0413/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

0413/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a GINOP-1.3.4-17 számú, a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett a „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat a GINOP-1.3.4-17 számú, a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett a „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Turisztikai Ügynökség (a továbbiakban: MTÜ) pályázatot hirdetett „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” címmel.

A GINOP-1.3.4-17 pályázati felhívás célja a desztinációk területén turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödése, a meghatározott célok érdekében tartós partnerség kialakítása az érdekeltek (köz- és magánszféra) szereplő között.

Továbbá cél a turisztikai fogadóterületek versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási csomaggá történő alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal meghatározásával, a desztináció menedzsmentjének javításával, valamint a desztinációk imázsának fejlesztésével. Ennek érdekében a térségi együttműködések ösztönzése áll a program középpontjában.

A pályázati célokhoz illeszkedően a konstrukció elsődleges célja (párhuzamosan a térség átfogó fejlesztésével) a desztinációkban működő turisztikai szolgáltatók, érdekelt együttműködési készségének javítása, ezáltal a térség versenyképességének növelése. Ennek megfelelően a projektben tervezett elsődleges és alapvető feladat a desztináció fejlesztési koncepciójának elkészítése térségi partnerség mentén.

A pályázat megvalósítására egy konzorcium létesült az újonnan meghatározott Szigetköz – Győr – Pannonhalma Turisztikai Térségbe, melyhez 2019. március 27.-ig megállapodást írtak alá az alábbi tagok:

- MTÜ

- Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.

- Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

- Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

- Magyar Bencés Kongregációs Pannonhalmi Főapátság

- Széchenyi István Egyetem

- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a konzorcium résztvevőjeként tagi státusza van, a konzorcium vezetője az MTÜ.

A pályázat során Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi feladatok elvégzését vállalja:

- A stratégiai feladatok közül – A desztináció vonzerőleltárát megalapozó, frissítő adatgyűjtés: A Szigetköz-Győr-Pannonhalma desztináció vonzerőleltárának, tudástárának elkészítése megadott módszertan alapján (magyar, angol, német nyelven).

- Termékfejlesztés – Térségi tematikus csomagajánlatok, programcsomagok kidolgozása, egyedi ajánlatok összeállítása: A projekt célja – tanulmány keretében – a meglévő vonzerőkre, szolgáltatásokra alapozva, egyedi, meghatározott célcsoportra fókuszáló csomagajánlatok személyre szabott ajánlatok kidolgozása, értékesíthetőség előkészítése.

- Garantált programok kialakítása, a működtetéshez szükséges eszközpark biztosítás, beszerzése – Garantált programok összeállítása: Cél a teljes desztinációt lefedően hiánypótló garantált programok kidolgozása. A programterv felméri a meglévő programstruktúrát, javaslatot tesz azok fejlesztésére, újak bevezetésére, továbbá tartalmazza a garantált program bevezetéséhez szükséges összes előkészítő munkát.

A pályázat teljes költségvetése bruttó 314.606.333,- Ft. Ebből a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó projektekre rendelkezésre álló összeg maximuma bruttó 21.278.850,- Ft. A támogatás intenzitása 100%, a teljes pályázat előfinanszírozású, a megvalósítás anyagi ráfordítást a tagok részéről nem igényel.

A pályázat leadásának határideje: 2019. március 27.

Megvalósítás: 2019. május 01. – 2020. szeptember 30.

Fenntartás: 5 év

Az előterjesztés utólagosan került beadásra és jóváhagyatásra, mivel a pályázatban részt vevő konzorciumi tagok 2019. március 21-én tudtak megállapodni a pályázat tartalmában, az egyes tagok feladataiban és a Közgyűlés nem ülésezett a beadási határidőig.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdése szerint állami és egyéb pályázati forrás elnyerése érdekében benyújtani tervezett pályázat előzetes jóváhagyásáról – az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pályázatkezelési szabályzatában meghatározott kivétellel – a Közgyűlés dönt. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala E/1/2012. (I. 2.) számú Pályázatkezelési szabályzatának 5.3.6. pontja alapján, ha előzetes jóváhagyásra nincs lehetőség, és a pályázat benyújtásának elmaradásából hátrány származna, a soron következő ülésen kell tájékoztatást adni a pályázat benyújtásáról. Ha a Közgyűlés a pályázat utólagos benyújtásával nem ért egyet, a pályázatot haladéktalanul vissza kell vonni.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért a GINOP-1.3.4-17 számú, a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” című pályázaton konzorciumi tagként való részvétellel,és a pályázat benyújtásával, mellyel kapcsolatban a „Konzorciumi együttműködési megállapodás” – pályázat benyújtására – aláírását utólagosan jóváhagyja és vállalja a pályázattal összefüggő felelősség viselését. .

Felelős: polgármester

Határidő: utólagos, a pályázat benyújtására 2019. március 27.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert pályázattal (beleértve annak nyertessége esetén a megvalósítást is) kapcsolatban valamennyi döntés meghozatalára, eljárási cselekmény lefolytatására, dokumentum aláírásra és kiadására, beleértve a „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. április 10.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Városmarketing és Programszervezési Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.