0604/2019. (VI. 28.) Kgy. előterjesztés

0604/2019. (VI. 28.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

…………. napirendi pont

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

(TSZTM 2018-048, TSZTM 2019-001, TSZTM 2019-038, SZTM 2018-042, SZTM 2018-048, SZTM 2019-001, SZTM 2019-007, SZTM 2019-021, SZTM 2019-023, SZTM 2019-025, SZTM 2019-026, SZTM 2019-027, SZTM 2019-031, SZTM 2019-032, SZTM 2019-033, SZTM 2019-037, SZTM 2019-038, SZTM 2019-040, SZTM 2019-044, SZTM 2019-045, SZTM 2019-046, SZTM 2019-047, SZTM 2019-049, SZTM 2019-050, SZTM 2019-053, SZTM 2019-054, SZTM 2019-055, SZTM 2019-057, SZTM 2019-059 és az SZTM 2019-060 számú tervmódosítások)

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés Győr Megyei Jogú Városának az (TSZTM 2018-048, TSZTM 2019-001, TSZTM 2019-038, SZTM 2018-042, SZTM 2018-048, SZTM 2019-001, SZTM 2019-007, SZTM 2019-021, SZTM 2019-023, SZTM 2019-025, SZTM 2019-026, SZTM 2019-027, SZTM 2019-031, SZTM 2019-032, SZTM 2019-033, SZTM 2019-037, SZTM 2019-038, SZTM 2019-040, SZTM 2019-044, SZTM 2019-045, SZTM 2019-046, SZTM 2019-047, SZTM 2019-049, SZTM 2019-050, SZTM 2019-053, SZTM 2019-054, SZTM 2019-055, SZTM 2019-057, SZTM 2019-059 és az SZTM 2019-060 számú tervmódosítások ismertetését tartalmazza.

I. teljes eljárás

 TSZTM 2018-048
SZTM 2018-048
 Győr – Szabadhegy, Serfőződombi dűlő újraszabályozása
 TSZTM 2019-001
SZTM 2019-001
 Győr – Révfalu, Nagymegyeri út – Galántai utca – Ciklámen utca – Bálványosi csatorna – Körtöltés utca által határolt terület szabályozása

II. egyszerűsített eljárás

 SZTM 2018-042  Győr – Révfalu, Révfalui körgyűrű menti 01848 és 01911 sz. övezetek egyedi előírásainak módosítása
 SZTM 2019-025  GYÉSZ előírások korrekciója (67. § és 102. §)
 SZTM 2019-026  GYÉSZ 1.3.7. Újonnan beépítésre szánt és jelentős mértékben átépülő területek című önálló szabályozási tervlap módosítása
 SZTM 2019-032  Győr – Pinnyéd, Tákó utca (10001 hrsz.) javasolt telekosztás jelölése
 SZTM 2019-033  Győr – Ménfőcsanak, 02639 sz. övezet építési jogot adó vonal törlése
 SZTM 2019-037  Győr – Révfalu, 01925 sz. övezet paramétersor módosítása
 TSZTM 2019-038
SZTM 2019-038
 Győr – Révfalu, 04595 sz. övezet területfelhasználás módosítása
 SZTM 2019-040  Győr – Adyváros, 00837 sz. övezet telekalakítás jelölése
 SZTM 2019-045  Győr – Révfalu, Éger utca – Szabadrév-utca 04765, 04766 és 04767 sz. övezetek módosítása
 SZTM 2019-047  Győr – Kiskút, 01489 sz. övezet övezethatár korrekciója (Győri Nemak-Dana ETO HC)
 SZTM 2019-049  Győr – Szabadhegy, 00858 sz. övezet paramétersor módosítása (Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium)
 SZTM 2019-053  Győr – Révfalu, 01913 sz. Vt. övezet intenzitás növelése
 SZTM 2019-054  Győr – Újváros, Szent József római katolikus templom és környéke szabályozásának módosítása
 SZTM 2019-055  Győr – Ménfőcsanak, Epres u. gyalogút szabályozás korrekciója
 SZTM 2019-057  GYÉSZ zöldtetőre vonatkozó előírásainak módosítása
 SZTM 2019-059  Győr – Ménfőcsanak, 02582 sz. övezet normatív előírás módosítása
 SZTM 2019-060  Győr – Sziget, 01314 sz. övezet övezethatár módosítása

III. állami főépítészi eljárás

 SZTM 2019-007  Győr – Révfalu, 10414 hrsz. építési jogot adó vonal törlése és a 01097 sz. övezet övezethatár korrekciója
 SZTM 2019-021  Győr – Belváros, Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda építési hely és felüljáró jelölése
 SZTM 2019-023  Győr – Belváros, Sarkantyú köz Capitulum szálló bővítése kapcsán felüljáró jelölése
 SZTM 2019-027  Győr – Nádorváros, Vásárcsarnok közterület szabályozási vonal korrekciója
 SZTM 2019-031  Győr – Újváros, Kossuth u. (128-136. házszám) szabályozási vonal korrekciója
 SZTM 2019-044  Győr – Szabadhegy, 2371/27 hrsz. építési hely jelölése
 SZTM 2019-046  Győr – Likócs, 5626/3 hrsz. építési hely jelölése
 SZTM 2019-050  Győr – Ménfőcsanak, 02630 sz. övezet építési jogot adó vonal korrekciója

I.

A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztály Főépítészi Csoportja az alábbi tárgyakban a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. §-a szerint, továbbá a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: partnerségi rendelet) alapján a településrendezési eszköz módosítását teljes eljárás keretében lefolytatta.

1. TSZTM 2018-048, SZTM 2018-048 Győr – Szabadhegy, Serfőződombi dűlő újraszabályozása

A módosítás célja:

A tervezési terület egyrészt a jelenleg hatályos szabályozási terven 00900 sz. Kereskedelmi szolgáltató övezetben (Gksz), valamint 00910 sz. Egyéb ipari övezet (Gipe) területfelhasználási kategóriában található. A módosítás célja a 00900 sz. telektömbben a kis és közepes nagyságú telkek kialakítása és a hatályos tervben szereplő építménymagasság megtartása mellett a létesíthető szintek számának eggyel való emelése és a 00910 sz. telektömb vonatkozásában az építménymagasság és szintszám emelése konkrét építési igény megvalósítása érdekében, valamint a minimális telekterület csökkentése a visszamaradó területeken a rendezett telekalakítás érdekében.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredményeként rendezett úthálózat alakul ki, amely elősegíti a gazdasági terület további beépülésének és fejlődésének lehetőségét. A minimális telekterület csökkentése lehetőséget biztosít a folyamatos bővítésre, átrendeződésre mindkét övezetben.

A tervezés során a hangsúly a közlekedési hálózat módosításán van. A Serfőződombi dűlő menti gazdasági területek közlekedési kiszolgálása jelenleg korlátozott, nincs megfelelő kapcsolat a 82. sz. főút felé. A módosítás többek között a tervezett úthálózat könnyebb megvalósítását célozza meg, így a Régi Veszprémi útra való kikötéssel már enyhíthetők lennének a közlekedési problémák.

A Pándzsa-ér menti tervezett városi gyűjtőút nyomvonala módosul, az ér feletti hegyesszögű áthidalás megszűnik, az ér mentén a 25-30 m szabályozási szélességű gyűjtőút szélessége lecsökken 16 m-re és a Pándzsa nyomvonalát követő út jön létre, amely visszaminősül kiszolgáló úttá. Az Olaj utca nyomvonala módosul, illetve kiszabályozásra kerül 12-16 m-es szabályozási szélességben. Az Olaj utca és a Serfőződombi dűlő meghosszabbítása között új feltáró út kerül jelölésre, amellyel a 00900 és 00910 övezetek határai módosulnak.

A jövőbeli fejlesztések hatására megnövekedő gépjárműforgalom terhelésének elkerülés érdekében a tervezett útkapcsolatok megszűntetésre kerülnek a Serfőződombi dűlő felé (vasút), ezzel nem terhelve tovább a vasúti kereszteződés mellett lévő csomópontot. A szabályozás módosításával indirekt módon biztosítva lesz a forgalom déli irányba (József Attila utca – Régi Veszprémi út – Szent Imre úti körforgalmi csomóponthoz) való terelése.

Az értéknövekmény településrendezési szerződés keretében került rendezésre.

Szabályozási javaslat:

A SZT-n rajzosan jelölt módosítások eredményeként az út nyomvonal változása következtében megszűnik a 00257 sz. Folyóvizek medre és partja övezet (Vf) és beleolvad a 00256 sz. Vf övezetbe. Megszűnik továbbá a 03065 sz. Védő erdő övezete (Evő) is, amelyen az új közlekedési terület és a szomszédos kereskedelmi, szolgáltató övezetek (Gksz) osztoznak. A vasútvonal mentén futó Serfőződombi dűlő nyomvonala meghosszabbításra és kiszabályozásra kerül a Pándzsa-ér menti útig, ennek következtében a nem beépíthető terület jelölés lekerül a szabályozási tervről, valamint megszűnik a 00902 védőerdő övezet (Evő) is. A biológiai aktivitás érték szinten tartása miatt a megszűnő véderdő területek helyett telken belüli védőfásítás (háromszintű növényzettel) került jelölésre a gazdasági övezetekben.

Megszűnő övezetek:

03065 sz. övezet

Evő00//00/-000-

00257 sz. övezet

Vf00//00/-000-

00902 sz. övezet

Evő00/S/00/80-030-0010

Módosuló övezetek:

A 00900 sz. övezet hatályos paramétersora:

Gksz09/S/60/20-/090/02-30//020

A 00900 sz. övezet módosított paramétersora:

Gksz09/S/60/20-/090/03-30//010

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A beépítési mód a módosítás eredményeként változatlan.

Beépítési százalék:

A megengedett legnagyobb beépítettség nem módosul.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb mértéke nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A megengedett legnagyobb építménymagasság nem változik, a legnagyobb szintszám nő, 2-ről 3-ra.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként a kialakítható legkisebb teleknagyság csökken 2000 m2-ről 1000 m2-re.

A 00910 sz. övezet hatályos paramétersora:

Gipe08/S/45/30-/090/02-//050

A 00910 sz. övezet módosított paramétersora:

Gipe08/S/45/25-/105/03-//010

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A beépítési mód a módosítás eredményeként változatlan.

Beépítési százalék:

A megengedett legnagyobb beépítettség nem módosul.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb mértéke nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A megengedett legnagyobb építménymagasság nő 9,0 m-ről 10,5 m-re és a legnagyobb szintszám nő, 2 db-ról 3 db-ra.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként a kialakítható legkisebb teleknagyság csökken 5000 m2-ről 1000 m2-re.

Eljárási rend ismertetése:

1. Előzetes tájékoztatási szakasz a Korm. rendelet 37. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A módosítás a Korm. rendelet 32. §-a szerinti teljes eljárás keretében került lefolytatásra.

A Korm. rendelet 37. §-a szerinti előzetes tájékoztatási szakasz szerinti dokumentációja 2019. március 29-én megküldésre került az érintett államigazgatási szerveknek és a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek.

A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. március 29-től 2019. április 19-ig kifüggesztésre került. A módosítás anyaga a fentieken túl megtekinthető volt az önkormányzat internetes oldalán is.

2. Partnerségi egyeztetés – előzetes tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. április 9-én 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. március 29-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. március 29-től 2019. április 19-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. március 29-től 2019. április 19-ig a végéig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

3. Véleményezési dokumentáció a Korm. rendelet 38. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 38. § szerinti véleményezési dokumentációja 2019. május 13-án megküldésre került az érintett államigazgatási szerveknek.

A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára 2019. május 13-tól.

4. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. május 20-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 10-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 2-tól a 2019. június 13-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 2-től a 2019. június 13-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

5. A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás

A Korm. rendelet szerinti teljes eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumokon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása a módosítandó terület szűkítése és a szabályozási tervi javaslat véleményezési anyagának pontosítása miatt volt szükséges.

Az egyeztető tárgyaláson eltérő vélemény nem maradt fenn.

6. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlésen kerül ismertetésre.

2. TSZTM 2019-001, SZTM 2019-001 Győr – Révfalu, Nagymegyeri út – Galántai utca – Ciklámen utca – Bálványosi csatorna – Körtöltés utca által határolt terület szabályozása

A módosítás célja:

A Bálványosi-csatorna és környezetének rendezési szándéka már hosszú évtizedek óta rögzítve van Győr fejlesztési, valamint településrendezési terveiben. Az Ipar út meghosszabbításában tervezett Révfalui körgyűrű, a hozzá kapcsolódó úthálózat és közmű-kiszolgálás részletesebb tervezését 2018-ban kezdődött meg. A közlekedés-hálózatot érintő változások a csatlakozó területek korábbi tömbosztását, területhasználatát is érintik, a terület újragondolását teszik szükségessé.

A rendezési terv módosítás elsődleges célja, hogy a város hosszú távú jövőképéhez igazodva, a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása mellett az újabb tervek szerinti főhálózathoz kapcsolódóan kialakuló területek hasznosíthatóságát a továbbiakban is lehetővé tegye.

Módosítás eredménye:

Révfalu városrész műszaki infrastruktúra-hálózat fejlesztésével a jelenleg kapacitáshiányos rendszer(ek) tehermentesítése valósul meg. A terület csatornázásával, a megfelelő vízzáró rétegrenddel kialakítandó utak és a jelenlegi, részben közművesített kertes mezőgazdasági tevékenység helyett összeközművesített lakóterületi területhasználattal a Révfalui vízbázis védelme hosszabb távon is biztosítottá válik. A hosszú évtizedek óta rendezetlen telekállapotok rendezhetővé válnak, ezáltal lehetőség nyílik a terület településképi szempontból is kedvezőbb átalakulására, minőségi, vonzó lakó/városi környezet megteremtésére. A várt fejlesztések hatására a városrészi alapellátás is javul, felértékelődik a terület, erősödik a városrész ingatlanpiaci helyzete, ezáltal a csatlakozó szintén alulhasznosított területek átalakulnak.

Értéknövekmény nem keletkezik, mivel nem nő a terület intenzitása.

Szabályozási javaslat:

A SZT-n rajzosan jelölt módosítások eredményeként a tervezett utak és egyéb műszaki infrastruktúra nyomvonalai mentén új építési övezetek kerülnek kialakításra.

A korábban jelölt tömbfeltárások irányaitól eltérően északkeleti tájolású, a 14 sz. főúttal párhuzamos feltárási irányhoz kapcsolódó új telekstruktúra alakul ki.

A 02204 sz. övezet hatályos paramétersora:

Lf05/O/30/40-/070/02-16/35/007

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A beépítési mód a módosítás eredményeként változatlan.

Beépítési százalék:

A megengedett legnagyobb beépítettség nem módosul.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb mértéke nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A megengedett legnagyobb építménymagasság nem változik, a legnagyobb szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként a kialakítható legkisebb teleknagyság nem változik.

A 02204 sz. övezet a 11662 hrsz.-ú ingatlanon átvezetett tömbfeltárás eredményeként két építési övezetre tagolódik, így a módosítással megmarad a 02204 sz. övezet és létrejön a 02059 sz. övezet.

Az új 02059 sz. övezet paramétersora:

Lf05/O/30/40-/070/02-16/35/007

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként falusias lakóterület besorolást kap.

Beépítési mód:

A beépítési mód oldalhatáron álló.

Beépítési százalék:

A megengedett legnagyobb beépítettség 30%.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,0 m, a legnagyobb szintszám 2.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként a kialakítható legkisebb teleknagyság 700 m2, a legkisebb kialakítható telekszélesség 16,0 m, a legkisebb kialakítható telekmélység 35,0 m.

A 02205 sz. övezet hatályos paramétersora:

LkeI06/S/30/50-/070/02-25/35

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A beépítési mód a módosítás eredményeként változatlan.

Beépítési százalék:

A megengedett legnagyobb beépítettség nem módosul.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb mértéke nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A megengedett legnagyobb építménymagasság nem változik, a legnagyobb szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként a kialakítható legkisebb teleknagyság nem változik.

A 02206 sz. övezet hatályos paramétersora:

LkeI06/S/30/50-/070/02-25/35

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A beépítési mód a módosítás eredményeként változatlan.

Beépítési százalék:

A megengedett legnagyobb beépítettség nem módosul.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb mértéke nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,0 m-ről 7,5 m-re módosul, a szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként a kialakítható legkisebb teleknagyság nő 1000 m2-re, a legkisebb telekszélesség 25,0 m-ről 30,0 m-re nő, a legkisebb kialakítható telekmélység nem változik.

A GYÉSZ 103. §-ában a 02206 sz. övezet esetében az alábbi egyedi előírás rögzítése válik szükségessé:

 02206  Az építési övezet területén:
a) az építési hely határa
aa) az „eltérő paraméterekkel szabályozott terület” jellel szabályozott terület kivételével az előkert legkisebb mérete 10,0 m, az oldalkert legkisebb mérete 5,0 m, a hátsókert legkisebb mérete 6,0 m és
ab) az „eltérő paraméterekkel szabályozott terület” jellel szabályozott területen az SZT-n rajzosan jelölt,
b) az SZT-n jelölt javasolt telekalakítás végrehajtása esetén az övezetre előírt kialakítható legkisebb telekméretre vonatkozó paraméterek figyelmen kívül hagyhatók,
c) a főépítmény telkenként egy, legfeljebb négy, kizárólag lakó rendeltetési egységet magában foglaló épület lehet azzal, hogy az „eltérő paraméterekkel szabályozott terület” jellel szabályozott területen az SZT-n jelölt építési helyenként egy, legfeljebb négy, kizárólag lakó rendeltetési egységet magában foglaló épület lehet,
d) a telekkihasználtsági mutató számításánál figyelembe veendő a telken építhető valamennyi építmény csatlakozó terepszint feletti valamennyi szintterülete, valamint
e) az előkertben az utcai telekhatárra állított merőlegesen mért legfeljebb 6,0 m mély teleksávban a rendeltetéshez biztosítandó parkolóhelyek kialakíthatók.

A GYÉSZ 2. számú mellékletét javasolt a 02206 sz. övezet egyedi előírása okán új jelkulccsal kiegészíteni az alábbiak szerint:

A 02059 és 02060 sz. övezetből három új építési övezet alakul ki: a 04850, a 02060 és 04851 sz. övezet. A területfelhasználás kertvárosias lakóövezetről központi vegyesre módosul.

A 02059 sz. övezet jelenlegi paramétersora:

Lke06/S/30/50-/070/02-25/35

A 02060 sz. övezet új paramétersora:

Lke06/S/30/50-/070/02-26/34

A kialakuló 04850 sz. új építési övezet paramétersora:

Vk10/S/35/40-/075/03-/019

A kialakuló 02060 sz. új építési övezet paramétersora:

Vk16/S/40/30-/105/04-/017

A kialakuló 04851 sz. új építési övezet paramétersora:

Vk10/S/35/40-/075/03-/019

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként kertvárosiasról központi vegyesre módosul.

A telekkihasználtsági mutató:

A módosítás eredményeként 0,6-ról a 04850 és 04851 sz. övezetben 1,0-ra nő, a 02060 sz. övezetben 0,6-ról 1,6-ra nő.

Beépítési mód:

A beépítési mód a módosítás eredményeként változatlan.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként 30%-ról a 04850 és 04851 sz. övezetben 35%-ra nő, a 02060 sz. övezetben 30%-ról 40%-ra nő.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként 50%-ról a 04850 és 04851 sz. övezetben 40%-ra csökken, a 02060 sz. övezetben 50%-ról 30%-ra csökken.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként 7,0 m-ről a 04850 és 04851 sz. övezetben 7,5 m-re nő, a szintszám 2-ről 3-ra nő, a 02060 sz. övezetben 7,0 m-ről 10,5 m-re nő, a szintszám 2-ről 4-re nő.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként a kialakítható legkisebb teleknagyság nő a 04850 és 04851 sz. övezetben 1900 m2-re, a 02060 sz. övezetben nő 1700 m2-re, a legkisebb telekszélesség 25,0 és 26,0 m a továbbiakban nem kerül rögzítésre, a legkisebb kialakítható telekmélység 34,0 és 35,0 m a továbbiakban nem kerül rögzítésre.

A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 04850 és 04851 sz. övezetek új egyedi előírásaival:

 04850  Az építési övezet területén:
a) az SZT-n jelölt építési helyenként egy, legfeljebb nyolc, kizárólag lakó rendeltetési egységet magába foglaló főépítmény helyezhető el és
b) a telekkihasználtsági mutató számításánál figyelembe veendő a telken építhető valamennyi építmény csatlakozó terepszint feletti valamennyi szintterülete.
 04851  Az építési övezet területén:
a) az SZT-n jelölt építési helyenként egy, legfeljebb nyolc, kizárólag lakó rendeltetési egységet magába foglaló főépítmény helyezhető el és
b) a telekkihasználtsági mutató számításánál figyelembe veendő a telken építhető valamennyi építmény csatlakozó terepszint feletti valamennyi szintterülete.
 02060  Az építési övezet területén:
a) építési helyenként legfeljebb 1 főépítmény létesíthető, amely legfeljebb 12 lakó rendeltetési egységet tartalmazhat azzal, hogy a főépítmény földszintjén kizárólag kereskedelmi, szolgáltató rendeltetési egység, valamint gépjármű, vagy egyéb lakossági tárolás célját szolgáló rendeltetési egység helyezhető el.
b) a telekkihasználtsági mutató számításánál figyelembe veendő a telken építhető valamennyi építmény csatlakozó terepszint feletti valamennyi szintterülete,
c) a megengedett épületmagasság egyben a megengedett párkánymagasságot is jelenti,
d) az épületmagasság meghatározásánál nem tekinthetőek egy épületnek az egymással terepszint alatti létesítménnyel összeépített épületrészeket, valamint
e) a megengedett épületmagassági értékek terepszint feletti beépítettségnél figyelembe vett épületkontúrt kitöltő, az épület rendezett tereppel való metszésvonalától felfelé kialakuló épületrészre kell külön-külön és együttesen is teljesítendő.

A 02323 és 02133 sz. övezeteket elválasztó közlekedési nyomvonal a módosításnak nem tárgya a továbbiakban. A két övezet közvetlenül határos, az alábbiak szerint:

A 02323 sz. övezet hatályos paramétersora:

Gksz08/S/40/20-/090/02-/30/020

A módosított 02323 sz. övezet paramétersora:

Küz08/S/40/20-/090/02-//K

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként gazdasági szolgáltató területről üzemanyagtöltők különleges övezetére módosul.

A telekkihasználtsági mutató:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A beépítési mód a módosítás eredményeként változatlan.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként a kialakítható legkisebb teleknagyság kialakultra módosul.

A 02133 sz. övezet hatályos paramétersora:

Vk10/S/40/20-/090/03-//030

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

A telekkihasználtsági mutató:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A beépítési mód a módosítás eredményeként változatlan.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként a kialakítható legkisebb teleknagyság nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Előzetes tájékoztatási szakasz a Korm. rendelet 37. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A módosítás a Korm. rendelet 32. §-a szerinti teljes eljárás keretében került lefolytatásra.

A Korm. rendelet 37. §-a szerinti előzetes tájékoztatási szakasz szerinti dokumentációja 2019. február 13-án megküldésre került az érintett államigazgatási szerveknek és a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek.

A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. február 13-tól 2019. március 19-ig kifüggesztésre került. A módosítás anyaga a fentieken túl megtekinthető volt az önkormányzat internetes oldalán is.

2. Partnerségi egyeztetés – előzetes tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. március 11-én 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. március 1-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. február 13-tól 2019. március 19-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. február 13-tól 2019. március 19-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

3. Véleményezési dokumentáció a Korm. rendelet 38. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 38. § szerinti véleményezési dokumentációja 2019. március 26-án megküldésre került az érintett államigazgatási szerveknek.

A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára 2019. március 26-tól.

4. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. április 9-én 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. március 29-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. március 26-tól a 2019. május 26-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. március 26-tól a 2019. május 26-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

5. A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás

A Korm. rendelet szerinti teljes eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumokon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

6. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

II.

A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztály Főépítészi Csoportja az alábbi tárgyakban a Korm. rendelet 32. §-a szerint, továbbá a partnerségi rendelet alapján a településrendezési eszköz módosítását egyszerűsített eljárás keretében lefolytatta.

1. SZTM 2018-042 Győr – Révfalu, Révfalui körgyűrű menti 01848 és 01911 sz. övezetek egyedi előírásainak módosítása

A módosítás célja:

A tervanyag a GYÉSZ egyedi előírásainak kiegészítést igényli, melynek során a Révfaluban tervezett átkötő út menti (Hattyú és Régi Bácsai utak között) övezetek zaj- és rezgésvédelmére vonatkozó rendelkezések módosulnak.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredményeként a tervezett Révfalui körgyűrű menti építési övezetek zaj és rezgésvédelme biztosítottá válik, a kötelezettségek egyértelmű pontosításával.

Szabályozási javaslat:

A módosítás a GYÉSZ szöveges módosítását tartalmazza.

A GYÉSZ 103. §-ában a 01848 és a 01911 sorszámú övezetekre vonatkozó egyedi előírások kiegészülnek azzal, hogy a zaj- és rezgésvédelemről az építtető saját költségén, telken belül köteles gondoskodni.

A 01848 sz. övezet hatályos paramétersora:

Lk07/C/30/50-/075/02-015

A 01911 sz. övezet hatályos paramétersora:

Lk09/S/35/45-/095/03-015

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A beépítési mód a módosítás eredményeként változatlan.

Beépítési százalék:

A megengedett legnagyobb beépítettség nem módosul.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb mértéke nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A megengedett legnagyobb építménymagasság és a legnagyobb szintszám nem módosul.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. május 24-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. június 3-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 24-től 2019. június 12-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

2. SZTM 2019-025 GYÉSZ normatív előírásainak módosítása (67. § és 102. §)

A módosítás célja:

A GYÉSZ normatív előírásainak pontosítása azért szükséges, hogy a különböző engedélyezési eljárások során felmerülő gyakorlati problémák kezelhetővé váljanak. Ilyen a kötöttpályás közlekedési övezetben végezhető tevékenységek körének bővítése és a megengedett telekméret általános előírásainak az övezeti jelek legkisebb telekméretéhez való igazítása a mezőgazdasági kiskertes övezetben.

A módosítás eredménye:

A módosítással a MÁV-val folytatott egyeztetetés eredményeként a kötöttpályás közlekedési övezetben (KÖt) levő gazdasági épület hasznosítása megvalósítható lesz, a mezőgazdasági kiskertes övezetben pedig feloldásra kerül az övezeti jelben meghatározott telekméret és a GYÉSZ általános elveit rögzítő 102. § ellentmondása a telekalakítás tekintetében.

A módosítással értéknövekmény nem keletkezik.

Szabályozás:

A módosítás a GYÉSZ normatív előírásainak megváltoztatását tartalmazza. A GYÉSZ 67. §-ában a Kötöttpályás közlekedési övezetben (KÖt) elhelyezhető építmények köre bővül a hulladékgazdálkodás technológiai építmény körével.

A GYÉSZ 102. §-ában a beépítésre nem szánt területeken a Kertes mezőgazdasági övezetekre (Mk) vonatkozóan a megengedett telekméret csökken.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. március 29-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. március 29-től 2019. április 17-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. március 29-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A módosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. április 9-én 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. március 29-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. március 29-től 2019. április 17-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. március 29-től a 2019. április 17-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

3. SZTM 2019-026 GYÉSZ 1.3.7. Újonnan beépítésre szánt és jelentős mértékben átépülő területek című önálló szabályozási tervlap módosítása

A módosítás célja:

A 1.3.7. önálló szabályozási tervlap az Újonnan beépítésre szánt és jelentős mértékben átépítésre kerülő területeket rögzíti, mely tervlapon egységes formában szükséges átvezetni és rögzíteni az elmúlt évek egyedi szabályozási tervi módosításai által lefolytatott eljárások során részterületenként jóváhagyott korrekciókat.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredményeként az egyedi településrendezési eszközök módosítása során lefolytatott eljárásokban az újonnan beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek rögzítésre kerültek, de nem kerültek egységesen megjelenítésre. Ezeket a részterületre kiterjedő tervlap korrekciókat rögzíti a tervlap egységes formában.

A módosítással értéknövekmény nem keletkezik.

Szabályozási javaslat:

A szabályozás az SZT rajzos korrekcióját jelenti, a GYÉSZ normatív előírásait nem érinti.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. március 29-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. március 29-től 2019. április 17-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. március 29-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. április 9-én 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. március 29-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. március 29-től 2019. április 17-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. március 29-től 2019. április 17-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

4. SZTM 2019-032 Győr – Pinnyéd, Tákó u. (10001 hrsz.) telekosztás jelölése

A módosítás célja:

A módosítás célja a 02346 sz. övezetben található 10001 hrsz.-ú ingatlan megosztása, az ingatlan alakjából adódó szélességének és méretének kezelhetősége érdekében.

A módosítás eredménye:

Az ingatlan megosztásával az életvitelszerű használatnak jobban megfeleltethető méretű ingatlanok kerülnek kialakításra.

Szabályozási javaslat:

A szabályozás javaslat értelmében az SZT-n rajzosan kerül rögzítésre a telekhatár. A módosítás nem érinti a 02346 sz. építési övezet paramétersorát.

A 02346 sz. övezet paramétersora:

Lf05/O/30/40-/070/02-18//020

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. március 29-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. március 29-től 2019. április 17-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. március 29-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. április 9-én 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. március 29-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. március 29-től 2019. április 17-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. március 29-től a 2019. április 17-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

5. SZTM 2019-033 Győr – Ménfőcsanak, 02639 sz. övezet építési jogot adó vonal törlése

A módosítás célja:

A módosítás célja a 02639 sz. övezetben található építési jogot adó vonal törlése. Az építési telkek, a telekstruktúra az övezetben már kialakult, így az ingatlanok beépítése szempontjából már nincs érdemi korlátozó szerepe az építési jogot adó vonal szabályozási tervben történő rögzítésének.

A módosítás eredménye:

Az építési jogot adó vonal a telekstruktúra megléte miatt okafogyottá vált, így az építési jogot adó vonal törlése követi a meglévő építési telkek és beépítések vonalát.

Szabályozási javaslat:

A módosítás a SZT-n rajzosan az építési jogot adó vonal törlését jelenti.

A 02639 sz. övezet paramétersora:

Lf05/O/30/40-/070/02-17/40/007

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. március 29-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. március 29-től 2019. április 17-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. március 29-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. április 9-én 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. március 29-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. március 29-től 2019. április 17-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. március 29-től a 2019. április 17-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

6. SZTM 2019-037 Győr – Révfalu, 01925 sz. övezet paramétersorának módosítása

A módosítás célja:

A módosítás célja a 01925 sz. övezetben a beépítési mód és a beépítési százalék módosítása településképi szempontok érvényre juttatása érdekében.

A módosítás eredménye:

Az övezetben lehetőség nyílik a terület településképi szempontból kedvezőbb átalakítására, minőségi és vonzó lakó- és városi környezet megteremtésére.

Szabályozási javaslat:

A módosítás a 01925 sz. övezet paramétersorának módosítását jelenti.

A 01925 sz. övezet hatályos paramétersora:

Lk09/Z/25/25-/075/03-//020

A 01925 sz. övezet módosított paramétersora:

Lk09/S/30/25-/075/03-//020

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód zártsorúról szabadonállóra módosul.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék 25%-ról 30%-ra nő.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. május 16-án az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 16-től 2019. május 31-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. június 3-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 16-tól 2019. június 12-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 16-tól 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

7. TSZTM 2019-038, SZTM 2019-038 Győr – Révfalu, 04595 sz. övezet területfelhasználás módosítása

A módosítás célja:

A módosítás célja a 04595 sz. övezetben a területfelhasználás kertvárosias lakóterületről kisvárosias lakóterületre történő megváltoztatása a kialakult beépítésekhez való illeszkedés érdekében.

A módosítás eredménye:

Az évtizedek óta rendezetlen övezet rendezhetővé válik, lehetőség nyílik a terület településképi szempontból kedvezőbb átalakítására, minőségi és vonzó lakó- és városi környezet megteremtésére.

Szabályozási javaslat:

A módosítás a 04595 sz. övezet paramétersorának módosítását jelenti. A területfelhasználás a beépítés intenzitásának növekedését jelenti, mellyel párhuzamosan a zöldfelület csökkentése is szükséges az építési övezetben.

A 04595 sz. övezet jelenlegi paramétersora:

Lke06/S/30/55-/070/02-//007

A 04595 sz. övezet módosított paramétersora:

Lk06/S/30/35-/070/02-//007

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként kertvárosiasról kisvárosiasra módosul.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya 55%-ról 35%-ra csökken.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. május 16-án az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 16-től 2019. május 31-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. június 3-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 16-tól 2019. június 12-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 16-tól 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

8. SZTM 2019-040 Győr – Adyváros, 00837 sz. övezet telekalakítás jelölése

A módosítás célja:

A módosítás célja a 00837 sz. övezetben telekalakítás kerül jelölésre a tulajdonviszonyok rendezése érdekében.

A módosítás eredménye:

A tulajdonviszonyok ingatlan-nyilvántartási átvezetésével az ingatlanok használata és az azokhoz kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek átláthatóbbá és rendezettebbé válnak.

A módosítással értéknövekmény nem keletkezik.

Szabályozási javaslat:

A SZT-n rajzosan kötelező telekalakítás és megszüntető jel kerül rögzítésre.

A 00837 sz. övezet hatályos paramétersora:

Vk12/T/40/20-/125/04-//016

A 00837 sz. övezet módosítást követő paramétersora:

Vk12/T/40/20-/125/04-//016

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. május 10-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 10-től 2019. május 28-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. május 10-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. május 20-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 10-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 10-től 2019. május 29-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 10-től 2019. május 29-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

9. SZTM 2019-045 Győr – Révfalu, Éger utca – Szabadrév utca 04765, 04766 és 04767 sz. övezetek módosítása

A módosítás célja:

A településrendezési tervmódosítás célja, hogy a Győr 04765, 04766 és 04767 sz. szabályozási tömbök területén belül olyan építésjogi szabályozási keretek alakuljanak ki, amelyek lehetővé teszik a jelenlegi intenzitási paraméterek fenntartása mellett a terület Szabadrév utca felől történő feltárását.

A módosítás eredménye:

A lakóutca nyomvonalainak átrendezése kedvezőbb lokális közlekedési helyzetet teremt, a beépítés korrekciója a jellemzően családiházas beépítésű környezetbe jobban illeszkedik.

Az érintett övezetek szabályozási terv szerinti besorolása nem változik, az új Bácsai út melletti 04765 sz. övezet területe továbbra is kertvárosias lakóterület besorolású marad, a terület többi részén lévő övezetek falusias lakóterület besorolásúak maradnak. A beépítési mutatók intenzitás szempontjából alapvetően nem változnak, csak kis mértékben pontosításra kerülnek a kialakításra tervezett ingatlanok méretéhez igazítottan.

A tervezési területet határoló közterületek szabályozási szélessége, a szabályozási vonalak nem változnak.

Szabályozási javaslat:

A módosítás során a tervezési terület feltárása az Éger utca helyett a Szabadrév utca felől valósul meg. A Szabadrév utca – Malomsok sétány csomópontjával szemben kerül kialakításra a területet feltáró rövid zsákutca torkolata, ezzel négyágúvá válik a csomópont. A zsákutca végén 3 m széles gyalogút kerül kialakításra az Új Bácsai út felé annak érdekében, hogy az erre található szolgáltatások, kereskedelmi egységek gyalogosan könnyebben elérhetők legyenek.

A terület intenzitása nem haladja meg a jelenlegi szabályozási állapotot.

A szabályozási paraméterek ennek megfelelően kerültek meghatározásra, illetve pontosításra. A területen eddig zártsorú beépítési mód volt meghatározva, sorházas jellegű beépítést lehetővé téve, ez szabadonálló beépítési módra változik. A kialakítandó építési telkeken szabadonálló módon családi házak kerülnének elhelyezésre, telkenként egy rendeltetési egységgel. Az Új Bácsai úttal határán kialakuló két ingatlanon telkenként 3 lakásos sorház jellegű beépítés valósítható meg.

A 04765 sz. övezet hatályos paramétersora:

LkeI06/S/30/55-/070/02-//010

A 04765 sz. övezet módosítást követő paramétersora:

LkeI06/S/30/50-/070/02-//009

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya 55%-ról 50%-ra csökken.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret 1000 m2-ről 900 m2-re csökken.

A 04765 sz. övezet a gyalogúttal kettéválasztásra kerül 04765 és 04766 sz. építési övezetekre.

A 04765 sz. övezet hatályos paramétersora:

LkeI06/S/30/55-/070/02-//010

A 04766 sz. övezet módosítást követő paramétersora:

LkeI06/S/30/50-/070/02-//009

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya 55%-ról 50%-ra csökken.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret 1000 m2-ről 900 m2-re csökken.

A 04767 sz. övezet hatályos paramétersora:

Lf05/Z/30/55-/059/02-9//004

A 04767 sz. övezet módosítást követő paramétersora:

Lf05/S/30/40-/070/02-//007

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód zártsorúról szabadonállóra változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya 55%-ról 40%-ra csökken.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság 5,9 m-ről 7,0 m-re nő, a szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret 400 m2-ről 700 m2-re nő, a legkisebb kialakítható telekszélesség 9,0 m helyett nem kerül meghatározásra.

A 04767 sz. övezetből a tömbfeltárás módosításának eredményeként kialakul a 04853 sz. új övezet.

A 04767 sz. övezet hatályos paramétersora:

Lf05/Z/30/55-/059/02-9//004

A 04853 sz. övezet módosítást követő paramétersora:

Lf05/S/30/40-/070/02-//007

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód zártsorúról szabadonállóra változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya 55%-ról 40%-ra csökken.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság 5,9 m-ről 7,0 m-re nő, a szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret 400 m2-ről 700 m2-re nő, a legkisebb kialakítható telekszélesség 9,0 m helyett nem kerül meghatározásra.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. május 10-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 10-től 2019. május 28-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. május 10-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. május 20-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 10-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 10-től 2019. május 29-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 10-től 2019. május 29-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

10. SZTM 2019-047 Győr – Kiskút, 01489 sz. övezet övezethatár korrekciója (Győri Nemak-Dana ETO HC)

A módosítás célja:

A Kiskút városrészben található Győri Műjégpálya a 01489 sz. övezetként került szabályozásra. A földhivatali nyilvántartás szerinti ingatlan határ és az építési jogot determináló GYÉSZ és SZT szerint övezethatár nem egyezik egymással. A módosítás célja az építési övezethatár és telekkönyvi határ összehangolása.

A módosítás eredménye:

Az építési övezethatár és az ingatlan-nyilvántartási állapot egymással egyezően kerül rögzítésre, mellyel rendezett tulajdoni és építési viszonyok jönnek létre. Értéknövekményt a módosítás nem keletkeztet.

Szabályozási javaslat:

A módosítás során a SZT-n a 01489 sz. övezet övezethatára az 5770/1 hrsz.-ú ingatlan határára kerül.

A01489 sz. övezet paramétersora:

Ksp06/S/40/40/-/090/02-//100

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. május 10-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 10-től 2019. május 28-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. május 10-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. május 20-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 10-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 10-től 2019. május 29-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 10-2019. május 29-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

11. SZTM 2019-049 Győr – Szabadhegy, 00858 sz. övezet paramétersor módosítása (Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium)

A módosítás célja:

A módosítás a Szabadhegy városrészben található Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium beépítési lehetőségeinek bővítése a városrész intenzív beépítésire, a lakosság így az iskolás korú gyermekek számának növekedésre tekintettel.

A módosítás eredménye:

Az építési övezeti előírások korrigálása hosszútávon az oktatási intézmény bővítését és fejlesztését teszi lehetővé. A szilárd burkolat elhelyezhetőségével a zöldfelület csökken, egyúttal a balesetveszélyes udvar használat megszüntethető.

A módosítással értéknövekmény nem keletkezik.

Szabályozási javaslat:

A módosítás során a 00858 sz. övezet paraméterei kerülnek módosításra.

Ennek során a paramétersorban a megengedett legnagyobb beépíthetőség 30%-ról 40%-ra módosul és csökken a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke is 40%-ról 10%-ra, melyhez OTÉK alóli felmentés szükséges.

A00858 sz. övezet jelenlegi paramétersora:

Kok07/S/30/40-/160/04-//090

A00858 sz. övezet módosított paramétersora:

Kok07/S/40/10-/160/04-//090

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék 30%-ról 40%-ra emelkedik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya 40%-ról 10%-ra csökken.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. május 10-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 10-től 2019. május 28-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. május 10-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. május 20-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 10-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 10-től 2019. május 29-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 10-től 2019. május 29-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

12. SZTM 2019-053 Győr – Révfalu, 01913 sz. Vt. övezet intenzitás növelése

A módosítás célja:

A módosítás célja a Révfalu városrészben a kereskedelemi és szolgáltató funkciók bővítési lehetőségének megteremtése a 01913 sz. övezet intenzitásának növelésével.

A módosítás eredménye:

A módosítással javul a városrészben a szolgáltatások színvonala, a településrész élhetősége.

Szabályozási javaslat:

A módosítás során a SZT-n a 01913 sz. övezet paramétersora kerül módosításra.

A 01913 sz. övezet jelenlegi paramétersora:

Vt08/S/35/25-060/095/04-50/50/

A 01913 sz. övezet módosított paramétersora:

Vt12/S/35/25-060/115/04-50/50/

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Telekkihasználtsági mutató:

A módosítás eredményeként 0,8-ról 1,2-re nő.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a legkisebb megengedett építménymagasság nem változik, a legnagyobb megengedett építménymagasság 9,5 m-ről 11,5 m-re nő, a szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. május 24-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. június 3-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 24-től 2019. június 12-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

13. SZTM 2019-054 Győr – Újváros, Szent József római katolikus templom és környéke szabályozásának módosítása

A módosítás célja:

A módosítás célja a templom és környezetének rendezése, melynek során közterület kiszabályozására kerül sor.

A módosítás eredménye:

A meglévő állapothoz kerül igazításra a tervanyag

Értéknövekmény nem keletkezik.

Szabályozási javaslat:

A módosítás a 03154 sz. Különleges egyházi övezetet (Kegy) érinti. A szabályozással a 7897 hrsz.-ú és 7895 hrsz.-ú ingatlanokon elbontásra került épületek valamint a telekhatárok rajzi korrekciója történik meg.

A 03154 sz. övezet hatályos paramétersora:

Kegy-T

A 03154 sz. övezet módosítást követő paramétersora:

Kegy-T

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Telekkihasználtsági mutató:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a legkisebb megengedett építménymagasság nem változik, a szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. május 24-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. június 3-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 24-től 2019. június 12-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

14. SZTM 2019-055 Győr – Ménfőcsanak, Epres u. gyalogút szabályozás korrekciója

A módosítás célja:

A módosítás a 02551 számú (Gksz) Gazdasági szolgáltató övezetben a kiszabályozott gyalogúttal párhuzamosan a telken belül jelölt beültetési kötelezettségnek a megvalósult állapothoz való igazításáról szól.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredményeként a meglévő állapot kerül rögzítésre.

Értéknövekmény nem keletkezik.

Szabályozási javaslat:

A módosítás a SZT rajzos módosítását jelenti.

A 02551 sz. övezet jelenlegi paramétersora:

Gksz05/S/30/40-/090/02-//050

A 02551 sz. övezet módosítást követő paramétersora:

Gksz05/S/30/40-/090/02-//050

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Telekkihasználtsági mutató:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a legkisebb megengedett építménymagasság nem változik, a szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. május 24-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. június 3-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 24-től 2019. június 12-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

15. SZTM 2019-057 a GYÉSZ zöldtetőre vonatkozó előírásainak és a 04564 sz. övezet egyedi előírásának módosítása

A módosítás célja:

A zöldtető építési engedélyezése során a GYÉSZ megengedőbb, mint az OTÉK, amely nem segíti elő, hogy a zöldtetők kialakításuk után ténylegesen betöltsék funkciójukat. A nem kellően vastag termőréteg kialakítás és a karbantartás biztosításának mellőzése egyértelműen a zöldtető pusztulásához vezet, amely emiatt az aktív zöldfelületnek nem tud része maradni. A módosítás során a GYÉSZ 98. § (2) bekezdésnek a) pont aa) és ab) alpontjai kerülnek hatályon kívül helyezésre.

A módosítással egy eljárásban zajlott a GYÉSZ 103. §-ában a 04564 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírás módosítása, mellyel a már okafogyottá vált előírás korrekciója történik meg.

A módosítás eredménye:

A módosítással a GYÉSZ normatív előírásainak megváltoztatásával az aktív zöldfelület kialakítása biztosítottá válik, valamint az egyedi előírás a meglévő szabályozási környezethez igazodik. .

Értéknövekmény nem keletkezik.

Szabályozási javaslat:

A szabályozás a GYÉSZ normatív és egyedi előírásainak módosítását jelenti.

A GYÉSZ 103. §-a az alábbi egyedi előírást rögzíti a 04564 sz. övezetre:

 04564  Az övezetben csak lapostetős épület építhető.
A vonatkozó jogszabályok által előírt szükséges számú parkoló terepszint alatt, az épület tömegében vagy az épület tetején helyezendő el. A szabályozási terven szereplő építési helyeken belül külön jelölt területeken meghatározott épületmagasságok az övezeti paramétersorban előírtaktól eltérően is engedélyezhetők.

A GYÉSZ 103. §-ának a 04564 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírása az alábbiak szerint módosul:

 04564  Az övezetben csak lapostetős épület építhető.

A 04564 sz. övezet paramétersora:

Vt30/S/60/20-/210/10-//020

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. május 24-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. június 3-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 24-től 2019. június 12-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

16. SZTM 2019-059 Győr – Ménfőcsanak, 02582 sz. övezet normatív előírás módosítása

A módosítás célja:

A módosítás célja módosítás a 02582 számú (Lf) falusias lakó övezet paramétersorában a kialakítható legkisebb telekméret kerül lecsökkentésre. Ezáltal a GYÉSZ 82 §. (12) bekezdésének megfelelően az övezetben található telkeken második épület is elhelyezhetővé válik.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredménye településképileg kedvezőbb beépítési forma kialakítása, amely igazodik a környező beépítésekhez.

Értéknövekmény nem keletkezik.

Szabályozási javaslat:

A módosítás a SZT-n rajzosan került jelölésre.

A 02585 sz. övezet övezeti jele:

Lf05/O/30/40-/070/02-18/50/

A 02585 sz. övezet módosított övezeti jele:

Lf05/O/30/40-/070/02-18/35/

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret csökken, a legkisebb kialakítható telekmélység 50 m-ről 35 m-re csökken.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. május 24-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. június 3-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 24-től 2019. június 12-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

17. SZTM 2019-060 Győr – Sziget, 01314 sz. övezet övezethatár módosítása

A módosítás célja:

A módosítás a 01314 számú Falusias lakó övezet (Lf) övezethatárának 1 m-rel történő elmozdítását jelenti, mellyel egyidejűleg a 8369 hrsz.-ú ingatlan a 8370 hrsz.-ú ingatlan felé eső határa áthelyezésre kerül.

A módosítás eredménye:

Településképileg nem jelent változást a módosítás, a 8369 hrsz.-ú ingatlan gépjárművel történő megközelítését az 1 m telekhatár eltolás jelentősen javítja.

Értéknövekmény nem keletkezik.

Szabályozási javaslat:

A módosítás a SZT-n rajzosan került jelölésre.

A 01314 sz. övezet paramétersora:

Lf05/I/30/40-/048/02-K/33/

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret az SZT-n jelölt szerint változik a 8369 hrsz. esetében.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2019. május 24-én az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. június 3-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 24-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 24-től 2019. június 12-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 24-től 2019. június 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

III.

A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztály Főépítészi Csoportja a Korm. rendelet 42/A. §-a szerint, továbbá a partnerségi rendelet alapján a településrendezési eszköz módosítását állami főépítészi eljárás keretében lefolytatta.

1. SZTM 2019-007 Győr – Révfalu, 10414 hrsz. építési jogot adó vonal törlése és a 01097 sz. övezet övezethatár korrekciója

A módosítás célja:

A módosítandó terület a 01097 sz. övezetben elhelyezkedő 10414 és 10417 hrsz.-ú ingatlanokat foglalja magában Győr – Révfaluban az Ady E. utca 41. és 43. sz. alatt.

Az építési jogot adó vonal az érintett két telekből elég jelentős területet levág, melyek egy esetleges új beépítésnél az intenzitás mutatóba nem számíthatók be, tekintve, hogy az építési jogot adó vonalon kívüli területek a telkkihasználtsági mutatóba, a beépítési százalékba és a zöldfelületi arányba sem számítandók be. A hatályos építési jogot adó vonal indokolatlanul korlátozza a telkek beépítését.

A két telek a telektömbben kialakult telekstruktúrához sem illeszkedik, ez a két telek mélyebb a többi ingatlanhoz viszonyítva.

Az eljárás célja egyfelől a két tárgyi ingatlan beépítési lehetőségének módosítása, másfelől az övezethatár korrigálása a tömb belsejében. Ez utóbbinak indoka, hogy a Damjanich u. felőli 10415 hrsz.-ú telekhez az Ady E. utca felőli 10414 hrsz.-ú telek végéből telekalakítással területet kívánnak hozzá csatolni. A telekalakítás jelenleg a két telek ingatlan-nyilvántartási telekhatárán található övezethatár miatt végrehajthatatlan. A telekalakítási szándék városrendezési szempontból támogatható, annak településképi szempontból sincs akadálya.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredményeként az övezeti határ korrigálásra, az építési jogot adó vonal törlésre kerül. A telekalakítással a 10415 hrsz.-ú Damjanich utcai teleknek a zöldterületi aránya javulni fog és a telken belüli parkoló kialakításának lehetősége is kedvezően változik.

Az építési jogot adó vonal törlésével az érintett másik két telek zöldfelületi aránya és azok burkolt felületeinek mértéke is kedvezőbben tervezhető. A telkek beépítéséhez szükséges parkoló szám telken belül biztosíthatóvá válnak.

Szabályozási javaslat:

A módosítás az övezeti határ korrekcióját, a 10414 és 10417 hrsz.-ú ingatlanokat érintő építési jogot adó vonal törlését és azokon való ültetési kötelezettséggel érintett terület kijelölését tartalmazza.

Az építési jogot adó vonal törlésével a mélyen hátranyúló telekvégeken ültetési kötelezettség kerül definiálásra annak érdekében, hogy a tömbbelsőben mindenképp zöldfelület kerüljön kialakításra.

A 01097 sz. övezet paramétersora:

Lk15/KE/40/40-/105/04-14/40/

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság és szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Partnerségi egyeztetési szakasz a Korm. rendelet 29/A. §-a és a 42/A. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 42/A. § szerinti dokumentációja 2019. március 1-én a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek meghirdetésre került. A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. március 1-től feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló hirdetmény Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. március 1-től 2019. március 22-ig kifüggesztésre került.

A partnerségi egyeztetés során eltérő vélemény nem érkezett.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. március 11-én 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. március 1-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. március 1-től 2019. március 22-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. március 1-től 2019. március 22-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlésen kerül ismertetésre.

2. SZTM 2019-021 Győr – Belváros, Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda építési hely és felüljáró jelölése

A módosítás célja:

A módosítás célja a Prohászka óvoda bontása és új óvoda épület létesítése. A szabályozási terven rögzített építési hely korrekciója szükséges az épület elhelyezhetősége érdekében.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredményeként az intézmény tervezett korszerűsítése megvalósítható.

Szabályozási javaslat

A SZT-n rajzosan rögzítésre kerül az építési hely.

03124 sz. övezet paramétersora:

Kok-T

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett legnagyobb építménymagasság és szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Partnerségi egyeztetési szakasz a Korm. rendelet 29/A. §-a és a 42/A. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 42/A. § szerinti dokumentációja 2019. március 29-én a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek meghirdetésre került. A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. március 29-től feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló hirdetmény Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. március 29-től 2019. április 17-ig kifüggesztésre került.

A partnerségi egyeztetés során eltérő vélemény nem érkezett.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. április 9-én 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. március 29-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. március 29-től 2019. április 17-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. március 29-től 2019. április 17-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti állami főépítészi eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

3. A módosítási eljárás szakmai záró véleményezése a Korm. rendelet 42/A. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záró véleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

3. SZTM 2019-023 Győr – Belváros, Sarkantyú köz Capitulum szálló bővítése kapcsán felüljáró jelölése

A módosítás célja:

A módosítás célja a meglévő szálló épület és a tervezett bővítése (szintén meglévő szemben elhelyezkedő épület) egy egységként, azaz egy szállodaként történő üzemeltethetősége érdekében egy gyalogos épületeket összekötő űrszelvény feletti megengedett beépítés lehetővé tétele. A Belváros építészeti jellege megőrzésre kerül és a tervezett építészeti koncepció beintegrálhatóvá válik.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredményeként a fejlesztés megvalósíthatóvá válik.

Szabályozási javaslat

A SZT-n rajzosan rögzítésre kerül a gyalogos űrszelvény feletti beépítés.

Az érintett övezetek paramétersorai:

02103 sz. övezet paramétersora:

Vt-T

02104 sz. övezet paramétersora:

Vt-T

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett legnagyobb építménymagasság és szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Partnerségi egyeztetési szakasz a Korm. rendelet 29/A. §-a és a 42/A. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 42/A. § szerinti dokumentációja 2019. március 29-én a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek meghirdetésre került. A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. március 29-től feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló hirdetmény Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. március 29-től 2019. április 17-ig kifüggesztésre került.

A partnerségi egyeztetés során eltérő vélemény nem érkezett.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. április 9-én 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. március 29-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. március 29-től 2019. április 17-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. március 29-től 2019. április 17-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti állami főépítészi eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

3. A módosítási eljárás szakmai záró véleményezése a Korm. rendelet 42/A. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záró véleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

4. SZTM 2019-027 Győr – Nádorváros, Vásárcsarnok közterület szabályozási vonal korrekciója

A módosítás célja:

A Vásárcsarnok teljes felújítása során a közterületek kialakítása is megváltozik. A közterület, többek között új burkolatot kap, melyre tekintettel a szabályozási vonal korrekciója válik szükségessé.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredményeként az új közterület kialakítással összhangban lévő, egységes és rendezett, kedvezőbb településképi megjelenés érhető el.

Szabályozási javaslat:

A módosítás az SZT-n rajzosan szabályozási vonallal közterület jelölése.

A 00747 sz. övezet paramétersora:

Vk20/S/99/-/080/02-/K

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság és szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Partnerségi egyeztetési szakasz a Korm. rendelet 29/A. §-a és a 42/A. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 42/A. § szerinti dokumentációja 2019. március 22-én a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek meghirdetésre került. A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. április 1-től feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló hirdetmény Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. április 1-től 2019. április 18-ig kifüggesztésre került.

A partnerségi egyeztetés során eltérő vélemény nem érkezett.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. április 9-én 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. április 29-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. április 1-től 2019. április 18-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. április 1-től 2019. április 18-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlésen kerül ismertetésre.

5. SZTM 2019-031 Győr – Újváros, Kossuth u. (128-136. sz.) szabályozási vonal korrekciója

A módosítás célja:

A Kossuth utca 128-136. házszám közötti szakaszon a közterület szélesítését több ingatlan érintésével tartalmazza a hatályos rendezési terv. Ez a továbbiakban nem indokolt, a szabályozással érintett ingatlanok száma lecsökkenthető 6-ról 3-ra.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredményeként a Kossuth utca szabályozással érintett szakaszán a közlekedéshálózati szerepéből adódó helyszükséglet továbbra is biztosítható, de a meglévő épületek közül kevesebb érintett építési korlátozással.

Szabályozási javaslat:

A módosítás az SZT-n rajzosan szabályozási vonal módosítása.

A 01364 sz. övezet paramétersora:

Lke06/H630/50-/048/02-12/40/

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság és szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Partnerségi egyeztetési szakasz a Korm. rendelet 29/A. §-a és a 42/A. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 42/A. § szerinti dokumentációja 2019. május 17-én a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek meghirdetésre került. A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 17-től feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló hirdetmény Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 17-től 2019. április 18-ig kifüggesztésre került.

A partnerségi egyeztetés során eltérő vélemény nem érkezett.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. április 9-én 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. március 29-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 17-től 2019. április 18-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 17-től 2019. április 18-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlésen kerül ismertetésre.

6. SZTM 2019-044 Győr – Kismegyer, 2371/27 hrsz. építési hely jelölése

A módosítás célja:

A módosítás célja a gazdasági épület bővítése érdekében építési hely korrekciójának végrehajtása.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredményeként a fejlesztés megvalósíthatóvá válik.

Szabályozási javaslat

A SZT-n rajzosan rögzítésre kerül az építési hely.

A szabályozással érintett építési övezet paramétersora:

02936 sz. övezet paramétersora:

Gksz05/s/40/25-/100/-//020

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett legnagyobb építménymagasság és szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Partnerségi egyeztetési szakasz a Korm. rendelet 29/A. §-a és a 42/A. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 42/A. § szerinti dokumentációja 2019. május 10-én a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek meghirdetésre került. A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 10-től feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló hirdetmény Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 10-től 2019. május 28-ig kifüggesztésre került.

A partnerségi egyeztetés során eltérő vélemény nem érkezett.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. május 20-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 10-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 10-től 2019. május 28-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 10-től 2019. május 28-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti állami főépítészi eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

3. A módosítási eljárás szakmai záró véleményezése a Korm. rendelet 42/A. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záró véleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

7. SZTM 2019-046 Győr – Likócs, 5626/3 hrsz. építési hely jelölése

A módosítás célja:

A meglévő beépítési jelleghez illeszkedő építési hely és telekosztás kerül jelölésre a likócsi 5626/3 hrsz.-ú ingatlanon.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredményeként településképileg kedvezőbb utcakép kerül kialakításra.

Szabályozási javaslat:

A módosítás az SZT-n rajzosan építési hely és telekosztás kerül jelölésre.

A 01864 sz. övezet paramétersora:

Lf05/O/30/55-/070/02-/35/005

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság és szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Partnerségi egyeztetési szakasz a Korm. rendelet 29/A. §-a és a 42/A. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 42/A. § szerinti dokumentációja 2019. május 10-én a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek meghirdetésre került. A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 10-től feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló hirdetmény Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 10-től 2019. május 28-ig kifüggesztésre került.

A partnerségi egyeztetés során eltérő vélemény nem érkezett.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. május 20-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 10-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 10-től 2019. május 28-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 10-től 2019. május 28-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti állami főépítészi eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

3. A módosítási eljárás szakmai záró véleményezése a Korm. rendelet 42/A. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záró véleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

8. SZTM 2019-050 Győr – Ménfőcsanak, 02630 sz. övezet építési jogot adó vonal korrekciója

A módosítás célja:

Az övezet kialakult beépítettsége az építési jogot adó vonal 5,0 m-es mozdítását teszi szükségessé.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredményeként az építési előírások betarthatósága megoldódik.

Szabályozási javaslat:

A módosítás az SZT-n rajzosan az építési jogot adó vonal kerül korrigálásra.

A 02630 sz. övezet paramétersora:

Lf05/O/30/40-/070/02-15/35/007

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság és szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Partnerségi egyeztetési szakasz a Korm. rendelet 29/A. §-a és a 42/A. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 42/A. § szerinti dokumentációja 2019. május 10-én a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek meghirdetésre került. A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2019. május 10-től feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló hirdetmény Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 10-től 2019. május 28-ig kifüggesztésre került.

A partnerségi egyeztetés során eltérő vélemény nem érkezett.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2019. május 20-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amelynek az önkormányzat internetes honlapján történő közzététele megtörtént.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilap 2019. május 10-i számában jelent meg és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2019. május 10-től 2019. május 28-ig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2019. május 10-től 2019. május 28-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti állami főépítészi eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

3. A módosítási eljárás szakmai záró véleményezése a Korm. rendelet 42/A. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záró véleményezés céljából átadásra került, amely vélemény a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

Az előterjesztés 1. sz. mellékletét a GYÉSZ módosításhoz kapcsolódó szerkezeti tervlapok, a a 2. sz. mellékletét az állami főépítész záró szakmai véleményei és a 3. sz. mellékletét a rendelettervezet képezi. A rendelettervezet melléklete a GYÉSZ szabályozási tervlapjait tartalmazza.

A Korm. rendelet szerint előírt kötelezettségnek eleget téve a GYÉSZ módosítás során a lakossági észrevételek, vélemények kiértékelésre kerültek.

Fentiek alapján kérem a Közgyűlést, fogadja el a határozati javaslatot és a csatolt rendelettervezetet.

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2018-048, TSZTM 2019-001 és a TSZTM 2019-038 tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2019. július 31.

Győr, 2019. június 13.

Révi Zsolt

városi főépítész

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Szerkezeti tervlap

TSZTM 2018-048

TSZTM 2019-001

TSZTM 2019-038

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Állami főépítész záró szakmai véleménye

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztést tárgyalta:

Városstratégiai Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Főosztály / Városfejlesztési Osztály / Főépítészi Csoport

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.