0814/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

0814/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Alaptörvényének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (bírósági ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

Magyarország köztársasági elnöke 299/2019. (VII. 26.) KE határozatával a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (2) bekezdése alapján az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára a Győri Törvényszék ülnökeinek soron kívüli választását 2019. augusztus 1. napja és 2019. szeptember 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. vonatkozó rendelkezései értelmében Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győri Törvényszék elnökhelyettese 2019. augusztus 8. napján kelt, 2019.EI.III.E.I/37 sorszámú levelében foglaltak szerint a Győri Törvényszékre 2 fő bírósági ülnököt kell választania.

A Bjt. előírásai szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem, továbbá 70. életévét még nem töltötte be. (Az ülnök megbízatása megszűnik 70. életévének betöltésével.) Az ülnök megbízatásának időtartama alatt nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárok, valamint a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A Győr+ című hetilapban, valamint az önkormányzat honlapján megjelentetett felhívásra 4 jelölés érkezett, melyből egy jelölés érvénytelen volt. A jelentkezések száma meghaladta a megválasztandó ülnökök számát 2 fővel.

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében előírtak szerint az előterjesztésben szereplő jelöltek hatósági bizonyítvány benyújtásával igazolták büntetlen előéletüket, valamint azt, hogy nem állnak a közügyektől eltiltás hatálya alatt, és valamennyien nyilatkoztak arról, hogy nem állnak cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, politikai tevékenységet nem folytatnak és nem tagjai pártnak.

A jelölések alapján került összeállításra az 1. számú melléklet szerinti javaslat az ülnökök személyére vonatkozóan. A javaslat összeállításánál szempont volt – a bíróságok működésének támogatása érdekében – a folyamatban lévő ügyek tárgyalásának elősegítése azzal, hogy a korábbi ciklusban is ülnökként tevékenykedő személy újra megválasztásra kerülhessen, hogy a tárgyalást ne kelljen elölről kezdeni, illetve a tárgyalás anyagának ismertetésével megismételni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a következő határozati javaslat elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 2 fő ülnökjelöltet az 1. számú melléklet szerint a Győri Törvényszékre ülnökké megválasztja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntés végrehajtására a szükséges intézkedést haladéktalanul tegye meg, így különösen a megválasztott ülnökök jegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatát küldje meg a bíróság elnökének, valamint az ülnökök megbízólevelét állítsa ki.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, megbízólevél átadására az érintett bíróságok elnökével egyeztetett időpontban

Győr, 2019. szeptember 5.

Borkai Zsolt

polgármester

1. számú melléklet

Győri Törvényszék ülnökei

 Sor-
szám
 Név  Cím  Szül. hely, idő
 1.  Kis Gyula  9028 Győr, Új utca 60/A.  Győr, 1961. 08. 31.
 2.  Tallián Lilla  9026 Győr, Körtöltés utca 6. 2/25.  Győr, 1984. 01. 09.

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.