0415/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

0415/2019. (IV. 26.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében – a polgármester feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

5/20/12/2018. PM. h.

A 286/2012. (XII. 19.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) III. fejezet 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester az SzMSz 6. számú függelékét 2019. január 1-jei hatállyal a melléklet szerint módosította, mely az SzMSz 6. számú függeléke helyébe lépett, mivel a Polgármesteri Hivatal feladatkörében jelentkező többletfeladatok az engedélyezett létszám emelését tették szükségessé.

1/09/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a FORTEM INVEST Kft. részére a Győr, Malomsok sétány, 12013/6 hrsz.-ú ingatlanon tervezett vegyes rendeltetésű épület (4 lakás + 1 iroda) építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltétellel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a tárgyi közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon a tárgyi rendeltetésű épület építésére sor kerüljön.

3/15/01/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 165 000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése javára

„Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások + 165.000,- Ft

Felhalmozási költségvetés

Beruházások + 0,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 165.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Az előirányzat átcsoportosítás az Batthyány téri Idősek Klubjába eszközbeszerzések fedezetét szolgálja, amely feladatok elvégzését az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el.

1/18/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012 (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a polgármester hozzájárult az Önkormányzat tulajdonában álló és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr működtetésében lévő, eszközök, bruttó 228.600,- Ft, becsült értékű fogászati kezelőegység és kompresszor versenyeztetési eljárás mellőzésével történő értékesítéséhez legalább a becsült érték szerinti vételáron.

Indoklás: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr kezelésében lévő fogászati kezelőegység és kompresszor rendkívül elhasználódottak, jelen állapotban alkalmatlanok a munkavégzésre, további javításuk gazdaságtalan. Intézményi alapfeladatok szolgálatára nem alkalmasak, üzemben tartásuk nem gazdaságos. A versenyeztetés mellőzését a Vagyonrendelet 46. § (3) bekezdés k) pont ka) alpontja teszi lehetővé.

3/21/02/2019. PM. h.

A 286/2012. (XII. 19.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) III. fejezet 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester az SzMSz 6. számú függelékét 2019. március 1-jei hatállyal a melléklet szerint módosította, mely az SzMSz 6. számú függeléke helyébe lépett, mivel a Polgármesteri Hivatal feladatkörében jelentkező többletfeladatok az engedélyezett létszám emelését tették szükségessé.

1/25/02/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 7472 hrsz.-ú ingatlannak a győri 7472/A hrsz.-ú ingatlan (csónakház) által el nem foglalt, 856 m2 nagyságú területrészére, határozatlan időre, de legfeljebb az épület fennállásáig, földhasználati jog alapításához, az épület mindenkori tulajdonosa javára, 2.418.400,- Ft + áfa összegű földhasználati jog ellenérték megfizetése fejében. A földhasználati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének feltétele, hogy a jogosult – a Rábatext Horgász Egyesület – az ellenértéket az Önkormányzat javára megfizesse. A földhasználati jog ellenértéke megfizetésének határideje: 2020. december 31.

1/01/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2019. évi költségvetésében

Kiadás – Dologi kiadás – 7.500.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 7.500.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében

Önkormányzattal szerződött fogorvosok eszköztámogatása + 7.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az önkormányzattal szerződött fogorvosok eszközvásárláshoz nyújtandó támogatás fedezetének biztosítása.

2/01/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján a polgármester, Radnóti Ákos alpolgármester kezdeményezésére a 2019. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 100.000,- Ft támogatásban részesítette az Esély Közhasznú Nonprofit Kft.-t működési költségeinek támogatására.

1/04/03/2019. PM. h

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontja értelmében, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Atlétikai Club Teniszszakosztálya ovis tenisz programjának támogatására 2.000.000,- Ft, támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

2/05/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 22. Vadvirág Kupa megrendezésének támogatására 420.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

3/06/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2019. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 470.000,- Ft támogatásban részesítette az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesületet, az egyesület keretein belül működő nyugdíjas klubok 2019. évi működéséhez támogatására.

1/07/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatásához:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Győr városi Drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítása (315021) kiadási jogcím terhére

-1.300.000- Ft

„Hálózat építés és élmény alapú prevenció” c. pályázat

(KAB-KEF-18-A-26210) kiadási jogcím javára (303232) +1.300.000- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Az átcsoportosításra kerülő összeg a KAB-KEF-18-A-26210 számú pályázat keretében tervezett programok megvalósítását fedezi, mivel az elnyert támogatás még nem érkezett meg a pályázat kiírójától.

3/07/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. részére, a működtetésükben lévő, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr, Kenyér köz 12. szám alatti, műemléki védettségű győri 6854 hrsz.-ú (műemléki törzsszám: 3013), műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, kiemelten védett régészeti lelőhelyen található lakóépület tetőszerkezetének és főpárkányának helyreállításához, a GMS Építész Iroda Kft. által, Maráz Péter vezető építész tervező és Nemes József statikus tervező közreműködésével 2018. novemberben kelt, 8062 munkaszámú tervei alapján, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály által GY-02B/ÉP/0085-1/2019 számon kiadott hatósági bizonyítvány birtokában, az abban foglalt feltételek tudomásul vétele és szigorú betartása mellett.

Egyúttal felhatalmazta az GYŐR-SZOL Zrt.-t, hogy az engedélyezési és a használatbavételi eljárásban, valamint a munkaterület átadás-átvételében az Önkormányzat megbízásából járjon el.

1/11/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2019. évi polgármesteri keret terhére a polgármester 160.000,- Ft támogatásban részesítette a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesületet az Egyesület 2019. évi működéséhez támogatásnyújtásra.

4/11/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontja alapján, a Vagyonrendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 40020 hrsz.-ú, 5414 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan mindösszesen 329 m2 területrésze U. I.-t megillető 32/480-ad tulajdoni hányadának kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő megvásárolásához az „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegység terhére 96.507,- Ft vételáron.

5/11/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2019. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 100.000,- Ft-tal támogatásban részesítette a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetséget a 2019. év májusában megrendezésre kerülő Gyermeknapi horgászverseny kiadásaihoz támogatására.

2/12/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum részére, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, és a Győri Szolgáltatási SZC vagyonkezelésében lévő győri 3937 hrsz.-ú, Győr, Bem tér 20-22. szám alatt működő Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma ingatlanán, az épületen kívüli csatornahálózat részleges felújításához, az állagmegóvási kötelezettségen túlmutató beruházások elvégzéséhez, a kérelem mellékleteként csatol PENTA-KÖR Mérnökszolgálati Kft. által, Dobos Szabolcs építőmérnök, vezető tervező közreműködésével 2018. decemberben kelt víziközmű kiviteli tervében foglaltak alapján, a szükség szerinti hatósági hozzájárulások, nyilatkozatok és/vagy jogerős és végrehajtható hatósági engedély birtokában, saját költségen.

3/12/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva, a polgármester nem járult hozzá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri, 4219/2 hrsz.-ú, Győr, Tihanyi Árpád út 56-58. szám alatti társasházak előtti kivett közterületen pavilon elhelyezéséhez, Cs. J. kérelmező által, a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztályára leadott településképi bejelentési eljárási kérelme és a hozzá csatolt dokumentációk szerint.

1/13/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.000.000,- Ft

„Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 3.000.000,- Ft

„Rendezvények támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 4.000.000,- Ft

„Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 9.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a 2019. évben megrendezésre kerülő kulturális rendezvények lebonyolításával kapcsolatban felmerülő kötelezettségvállalások fedezetét biztosítja.

2/13/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2019. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 178.000,- Ft támogatásban részesítette az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesületet a „Tiszaparti Találkozások” című, Szolnokon megrendezésre kerülő helyismereti, helytörténeti vetélkedőre való utazásának költségeire.

5/13/ 03/ 2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„308131 Év közben polgármester hatáskörében felhasználható tartalék” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Tartalékok: – 26.000.000,- Ft

203069

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Beruházások: + 26.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító Szervtől kapott támogatások: + 26.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr-Gyirmót, Ménfői úton (Aranyhal Étterem és Stadion közötti szakasz) zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez pénzügyi fedezet biztosítása. Fenti feladat forrása az Útkezelő Szervezet 2019. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

1/14/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, Dr. Fekete Dávid alpolgármester kezdeményezésére a 2019. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 30.000 Ft támogatásban részesítette a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumot a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája által rendezett Országos középiskolai illemtani csapatverseny támogatására.

1/18/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2019. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 430.000,- Ft támogatásban részesítette az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesületet az egyesület keretein belül működő nyugdíjas klubok 2019. évi működéséhez támogatására.

2/18/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a IV. számú Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő győri 4778/53 hrsz.-ú, Győr, Kassák L. u. 14/A szám alatti Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának udvarán található összesen 4 db fa azonnali kivágásához az óvoda területén kialakításra kerülő műfüves sportpálya megépítése érdekében. A kivágott fákat az engedélyes legkésőbb 2020. december 10-ig köteles pótolni. Amennyiben a működtető úgy ítéli meg, hogy a fenti ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, akkor a pótlást a IV. számú Gazdasági Működtető Központ egyéb működtetésében lévő ingatlanán kell elvégezni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

3/18/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a IV. számú Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő győri 10479 hrsz.-ú, Győr, Hédervári u. 6. szám alatti Nagybácsai Óvoda Hédervári Tagóvodájának udvarán található összesen 5 db fa azonnali kivágásához az óvoda területén kialakításra kerülő műfüves sportpálya megépítése érdekében. A kivágott fákat az engedélyes legkésőbb 2020. december 10-ig köteles pótolni fagymentes időszakban. Amennyiben a működtető úgy ítéli meg, hogy a fenti ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, akkor a pótlást a IV. számú Gazdasági Működtető Központ egyéb működtetésében lévő ingatlanán kell elvégezni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

4/18/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a IV. számú Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő győri 279/52 hrsz.-ú, Győr, Lepke u. 35-37. szám alatti Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodájának udvarán található 4 db juharfa azonnali kivágásához az óvoda területén kialakításra kerülő műfüves sportpálya megépítése érdekében.

A kivágott fákat az engedélyes köteles pótolni fagymentes időszakban, legkésőbb 2020. december 10-ig. Amennyiben a működtető úgy ítéli meg, hogy a fenti ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, akkor a pótlást a IV. számú Gazdasági Működtető Központ egyéb működtetésében lévő ingatlanán kell elvégezni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

5/18/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés jogcím előirányzat terhére 2.997.200,- Ft átcsoportosításra kerüljön az Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés – 2.997.200,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

Kiadás – Beruházás + 2.997.200,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 2.997.200,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat bővítésének engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció fedezetének biztosítása.

6/18/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés jogcím előirányzat terhére 8.890.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön az intézmények 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés – 8.890.000,- Ft

Erzsébet Ligeti Óvoda

Kiadás – Felújítás + 3.639.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 3.639.000,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Kiadás – Felújítás + 2.806.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 2.806.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Kiadás – Felújítás + 2.445.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 2.445.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az épületekhez tartozó árnyékoló betonoszlopok kiemelése, hulladékkezelőbe történő elszállítás, az oszlophelyek akadálymentesítése és biztonságossá tétele fedezetének biztosítása.

1/19/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások – 2.834.259,- Ft

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 220.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 42.900,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 262.900,- Ft

Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 220.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 42.900,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 262.900,- Ft

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 529.265,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 103.207,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 632.472,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 330.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 64.350,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 394.350,- Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 110.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 21.450,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 131.450,- Ft

Újvárosi Művelődési Ház 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 522.500,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 101.887,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 624.387,- Ft

Generációk Háza Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 440.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 85.800,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 525.800,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményeknél rendelkezésére álló határozott idejű kereset-kiegészítés fedezetéhez pótlólagos forrás biztosítása.

2/19/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a IV. számú Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő győri 42270/3 hrsz.-ú, Győr, Kör tér 23. szám alatti Szentiváni Óvoda udvarán található összesen 4 db fa azonnali kivágásához az óvoda területén kialakításra kerülő műfüves sportpálya megépítése érdekében. A kivágott fákat az engedélyes köteles pótolni fagymentes időszakban, legkésőbb 2020. december 10-ig, a fenti ingatlan arra alkalmas területén. Amennyiben a működtető úgy ítéli meg, hogy a fenti ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, akkor a pótlást a IV. számú Gazdasági Működtető Központ egyéb működtetésében lévő ingatlanán kell elvégezni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

3/19/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a IV. számú Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő győri 4778/54 hrsz.-ú, Győr, Kassák L. u. 14. szám alatti Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Kassák Bölcsődéjének udvarán található 1 db közönséges lucfenyő azonnali kivágásához az óvoda homlokzatának tervezett felújítási munkálatai kivitelezése érdekében. A kivágott fákat az engedélyes köteles pótolni fagymentes időszakban, legkésőbb 2020. december 10-ig, a fenti ingatlan arra alkalmas területén. Amennyiben a működtető úgy ítéli meg, hogy a fenti ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, akkor a pótlást a IV. számú Gazdasági Működtető Központ egyéb működtetésében lévő ingatlanán kell elvégezni. A fapótlás megtörténtéről kérem írásbeli tájékoztatásukat, fotóval dokumentálva Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztályára 2021. január 10-ig megküldeni szíveskedjenek. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

1/20/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.13. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester a Győri Mosolyvár Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére pályázatot írt ki, mivel az intézmény óvodavezetőjének megbízása 2019. július 31-én lejár.

2/20/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.13. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester a Tárogató Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére pályázatot írt ki, mivel az intézmény óvodavezetője a határozott idejű megbízásáról 2019. július 31. napjával lemondott.

3/20/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Kulturális szervezetek egyedi támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 650.000 Ft

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 650.000 Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 650.000 Ft

Az előirányzat változtatás indoka: 2019. évben megjelenő kulturális kiadványok megjelentetési költségeire nyújt fedezetet az előirányzat.

4/20/03/2019 PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester kezdeményezésére a 2019. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 50.000,- Ft támogatásban részesítette a Győri Krúdys Diákok Kulturális és Gasztronómiai Egyesületet, a Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Fizika Napja 2019. program támogatására.

5/20/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Óvodai focipályák építése – 5 db jogcím előirányzat terhére 4.099.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön az intézmények 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Óvodai focipályák építése – 5 db – 4.099.000,- Ft

Erzsébet Ligeti Óvoda

Kiadás – Beruházás + 916.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 916.000,- Ft

Szentiváni Óvoda

Kiadás – Beruházás + 424.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 424.000,- Ft

Nagybácsai Óvoda

Kiadás – Beruházás + 1.056.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 1.056.000,- Ft

Tárogató Óvoda

Kiadás – Beruházás + 1.703.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 1.703.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az óvodák udvarára tervezett műfüves sportpályák előkészítő munkálatok fedezetének biztosítása.

7/20/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdés ab) és ba) alpontja alapján, a polgármester hozzájárult, hogy az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt kiadja a Győr, Szörényi Éva u. 6. szám alatti, 2219/12 helyrajzi számú ingatlanon épített 18 lakást tartalmazó lakóépületre vonatkozóan a BOMEX-BAU Kft. kérelme alapján, mivel az Építtető az Önkormányzattal 2016. augusztus 22-én kötött településrendezési szerződésben vállalt infrastruktúra-fejlesztési kötelezettségeit szerződésszerűen megvalósította, az elkészült létesítmények műszaki átadás-átvétele sikeresen lezárult. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály GY/UO/NS/A/1296/14/2018. számú határozatával a végleges forgalomba helyezési engedélyt megadta.

8/20/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203069 „Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és díszvilágítás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 21.747.260,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 17.000.000,- Ft

Dologi + 4.747.260,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Malom ligetben konténer WC kiépítésére 17.000.000,- Ft, Baross Gábor út útburkolat tisztítására a Szent István úttól a Király utcáig 4.747.260,- Ft pénzügyi fedezet biztosítása. Fenti feladatok a Győr-Szol Zrt. által ellátott „városüzemeltetés” témakörbe tartoznak, forrásuk viszont a kiadási jogcím 2019. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

1/21/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.32. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontja alapján, a polgármester a Győri Tankerületi Központ megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette:

1. A Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 9.6 szakiskolai nevelés-oktatás törlése (módosult jogszabályi környezet miatt)

2. A Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 9.5 szakközépiskolai nevelés-oktatás törlése (módosult jogszabályi környezet miatt)

3. A Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény átalakítása egyesítéssel – 2.1 beolvadás (Radnóti Miklós Általános Iskola)

4. A Győri Radnóti Miklós Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény létesítés – 1.3 telephely létesítése (Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakközépiskola)

5. A Szabadhegyi Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 9.5 szakközépiskolai nevelés-oktatás törlése (ügyviteli szakmacsoport)

6. A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – festő szakképesítés

7. A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – grafikus (alkalmazott grafikus) szakképesítés

8. A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – szobrász szakképesítés

9. A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – táncos (kortárs-, modern táncos) szakképesítés

10. A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – általános festő szakképesítés

11. A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – képgrafikus szakképesítés

12. A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – díszítő szobrász szakképesítés

13. A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – kortárs-, modern táncos szakképesítés

14. A Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – üvegműves szakképesítés

15. A Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – zománcműves szakképesítés

16. A Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.10 szakközépiskola esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – faműves szakképesítés

17. A Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.10 szakközépiskola esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – fazekas szakképesítés

18. A Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.10 szakközépiskola esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – népi bőrműves szakképesítés (3 éves)

19. A Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.10 szakközépiskola esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – népi bőrműves szakképesítés (2 éves)

20. A Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.10 szakközépiskola esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – népi kézműves (faműves, fajáték készítő szakmairány) szakképesítés

21. A Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.10 szakközépiskola esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – népi kézműves (fazekas szakmairány) szakképesítés

22. A Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.10 szakközépiskola esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – népi kézműves (népi bőrműves szakmairány) szakképesítés

23. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – klasszikus magánénekes szakképesítés (5 éves)

24. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – klasszikus magánénekes szakképesítés (3 éves)

25. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – 2011/2012-es tanévtől kifutó klasszikus zenész szakképesítés (5 éves)

26. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – klasszikus zenész szakképesítés (3 éves)

27. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – 2012/2013-as tanévtől felmenő klasszikus zenész szakképesítés (5 éves)

28. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – 2012/2013-as tanévtől felmenő klasszikus zenész szakképesítés (3 éves)

29. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – 2012/2013-as tanévtől kifutó énekes (klasszikus magánénekes) szakképesítés (5 éves)

30. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – 2012/2013-as tanévtől kifutó énekes (klasszikus magánénekes) szakképesítés (3 éves)

31. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – 2012/2013-as tanévtől kifutó klasszikus zenész szakképesítés (5 éves)

32. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba,

ágazatba tartozó szakképesítés törlése – 2012/2013-as tanévtől kifutó klasszikus zenész szakképesítés (3 éves)

33. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – szolfézs- zeneelmélet szakképesítés (5 éves)

34. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – szolfézs- zeneelmélet szakképesítés (3 éves)

35. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – zeneszerzés szakképesítés (5 éves)

36. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 13.8 szakgimnázium esetén: szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés törlése – zeneszerzés szakképesítés (3 éves)

37. A Győri Fekete István Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- intézmény alapfeladatának csökkentése – 9.19 sni-s tanulók gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban történő nevelése-oktatása törlése

4/21/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Év során a polgármester hatáskörében felh. elkülönített előirányzat” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

tartalékok – 1.200.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„Sporttámogatás” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások + 1.200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Működési költségek egy részének fedezet biztosítása az Ipartechnika Győr SE részére.

5/21/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

221018 „Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 1.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

201132 „Sün Balázs Óvoda Répce utcai tagóvoda energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 1.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az energetikai korszerűsítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás indításához szükséges hiányzó forrás biztosítása.

7/21/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Ipartechnika Győr SE tekepálya éves bérleti díjára 1.200.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

3/26/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat térítésmentesen – út kialakítása, valamint településrendezési célok megvalósítása miatti közérdekű célra, per-, az ingatlanokra bejegyzett közcélú vezetékjogokon túl teher- és igénymentesen – a tulajdonába vegye a győri 25135/9, 25135/10, 25135/11, 25135/29 és a 25135/47 hrsz.-ú ingatlanokat.

4/26/03/2019. PM.h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat térítésmentesen – út kialakítása miatti közérdekű célra, per-, teher- és igénymentesen – a tulajdonába vegye a R&R GEO Bt. 151/2018. munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által záradékolt, hatályos változási vázrajza szerint, a győri 40638 hrsz.-ú ingatlanból a győri 41045 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű (Diák utca) ingatlanba beolvadó, 5 m2 nagyságú területrészt.

5/26/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 12871/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1100 m² területű ingatlan versenyeztetési eljárásban történő értékesítéséhez. A minimális eladási ár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár, azaz 12.760.000,- Ft +ÁFA.

6/26/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 12871/3 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 610 m² területű ingatlan versenyeztetési eljárásban történő értékesítéséhez. A minimális eladási ár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár, azaz 8.000.000,- Ft +ÁFA.

7/26/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 12872 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1835 m² területű ingatlan versenyeztetési eljárásban történő értékesítéséhez. A minimális eladási ár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár, azaz 14.800.000,- Ft +ÁFA.

8/26/03/2019. PM.h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 12894 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 909 m² területű ingatlan versenyeztetési eljárásban történő értékesítéséhez. A minimális eladási ár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár, azaz 14.200.000,- Ft +ÁFA.

9/26/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 12895 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 961 m² területű ingatlan versenyeztetési eljárásban történő értékesítéséhez. A minimális eladási ár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár, azaz 14.940.000,- Ft +ÁFA.

1/27/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult, hogy a 2019. évi költségvetésben szerepelő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat változtatásra kerüljön sor:

WHO (303210) előirányzat – 1.218.110,- Ft

Önkormányzati intézmények költségvetése

Egészség-Piac rendezvény költségei a táblázat szerint + 1.218.110,- Ft

 Intézmény  Személyi kiadás
Ft
 Dologi kiadás
Ft
 Összesen
Ft
 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér  -  213.990,- Ft  213.990,- Ft
 Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ  103.000,- Ft  166.000,- Ft  269.000,- Ft
 Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ  29.205,- Ft  216.000,- Ft  245.205,- Ft
 Újvárosi Művelődési Ház  114.025,- Ft  325.390,- Ft  439.415,- Ft
 Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum  20.000,- Ft  30.500,- Ft  50.500,- Ft
 Összesen:  266.230,- Ft  951.880,- Ft  1.218.110,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Az önkormányzati intézményekhez átcsoportosított összeg a 2019-ben megrendezésre kerülő Egészség-Piac programsorozat költségeit fedezi, a fenti elosztás szerint.

2/27/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján J. V. 9025 Győr, Új sor 66/B. szám alatti lakos részére a Győr, Holt – Duna körút 10054 hrsz.-ú ingatlanon meglévő tároló épület átalakításával, bővítésével tervezett üdülő épület építéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltételekkel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem köteles a 10040 helyrajzi számú közterületen (Holt – Duna körút) további út- és közműépítési fejlesztést megvalósítani. Amennyiben az Önkormányzat a 10040 helyrajzi számú közterületen (Holt – Duna körút) út- és/vagy közműépítési fejlesztést (a továbbiakban: Beruházás) valósítana meg a jövőben, úgy a Beruházás Ingatlanra eső beruházási költséghányadát az Önkormányzat utólag megfizettetheti az Építtetővel.

- A közterületi csapadékvíz-elvezető rendszert (mint a külön jogszabályban meghatározott részleges közművesítettség feltételeként) az előző bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell megvalósítani.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárul, hogy az Ingatlanon hétvégi ház építésére sor kerüljön.

3/27/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 200.000,- Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 200.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ által szervezett, egész napos pannonhalmi kirándulás buszköltségére és a belépők költségeinek támogatása.

1/28/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1 alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 42/2013. (XII. 20.) rendeletében foglaltak 6. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő „309402 nemzetközi kapcsolatok” című kiadási jogcím terhére 80.000,- Ft pénzeszköz átadását rendelte el a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumon keresztül a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája részére egy intézményi szintű delegáció erfurti testvériskolai látogatásának támogatására.

5/28/03/2019. PM. h.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában és a (3a) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult, hogy a Győrben működő nemzetiségi önkormányzatok számára meghirdetett meghívásos pályázati keret felhasználásáról szóló 1/08/03/2019. PM. határozat 1. számú melléklet IV.1. pont „A nemzetiségi önkormányzat az alábbiakra nem használhatja fel a támogatási összeget” című bekezdéséből törlésre kerüljön az 1., 3. és 4. francia bekezdés.

1/29/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a 44/2012. (II. 24.) Kgy. határozat 2. pontjába foglalt felhatalmazása alapján, a polgármester a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Győr Megyei Jogú Város Örmény Önkormányzata között korábban létrejött – többször módosított – együttműködési megállapodást, mivel Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata kezdeményezte az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát az eszköz- és készletbeszerzések készpénzes kifizetésére vonatkozó szabályozás módosítása érdekében.

2/29/03/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester kezdeményezésére, a polgármester a 2019. évi polgármesteri keret terhére 100.000,- Ft támogatásban részesítette a Győri Műszaki Szakképzési Centrumot a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskolája rászoruló diákjainak támogatására.

1/01/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 100.000,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Tolnay Imre kiállítás megvalósításához fedezet biztosítása.

2/01/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés jogcím előirányzat terhére 7.103.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön a Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés – 7.103.000,- Ft

Győr, Megyei Jogú Város Gyermektábora

Kiadás – Felújítás + 7.103.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 7.103.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A tábor nyolc domboldali faházának tetőfelújítási munkái fedezetének biztosítása.

2/02/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2014. (IX.12.) GYMJVÖ. rendelete 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül a T. E. 10.685,- Ft összegű köztemetés kivezetésre kerüljön, mivel annak érvényesítésére jogszabály alapján kötelezett hiányában nincs lehetőség.

3/02/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2014. (IX.12.) GYMJVÖ. rendelete 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül K. H. 90.320,- Ft összegű köztemetés kivezetésre kerüljön, mivel annak érvényesítésére jogszabály alapján kötelezett hiányában nincs lehetőség.

9/02/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2019. évi polgármesteri keret terhére, a polgármester 470.000,- Ft támogatásban részesítette az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesületet, az egyesület keretein belül működő nyugdíjas klubok 2019. évi működéséhez támogatására.

10/02/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet „Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret – nemzetiségi önkormányzatok számára” kiadási jogcím terhére, a polgármester 1.800.000,-Ft támogatásban részesítette a Győr Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatát, melyből 1.200.000,- Ft programok, 600.000,- Ft működési költségek finanszírozására kerül átadásra pénzeszköz átadási megállapodás keretében.

11/02/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet „Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret – nemzetiségi önkormányzatok számára” kiadási jogcím terhére, a polgármester 2.600.000,- Ft támogatásban részesítette a Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzatát, melyből 1.800.000,- Ft programok, 800.000,- Ft működési költségek finanszírozására kerül átadásra pénzeszköz átadási megállapodás keretében.

12/02/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet „Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret – nemzetiségi önkormányzatok számára” kiadási jogcím terhére, a polgármester 2.600.000,- Ft támogatásban részesítette a Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatát, melyből 2.000.000,- Ft programok, 600.000,- Ft működési költségek finanszírozására kerül átadásra pénzeszköz átadási megállapodás keretében.

13/02/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet „Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret – nemzetiségi önkormányzatok számára” kiadási jogcím terhére, a polgármester 2.000.000,- Ft támogatásban részesítette a Győr Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát, melyből 1.300.000,- Ft programok, 700.000,- Ft működési költségek finanszírozására kerül átadásra pénzeszköz átadási megállapodás keretében.

14/02/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 20. 000,- Ft

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösség Tér 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 20. 000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 20.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Gősi Vali és Vehofsics Erzsébet „Szavakkal Festett Képek” című kiadvány kiadási költségeinek támogatása.

15/02/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester a 2018. december 14. napján kelt 3/14/12/2018. PM. h. számú határozat az alábbiak szerint módosította:

A „83.sz. főúton lévő III. körforgalomban zöldterület felújítási munkákhoz forrás biztosítása” előirányzat-változtatás indokolása helyébe a következő szövegrész lépett:

„Zöldterületek karbantartására, parkfelújításra, locsolóhálózat kiépítésére forrás biztosítása.”

1/03/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 43. § (3) bekezdés b.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, a Győr-Újvárosi Művelődési Ház működtetésében található, győri 9917/20 hrsz.-ú, Győr, Napfény út 1. szám alatti, Pinnyédi Művelődési Ház megnevezésű ingatlanon lévő különálló épületrész versenyeztetési eljárás keretében, 5 év határozott időre, szolgáltató vagy kereskedelmi tevékenység céljára történő bérbeadásához.

2/03/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége (NYOSZ) rendezvényének támogatására 2.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

2/04/04/2019. PM.h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 28.000 000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások 0,- Ft

Felhalmozási költségvetés

Beruházások + 28.000 000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A városüzemeltetési feladatokat a Győr-Szol Zrt. látja el. A 2019. évi, Győr Város Városüzemeltetési munkáiról szóló feladattervben felsorolt feladatok körébe tartozik az alább részletezett, a Városüzemeltetési kiadások előirányzat, „Városüzemeltetési szolgáltatások” kiadási jogcím terhére új feladatként tervezett munkák elvégzése:

 Munkák leírása  Összeg
(Br. HUF)
 Batthyány téri játszótér felújítás  8.000.000
 Adyváros és Jancsifalu körzetben zöldterület és közterület fejlesztések és felújítások  20.000.000
 Összesen:  28.000.000

Az előirányzat változtatást követően a Győr-Szol Zrt. és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2019. március 8.-án megkötött pénzügyi megállapodás módosítása szükséges.

4/04/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„230001. MVP projektjeivel végrehajtásával kapcsolatos előkészítő

munkálatokra” – 31.000.000,- Ft

„230004. MVP Sporthotel építése” – 30.355.239,- Ft

„230009. MVP Konferenciaterem építése” – 44.827.243,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„230006. MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése” + 106.182.482,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Modern Városok Programok projektjein belül jelentkező előzetes kiadási megtakarítások és előre nem látott kiadások miatti előirányzat átcsoportosítás.

1/05/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 40.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 40.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 40.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Kisbácsai Nyugdíjasok Baráti Köre 2019. évi programjai költségeire.

2/05/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 35.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 35.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 35.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A 13. sz. Idősek Klubja (Győr, Vámosi u. 6.) részére, számítógéphez külső merevlemez vásárlás és gyümölcsfa vásárlás költségeire.

3/05/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 65.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 65.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 65.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub 2019. évi programjai költségeire.

4/05/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 100.000,- Ft

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Bácsai Majális 2019. évi programjai költségeire.

5/05/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése előzetesen kötelezettséget vállalt a 2019. évi költségvetés terhére az élősport támogatásra fordítandó előirányzatból 5.000.000,- Ft értékben, a 11/2019. (II.25.) Közgyűlési határozat I. pont c) alpontja alapján az eredményes versenyzők sportszervezeteik keretein belül történő támogatására.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) c) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont af) alpontjának értelmében az eredményes versenyzők sportszervezeteik keretein belül történő támogatására szolgáló pályázati keretet a polgármester, a melléklet szerint felosztotta a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

6/05/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése előzetesen kötelezettséget vállalt a 2019. évi költségvetés terhére az élősport támogatásra fordítandó előirányzatból 10.000.000,- Ft értékben, a 11/2019. (II.25.) Közgyűlési határozat I. pont d) alpontja alapján sportszervezetek rendezvényeinek támogatására.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) d) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont af) alpontjának értelmében a sportszerveztek rendezvényeinek támogatására szolgáló pályázati keretet a polgármester, a melléklet szerint felosztotta a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

7/05/04/2019. PM.h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jog jogosultjának képviseletében – eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 01624 hrsz.-ú ingatlan megosztásához, az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2931 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által 2075/2018 számon záradékolt, hatályos kisajátítási változási vázrajza és területkimutatása szerint, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára, a győri 01624 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01624/1 és a győri 01624/2 hrsz.-ú ingatlanokra átjegyzésre kerüljön.

1/08/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2. pontjának 2.32. alpontjában kapott felhatalmazásom alapján – a 2019. március 25. napján kelt 35-11/2019. ügyiratszámú kérelemben és a csatolt jegyzőkönyvekben foglaltak szerint – a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a polgármester engedélyezte a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyárvárosi Fiókkönyvtára, a Szigeti Fiókkönyvtára, valamint a Szabadhegyi Fiókkönyvtára állománya tekintetében a 2018. év során természetes elhasználódás, valamint tervszerű állományapasztás jogcímén törölt dokumentumok ipari felhasználását, illetve értékesítését.

Egyúttal a fenti fiókkönyvtárak könyvtári állománya nyilvántartásából való kivezetés bejelentéséről szóló tájékoztatást a közölt tartalommal tudomásul vette.

2/08/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 2.386.838,- Ft

Vaskakas Bábszínház 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 1.616.710,- Ft

dologi kiadások + 770.128,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.386.838,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Vaskakas Bábszínház részére számítógépes hálózat fejlesztésére forrás biztosítása.

3/08/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2019. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 100.000,- Ft

Generációk Háza Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az önkormányzati fenntartású intézmények helyiségeinek egymás közötti használatba adása-vétele során a megtérítendő költségek a használatba adó intézménynél jóváírásra, míg a használatba vevő intézménynél terhelésre kerülnek.

5/08/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203069 „Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz- és díszvilágítás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások – 51.727.496,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Beruházások + 51.727.496,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Szent István út belvárosi szakaszán automata öntözőrendszer kiépítésére, növénydézsák kihelyezésére, növénytelepítésre forrás biztosítása. Fenti feladat a Győr-Szol Zrt. által ellátott „városüzemeltetés” témakörbe tartozik, forrása viszont a kiadási jogcím 2019. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

8/08/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Erzsébet Ligeti Óvoda 2019. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

Dologi kiadások – 19.284.000,- Ft

BEVÉTELEK

Központi, irányító szervi támogatás – 19.284.000,- Ft

Győri Mosolyvár Óvoda 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 19.284.000,- Ft

BEVÉTELEK

Központi, irányító szervi támogatás + 19.284.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményekben a 2019. évi költségvetési keretszám kialakításakor az élelmezési tevékenységgel összefüggő dologi kiadások tervezése tévesen került meghatározásra.

9/08/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult Bárány István településrészi önkormányzati képviselő kezdeményezésére az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„ 2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 1.100.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 1.100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Bácsai Majális 2019. évi programjai költségeire.

3/09/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ag) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Arrabona-Art Szolgáltató Bt. az Ír-Magyar Kulturális Napok rendezvény megvalósításához 1.600.000,- Ft támogatásban részesüljön a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében szereplő „Kulturális szervezetek egyedi támogatása” kiadási jogcím terhére.

5/09/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában meghatározott, a közgyűlés által átruházott feladatként kapott jogkörében eljárva – figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára – a polgármester engedélyezte a Győri Balettnek, hogy a Kardirex Egészségügyi Központ Győr Kft. részére foglalkozás-egészségügyi alapellátás címén nettó 1.010.500,- Ft összeget az intézmény 2019. évi költségvetési előirányzata terhére – külön forrás biztosítása nélkül – 2019. április 14. napjáig előlegként kifizessen.

1/10/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.32. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum megkeresésére, a polgármester az alábbi nyilatkozatot tette:

38. A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma Általános Iskolája és Szakgimnáziuma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- egyéb átszervezés

Gimnáziumi oktatás megszüntetése

39. A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- OKJ szerinti szakképesítés törlése:

5581501 Fodrász

40. A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat-ellátási helyenként felvehető maximális tanulólétszámot érintő létszámcsökkenés – nappali tagozatra felvehető létszám 985 főről 780 főre csökken

41. A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és szakközépiskolája a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja szerinti átszervezését az alábbiak szerint támogatja, a szakmai dokumentumokban történő átvezetését indokoltnak tartja:

- OKJ szerinti új szakképesítés felvétele:

35 762 01 Demencia gondozó felvétele

(III. ágazat 2. csoport)

2/10/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.32. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Győri Tankerületi Központ megkeresésére, a polgármester az alábbi nyilatkozatot tette:

A Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményvezetői állására pályázó Cs.-né Sz. R. J.-t és M. R. pályázókat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében támogatja, amennyiben a pályázók rendelkeznek a pályázati kiírásnak megfelelő végzettséggel.

3/10/04/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.32. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Győri Tankerületi Központ megkeresésére, a polgármester az alábbi nyilatkozatot tette:

A Győri Tankerületi Központ Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium intézményvezetői állására pályázó N. L. K.-t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében támogatja, amennyiben rendelkezik a pályázati kiírásnak megfelelő végzettséggel.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2019. április 18.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.