145/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

145/2019. (IX. 13.) Kgy határozat

Háziorvosi munkakör betöltése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. szeptember 13-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

18. NAPIRENDI PONT

Háziorvosi munkakör betöltése

145/2019. (IX. 13.) Kgy. határozat

1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a 080090174 kódszámú háziorvosi praxisban (Győr, Kölcsey út 10.) 2020. február 1-jétől Dr. Tóth Dániel lássa el a háziorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Melléklet

Előszerződés

Egészségügyi feladatok ellátására

Mely létrejött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviseli Borkai Zsolt polgármester – a továbbiakban: Önkormányzat -, másrészről: Dr. Tóth Dániel között az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (4) bekezdésében meghatározott és a területileg illetékes győri önkormányzatot terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében az 1997. évi CLIV. törvényben, az 1997. évi LXXXIII. törvényben és annak végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak szerint együttműködnek.

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a háziorvosi, fogorvosi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet 1. sz. mellékletének 38. pontjában meghatározott 080090174 praxisszámú háziorvosi alapellátási körzetben Dr. Tóth Dánielt háziorvosként foglalkoztatja, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott praxisjog megszerzése esetén, a háziorvosi feladatok ellátására megkötött ellátási szerződés keretében.

3. A szerződéskötés további feltétele az egészségügyi szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megléte.

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat ellátásának legkorábbi kezdő időpontja a …………………… Kgy. sz. határozat szerinti 2020. február 1.

5. Jelen szerződés 4 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen, egységes értelmezés után írták alá, s a szerződés őket illető példányait egyidejűleg átvették.

Győr, ……….. év ……………….. hó …. nap

Dr. Tóth Dániel

részéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szakmai szempontból felülvizsgálva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

A szerződést kapja:

1. sz. példány Irattár

2-3 sz. példány Szolgáltatást végző

4. sz. példány Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér 9-11.

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Humánszolgáltatási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.