8/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

8/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

Változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2019-018, SZTM 2019-036, SZTM 2019-039, SZTM 2019-041 és az SZTM 2019-042 számú rendezési tervmódosításokra tekintettel, valamint korábban elrendelt változtatási tilalmak megszüntetéséről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 2 évig változtatási tilalom áll fenn

a) a 01147, 01346, 02024 és a 03152 sz.,

b) a 00598, 00600 és a 03060 sz.,

c) a 00149, 00160, 00161 és a 00927 sz.,

d) a 00925, 00926, 00931, 00953, 00963, 01596, 01597 és a 03055 sz. és

e) a 01931, 01944, 01945, 01946 és a 01947 sz.

építési övezeten.

2. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 26.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet

a) 1. § a) pont „3833 hrsz., 3838 hrsz., 3839 hrsz.” szövegrész helyébe a „3833 hrsz., 3839 hrsz.” szöveg lép és

b) 1. § b) pont „00569” szövegrész helyébe a „00569 kivéve a 1444/57, 14447/58, 1444/59, 1413/4 és 14445/2 hrsz.-ú ingatlanokra” szöveg lép.

3. §

Jelen rendelet 2019. április 27-én lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Általános indoklás

Az Étv. 20. §-a alapján az érintett területre változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalmak felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni.

Részletes Indoklás

az 1. §-hoz

Az érintett területek övezeti sorszámát tartalmazó rendelkezés.

a 2. §-hoz

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 26.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet szövegcserés módosításával változtatási tilalom megszüntetése.

a 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépését meghatározó rendelkezés.

Rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Hatósági Főosztály/Igazgatási Osztály

6.) Településfejlesztési Főosztály

7.) Gazdálkodási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.