16/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2019.VI.29. – 2019.VII.28.

Időállapot váltás:
2019.VI.29. – 2019.VII.28.
2019.VII.29. -

16/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről Szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-ának a 01848 és a 01910 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírása kiegészül az alábbiakkal:

 01848  A zaj- és rezgésvédelemről az építtető saját költségén, telken belül gondoskodik.
 01910  A zaj- és rezgésvédelemről az építtető saját költségén, telken belül gondoskodik.

(2) A GYÉSZ 103. §-ának a 04564 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírása helyébe a következő lép:

 04564  Az övezetben csak lapostetős épület építhető.

(3) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 02060, 02206, 04850 és a 04851 sz. övezetek egyedi előírásával:

 02060  Az építési övezet területén:
a) építési helyenként legfeljebb 1 főépítmény létesíthető, amely legfeljebb 12 lakó rendeltetési egységet tartalmazhat azzal, hogy a főépítmény földszintjén kizárólag kereskedelmi, szolgáltató rendeltetési egység, valamint gépjármű, vagy egyéb lakossági tárolás célját szolgáló rendeltetési egység helyezhető el.
b) a telekkihasználtsági mutató számításánál figyelembe veendő a telken építhető valamennyi építmény csatlakozó terepszint feletti valamennyi szintterülete,
c) a megengedett épületmagasság egyben a megengedett párkánymagasságot is jelenti,
d) az épületmagasság meghatározásánál nem tekinthetőek egy épületnek az egymással terepszint alatti létesítménnyel összeépített épületrészeket, valamint
e) a megengedett épületmagassági értékek terepszint feletti beépítettségnél figyelembe vett épületkontúrt kitöltő, az épület rendezett tereppel való metszésvonalától felfelé kialakuló épületrészre kell külön-külön és együttesen is teljesítendő.
 02206  Az építési övezet területén:
a) az építési hely határa
aa) az „eltérő paraméterekkel szabályozott terület” jellel szabályozott terület kivételével az előkert legkisebb mérete 10,0 m, az oldalkert legkisebb mérete 5,0 m, a hátsókert legkisebb mérete 6,0 m és
ab) az „eltérő paraméterekkel szabályozott terület” jellel szabályozott területen az SZT-n rajzosan jelölt,
b) az SZT-n jelölt javasolt telekalakítás végrehajtása esetén az övezetre előírt kialakítható legkisebb telekméretre vonatkozó paraméterek figyelmen kívül hagyhatók,
c) a főépítmény telkenként egy, legfeljebb négy, kizárólag lakó rendeltetési egységet magában foglaló épület lehet azzal, hogy az „eltérő paraméterekkel szabályozott terület” jellel szabályozott területen az SZT-n jelölt építési helyenként egy, legfeljebb négy, kizárólag lakó rendeltetési egységet magában foglaló épület lehet,
d) a telekkihasználtsági mutató számításánál figyelembe veendő a telken építhető valamennyi építmény csatlakozó terepszint feletti valamennyi szintterülete, valamint
e) az előkertben az utcai telekhatárra állított merőlegesen mért legfeljebb 6,0 m mély teleksávban a rendeltetéshez biztosítandó parkolóhelyek kialakíthatók.
 04850  Az építési övezet területén:
a) az SZT-n jelölt építési helyenként egy, legfeljebb nyolc, kizárólag lakó rendeltetési egységet magába foglaló főépítmény helyezhető el és
b) a telekkihasználtsági mutató számításánál figyelembe veendő a telken építhető valamennyi építmény csatlakozó terepszint feletti valamennyi szintterülete.
 04851  Az építési övezet területén:
a) az SZT-n jelölt építési helyenként egy, legfeljebb nyolc, kizárólag lakó rendeltetési egységet magába foglaló főépítmény helyezhető el és
b) a telekkihasználtsági mutató számításánál figyelembe veendő a telken építhető valamennyi építmény csatlakozó terepszint feletti valamennyi szintterülete.

2. §

A GYÉSZ 2. számú melléklete kiegészül az alábbiak szerint:

3. §

A GYÉSZ „1.3.7. újonnan beépítésre szánt és rehabilitációra kijelölt területek” önálló szabályozási tervlapja módosul a rendelet 4. sz. mellékletében szereplő SZTM 2019-001 tervlap alapján.

4. §.

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2019-007, SZTM 2019-021, SZTM 2019-023, SZTM 2019-027, SZTM 2019-031, SZTM 2019-044, SZTM 2019-046 és az SZTM 2019-050 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2018-042, SZTM 2019-026, SZTM 2019-032, SZTM 2019-033, SZTM 2019-037, SZTM 2019-038, SZTM 2019-040, SZTM 2019-045, SZTM 2019-047, SZTM 2019-053, SZTM 2019-054, SZTM 2019-055, SZTM 2019-059 és az SZTM 2019-060 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező SZTM 2018-048 és az SZTM 2019-001 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése, 3. §-a, 4. § (2) bekezdése és a 6. §-a 2019. július 13-án lép hatályba.

(3) A rendelet 1. § (3) bekezdése, 2. §-a és a 4. § (3) bekezdése 2019. július 28-án lép hatályba.

6. §

Hatályon kívül helyezésre kerül a GYÉSZ 98. § (1) bekezdés a) pontjának aa) és ab) alpontja.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

16/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2019-007

SZTM 2019-021

SZTM 2019-023

SZTM 2019-027

SZTM 2019-031

SZTM 2019-044

SZTM 2019-046

SZTM 2019-050

2. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

16/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2018-042

SZTM 2019-026

SZTM 2019-032

SZTM 2019-033

SZTM 2019-037

SZTM 2019-038

SZTM 2019-040

SZTM 2019-045

SZTM 2019-047

SZTM 2019-053

SZTM 2019-054

SZTM 2019-055

SZTM 2019-059

SZTM 2019-060

3. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

16/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2018-048

SZTM 2019-001

4. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

16/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A GYÉSZ „1.3.7. újonnan beépítésre szánt és jelentős mértékben átépülő területek” önálló szabályozási tervlap módosítása teljes eljárásban:

SZTM 2019-001

módosítás kapcsán

Rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.