0411/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

0411/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr éjjeli menedékhelyén az időszakos férőhely további működtetésére

…………. napirendi pont

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság előterjesztése

Javaslat a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr éjjeli menedékhelyén az időszakos férőhely további működtetésére

Tisztelt Közgyűlés!

Győr városában a hajléktalan emberek ellátását a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat végzi szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások nyújtásával.

Az intézmény által biztosított szolgáltatások:

- étkeztetés,

- hajléktalanok nappali melegedője,

- átmeneti szállás, éjjeli menedékhely,

- hajléktalanok rehabilitációs ellátása,

- ápolást, gondozást nyújtó hajléktalanok otthona.

Az intézmény átmeneti vagy tartós elhelyezés szolgáltatásai 282 hajléktalan ember részére biztosítanak ellátást. Az intézményi szolgáltatást igénybe vevő hajléktalan embereken túl Győr városában 150 fő körüli a hajléktalanok száma. Az intézményi ellátásban nem részesülő hajléktalan emberek többféle súlyos betegségben – krónikus légzőszervi, emésztőszervi, keringési megbetegedés – szenvednek, ami többnyire életmódjuk következtében alakult ki. Rendszeres jövedelemmel kevesen rendelkeznek.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 107/A. § (1) bekezdése szerint „A hajléktalanok átmeneti szállását, az éjjeli menedékhelyet, valamint a nappali melegedőt működtető fenntartó a közterületen, vagy lakhatásra alkalmatlan helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ellátásának, a közvetlen életveszély elhárításának érdekében a téli időszakban időszakos férőhelyeket biztosíthat.”

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) kormányrendelet 50/C. § (2) bekezdése szerint a „szolgáltatói nyilvántartásba 2018. december 31-én véglegessé vált határozattal bejegyzett időszakos férőhelyek 2019. november 30-ig – a téli időszakon kívül is – adatmódosítás nélkül működhetnek”.

A téli időszakban a fenti jogszabályi előírások és a 157/2018. (IX. 21.) Kgy. sz. határozatban foglaltak alapján működött a 60 férőhelyes időszakos ellátás 95%-os kihasználtsággal az időjárástól függően (a hideg napokban teljes kapacitással).

Az időszakos férőhelyszám működtetésével az intézményi ellátásban nem részesülők aránya érezhetően csökkenthető, ami jelentősen hozzájárulhat a belvárosban és más városrészekben a közterületek terheltségének mérsékléséhez. Segíti a közterületen tartózkodó hajléktalan személyek szálláshoz juttatását, és a szociális szakemberek számára nagyobb lehetőséget biztosít az intézményi ellátás elfogadtatására.

Az időszakos férőhely naponta 16 órát tart nyitva, 16 órától másnap reggel 8 óráig.

Az időszakos férőhely működtetéséhez az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt személyi és tárgyi feltételek biztosítása szükséges.

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint szükséges szakmai létszám:

- szociális segítő 3 fő

- szociális mentálhigiénés munkatárs 3 fő

Az időszakos férőhelyszám-bővítés működésével kapcsolatos kiadások és bevételek alakulása az 1. sz. mellékletben található.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlés támogatását!

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr, Szarvas u. 28-30. sz. alatti telephelyén 2019. május 1-jétől 2019. október 31-ig 60 férőhelyen időszakos éjjeli menedékhely működtetésével.

2. A Közgyűlés a férőhelyszám működéséhez a szükséges előirányzatot biztosítja 2019. május 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időszakban, melyre a 2019. évi költségvetésben az alábbi előirányzat változásokat rendeli el:

Költségvetés tervezési tartalék - 14.165.983,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr

bevétel: Önkormányzati támogatás + 14.165.983,- Ft

kiadás: Személyi juttatás + 8.783.000,- Ft

Munkaadókat terhelő j. és szoc.hj.adó + 1.632.000,- Ft

Dologi kiadás: + 3.750.983,- Ft

Összesen: + 14.165.983,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2019. május 1-jétől 2019. október 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 6 fő szakmai létszámfejlesztésével. A Közgyűlés a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat engedélyezett álláshelyeinek számát 2019. május 1-jétől 2019. szeptember 30-ig 95 álláshelyben, 2019. október 1-jétől 75 álláshelyben, 2019. november 1-jétől 69 álláshelyben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. április 15.

Laczkovits-Takács Tímea

elnök

1. sz. melléklet

Időszakos férőhely további működtetése bevételének és kiadásának alakulása

Bevétel

Állami normatív hozzájárulás

60 férőhely, 6 havi működtetésére 14.165.983.- Ft

Kiadások

Személyi juttatás összesen: 8.783.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.632.000,- Ft

Dologi kiadások: 3.750.983,- Ft

Működési kiadás összesen: 14.165.983,- Ft

Előterjesztő: Laczkovits-Takács Tímea elnök

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:
Borkai Zsolt polgármester

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.