7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-ának a 00339 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírása az alábbiak szerint módosul:

 00339  Az övezetben a harmadik szinten új rendeltetési egység nem hozható létre. Az övezetben a 4505/2 hrsz.-ú saroktelek esetében a 2019. április 27-én hatályos SZT-n jelölt építési helyen belül a beépítettség mértéke az előtető és előlépcső területével növelhető.

(2) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 01023, 01388 és a 01389 sz. övezetek egyedi előírásával:

 01023  Bálint Mihály utcai oldalon az épületek legfeljebb földszint és tetőtér beépítésűek.
 01388  Bálint Mihály utcai oldalon az épületek legfeljebb földszint és tetőtér beépítésűek.
 01389  Bálint Mihály utcai oldalon az épületek legfeljebb földszint és tetőtér beépítésűek.

(3) A GYÉSZ 103. §-ának a 01021 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírása helyébe a következő rendelkezés lép:

 
01021
 Új épület vagy épületrész építése csak a 2019. április 26-a előtt jogszerűen megvalósult beépítéshez illeszkedő utcaképi tagolással engedélyezhető. A Bercsényi liget 43. szám alatti ingatlan beépíthetősége 100%.

2. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2019-003, SZTM 2019-004, SZTM 2019-005, SZTM 2019-006, SZTM 2019-011 és az SZTM 2019-014 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2019-002, SZTM 2019-010 és az SZTM 2019-019 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet 1. § (2)-(3) bekezdése, 2. § (2) bekezdése és 4. §-a 2019. május 11. napján lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti a GYÉSZ 103. §-ának a 03154 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírása.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2019-003

SZTM 2019-004

SZTM 2019-005

SZTM 2019-006

SZTM 2019-011

SZTM 2019-014

2. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2019-002

SZTM 2019-010

SZTM 2019-019

Általános indoklás

A rendelettervezet Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) SZTM 2019-002, SZTM 2019-003, SZTM 2019-004, SZTM 2019-005, SZTM 2019-006, SZTM 2019-010, SZTM 2019-011; SZTM 2019-014; és az SZTM 2019-019 számon nyilvántartott tervmódosításokhoz kapcsolódó módosítási javaslatokat tartalmazza.

Részletes indokolás

az 1.§-hoz

A GYÉSZ 103. § módosítását tartalmazó rendelkezések.

a 2. §-hoz

A GYÉSZ szabályozási terv egyes tervlapjainak módosítását tartalmazó rendelkezés.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

a 4. §-hoz

Hatályát vesztő rendelkezés.

Rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.