0408/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

0408/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

Javaslat adásvétellel vegyes ingatlancserét tartalmazó szerződés megkötésére

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat adásvétellel vegyes ingatlancserét tartalmazó szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képezi az üzleti vagyonába tartozóan a győri 4121/13 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja Győr Megyei Jogú Város egészségügyi fejlesztéseinek előkészítésére vonatkozóan határoz meg feladatot egy új mentőállomás építése és a szükséges közúti kapcsolat kialakítása tekintetében, melynek helyszíne a győri 4121/13 hrsz-ú ingatlan lesz. A mentés biztonságos és összehangolt működésének kialakítása állami feladat, melyet az állami mentőszolgálat koordinálása mellett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), valamint az erre a feladatra kijelölt és feljogosított szervezetek látják el az ország egész területén.

A Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezi a győri 10219 hrsz-ú, természetben Győr, Kálóczy tér 10. szám alatt található, „kivett csónakház, udvar” megnevezésű belterületi ingatlan. A tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) és az Önkormányzata között 2015. augusztus 27. napján létrejött szerződés szerint jelenleg az Önkormányzat az ingatlan vagyonkezelője. Az ingatlan az utánpótlás-nevelés fő bázisát jelenti tenisz, evezés sportágakban, az Önkormányzat sportcélú közfeladatokat lát el Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pontja alapján, mely a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a sport, ifjúsági ügyeket, összhangban a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglaltakkal.

A győri 10219 hrsz-ú ingatlanon helyi önkormányzati közfeladat-ellátás történik, míg a győri 4121/13 hrsz-ú, az új mentőállomás helyeként szolgáló ingatlan állami közfeladat-ellátás helyszíne lesz. A Modern Városok Program keretében állami forrásból önkormányzati fejlesztésként felépítendő mentőállomás telkének – tekintettel az állami feladatellátásra – célszerű állami tulajdonba kerülnie, míg a helyi önkormányzati feladatellátással érintett fenti ingatlan esetében annak önkormányzati tulajdonba kerülése indokolt.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (1) bekezdése értelmében a rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként, ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, az MNV Zrt. gyakorolja. A Vtv. 33. § (1) bekezdése szerint állami vagyon tulajdonjogának átruházására – ha törvény eltérően nem rendelkezik – kizárólag az MNV Zrt. jogosult. A Vtv. 35. § (1) bekezdése alapján az értékesítést végzőnek a vagyon tulajdonjogának átruházását – ha törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet kivételt nem tesz – versenyeztetéssel kell megkísérelnie, azonban a (2) bekezdés a) pontja alapján mellőzni lehet a versenyeztetést az állam tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén.

Az Mötv. 108/A. § (1) bekezdés b) pont alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhető a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon állam részére történő értékesítése vagy állammal kötött csereügylet esetén.

A két ingatlan tulajdonjogának rendezése érdekében a felek közötti egyeztetések eredményeként adásvétellel vegyes csereszerződés megkötését javasoljuk az alábbi – értékbecslésben megállapított – értékek figyelembevételével:

A győri 10219 hrsz-ú ingatlan értéke nettó 433.000.000,- Ft, a győri 4121/13 hrsz-ú ingatlan értéke nettó 283.900.000,- Ft, MNV Zrt. által elfogadott – az Önkormányzat által a győri 10219 hrsz-ú ingatlanon finanszírozott – értéknövelő beruházások összege nettó 83.097.260,- Ft. Mindezek figyelembevételével a szembeállítandó értékkülönbözet összege nettó 66.002.740 Ft, mely az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a „230007 MVP új mentőállomás építése” kiadási jogcímen rendelkezésre áll.

Az ingatlanokra vonatkozó jogügylet az Mötv. alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közül a sport, ifjúsági ügyek ellátását szolgálja.

Az értékarányos csere értékét figyelembe véve az önkormányzati ingatlan elidegenítéséről, valamint vagyon Önkormányzat javára történő megszerzéséről – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (1) bekezdése, valamint a 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján – a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 2. melléklet 1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

Az ingatlancsere-ügylet jóváhagyásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/A. § (2) bekezdése értelmében az illetékes kormányhivatal dönt.

A fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló győri 4121/13 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű és a Magyar Állam tulajdonában álló győri 10219 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett csónakház, udvar megnevezésű ingatlanok tulajdonjogára vonatkozó adásvétellel vegyes csereszerződés megkötéséhez az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi értékek, valamint az Önkormányzat által a győri 10219 hrsz-ú ingatlanra fordított és az MNV Zrt. által elismert értéknövelő beruházások összegének figyelembevételével keletkező nettó 66.002.740 Ft értékkülönbözet szembeállításával, mely a „230007 MVP új mentőállomás építése” kiadási tervezési alapegységen rendelkezésre áll.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel vegyes ingatlancserét tartalmazó szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve az ingatlanra vonatkozó megállapodás esetleges módosításait is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. április 17.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:
Borkai Zsolt polgármester

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.