5/2019. (V. 31.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

5/2019. (V. 31.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. május 31-én 10:00 órára összehívott és 10:00 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Fodor Roland és Dr. Dézsi Csaba András

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Páternoszter Piroska polgármesteri biztos,

Szűcs Cintia, önkormányzati tanácsadó,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Nagyné dr. László Edit a Hatósági Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Sándorfi Róbert a Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály vezetője,

Dr. Sipos Gertrúd a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Nagyné Novy Lilla, a Pénzügyi Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

Csányi Péter, a Győri Térségfejlesztő és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetőjének helyettese,

Bakcsányi Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője,

Alasztics Ildikó, az I. számú Gazdasági Működtető Központ igazgatója,

Papp Lászlóné, a IV. számú Gazdasági Működtető Központ igazgatója,

a kitüntetettek és hozzátartozóik, a sajtó munkatársai, valamint 4 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 21 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Távolmaradását Fodor Roland és Dr. Dézsi Csaba András képviselő urak jelentették be.

Életének 77. életévében elhunyt Dr. Bakó Ferenc, aki 1990-től 2002-ig győri önkormányzati képviselő, 1994-től 1998-ig alpolgármester volt. Tevékenysége idején elsősorban arra törekedett, hogy a valós értékeket képviselő kulturális értékek megmaradjanak. 1975 és 2003 között a Széchenyi István Főiskola filozófiai tanszékének oktatója volt.

Adózzanak most e kiváló személyiség emlékének egy perces néma felállással!

(Szabó Jenő képviselő úr megérkezik az ülésre a Közgyűlés létszáma 22 főre módosul.)

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülésen napirend előtt kerülnek átadásra a 2019. évi Városrész Szolgálatáért díjak közül a Bácsa, Belváros, Marcalváros, Pinnyéd, Révfalu és Szabadhegy Szolgálatáért díjak.

Megkéri Radnóti Ákos alpolgármester urat, szíveskedjék ismertetni a kitüntetések indoklását.

Radnóti Ákos alpolgármester: Megkéri a kitüntetetteket, hogy nevük elhangzása után szíveskedjenek kifáradni és Polgármester úrtól átvenni az elismeréseket.

Borkai Zsolt polgármester úr Bácsa Szolgálatáért elismerést adományoz Csöndes Lászlóné részére a Bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjasklub vezetőjeként végzett, a bácsai nyugdíjas közösséget a városrész határain is túlmutatóan gazdagító, önzetlen munkája elismeréseként.

****

Borkai Zsolt polgármester úr Belváros Szolgálatáért elismerésben részesíti Tálos Istvánt, a Győr-Belvárosi Plébánia szolgálatában eltöltött több mint három évtizedes munkássága elismeréseként.

****

Borkai Zsolt polgármester úr Marcalváros Szolgálatáért elismerésben részesíti Dr. Szilágyi Ildikó Máriát, csecsemő- és gyermekgyógyászként több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

****

Borkai Zsolt polgármester úr Pinnyéd Szolgálatáért elismerésben részesíti Eőry Csillát, a pinnyédiek érdekében végzett önzetlen és fáradhatatlan közösségi tevékenységéért.

****

Borkai Zsolt polgármester úr Révfalu Szolgálatáért elismerést adományoz Konyhai Szilveszterné részére a Polgári Nyugdíjas Körben kifejtett, a városrész szebbé és komfortosabbá tételéért végzett munkája elismeréseként.

****

Borkai Zsolt polgármester úr Szabadhegy Szolgálatáért elismerést adományoz Horváth Zsoltné részére, a városrészben körzeti nővérként végzett magas színvonalú és lelkiismeretes munkája elismeréseként.

A kitüntetésekhez a testület nevében is gratulál!

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Az ülés előtt kapták kézhez képviselőtársai, ahogy az a meghívóban is jelzésre került, a Javaslat Szent László-érem adományozására című előterjesztést, mely a 21. napirendi pont anyagát képezi.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javasolt napirendet elfogadta.

71/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2019. május 31-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (SZTM 2019-020, SZTM 2019-024, SZTM 2019-028, SZTM 2019-029, SZTM 2019-030 és az SZTM 2019-034 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt főépítész

2. Javaslat egyes változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendeletek módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt főépítész

3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat alapítvány támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására keretből alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat Csillaggyermek emlékhely felállítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024-ig szóló Ifjúsági Koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ jogutóddal történő megszüntetésére beolvadás útján történő egyesítéssel, és ezzel összefüggésben a IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ Alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

9. Javaslat a győri általános- és középiskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló előirányzat maradvány felhasználására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

10. Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjaira

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

11. Javaslat a „Győr, Szigethy Attila út belső forgalmi sávjának felújítása a Kodály Z. utca – Tihanyi Á. út közötti útszakaszon” című pályázat benyújtásának jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

12. Javaslat a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő felújítására, fejlesztésére, a Rába Quelle Kft. által befizetett bérleti díj felhasználására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

13. Javaslat a győri 7283/2 hrsz.-ú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon köréből történő kivonására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

14. Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (8286/6/A/2 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

15. Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására

Előterjesztő: Radnóti Ákos alpolgármester

16. Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

17. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

18. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak és a peremkerületek fejlesztését felügyelő tanácsnok 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

19. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

21. Javaslat Szent László-érem adományozására (zárt ülés)

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

****

1. NAPIRENDI PONT:

a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítása

(SZTM 2019-020, SZTM 2019-024, SZTM 2019-028, SZTM 2019-029, SZTM 2019-030 és az SZTM 2019-034 számú tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Az Állami Főépítész Úr záró véleményében az előterjesztésben szereplő valamennyi módosítást támogatta, az eljárásban jogi kifogást nem talált, támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

72/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2019. június 15.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

10/2019. (V.316.) RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-a kiegészül a 02964 sz. övezet egyedi előírásával:

 02964  A 11974/2 hrsz.-ú ingatlan 02964 sz. övezetbe eső része önálló nem építési telekként kialakul, beépítésre alkalmas építési telekké a 11969 hrsz.-ú ingatlannal történő telekegyesítése után válik.

2. §

A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2019-020, SZTM 2019-024, SZTM 2019-028, SZTM 2019-029, SZTM 2019-030 és az SZTM 2019-034 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

3. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT EGYES VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

11/2019. (V. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EGYES VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 26.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § b-c) pont helyébe a következő rendelkezések lépnek és kiegészül a d) ponttal:

„b) 00003, 00004, 00055, 00065, 00569 kivéve a 1444/57, 1447/58, 1444/59, 1413/4 és 1445/2 hrsz.-ú ingatlanokra, 00572, 00573, 00595, 00966, 00968, 02038, 02388, 02389, 02393, 02583, 02602, 02603, 02611, 02630, 02631, 02632, 02633, 02634, 02635, 02636, 02927, 02928, 04193, 04194, 04195, 04164, 04220, 04479, 04592, 04599 és a 04600 sz. építési övezetekre,

c) a 01190, 04187, 04553 sz. építési övezetekre és a 25799 és a 25800 hrsz.-ú ingatlanokra és

d) a 11662, 11663/1, 11667/2, 11667/3, 11667/4, 11668 és a 11669 hrsz.-ú ingatlanokra, 02197; 02198; 02199; 02200 és a 04127 sz. építési övezetekre.”

2. §

Jelen rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti a Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igen, 3 nem, 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

12/2019. (V. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2019. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 56.041.100.047 Ft, és

b) bevételi főösszege 56.041.100.047 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 6. melléklet helyébe a 6. melléklet,

g) 6. melléklet helyébe a 7. melléklet, valamint a

h) 6. melléklet helyébe a 8. melléklet

lép.

2. §

(1) E rendelet – a (2) – (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. június 1-jén lép hatályba, az 1. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezés 2019. március 1. napjától alkalmazandó.

(2) E rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja 2019. június 2. napján lép hatályba, rendelkezése 2019. április 1. napjától alkalmazandó.

(3) E rendelet 1. § (2) bekezdés h) pontja 2019. július 1-jén lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

4. NAPIRENDI PONT:

ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 18 igen, 3 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

73/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2019. évi előirányzata terhére a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) 100.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezése céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2019. június 7., az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

5. NAPIRENDI PONT:

ÖNTEVÉKENY MŰVÉSZETI CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KERETBŐL ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

74/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére „Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására” kiadási jogcímről az 1. sz. mellékletben felsorolt alapítványok az abban szereplő támogatásban részesüljenek.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodások előkészítésére és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására, melynek keretében felhatalmazza a pénzügyi megállapodásban szereplő célok és elszámolási határidők módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2019. június 11.,

az elszámoltatás tekintetében: a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

6. NAPIRENDI PONT:

CSILLAGGYERMEK EMLÉKHELY FELÁLLÍTÁSA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Rózsavölgyi László képviselő: Édesanyák keresték fel és több mint 200 aláírást gyűjtöttek annak érdekében, hogy emléket állíthassanak a meg nem született vagy születést követően rövid időn belül elhunyt gyermekek emlékének. A város vezetése azonnal partner volt a kezdeményezés felkarolásában, és több vállalkozó is jelentkezett a megvalósítás elősegítése érdekében. Több mint 8 millió forint gyűlt össze. Az emlékhely kialakítása már tervezés alatt van. Véleménye szerint a képviselői feladatok közül az ilyen lakossági igények kielégítése a legfontosabb.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

75/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Győrött, a 2847/2. hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlanon – az 1. számú melléklet szerint – a 2. számú melléklet szerinti Csillaggyermek emlékhely megvalósítását határozza el.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a művésszel a köztéri alkotásának megvalósítására szóló vállalkozási és felhasználási szerződést kösse meg, továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott műalkotásnak Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos és korlátlan felhasználói jogú tulajdonba vételéről, egyben felhatalmazza a műalkotás elhelyezésével és tulajdonba vételével kapcsolatos valamennyi eljárási cselekmény elvégzésére.

3. A Közgyűlés a műalkotás felállításának költségei forrásául az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő 309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások című előirányzat terhére 8.654.111 forint összegben forrást biztosít.

4. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Csitkovics Tibor úrnak, illetve az ARVIA Kft., a KARDIREX GYŐR Kft., a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft., a HAFE-HUNGARY Kft., az ORNAMENTIKA Kft., a PANNON-VÍZ Zrt. vezetőinek Győr város közterületeinek esztétikai értékét gazdagító műalkotás megvalósításához közérdekű felajánlásukkal nyújtott támogatásukért.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

7. NAPIRENDI PONT:

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024-IG SZÓLÓ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJÁNAK ELFOGADÁSA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: A koncepció terjedelmét megfelelőnek tartja, de a tartalmát tekintve problémája van vele. Véleménye szerint a koncepció jó helyzetértékelést ad a tekintetben, hogy kellőképpen feltárja az ifjúság helyzetét.

Önmagában a definícióval is problémája van. Az anyag ifjúságként a 15-29 éves korosztályt definiálja, ugyanakkor számos nemzetközi és hazai dokumentum 40 éves korig határozza meg az ide sorolható korosztályt.

Valóban számos, az ifjúság ügyével foglalkozó szereplőt megkérdeztek az anyag elkészítésekor, de hiányolja a koncepcióból a lényeges és meghatározó kitörési pontokat, amelyek egy hosszabb távú ifjúsági munkának lehetnének az alapjai.

A nemzetközi zsűri is azt kifogásolta a Győr város által az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére benyújtott pályázattal kapcsolatban, hogy a város dokumentumai nem megfelelőek. Véleménye szerint ennél a koncepciónál ugyanez a probléma.

A közoktatás jelenleg állami feladat, az önkormányzat feladata az iskolán kívüli ifjúsági munka ellátása lenne. Németország tartományaiban jól működő példát említ, amely szerint a tartomány felel az iskolán belüli, az önkormányzat az iskolán kívüli ifjúsági munka ellátásáért.

Ifjúsági közösségi tereket, iskolán kívüli nevelési feladatokat kellene ellátni, ezzel kapcsolatban azonban nem talált semmit a koncepcióban.

A koncepció lehet önmagában a meglévő helyzet feltárása, ehhez külön dokumentumban lehetséges cselekvési tervet csatolni. Azonban az ifjúsági koncepcióban nem látott cselekvési tervet, amely közép- vagy hosszú távon meghatározza az irányvonalat.

Véleménye szerint a fiatalokkal való munka tekintetében az önkormányzatnak az iskolán kívüli munkára kellene koncentrálnia. Elsődlegesen közösségi terek működtetésére van szükség, valamint szakemberek bevonásával lehetőséget kell biztosítani az iskolán kívüli szabadidő eltöltése mellett a tényleges nevelési munka megvalósítására.

Számos probléma van az ifjúsággal, hiszen nem csak olyan fiatalok élnek a városban, akik jó családi hátérrel rendelkeznek és akiknek nem probléma a szabadidő hasznos eltöltése. Nincs meg a megfelelő intézményi kerete az ifjúsági munka ellátásának.

A már említett Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére készített pályázati dokumentum tartalmazott a kultúra tekintetében az ifjúsággal foglalkozó fejezet, amelyet jó iránynak tart, azt kellene folytatni.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: Pontosítani szeretné azt az előzőekben elhangzott állítást, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím pályázatát elbíráló zsűri értékelésében az szerepelt, hogy Győr város stratégiái nem megfelelőek. Ez nem így van. A zsűri egy dolgot hangsúlyozott az első körös értékeléskor, mégpedig azt, hogy a kreatív gazdasággal és a kulturális koncepcióval kapcsolatban szeretnének egy hosszabb távú koncepciót látni. E kérésnek a győri Közgyűlés eleget is tett, néhány hónap elteltével elfogadta Győr Város Kreatív Stratégiáját.

Borkai Zsolt polgármester: Az Önkormányzatnak az a célja, hogy az ifjúságneveléssel kapcsolatos feladatokat civil szervezetek lássák el. Ezeket a szervezeteket támogatja az Önkormányzat. Győr városban több civil szervezet is működik, amelyek nevelési, köznevelési feladatokat látnak el iskolán kívül.

Egyetért azzal, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím pályázati anyagában szereplő feladatok jól kidolgozottak és igyekeznek a jövőben abból a lehető legtöbbet megvalósítani.

Bárány István képviselő: Elégedett a koncepció tartalmával. Öröm volt látni, hogy milyen sok intézmény foglalkozik az ifjúsággal. A koncepcióból kiderült, hogy a fiatalok az utak és a köztisztaság állapotával a legkevésbé elégedettek.

A fiatalok médiafogyasztási szokásai a digitalizált világ alkalmazásai irányába mutatnak. Ez elgondolkodtató a jövőre nézve. A városi szolgáltatásokat, sajtófelületeket érdemes lenne jobban digitalizálni.

A koncepcióban kiemelésre került a sport és az egészséges életmód, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége. Extrém sportparkok kérdésére hívja fel a figyelmet. Budapesti példát említ, ahol különböző nehézségű parkokat alakítottak ki, kicsik és nagyok is megtalálják a számukra megfelelő pályát. Tisztában van azzal, hogy van Győrben extrém sportpálya, de nem olyan sokrétű, mint például a budapesti. Gyönyörű játszóterek vannak Győrben, de a 14 éves korosztálytól kezdődően kevésbé van olyan park, ahol hasznosan tölthetnék el a fiatalok a szabadidejüket. Érdemes ezt átgondolni.

A koncepcióból az is kiderül, hogy a fiatalok igényelnék a fogyasztási kényszer nélküli találkozási pontokat. Véleménye szerint azok a fiatalok, akik különféle extrém sportokat űznek, azok biztosan nem az alkohol vagy a kábítószer irányába indulnak el.

Radnóti Ákos alpolgármester: A koncepció elkészítését nagyon komoly munka előzte meg. Különböző szakmai egyeztető fórumokat tartottak, és a városi diákfórum bevonása is megtörtént. Büszke arra, hogy ezeken az egyeztetéseken a polgármester és az alpolgármesterek is részt vettek.

Tavaly a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum különdíjat kapott elsősorban a fiatalok bevonása terén elért eredményeiért. A díjat a Magyar Nemzeti Múzeumban adták át.

A múzeum keretén belül, rendkívül jó kihasználtsággal működik a Rómer Ház.

Borsi Róbert képviselő: A koncepciót jónak és részletesnek tartja. Fontosnak tartja, hogy az anyagban a célközönség gondolkodásmódja megjelenjen.

Bárány István képviselő felvetésére elmondja, hogy az első extrém sportpálya Marcalvárosban, a víztorony területén került kiépítésre, körülbelül 13 évvel ezelőtt. Akkor is azt a gondolkodásmódot képviselte a város vezetése, hogy a helyiekre, illetve civil szervezetre bízzák a létesítmény gazdálkodását és rendben tartását. Azok a fiatalok, akik ott sportolnak, jelölik ki, hogy a pályának milyen elemei legyenek.

Véleménye szerint a legjobb helyen található az extrém park, mivel messzebb esik a lakott területektől, de mégis könnyen megközelíthető.

Tavasszal a képviselőtársával és a Pannon-Víz Zrt. munkatársaival tartottak egy helyszíni szemlét, és az ott jelen lévő egyesület képviselőivel folytattak egyeztetést, hogy milyen irányba induljon a fejlesztés. Idén képviselői keretből szeretnének a fejlesztésre forrást biztosítani. Április hónapban, polgármester úrral egyeztetve, több 10 millió forint összegű támogatásra nyújtottak be pályázatot. A pályázat esetleges sikertelensége esetén is megvalósítják a fejlesztést.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

76/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019-2024. időszakra vonatkozó Ifjúsági Koncepcióját.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT JOGUTÓDDAL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSÉRE BEOLVADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ EGYESÍTÉSSEL, ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A IV. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

77/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

1. A Közgyűlés az irányító jogkörébe tartozó I. Sz. Gazdasági Működtető Központ 2019. június 30. napjával jogutóddal történő megszüntetéséről dönt a IV. Sz. Gazdasági Működtető Központba való beolvadással, a 2. sz. melléklet szerinti Megszüntető okirat elfogadásával. Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ feladatainak ellátására a Közgyűlés 2019. július 1. napjától jogutódként a IV. Sz. Gazdasági Működtető Központot jelöli ki, amelynek megnevezése egyidejűleg Gazdasági Működtető Központ Győr-re változik.

2. A Közgyűlés megállapítja, hogy az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ feladatai 2019. július 1. napjától – mint teljes körű jogutód intézményhez – a Gazdasági Működtető Központ Győrhöz kerülnek át.

3. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Gazdasági Működtető Központ Győr mint jogutód az I. Sz. Gazdasági Működtető Központnak 2019. június 30. napjáig keletkező jogai és kötelezettségei – ideértve vagyoni jogait, továbbá valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz vagy pénzben kifejezett tartozásai – tekintetében helytáll. A záró beszámolóban kimutatott előirányzat maradvány a jogutód Gazdasági Működtető Központ Győr költségvetési keretszámába kerül átvezetésre.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ vagyonleltár szerinti vagyonát képező ingó és ingatlan vagyonát teljes terjedelmében, minden elemében 2019. július 1. napjával átvegye a Gazdasági Működtető Központ Győr a 2019. június 30-i leltár alapján.

Felelős: polgármester, intézményvezetők

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felkéri az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ és a IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatóit, hogy 2019. június 30-ig gondoskodjanak az általuk foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos valamennyi, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint szükséges munkaügyi intézkedés megtételéről.

Felelős: I. Sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatója

Határidő: azonnal

6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ megszűnésével kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegyen és minden szükséges dokumentumot aláírjon, valamint gondoskodjék a Megszüntető okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről 2019. július 1. napi hatállyal, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére 2019. június 14.

7. A Közgyűlés megállapítja, hogy az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ beolvadással történő megszüntetése miatt Alasztics Ildikónak, az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatójának magasabb vezetői megbízása 2019. június 30. napjával megszűnik.

A Közgyűlés megköszöni Alasztics Ildikó intézményvezetői tevékenységét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 2. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

78/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

1. A Közgyűlés az irányító jogkörébe tartozó IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ költségvetési szerv Alapító okiratát 2019. július 1. napi hatállyal az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint módosítja.

2. A Közgyűlés a Gazdasági Működtető Központ Győr módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az 1/A. sz. melléklet szerinti tartalommal, 2019. július 1. napi hatállyal jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére 2019. június 14.

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított Alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő esetleges hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. június 14.

4. A Közgyűlés a Gazdasági Működtető Központ Győr engedélyezett álláshelyeinek számát 2019. július 1. napjától 239,52 álláshelyben állapítja meg. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a megállapított álláshelyekhez kapcsolódó, valamint a két intézmény beolvadással történő egyesüléséből adódó változások költségvetési rendeletben való átvezettetéséről a soron következő rendeletmódosítás alkalmával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felkéri a Gazdasági Működtető Központ Győr igazgatóját, hogy 2019. július 15-ig gondoskodjon az általa foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos valamennyi, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint szükséges munkaügyi intézkedés megtételéről.

Felelős: Gazdasági Működtető Központ Győr igazgatója

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁK SZAKMAI PROGRAMJAINAK PÁLYÁZATI ELJÁRÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSÁT SZOLGÁLÓ ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

79/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított, a Győrben működő általános- és középiskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló keret maradványának felhasználására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Pályázati felhívás” szerinti tartalommal.

2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti támogatási keret felhasználásához a pályázat közzétételi, elbírálási, utalási és elszámoltatási rendjét a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

80/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjait 2019. július 1. napjától a háziorvosi szolgáltatások térítési díjai tekintetében az 1. számú, a térítéses fogászati ellátások díjai tekintetében a 2. számú melléklet szerint állapítja meg, egyben a 189/2018. (XI. 16.) Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „GYŐR, SZIGETHY ATTILA ÚT BELSŐ FORGALMI SÁVJÁNAK FELÚJÍTÁSA A KODÁLY Z. UTCA – TIHANYI Á. ÚT KÖZÖTTI ÚTSZAKASZON” CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

81/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvétellel, ezzel összefüggésben a „Győr, Szigethy Attila út belső forgalmi sávjának felújítása a Kodály Z. utca – Tihanyi Á. út közötti útszakaszon” című pályázat benyújtásával.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a „Győr, Szigethy Attila út belső forgalmi sávjának felújítása a Kodály Z. utca – Tihanyi Á. út közötti útszakaszon” című pályázat nyertessége esetén a pályázati önrészhez szükséges fedezetet legfeljebb 39.500.000,- Ft összegben az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázat elbírálása után, annak eredményétől függően, a támogatói okirat aláírását követően azonnal

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A RÁBA QUELLE GYÓGY-, TERMÁL- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ FELÚJÍTÁSÁRA, FEJLESZTÉSÉRE, A RÁBA QUELLE KFT. ÁLTAL BEFIZETETT BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

82/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Gyógy-, Termál- és Élményfürdő tervezett felújítási és fejlesztési programjával az előterjesztésben szereplő műszaki tartalommal.

2. A Közgyűlés engedélyezi, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében szereplő „Felújítási, korszerűsítési keret képzése – Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán” című kiadási jogcím előirányzatból a medence vízforgató rendszere pneumatikus részeinek cseréjére, személyfelvonó és medencetéri mozgássérült emelő részbeni felújítására, bádogozásra, szauna bútorzat cseréjére, frekvenciaváltó beépítésére és csúszdacserére bruttó 25.340.000,- Ft felhasználásra kerüljön.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a munkák végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 7283/2 HRSZ.-Ú INGATLAN FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON KÖRÉBŐL TÖRTÉNŐ KIVONÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 18 igen, 1 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

83/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a győri 7283/2 hrsz.-ú, kivett töltés megnevezésű, 839 m2 területű, nagyvízi mederben elhelyezkedő ingatlan kivett beépítetlen területté történő átminősítéséhez, egyúttal az átminősítés napjával kivonja a forgalomképtelen törzsvagyoni körből és az üzleti vagyon körébe sorolja át.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE (8286/6/A/2 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

84/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 8286/6/A/12 hrsz.-ú (Győr, Márvány utca 1. fsz. 2. ajtó), 34 m² nagyságú, 1 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 7.980.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2022. március 12.

****

15. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „GYŐR VÁROSBAN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET” FELOSZTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

85/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. évi költségvetésben biztosított „Civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” költségvetési előirányzat terhére – a megjelölt összeggel és felhasználási céllal – az 1. sz. mellékletben felsorolt szervezeteknek forrást biztosít, összesen 25.000.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodások előkészítésére és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására, melynek keretében felhatalmazza a pénzügyi megállapodásban szereplő célok és elszámolási határidők módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének kezdeményezése: 2019. június 30-ig

pályázók elszámolási határideje: a megkötendő megállapodásban meghatározottak szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

16. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ „EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET” FELOSZTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – szavazattal a határozatot elfogadta.

86/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. évi költségvetésben biztosított „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” költségvetési előirányzat terhére – a megjelölt összeggel és felhasználási céllal – az 1. sz. mellékletben felsorolt egyházi szervezeteknek forrást biztosít, összesen 12.000.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodások előkészítésére és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására, melynek keretében felhatalmazza a pénzügyi megállapodásban szereplő célok és elszámolási határidők módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének kezdeményezése: 2019. június 30-ig,

pályázók elszámolási határideje: a megkötendő megállapodásban meghatározottak szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

17. NAPIRENDI PONT:

BESZÁMOLÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 19 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

87/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi munkájáról szóló – melléklet szerinti – beszámolót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

18. NAPIREND

BESZÁMOLÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE BIZOTTSÁGAINAK ÉS A PEREMKERÜLETEK FEJLESZTÉSÉT FELÜGYELŐ TANÁCSNOK 2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

88/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a peremkerületek fejlesztését felügyelő tanácsnok, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak 2018. évi munkájáról szóló – mellékletek szerinti – beszámolóit.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

19. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igen, 1 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

89/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

20. NAPIREND

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 19 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

90/2019. (V. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – kitüntetési ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat Szent László-érem adományozására napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

****

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 10:35 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Ismerteti a zárt ülésen elismerések adományozása tárgyában hozott határozatokat.

A Közgyűlés Szent László-érem elismerést adományoz

- BARABÁS LÁSZLÓ festőművész

- NAGY ISTVÁN fényképészmester,

- SZALÓKY JÁNOS OSB plébános és

- ZOMBAI-KOVÁCS ÁKOS televíziós főszerkesztő

részére.

A díjak átadására a 2019. június 27-i díszközgyűlésen kerül sor.

Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő Közgyűlésre, mely a Szent László-napi ünnepi díszközgyűlés lesz, 2019. június 27-én csütörtökön, 16:00 órai kezdettel kerül sor.

Az ezt követő Közgyűlés a munkaterv szerint 2019. június 28-án – pénteken – 10:00 órakor lesz.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 10:37 órakor bezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.