győri Nemzeti Színház Társulatának örökös tagja, aki 1995-ben kapott Pro Urbe Győr díjat.

Pályája majdnem teljes egészét a Győri Nemzeti Színház tagjaként töltötte. Hosszú színészi pályafutása alatt a világ- és a magyar drámairodalom főhőseit keltette életre, szerepeit nagy tudatossággal építette fel, nevéhez több rendezés is fűződik. Pályája során többször hívták budapesti színházakba, de Ő hűséges maradt Győrhöz, és a győri közönséghez.

Adózzanak most e kiváló személyiség emlékének egy perces néma felállással!

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés-melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javasolt napirendet elfogadta.

55/2019.(IV.26.)Kgy.határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2019. április 26-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (SZTM 2019-002, SZTM 2019-003, SZTM 2019-004, SZTM 2019-005, SZTM 2019-006, SZTM 2019-010, SZTM 2019-011; SZTM 2019-014; SZTM 2019-019; SZTM 2019-020 és az SZTM 2019-034 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt főépítész

2. Javaslat változtatási tilalom elrendelésére az SZTM 2019-018, SZTM 2019-036, SZTM 2019-039, SZTM 2019-041 és az SZTM 2019-042 számú rendezési tervmódosításokra tekintettel, valamint korábban elrendelt változtatási tilalmak megszüntetésére

Előterjesztő: Révi Zsolt főépítész

3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

6. Javaslat az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

7. Javaslat a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

8. Javaslat adásvétellel vegyes ingatlancserét tartalmazó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

9. Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (4778/35/A/53 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

10. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr és a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

11. Javaslat a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr éjjeli menedékhelyén az időszakos férőhely további működtetésére

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

12. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Sün Balázs Óvoda átszervezésére, alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

13. Javaslat a GINOP-1.3.4-17 számú, a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett a „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

14. Javaslat a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

15. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

16. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

17. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (zárt ülés)

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

****

1.NAPIRENDIPONT:

Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

(SZTM 2019-002, SZTM 2019-003, SZTM 2019-004, SZTM 2019-005, SZTM 2019-006, SZTM 2019-010, SZTM 2019-011; SZTM 2019-014; SZTM 2019-019; SZTM 2019-020 és az SZTM 2019-034 számú tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Az előterjesztésben szereplő 2019-020 számú Révfalu építési helyét érintő, valamint a 2019-034-es számú Újvárosban a Hungária utca kikötését érintő módosításokkal összefüggésben az állami főépítész úr további szakmai egyeztetést tartott szükségesnek és módosítást javasolt. A javaslatra való tekintettel az előterjesztésben ezt e két módosító pontot visszavonja, ennek értelmében a rendelettervezet 1.§ (1) bekezdése törlésre kerül és a bekezdés számozása így ennek megfelelően módosul.A 2. § (1) bekezdéséből a „SZTM 2019-020 és az SZTM 2019-034 tervszámú szabályozási tervlapja szerint” szövegrész törlésre került, valamint a 3.§ (2) bekezdése a „A rendelet 1. § (3)-(4) bekezdése, 2. § (2) bekezdése és 4. §-a 2019. május 11. napján lép hatályba” szövegrész helyébe a következő szöveg lép: „A rendelet 1. § (2)-(3) bekezdése, 2. § (2) bekezdése és 4. §-a 2019. május 11. napján lép hatályba”.A mellékletben az ide vonatkozó részek és a rajzok visszavonásra kerülnek. Az előterjesztésben szereplő többi módosítással kapcsolatban elmondja, hogy az állami főépítész úr véleményében kifogást nem emelt, azokat támogatta és egyéb ellenvélemény sem érkezett az egyeztetés során, ezért ezek ismeretében a többi módosítás elfogadását kéri.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 16 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

56/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2019. május 15.

(Ahatározatmellékleteajegyzőkönyvvégéntalálható.)

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztő által módosítottak szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 16 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

7/2019. (IV. 26.) RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-a kiegészül a 02964 sz. övezet egyedi előírásával:

 02964  A 11974/2 hrsz.-ú ingatlan 02964 sz. övezetbe eső része önálló nem építési telekként kialakul, beépítésre alkalmas építési telekké a 11969 hrsz.-ú ingatlannal történő telekegyesítése után válik.

(2) A GYÉSZ 103. §-ának a 00339 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírása az alábbiak szerint módosul:

 00339  Az övezetben a harmadik szinten új rendeltetési egység nem hozható létre. Az övezetben a 4505/2 hrsz.-ú saroktelek esetében a 2019. április 27-én hatályos SZT-n jelölt építési helyen belül a beépítettség mértéke az előtető és előlépcső területével növelhető.

(3) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 01023, 01388 és a 01389 sz. övezetek egyedi előírásával:

 01023  Bálint Mihály utcai oldalon az épületek legfeljebb földszint és tetőtér beépítésűek.
 01388  Bálint Mihály utcai oldalon az épületek legfeljebb földszint és tetőtér beépítésűek.
 01389  Bálint Mihály utcai oldalon az épületek legfeljebb földszint és tetőtér beépítésűek.

(4) A GYÉSZ 103. §-ának a 01021 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírása helyébe a következő rendelkezés lép:

 
01021
 Új épület vagy épületrész építése csak a 2019. április 26-a előtt jogszerűen megvalósult beépítéshez illeszkedő utcaképi tagolással engedélyezhető. A Bercsényi liget 43. szám alatti ingatlan beépíthetősége 100%.

2. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2019-003, SZTM 2019-004, SZTM 2019-005, SZTM 2019-006, SZTM 2019-011, SZTM 2019-014, SZTM 2019-020 és az SZTM 2019-034 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2019-002, SZTM 2019-010 és az SZTM 2019-019 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet 1. § (3)-(4) bekezdése, 2. § (2) bekezdése és 4. §-a 2019. május 11. napján lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti a GYÉSZ 103. §-ának a 03154 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírása.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

2.NAPIRENDIPONT:

Javaslat változtatási tilalom elrendelésére az SZTM 2019-018, SZTM 2019-036, SZTM 2019-039, SZTM 2019-041 és az SZTM 2019-042 számú rendezési tervmódosításokra tekintettel, valamint korábban elrendelt változtatási tilalmak megszüntetésére

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

8/2019. (IV 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL AZ SZTM 2019-018, SZTM 2019-036, SZTM 2019-039, SZTM 2019-041 ÉS AZ SZTM 2019-042 SZÁMÚ RENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁSOKRA TEKINTETTEL, VALAMINT KORÁBBAN ELRENDELT VÁLTOZTATÁSI TILALMAK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 2 évig változtatási tilalom áll fenn

a) a 01147, 01346, 02024 és a 03152 sz.,

b) a 00598, 00600 és a 03060 sz.,

c) a 00149, 00160, 00161 és a 00927 sz.,

d) a 00925, 00926, 00931, 00953, 00963, 01596, 01597 és a 03055 sz. és

e) a 01931, 01944, 01945, 01946 és a 01947 sz.

építési övezeten.

2. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 26.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet

a) 1. § a) pont „3833 hrsz., 3838 hrsz., 3839 hrsz.” szövegrész helyébe a „3833 hrsz., 3839 hrsz.” szöveg lép és

b) 1. § b) pont „00569” szövegrész helyébe a „00569 kivéve a 1444/57, 14447/58, 1444/59, 1413/4 és 14445/2 hrsz.-ú ingatlanokra” szöveg lép.

3. §

Jelen rendelet 2019. április 27-én lép hatályba.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

   
   

****

3.NAPIRENDIPONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: Amikor a februári Közgyűlésen társaival javasolták a módosító indítványukat, aminek összege közel 3 milliárd forint volt, azzal az indokkal lett visszautasítva, hogy ennyi pénz már nem fog maradni maradványként. A mostani zárszámadásban 3,3 milliárd forint szerepel kötelezettséggel nem terhelt forrásként, ami a tavalyi évről maradt. Amikor az előtte lévő előterjesztést megkapta, ismét szerette volna benyújtani amódosító indítványt, de ebben az esetben már meg kellett jelölnie, hogy milyen költségvetési sorok terhére tenné azt. Látja, hogy a maradványból a 309082 Rászoruló Gyermekek Intézményen Kívüli Szünidei Étkeztetésének Támogatására 1,4 millió forintot költ a város, ezt semmiképp nem venné el. Látja, hogy a további felsorolásban nagyon alacsony számok szerepelnek, de az utolsó tétel, ami a 2018. Évben Intézményeknek Ki Nem Utalt Támogatásból 2019. Évben IntézményfinanszírozáskéntFelhasználni Javasolt összegtöbb, mint 2,6 milliárd forint. A kérdése az, hogy ez a tétel azt a pénzt jelenti, amit a tavalyi évben az intézmények nem költöttek el és maradványösszegként megmaradt, azt kívánja elkölteni a város?Miért nincs megnevezve ez a tétel és miért nincs kötelezettséggel terhelve, hiszen valamire már tavaly megkapták az intézmények, akkor ezt miért nem ugyanarra költhetik. Azt látja, hogy itt egyszerűen egy számként szerepel, és szeretné tudni, hogy mire lesz odaadva és mi lesz annak a felhasználásnak feltétele?

Borkai Zsolt polgármester: Azt gondolja, hogy a képviselő úrralnem ugyanazt az előterjesztést olvassák. Tévesen látja azt, hogy még van 3,3 milliárd forint szabad felhasználású keret, amely nem terhelt. Felkéri az Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetőjét, hogy tájékoztassa a képviselő urat.

(Varga Márk képviselő úr megérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszáma 21 főre módosul.)

Nagy Tamás főosztályvezető: Valóban szerepel a mellékletben a 2018. évi maradványfelhasználására tett javaslatban a 309082 Rászoruló Gyermekek Intézményen Kívüli Szünidei Étkeztetésének Támogatására 1,4 millió forint. Ez azt jelenti, hogy maradványa keletkezett az előző évről és csak egy zárolás történt. A 7. számú mellékletben szerepel intézménysorosan kimutatva a képviselő úr által felvetett, ki nem utalt intézményi finanszírozásra vonatkozó táblázat, ami mutatja, hogy a ki nem utalt intézményi támogatások terhére az intézményeknél keletkezett kötelezettségvállalás állománya mekkora összeg. A képviselő úr által említett 2,6 milliárd forint nem egy szabad pénzmaradvány,ezt az intézmények a 2018-as évben már szerződéssel lekötötték. Az önkormányzat és az intézmények között egy úgynevezett kiskincstári finanszírozási rendszer működik, ami azt jelenti, hogy nem kapják meg az intézmények az éves költségvetési támogatásukat az önkormányzattól, hanem pontosan azt az összeget kapják meg minden nap, amekkora összeg az intézményeknek az adott napon történő kifizetésük teljesítéséhez szükséges. Ez a maradvány azt jelenti, hogy az összeg az intézményeknél 2018-as évben nem lett felhasználva. Nem azért nem kapták meg az intézmények, mert az önkormányzat el akarja tőlük venni és szabad maradványként felhasználni, hanem ez azokraa kiadásokra vonatkozik, amelyekre az intézmény 2018-ban kötelezettséget vállalt, de nem történt meg 2018-ban a kifizetése. A 7. számú mellékletben intézménysorosan végig lehet követni, hogy melyik intézménynél mekkora összeget jelent. Vannak olyan intézmények, amelyeknél a feladatellátás sajátosságainál fogva tolódnak át a kifizetések a következő évre, ilyen például a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete, ami ennek a maradványnak a jelentős részét teszi ki, de ez nem nevezhető szabad maradványnak.

Pollreisz Balázs képviselő: Köszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a 8. számú mellékletből nézte az adatokat.Egyetért azzal, hogya 7. számú mellékletben szereplő tételek, amit az intézmények nem kaptak meg tavaly, azt idén ugyanazokra meg fogják kapni. Továbbra sem érti, hogy a 8. számú mellékletben szereplő számok miért a kötelezettséggel nem terhelt oszlopba kerültek.

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a témához további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 4 nem, 1 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

9/2019. (VI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye – ide nem értve a b) pontot – (a továbbiakban együtt: intézmény),

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, valamint az a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) az Önkormányzat

költségvetésének végrehajtására (a továbbiakban az a)-c) pont együtt: 2018. évi költségvetés).

2. §

A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését

1. a 2018. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámait bemutató 1. melléklet,

2. a 2018. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,

3. a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,

4. az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,

5. az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,

6. a 2018. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,

7. a költségvetési szervek 2018. évi maradvány-elszámolásának, kiutalatlan támogatása levezetésének részletezését bemutató 7. melléklet,

8. az Önkormányzat 2018. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,

9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,

10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2018. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 10. melléklet,

11. a költségvetési szervek 2018. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,

12. az Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,

13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,

14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását bemutató 14. melléklet,

15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2018. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,

16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2018. évi közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint

17. a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet

tartalmazza.

II. Fejezet

A 2018. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

2. A 2018. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. §

A 2018. évi költségvetés

a) módosított bevételi és kiadási előirányzata 69.838.547.443 Ft,

b) teljesített bevétele 64.072.963.721 Ft,

c) teljesített kiadása 50.119.336.728 Ft és

d) egyenlege 13.953.626.993 Ft.

4. §

A 2018. évi költségvetés maradványa

a) a költségvetési szerv vonatkozásában 269.864.541 Ft és

b) az Önkormányzat vonatkozásában 13.683.762.452 Ft.

3. A 2018. évi maradványnak a 2019. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

a) a költségvetési szerv költségvetésében 269.864.541 Ft, továbbá

b) az Önkormányzat költségvetésében 7.157.082.794 Ft

maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2018. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2018. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben szereplő maradványt a költségvetési szerv költségvetési előirányzataiban 2019. május 31. napjáig nyilvántartásba veszi.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. Hatályba léptető rendelkezés

7. §

Ez a rendelet 2019. április 27. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

4.NAPIRENDIPONT:

Javaslat alapítványok támogatására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

57/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2019. évi előirányzata terhére a Tehetséggondozásért Alapítvány (9023 Győr, Szabolcska u. 5., adószám: 19111768-1-08) 25.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a Cziráki Lajos Megyei Komplex tanulmányi verseny lebonyolítása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2019. évi előirányzata terhére a Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány (9027 Győr, Vágóhíd u. 4., adószám: 18525034-1-08) 130.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a csíkszeredai József Attila Iskola diákjainak fogadása, illetve a programok költségeinek fedezete céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1-2. pontokban meghatározott támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2019. május 10.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

5.NAPIRENDIPONT:

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

BorkaiZsoltpolgármester:Mivelanapirendiponthozkérdés,észrevételnemérkezett,szavazásrabocsátjaazelőterjesztésszerintihatározatijavaslatot.Megállapítja,hogyaKözgyűlés-melyneklétszáma21fő-20igen,0nem,1tartózkodószavazattalahatározatotelfogadta.

58/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az alábbiakban felsorolt tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.

 Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek megnevezése  Működésükből származó kötelezettségek
2018. dec. 31. (eFt)
 Önkormányzat
tulajdonában álló részesedések (%)
 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  43 388  100,00
 GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. *  5 453 944  100,00
 Győr Projekt Kft.*  4 991 484  100,00
 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. *  179 988  51,00
 Xantus J. Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.  22 969  100,00
 Győri Térségfejleszt. és Projektmenedzsment Kft.  45 116  100,00
 INNONET Nonprofit Kft.  68 079  84,74
 „PANNON-VÍZ” Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.  37 413 349  61,1207
 Győr-Pér Repülőtér Kft.  469 999  38,70
 Győri Vásár Kft.  n.a.  25,00
 GLOVITA Kesztyű Zrt.  n.a.  2,52
 GRÁCIA Kereskedelmi Zrt.  n.a.  1,89
 AMFORA Zrt.  n.a.  0,90
 Győr-Gönyű Kikötő Zrt.  n.a.  0,03
 OTP Bank NYRT.  n.a.  0,00001786

*: a beszámolót a jóváhagyásra jogosult testület még nem fogadta el.

n.a. : nem áll rendelkezésre adat

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

6.NAPIRENDIPONT:

Javaslat az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

59/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének – eddig végzett munkáját megköszönve és elismerve – 2019. május 20. napjától 2024. május 19. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamraFarkasné dr. Lukácsi Zita Anna (anyja neve: Finszter Anna, szül. ideje: 1957. 07. 29.) 9024 Győr, Ikva u. 24. I. em. 4. sz. alatti lakost választja meg, havi bruttó 112.200,- Ft, azaz bruttó egyszáztizenkétezer-kettőszáz forint díjazás megállapítása mellett.Az ügyvezető feladatait megbízási jogviszony keretében látja el.

2. A Közgyűlés az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságAlapító Okirata VI. fejezet 2. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„2./ A társaság vezető tisztségviselője:

Az alapító a társaság ügyvezetőjének 2019. május 20-tól 5 éves, határozott időtartamra 2024. május 19-ig

Farkasné dr. Lukácsi Zita Anna

(an: Finszter Anna, szül.: Győr, 1957. 07. 29.)

9024 Győr, Ikva u. 24. I. em. 4. szám alatti lakost nevezi ki.”

3. A Közgyűlés az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének változását érintőmódosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény -beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is -megtételére.

A Közgyűlés felkéri az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2019. május 17.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

7.NAPIRENDIPONT:

Javaslat a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

BorkaiZsoltpolgármester:Mivelanapirendiponthozkérdés,észrevételnemérkezett,szavazásrabocsátjaazelőterjesztésszerintihatározatijavaslatot.Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

60/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, 2019. szeptember 12. napjától 2024. szeptember 11. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamraSimon Csaba (anyja neve: Egyed Rozália, szül. ideje: 1973. 08. 10.) 9173 Győrladamér, Országút u. 51. sz. alatti lakost választja meg, havi bruttó 900.000,- Ft, azaz bruttó kilencszázezer forint díjazás megállapítása mellett.Az ügyvezető feladatait munkaviszony keretében látja el.

2. A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű TársaságAlapító Okirata 11. pont 11.1. alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név:Simon Csaba

Lakcím: 9173 Győrladamér, Országút utca 51.

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. szeptember 12.

A megbízatás lejárta:2024. szeptember 11.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.”

3. A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének változását érintőmódosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

4. A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy a jelen határozatban foglaltak 2019. augusztus 21. napján lépnek hatályba.

Felelős: polgármester

Határidő: a hatálybalépést követően azonnal

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény -beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is -megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: a hatálybalépést követő 30 nap

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

8.NAPIRENDIPONT:

JAVASLATadásvétellel vegyes ingatlancserét tartalmazó szerződés megkötésére

(Azelőterjesztésajegyzőkönyvmellékletekéntkerülcsatolásra.)

BorkaiZsoltpolgármester:Az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 1. pontja szövegének pontosítására módosító indítványt tesz a következők szerint:

A kiküldött határozati javaslat 1. pontja kiegészül „a sport, ifjúsági ügyek, közfeladatok ellátása érdekében” szöveggel a következők szerint:

„1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló győri 4121/13 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű és a Magyar Állam tulajdonában álló győri 10219 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett csónakház, udvar megnevezésű ingatlanok tulajdonjogára vonatkozó adásvétellel vegyes csereszerződés megkötéséhez az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi értékek, valamint az Önkormányzat által a győri 10219 hrsz.-ú ingatlanra fordított és az MNV Zrt. által elismert értéknövelő beruházások összegének figyelembevételévelkeletkező nettó 66.002.740,- Ft értékkülönbözet szembeállításával, mely a „230007 MVP új mentőállomás építése” kiadási tervezési alapegységen rendelkezésre áll, a sport, ifjúsági ügyek közfeladatok ellátása érdekében.”

Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a módosító indítványt.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt elfogadta.

Szavazásra bocsájtja a módosítással együtt a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

61/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló győri 4121/13 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű és a Magyar Állam tulajdonában álló győri 10219 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett csónakház, udvar megnevezésű ingatlanok tulajdonjogára vonatkozó adásvétellel vegyes csereszerződés megkötéséhez az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi értékek, valamint az Önkormányzat által a győri 10219 hrsz.-ú ingatlanra fordított és az MNV Zrt. által elismert értéknövelő beruházások összegének figyelembevételévelkeletkező nettó 66.002.740,- Ft értékkülönbözet szembeállításával, mely a „230007 MVP új mentőállomás építése” kiadási tervezési alapegységen rendelkezésre áll, a sport, ifjúsági ügyek, közfeladatok ellátása érdekében.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel vegyes ingatlancserét tartalmazó szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve az ingatlanra vonatkozó megállapodásesetleges módosításait is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

9.NAPIRENDIPONT:

Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére

(4778/35/A/53 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

62/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 4778/35/A/53 hrsz.-ú (Győr, Tihanyi Árpád út 83. IX/5. ajtó), 53 m² nagyságú, 2 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 11.340.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2022. február 11.

10.NAPIRENDIPONT:

Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr és a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr szakmai munkájának felülvizsgálatáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal azt elfogadta.

63/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerint és az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr szakmai felülvizsgálatáról készített tájékoztatót a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló 1. számú melléklet szerinti beszámolót 2019. május 31. napjáig küldje meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

11.NAPIRENDIPONT:

Javaslat a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr éjjeli menedékhelyén az időszakos férőhely további működtetésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

64/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr, Szarvas u. 28-30. sz.alatti telephelyén 2019. május 1-jétől 2019. október 31-ig 60 férőhelyen időszakos éjjeli menedékhely működtetésével.

2. A Közgyűlés a férőhelyszám működéséhez a szükséges előirányzatot biztosítja 2019. május 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időszakban, melyre a 2019. évi költségvetésben az alábbi előirányzat változásokat rendeli el:

Költségvetés tervezési tartalék - 14.165.983,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr

bevétel: Önkormányzati támogatás + 14.165.983,- Ft

kiadás: Személyi juttatás +8.783.000,- Ft

Munkaadókat terhelő j. ésszoc.hj.adó + 1.632.000,- Ft

Dologi kiadás: + 3.750.983,- Ft

Összesen: + 14.165.983,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2019. május 1-jétől 2019. október 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 6 fő szakmai létszámfejlesztésével. A Közgyűlés a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat engedélyezett álláshelyeinek számát 2019. május 1-jétől 2019. szeptember 30-ig 95 álláshelyben, 2019. október 1-jétől 75 álláshelyben, 2019. november 1-jétől 69 álláshelyben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

12.NAPIRENDIPONT:

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Sün Balázs Óvoda átszervezésére, alapító okiratának módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

65/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az átszervezésben érintett Sün Balázs Óvoda alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt módosító okirat szerint 2019. július 1. napjával módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés az átszervezésben érintett Sün Balázs Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1/A. számú melléklet szerinti tartalommal 2019. július 1. napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására, és eljárási cselekmények ellenjegyzésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének

kezdeményezésére 2019. május 13.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

13.NAPIRENDIPONT:

Javaslat a GINOP-1.3.4-17 számú, a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett a „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

66/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért a GINOP-1.3.4-17 számú, a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” című pályázaton konzorciumi tagként való részvétellel, és a pályázat benyújtásával, mellyel kapcsolatban a „Konzorciumi együttműködési megállapodás” – pályázat benyújtására – aláírását utólagosan jóváhagyja és vállalja a pályázattal összefüggő felelősség viselését.

Felelős: polgármester

Határidő: utólagos, a pályázat benyújtására 2019. március 27.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert pályázattal (beleértve annak nyertessége esetén a megvalósítást is) kapcsolatban valamennyi döntés meghozatalára, eljárási cselekmény lefolytatására, dokumentum aláírásra és kiadására, beleértve a „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

14.NAPIRENDIPONT:

Javaslat a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

67/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az éves ellenőrzési jelentést és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést 2018. évre vonatkozóan az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

15.NAPIRENDIPONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

68/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

16.NAPIRENDIPONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

69/2019. (IV. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – az érintett kérésére választást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat bírósági ülnökök megválasztására című napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

****

ZÁRTÜLÉSUTÁN:

A Közgyűlés 10:25 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlés a Győri Járásbíróság fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnökeinek

 Sor-szám  Név
 1.  Marosné Németh Zita
 2.  Nemesi Pálné
 3.  Kovácsné Krancsik Ildikó Mária
 4.  Pingiczer Gizella
 5.  Harcsáné Auerbach Petra
 6.  Pappné Kaszás Zsuzsanna
 7.  Jánosik Éva
 8.  Kálmán Károlyné
 9.  Dr. Takács Krisztina
 10.  Grábics Éva Jolán

A Győri Törvényszék ülnökei:

 
Sor-szám
 Név
   
 1.  Venesz Józsefné
   
 2.  Török Lászlóné
   

A Győri Törvényszék fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnökei:

 
Sor-szám
 Név
   
 1.  Farkasné Domján Szilvia

A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek:

 Sor- szám  Név
 1.  Deák Mihály László
 2.  Ézsely Anna
 3.  Kiss Tivadarné
 4.  Csele Tibor

Munkájukhoz sok sikert kíván!

Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Juhász István képviselő: Polgármester úr segítségét szeretné kérni, mivel egyre több győri lakos arra panaszkodik, hogy a Szent Imre Úti Rendelőintézetben a szemészetre erre az évre már nem adnak időpontot, valamint a reumatológián is több mint fél éves a várakozási idő. Szeretné, ha a betegek minél hamarabb bejutnának és ellátást kapnának.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester úr:Úgy látja, hogy a képviselő úr nincs tisztában a kórházi viszonyokkal és annak a finanszírozásával. A kórház és a rendelőintézet nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe. Azt, hogy a kórháznak mekkora a kapacitása, akár a szemészeten akár a reumatológián vagy bármelyik más osztályon, azt nem az önkormányzat dönti el. Kapacitást nem tudnak növelni, az önkormányzat annyit tud segíteni, hogy támogatja a kórházat, orvost sajnos nem tudnak felvenni.

Borkai Zsolt polgármester:Azt gondolja, hogy a képviselő úr is tudta a kérdésének feltevésénél, hogy nem az volt a lényeg, hogy a fennálló helyzet megoldódjon, hanem az, hogy egy populista kérdést tegyen fel, hiszen ő is pontosan tudja, hogy nem az önkormányzat a kórház fenntartója. Ha bármilyen megoldást javasol erre a problémára azt örömmel hallja.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés az elfogadott munkaterv szerint 2019. május 31-án 10 órakor lesz.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 10:28 órakor bezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.