0412/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

0412/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott

Sün Balázs Óvoda átszervezésére, alapító okiratának módosítására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott

Sün Balázs Óvoda átszervezésére, alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A 10/2018. (X. 29.) PM rendelettel módosított, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének 9. Oktatás pontján belül a 0980 „Máshová be nem sorolt oktatás” alpontja 2019. január 1. napjától két új kormányzati funkcióval egészült ki. A 098051 kormányzati funkciószám az „Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatait”, a 098052 kormányzati funkciószám pedig az „Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatait” tartalmazza. Ezzel egyidejűleg módosult a Rendelet 2. mellékletének 9. pontjában foglalt táblázat is a két új kormányzati funkcióval.

A Rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit a rendelet 1. mellékletében foglalt kormányzati funkciókba – funkciószámmal és -megnevezéssel – be kell sorolni, és az alapító okiratában fel kell tüntetni.

Mivel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Sün Balázs Óvoda utazó gyógypedagógusi hálózata biztosítja a város önkormányzati fenntartású többi óvodájában is a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben-oktatásban részt vevő gyermekek utazó gyógypedagógusi hálózat útján történő ellátását, ezért a Sün Balázs Óvoda alapító okiratában a 4.4. pont alatt szerepeltetett „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése” című táblázatba a két új kormányzati funkciót be kell sorolni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja szerint intézményátszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat Nkt. 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyiknek módosulásával jár.

Az Nkt. 21. § (3) bekezdés e) pontja, vagyis a köznevelési intézmény „alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése” elnevezésű pontja módosult, ugyanis a Sün Balázs Óvoda alaptevékenysége az Nkt. 4. § 1.25. alpontjában található utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése feladattal bővült.

A tervezett fenntartói intézkedés tehát átszervezést jelent, amely az óvoda alapító okiratának módosítását teszi szükségessé.

Az átszervezéssel kapcsolatos fenntartói döntést az Nkt. 84. § (7) bekezdése szerint legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve május utolsó munkanapjáig meg kell hozni.

Mivel az átszervezés hatásai a 2019/2020. óvodai nevelési évet már érintik, ezért a fenntartói döntést 2019. május utolsó munkanapjáig, azaz 2019. május 31-ig kell meghozni.

Az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezettetéséről az alapító szervnek kell gondoskodnia.

A jogszabály által előírt adattartalomnak megfelelően módosított alapító okirat az irányító szerv döntéshozó testülete jóváhagyását követően, de legkorábban 2019. július 1. napjától lesz hatályos.

A fenntartó az általa tervezett intézkedéssel kapcsolatban az Nkt. 83. § (3) bekezdés alapján megismerte az Nkt. 83. § (4) bekezdése szerint az átszervezéssel kapcsolatban érintettek (alkalmazotti közösség, szülői szervezet) véleményét.

A Sün Balázs Óvoda alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete, a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 1/A. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Sün Balázs Óvoda alapító okiratát módosító okiratot, a módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az átszervezésben érintett Sün Balázs Óvoda alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt módosító okirat szerint 2019. július 1. napjával módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés az átszervezésben érintett Sün Balázs Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1/A. számú melléklet szerinti tartalommal 2019. július 1. napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására, és eljárási cselekmények ellenjegyzésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének

kezdeményezésére 2019. május 13.

Győr, 2019. április 2.

Borkai Zsolt

polgármester

1. számú melléklet

Okirat száma: 1. – …./2019. (IV. 26.)

Módosító okirat

A Sün Balázs Óvoda Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2015. november 13. napján kiadott, 10/A. – 216/2015. (XI. 13.) számú alapító okirata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a …./2019. (IV. 26.) Kgy. határozatra figyelemmel – a következők szerint kerül módosításra:

1. Az alapító okirat 4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Az intézmény ellátja továbbá a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben részt vevő gyermekek gyógypedagógusi utazó hálózat útján történő ellátásával kapcsolatos szakmai és működtetési feladatokat.

2. Az alapító okirat 4.4. alpontjában foglalt táblázat a következő 6. és 7. sorokkal egészül ki:

 6  098051  Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
 7  098052  Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai

3. Az alapító okirat 4.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe, illetve az irányító szerv által meghatározott felvételi körzet. Az utazó gyógypedagógusi tevékenység ellátásával kapcsolatban a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi óvodai intézmény.”

4. Az alapító okirat 6.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, utazó gyógypedagógusi tevékenység végzése.”

Jelen módosító okiratot 2019. július 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Győr, 2019. április 26.

P.H.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.