0802/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

0802/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

Javaslat az önkormányzati működéssel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat az önkormányzati működéssel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos jogalkalmazói tapasztalatok, új rendeletalkotási felhatalmazás, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) tükrében folyó rendelet-felülvizsgálat szükségessé tette a rendelettervezetben található rendeletek módosítását az alábbiakban foglaltak szerint.

A követelések elengedéséről szóló rendelet mindezidáig nem tartalmazta az adatkezelésre vonatkozó szabályokat. A rendelet kapcsán jelzés érkezett, hogy – tekintettel a kezelt adatok jellegére – nem mellőzhető az adatkezelés szabályainak mielőbbi, rendeletben történő szabályozása.

A hiányosság mielőbbi orvoslása érdekében a jelenlegi módosítástervezet a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő szabályozásra tesz javaslatot olyan módon, hogy a továbbiakban részletezett kisebb jelentőségű rendeletmódosításokat is tartalmazza.

2019. július 10-én lépett hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés j) pontja, melynek alapján a Közgyűlés felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben határozza meg az önkormányzati tulajdonban álló ingó vagyon Mötv. 108/C. § szerinti ingyenes átruházására vonatkozó szabályokat. A tervezet a felhatalmazásnak megfelelően ezen szabályok megalkotására tesz javaslatot.

A rendeletmódosítás kiterjed továbbá a végrehajtás során tapasztalt problémák kezelésére javasolt rendelkezések megállapítására, kiegészítésére, valamint bizonyos rendelkezések jogszabály-szerkesztési szempontból történő módosítására.

Kérem a Közgyűlést, hogy a csatolt rendelettervezetet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal szíveskedjen elfogadni!

Győr, 2019. szeptember 12.

Borkai Zsolt

polgármester

1. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2019. (…) önkormányzati rendelete

az önkormányzati működéssel összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában biztosított feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Követelés-elengedési rendelet) a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

„3/A. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok

6/A. §

(1) E rendelet szempontjából a követelés behajtásával, minősítésével és elengedésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása során az Önkormányzat, a vagyonkezelő és az Intézmény minősül adatkezelőnek (a továbbiakban együtt: Adatkezelő).

(2) Az Adatkezelő adatkezelésének rendjére az Önkormányzat iratkezelési szabályzatában, valamint az Intézmény belső szabályzatában foglalt rendelkezés az irányadó. Az adatkezelés időtartama nem haladja meg az irattári őrzési időt vagy – amennyiben az későbbi – legalább a számviteli törvény által meghatározott időtartamot.

(3) A személyes adat megismerésére a követelés elengedésével kapcsolatban a Közgyűlés, valamint szervei jogosultak.

(4) A személyes adat megismerésére a követelés behajtása, minősítése érdekében az Intézmény és az önkormányzati vagyon kezelője jogosult.

6/B. §

(1) Adatkezelő a követelés behajtása és követelés minősítése céljából

a) a követelés természetes személy kötelezettjének nevét, címét, adóazonosító jelét, adószámát, nyilvántartásba vételi számát, pénzintézeti számlaszámát, valamint tartozásának összegét és tartozásának lejárati határidejét,

b) a természetes személynek nem minősülő kötelezett tekintetében a képviseletére jogosult személy nevét, tisztségét, továbbá a kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, valamint

c) a kötelezett jövedelmi és vagyoni helyzetével kapcsolatos adatot

kezeli.

(2) Adatkezelő a követelés elengedése céljából – az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túlmenően – a kötelezett közszolgálati jogviszonyára vagy munkaviszonyára, valamint mozgáskorlátozottságára vonatkozó adatot kezeli.

2. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az üzleti vagyon körébe tartozó ingó vagyon visszterhes átruházásáról

a) nettó 500.000,- Ft vagyonértékig a polgármester,

b) nettó 500.001,- Ft vagyonértéktől nettó 5.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága és

c) nettó 5.000.001,- Ft vagyonértéktől a Közgyűlés

dönt.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházásáról

a) nettó 15.000.000,- Ft vagyonértékig a polgármester,

b) nettó 15.000.001,- Ft vagyonértéktől nettó 50.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága, valamint

c) nettó 50.000.001,- Ft vagyonértéktől 10.000.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés dönt.”

3. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)

a) 7. § (11) bekezdésében a „tiszteletdíjról” szövegrész helyébe az „illetményről vagy tiszteletdíjról”,

b) 8. § (1) bekezdésben a „két” szövegrész helyébe a „három”,

c) 8. § (3) bekezdésében a „választott vezetője nevét,” szövegrész helyébe a „választott vezetője (a továbbiakban: frakcióvezető) – aki nem feltétlenül képviselő,”

d) 15. § (1) bekezdés c) pontjában a „beleértve a bizottságot, a tanácsnokot és a településrészi önkormányzatot is” szövegrész helyébe a „beleértve a bizottságot és a tanácsnokot is”,

e) 16. § (1) bekezdés a) pontjában az „a polgármester, a bizottság és a részönkormányzat” szövegrész helyébe az „a polgármester és a bizottság”,

f) 39. § (1) bekezdésében a „polgármesterhez, alpolgármesterhez, bizottsági elnökhöz vagy településrészi önkormányzat elnökéhez” szövegrész helyébe a „polgármesterhez, alpolgármesterhez vagy bizottsági elnökhöz”,

g) 91. § (2) bekezdés g) pontjában a „ , a településrészi önkormányzati testületi ülésről” szövegrész helyébe az „üléséről”,

h) 91. § (2) bekezdés h) pontjában az „a polgármester saját és átruházott önkormányzati hatáskörben hozott határozatát, a bizottság és a településrészi önkormányzat határozatát” szövegrész helyébe az „a polgármester saját és átruházott önkormányzati hatáskörben hozott határozatát és a bizottság határozatát”, valamint

i) 102. §-ában az „a Közgyűlés, a bizottságok és a településrészi önkormányzati testületek ülésére” szövegrész helyébe az „a Közgyűlés és a bizottságok ülésére”

szöveg lép.

(2) A Követelés-elengedési rendelet 5. § (1) bekezdésében az „l)-n)” szövegrész helyébe az „l)-o)” szöveg lép.

(3) A Vagyonrendelet 12. § (1)-(2) bekezdésében az „átruházásáról” szövegrész helyébe „visszterhes átruházásáról” szöveg lép.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

(1) Hatályát veszti az SZMSZ:

1. 10. § (7) bekezdésében a „vagy részönkormányzati” szövegrész,

2. 12. § (3) bekezdés b) pontja,

3. 14. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „részönkormányzat elnöke,” szövegrész és i) pont ib) alpontjában az „és részönkormányzat” szövegrész,

4. 14. § (10) bekezdésében az „és részönkormányzati” szövegrész,

5. 18. § (7) bekezdése,

6. 20. § (2) bekezdésében az „és a településrészi önkormányzat” szövegrész,

7. 45. § (1) bekezdés h) pontjában a „a településrészi önkormányzat, valamint” szövegrész,

8. 56. § (9) bekezdése,

9. 91. § (2) bekezdés i) pontjában a „ ,településrészi önkormányzatok” szövegrész,

10. 97. §,

11. 15. 2. melléklet 2.1.4. alpontja,

12. 3. melléklete,

13. 4. melléklet 1.1. és 1.2. pontjában a „a településrészi önkormányzat,” szövegrész, valamint

14. 1. függelékében a 12. sor, valamint

15. 6-8. függeléke.

(2) Hatályát veszti a Vagyonrendelet 10. §-a.

dr. Lipovits Szilárd Borkai Zsolt

jegyző polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A magasabb szintű jogszabályok változásai, a jogalkalmazás tapasztalatai, valamint a közművelődési intézmények körének fenntartói döntés nyomán bekövetkezett változása miatt szükségessé vált az önkormányzati rendeletek bizonyos körének módosítása. A rendelettervezet ezen tényezők által indukált jogalkotási igénynek tesz eleget.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

A követelések elengedéséről szóló rendelet módosítása az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében.

a 2. §-hoz

A vagyonrendelet magasabb szintű jogszabály változása miatti módosítása.

a 3. §-hoz

Szövegcserés módosításokat tartalmaz.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

az 5. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 Rendelettervezet címe:  Javaslat az önkormányzati működéssel összefüggő egyes rendeletek módosítására
 Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi következmények:  Adminisztratív
terheket befolyásoló
hatás:
 Egyéb hatás:
 A magasabb szintű jogszabály lehetővé teszi az önkormányzati rendeletalkotást a vagyon ingyenes átruházása körében, továbbá a módosítás a gyakorlatban felmerült működési kérdéseket is rendezi. A módosító rendelet továbbá az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) való folyamatos megfeleltetés érdekében a követelések kezelése körében rendezi az adatok kezelésének kérdéseit.  A szükséges költségvetési forrás rendelkezésre áll.  Nincs  Nincs  Nincs
 A rendelet megalkotása szükséges, mert: a jelenlegi rendeleti szabályozás nem felel meg a GDPR és az Infotv. kívánalmainak, valamint magasabb szintű jogszabály felhatalmazása alapján lehetőség nyílik a vagyonrendelet módosítására.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az adatkezelés jogalapja nem jogszabályi rendelkezésen alapul, továbbá az önkormányzat nem él rendeletalkotási lehetőségével.
 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi:
Rendelkezésre áll
 Szervezeti:
Adott
 Tárgyi:
Adott
 Pénzügyi:
Adott

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.