0410/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

0410/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr és a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr szakmai munkájának felülvizsgálatáról

…………. napirendi pont

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság előterjesztése

Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr és a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Tisztelt Közgyűlés!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében „a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.”

Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatásról, a gyermekek napközbeni ellátásáról, a családok és gyermekek átmeneti elhelyezéséről gondoskodik.

E feladatai ellátásához 2018. évben működtette:

- a Család- és Gyermekjóléti Központot,

- az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózatot.

Az Önkormányzat a 351/1999. (IX. 16.) Kgy. számú határozatával megbízta a Szt. Cirill és Method Alapítványt 40 fős Gyermekek és Családok Átmeneti Otthonának működtetési feladatával. A Szt. Cirill és Method Alapítvány a feladat ellátásáról – az ellátási szerződésben foglaltak szerint – minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság megtárgyal.

Az átfogó értékelés elkészítéséhez a tartalmi követelményeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

A jogszabály által megadott szempontoknak megfelelő szakmai anyag az előterjesztés 1. számú mellékletében található.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján a fenntartó „ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát.”

A gyermekjóléti feladatot ellátó intézmények szakmai munkájának ellenőrzéséről és értékeléséről készített szakmai anyag az előterjesztés 2. számú mellékletében található.

A Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlés támogatását!

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerint és az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr szakmai felülvizsgálatáról készített tájékoztatót a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló 1. számú melléklet szerinti beszámolót 2019. május 31. napjáig küldje meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. április 15.

Laczkovits-Takács Tímea

elnök

Előterjesztő: Laczkovits-Takács Tímea elnök

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:
Borkai Zsolt polgármester

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.