116/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

116/2019. (VI. 28.) Kgy határozat

A „Városháza” étterem-konyha és büfé bérbeadása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. június 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

25. NAPIRENDI PONT

A „Városháza” étterem-konyha és büfé bérbeadása

116/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a győri 7031/1 hrsz.-ú, ingatlan alagsorában lévő, 506 m2 területű, étkező-konyha, a földszintjén lévő 25,88 m2 nagyságú büfé megnevezésű helyiség nyilvános pályázati eljárás keretében, 15 éves időtartamra történő, együttes bérbeadásához az alábbi feltételekkel:

- a helyiségek bérleti díjának kikiáltási ára – az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított – összesen: 471.000,- Ft+áfa/hó, mely összeget az Önkormányzat jogosult minden év január1. napjától az infláció mértékével megemelni,

- a pályázó által készített ételek, a munkahelyi étkeztetés színvonala, választéka érdekében a pályázónak a Polgármesteri Hivatallal hatékony együttműködést kell fenntartania, megfelelő mennyiségben és minőségi színvonalon az étkeztetést igénybe venni kívánó dolgozók napi étkezését biztosítania kell, a Közgyűlés által elfogadott nyersanyagnormák szerint,

- pályázónak az étterem-konyhát folyamatosan üzemeltetnie kell és az arra jogosult dolgozók étkeztetéséről napi menü formában, a konyhán készített meleg ételekkel, önkiszolgáló rendszerű tálalással kell gondoskodnia,

- pályázónak pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát igazolnia kell (mérleg és eredmény kimutatás az utolsó lezárt üzleti évről, a pályázati határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozat a pályázó számlavezető pénzintézet(ei)től a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi jelzőszám tekintetében arra vonatkozó információval, hogy a folyószámlán a kibocsátást megelőző egy évben fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett-e)

- pályázó referenciáinak bemutatása az elmúlt 3 évben konyha, étterem, és büfé üzemeltetésére vonatkozóan,

- pályázó rendelkezzen a „Városháza” étterem-konyha 1,5 km-res vonzáskörzetében lévő tartalék konyhával, amely legalább 800 adag komplett menü megfőzésére alkalmas az ellátás zavartalan kiszolgálása érdekében,

- pályázó köteles a „Városháza” étterem-konya és büfé fenntartásáról (üzemeltetés, karbantartás, a szükséges felújítások elvégzése) gondoskodni, a helyiségek átalakítását, bővítését kizárólag az Önkormányzat hozzájárulásával végezheti,

- pályázó mindkét helyiséget együttesen veheti bérbe, melyeket köteles a bérbeadás ideje alatt üzemeltetni. A bérbeadás időtartama alatt a helyiségek bérleti szerződése csak együttesen szüntethető meg, részhelyiség visszaadására nincs lehetőség,

- a helyiségek albérletbe, más szerv vagy személy használatába sem ingyenesen, sem visszterhesen nem adhatók.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázóval megkötendő bérleti szerződés és az ehhez esetlegesen kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlanok bérbeadásának napja

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyonhasznosítási Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.