0407/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

0407/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A GYŐR PROJEKT Kft. (Cg.: 08-09-021453, székhelye: 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46., a továbbiakban: Kft.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított és annak egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaság, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2011. március 1. napjával jegyzett be a cégnyilvántartásba.

A Kft. ügyvezetőjének megbízatása 2019. szeptember 11. napján lejár. Tekintettel arra, hogy az új ügyvezető személyéről – a cégbírósági eljárási határidők figyelembevételével – a nyári időszakban kellene döntést hozni, célszerű és szükséges, hogy a Kft. vezető tisztségviselőjének megválasztására a T. Közgyűlés már az I. féléves ülésszakban sort kerítsen.

A Bizottság a Kft. új ügyvezetőjének – eddig végzett munkájának elismerése mellett – a korábbi ügyvezetőt, azaz Simon Csaba (anyja neve: Egyed Rozália, szül. ideje: 1973. 08. 10.) 9173 Győrladamér, Országút u. 51. sz. alatti lakost javasolja megválasztani, 2019. szeptember 12. napjától 2024. szeptember 11. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra.

A Kft. ügyvezetője feladatait munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető díjazását a Bizottság havi bruttó 900.000,- Ft-ban, azaz bruttó kilencszázezer forintban javasolja megállapítani.

A Kft. ügyvezetőjének megválasztása miatt a Kft. Alapító Okiratát is módosítani szükséges. Az Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Tekintettel arra, hogy az ügyvezető jelenlegi megbízatása csak szeptemberben jár le és az új megbízatása 2019. szeptember 12. napjától kezdődne, a megválasztásával kapcsolatos közgyűlési döntések hatályba léptetéséről is rendelkezni szükséges, melynek időpontját – a cégbírósági eljárási határidőkre tekintettel – 2019. augusztus 21. napjában javasoljuk megállapítani.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságok esetében az ügyvezető megválasztásáról, továbbá az Alapító Okirat módosításáról – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés a) és f) pontja értelmében – a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. alcímének 1.1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek a Kft. új ügyvezetőjének megválasztását, továbbá díjazásának megállapítását és mindezekkel összefüggésben javasoljuk a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadását és az alábbi döntések meghozatalát:

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, 2019. szeptember 12. napjától 2024. szeptember 11. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra Simon Csaba (anyja neve: Egyed Rozália, szül. ideje: 1973. 08. 10.) 9173 Győrladamér, Országút u. 51. sz. alatti lakost választja meg, havi bruttó 900.000,- Ft, azaz bruttó kilencszázezer forint díjazás megállapítása mellett. Az ügyvezető feladatait munkaviszony keretében látja el.

2.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata 11. pont 11.1. alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Simon Csaba

Lakcím: 9173 Győrladamér, Országút utca 51.

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. szeptember 12.

A megbízatás lejárta: 2024. szeptember 11.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.”

3.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

4.) A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy a jelen határozatban foglaltak 2019. augusztus 21. napján lépnek hatályba.

Felelős: polgármester

Határidő: a hatálybalépést követően azonnal

5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: a hatálybalépést követő 30 nap

Győr, 2019. április 17.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt: Simon Csaba GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést látta:
Borkai Zsolt polgármester

Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.