0816/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

0816/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében – a polgármester feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

9/09/05/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester a 2019. évi polgármesteri keret terhére 280.000,- Ft-tal támogatta a Gyárvárosiak Baráti Körét a Gyárvárosi Családi Délután költségeinek támogatására.

4/29/05/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat térítésmentesen – út kialakítása miatti közérdekű célra, per-, teher- és igénymentesen – a tulajdonába vegye a győri 11798/3 hrsz.-ú, 70 m2 területű, kivett önkormányzati közút megnevezésű ingatlant.

3/30/05/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az „Önkormányzati Elismerések Alapításáról” szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének 19. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága 21/2019. (V. 21.) VSTRB határozatának javaslatát elfogadva, a polgármester F.-né Cs. É.-nak, a Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetőjének részére „Kitaibel Pál Környezetvédelmi Emlékérem” díjat adományozott a tanulók környezetismereti oktatása, a környezettudatos életmódra nevelése, a környezet és természetvédelmi ismeretterjesztés terén végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, a Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola Zöld Iskola Programjának és munkacsoportjának szakmai vezetéséért, környezetvédelmi pályázatokban való sikeres részvételéért, környezetvédelmi konferenciák, versenyek, hulladékmentesítési akciók szervezéséért, környezetbarát játszóhely, a Győrszentiváni Tanösvény létrehozásában való közreműködésért, valamint környezetvédelmi tevékenység publikálásáért.

A díj mellé járó pénzjutalom a R. 21. § (3) bekezdése értelmében bruttó 250.000,- Ft. Kifizetése a költségvetésben erre a célra elkülönített összegből történik.

6/03/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Vízisport Egyesület a X. Győrkőcolimpia megrendezésének támogatására 4.997.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

7/03/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, Dr. Fekete Dávid alpolgármester úr kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 140.000.- Ft támogatásban részesítette az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesületet az Újvárosi Juniális megrendezésének támogatására.

1/04/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Költségvetés tervezési tartalék” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 1.408.308,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatások + 1.178.500,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 229.808,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.408.308,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény 2019.05.27-én kelt kérelmében foglaltak alapján jubileumi jutalom kifizetéséhez fedezet biztosítása.

3/04/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában meghatározott, a közgyűlés által átruházott feladatként kapott jogkörében eljárva, figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára, a polgármester engedélyezte a Győri Filharmónikus Zenekarnak, hogy a MAHIR Cityposter Kft. részére reklámhely foglalása és plakátok kihelyezése címén nettó 480.000,- Ft + áfa összeget az intézmény 2019. évi költségvetési előirányzata terhére 2019. június 06. napjáig előlegként kifizessen.

2/06/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Cs. E. kizárólagos tulajdonát képező győri 25217 hrsz.-ú az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 9012 Győr, Hegyalja utca 51. területen található ingatlanból – Sz. Sz e. v. által 6/2019. munkaszámon készített hatályos a Földhivatal által a 346/2019. szám alatt záradékolt változási vázrajz ennek alapján 2019. május 20. napján véglegessé válta 800.150/2019. számú telekalakítási engedély alapján – a győri 25218/3 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó összesen 1 m2 nagyságú terület, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, út, közterület kialakítása céljára térítésmentesen átvételre kerüljön. Az átadásra kerülő ingatlan forgalmi értéke az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított 10.000,- Ft.

1/11/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24 § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező győri 0336/58 hrsz.-ú az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett önkormányzati közút megnevezésű, 9012 Győr, Völgysziget területen található ingatlanból – Czibik Mérnök Kft. által 126/4/2015. munkaszámon készített hatályos a Földhivatal által a 2864/2018. szám alatt záradékolt változási vázrajz ennek alapján 2019. február 28. napján véglegessé vált 800.035/2019. számú telekalakítási engedély alapján – a győri 0337/65 hrsz.-ú kivett önkormányzati közút megnevezésű ingatlanba beolvadó összesen 1 m2 nagyságú terület, G. I. A. részére, út, közterület kialakítása céljára értékesítésre kerüljön. Az átadásra kerülő ingatlan forgalmi értéke az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított 2.200,- Ft.

5/11/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum részére, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri, 6693 hrsz.-ú ingatlanon, az ún. Magyar Ispita ingatlanán található múzeumépület részleges felújításához, a szükség szerinti szakhatósági nyilatkozatok, és/vagy jogerős és végrehajtható hatósági nyilatkozatok/engedélyek birtokában. A Múzeum a Magyar Ispita épületének részleges felújítását a Győri Helyi Akciócsoport által kiírt TOP-7.1.1-16-H-044-3.2 kódszámú, „Teret a közösségnek!” című 100%-os támogatási intenzitású pályázati forrásból kívánja megvalósítani, melyet a tulajdonos Önkormányzat támogat.

6/11/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 137.000,- Ft támogatásban részesítette a Győri Erdélyi Kört, a fennállásuk 30. évfordulójára szervezett ünnepség támogatására.

8/11/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, a GYŐR-SZOL Zrt. működtetésében található győri 7257 hrsz.-ú lakóépület megnevezésű, Győr, Zechmeister út 5. szám alatti ingatlanon lévő 10,0 m² nagyságú, J. R. G. és N. Zs. J. ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonát képező garázsfelépítmény által elfoglalt földterület, területhasználati szerződésének módosításához, a felépítmény tulajdonosának változása miatt, tekintettel arra, hogy J. R. G. és N. Zs. J. a garázsfelépítményt a 2019. május 28. napján kelt Adásvételi szerződés alapján értékesítette Cs. Zs. részére.

9/11/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 100.000,- Ft támogatásban részesítette a Sokoró RC Modell Közhasznú Sportegyesületet a 6. Jetmodell találkozó szervezésének és megrendezésének, valamint a sportegyesület működésének, dologi kiadásainak támogatására.

1/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján, Győr, Takaros utca 21738/3 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása céljából, a polgármester hozzájárult, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr zártkert 21762 hrsz. alatt, és a Győr zártkert 21818/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokon közcélú villamos vezetékhálózat és tartozékai létesítéséhez, egyszeri, egyösszegű 46.164,- Ft + ÁFA kártalanítás megfizetésével.

2/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján a polgármester hozzájárult, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr külterület 01295/22 hrsz. alatt, Győr zártkert 21746 hrsz. alatt, Győr zártkert 21868/3 hrsz. alatt és Győr zártkert 21868/5 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokon közcélú villamos vezetékhálózat és tartozékai létesítéséhez, egyszeri, egyösszegű 46.292,- Ft + ÁFA kártalanítás megfizetésével.

3/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 20.000,- Ft támogatásban részesítette a NY. E. K Nyomdai Előkészítő és Kivitelező Kft.-t, Lakatos Gyula: „Berci” „Az igazság nevében” című könyv kiadásának támogatására.

4/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 85.000,- Ft támogatásban részesítette a NY. E. K Nyomdai Előkészítő és Kivitelező Kft.-t, Mészáros Éva: „Az ezerarcú erdő” című könyv kiadásának támogatására.

5/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 100.000,- Ft támogatásban részesítette a NY. E. K Nyomdai Előkészítő és Kivitelező Kft.-t, Dömötör István: „ A földrajzi felfedezők nagy csapata” című könyv kiadásának támogatására.

6/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a Prizma 2004 Kft. 4-128/2/2017 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által záradékolt, hatályos változási vázrajza, valamint a Hivatal 800.239/2019 sz. határozata (telekalakítási engedélye) szerint – az Önkormányzat 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, győri 1622/1 hrsz.-ú ingatlan 24 m2 nagyságú területrészének értékesítéséhez S. I. és S. L. részére – a Vagyonrendelet 46. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja értelmében versenyeztetés mellőzésével – az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított 468.000,- Ft vételáron.

7/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1a) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester nyilatkozott, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 1618/1, 1621 és 1622/1 hrsz.-ú ingatlanok telekmegosztását engedélyező, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által a 800.239/2019. számon kiadott határozattal szemben fennálló fellebbezési jogával nem kíván élni, fellebbezési jogáról a jelen nyilatkozattal lemondott.

10/12/10/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 25.000,- Ft támogatásban részesítette a Bácsai Polgárőrség-et működési kiadások fedezetére.

11/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja és a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1b) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárult az önkormányzati tulajdonban álló győri 8111/1 hrsz.-ú „kivett, közterület”, 8112/1 hrsz.-ú „kivett,uszoda”, 8112/1/A hrsz.-ú „földhasználati jog alapján létesült épület, lakóház”, 8113 hrsz.-ú „kivett, töltés” és 8702 hrsz.-ú „kivett, közterület” megnevezésű ingatlanokból

1. a győri 8111/1 hrsz.-ú, „kivett, önkormányzati közút” megnevezésű, 1077 m2 területű ingatlan: a győri 8111/1 hrsz.-ú ingatlanból 1003 m2 terület, a 8112/1 hrsz.-ú ingatlanból 74 m2 terület beolvadásával,

2. a győri 8112/4 hrsz.-ú, „kivett, strandfürdő” megnevezésű, 19.542 m2 területű ingatlan: a 8112/1 hrsz.-ú ingatlanból 19.542 m2 terület beolvadásával,

3. a győri 8112/4/A hrsz.-ú, „földhasználati jog alapján létesült épület, lakóház” megnevezésű, 87 m2 területű ingatlan: a 8112/1/A hrsz.-ú ingatlanból 87 m2 terület beolvadásával,

4. a győri 8112/5 hrsz.-ú, „kivett, töltés” megnevezésű, 3061 m2 területű ingatlan: a győri 8111/1 hrsz.-ú ingatlanból 10 m2 terület, a 8112/1 hrsz.-ú ingatlanból 2599 m2 terület és a 8113 hrsz.-ú ingatlanból 452 m2 terület beolvadásával,

5. a győri 8112/6 hrsz.-ú, „kivett, strandfürdő” megnevezésű, 11666 m2 területű ingatlan: a győri 8112/1 hrsz.-ú ingatlanból 11666 m2 terület beolvadásával,

6. a győri 8113/1 hrsz.-ú, „kivett, strandfürdő” megnevezésű, 382 m2 területű ingatlan: a győri 8113 hrsz.-ú ingatlanból 382 m2 terület beolvadásával,

7. a győri 8113/2 hrsz.-ú, „kivett, közforgalom elől elzárt önkormányzati közút” megnevezésű, 1412 m2 területű ingatlan: győri 8112/1 hrsz.-ú ingatlanból 242 m2 terület és a győri 8113 hrsz.-ú ingatlanból 1170 m2 terület beolvadásával,

8. a győri 8702 hrsz.-ú, „kivett, önkormányzati közút” megnevezésű, 2387 m2 területű ingatlan: győri 8702 hrsz.-ú ingatlanból 1918 m2 terület és a győri 8113 hrsz.-ú ingatlanból 469 m2 terület beolvadásával

kialakuló ingatlanok telekalakításához és a kialakult ingatlanok vonatkozásában Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonjogának 1/1 arányú be-, illetve visszajegyzéséhez, telekalakítás jogcímén és eredeti állással telekalakítás jogcímén a vázrajzon megjelölt terhek be- illetve visszajegyzéséhez a CZIBIK MÉRNÖK Kft. által a 40/7/2018. munkaszámon elkészült és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Földhivatali Osztálya által a 1187/2019. sz. alatt záradékolt változási vázrajznak megfelelően.

12/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 120.000,- Ft támogatásban részesítette a Nagyboldogasszony Plébániát, a gyermekek nyári hittan táboroztatására, a tábor étkezési- és utazásköltségeire.

13/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 150.000,- Ft támogatásban részesítette Győr-Ménfőcsanak Evangélikus Egyházközséget a Gyermekek nyári hittan táboroztatásának költségeire.

14/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben a Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire jogcím előirányzat terhére 2.000.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön a Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire – 2.000.000,- Ft

Család- és Gyermekjóléti Központ

Kiadás – dologi kiadás + 2.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 2.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény óvodai és iskolai szociális munkásai látják el a nyári napköziben a gyermekfelügyeletet. A szabadidő hatékony eltöltéséhez szükséges szakmai eszközök fedezetének biztosítása.

15/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2015. (XII. 18.) Önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésének a) pontja alapján a Tárogató Óvoda előlegbekérő számlák alapján teljesíthesse a bruttó 1.759.045,- Ft összegű ipari mosogatógépek ellenértékének kifizetését, mivel az intézmény három óvodájába vásárol ipari mosogatógépet a Gammo Europe Kft.-nél. A szállító készpénz, illetve utólagos átutalási lehetőséget nem biztosít az intézmény számára. Az áruk elszállítására csak a díjbekérő kiegyenlítését követően kerülhet sor.

16/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben a Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás jogcím előirányzat terhére 594.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön a Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez

önkormányzati hozzájárulás – 594.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

Kiadás – személyi juttatás + 120.000,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok + 24.000,- Ft

- dologi kiadás + 450.000,- Ft

összesen: + 594.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 594.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Gyermektábor fennállásának 40. évfordulója alkalmával az intézményben régóta dolgozók jutalma és munkaadókat terhelő járuléka, valamint a dologi kiadások fedezetének biztosítása.

17/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 01642/14 hrsz.-ú ingatlan megosztásához, az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2931 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által 2042/2018 számon záradékolt, hatályos kisajátítási változási vázrajza és területkimutatása szerint, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a győri 01642/14 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetési szolgalmi jog a kialakuló győri 01642/61 és a 01642/62 hrsz.-ú ingatlanokra átjegyzésre kerüljön.

18/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jogok jogosultjának képviseletében – eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 01642/16 hrsz.-ú ingatlan megosztásához, az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2931 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által 2040/2018 számon záradékolt, hatályos kisajátítási változási vázrajza és területkimutatása szerint, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a győri 01642/16 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01642/67 és a 01642/68 hrsz.-ú ingatlanokra átjegyzésre kerüljön.

19/12/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jogok jogosultjának képviseletében – eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 01642/17 hrsz.-ú ingatlan megosztásához, az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2931 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által 2039/2018 számon záradékolt, hatályos kisajátítási változási vázrajza és területkimutatása szerint, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a győri 01642/17 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01642/70 és a 01642/71 hrsz.-ú ingatlanokra átjegyzésre kerüljön.

1/13/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a 2019. évi költségvetésben szereplő WHO Drogstratégia előirányzat (303210) kiadási jogcímen belül az alábbi változtatásra kerüljön sor:

WHO Drogstratégia előirányzat (303210)

KIADÁSOK

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (055061) terhére – 800.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (0521) javára + 400.000,- Ft

Egyéb külső személyi juttatások (051231) javára + 400.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Fedezet biztosítása személyi juttatások rendezésére, a WHO Drogstratégia előirányzat kiadási jogcímen.

2/13/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az EFOP-1.8.19-17-2017-00034 azonosító számú M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK című pályázat előirányzaton (315064) belül az alábbi változtatásra kerüljön sor:

M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK (EFOP- 1.8.19-17-2017-00034) előirányzat (315064)

KIADÁSOK

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (051221) terhére – 35.000,- Ft

Egyéb szolgáltatások előirányzat (053371) javára + 35.000.- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: fedezet biztosítása reprezentációs kiadások rendezésére, a M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK előirányzat kiadási jogcímen.

4/13/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 70.000,- Ft támogatásban részesítette az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesületet, az egyesület keretein belül működő nyugdíjas klub 2019. évi működésének támogatására.

5/13/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés jogcím előirányzat terhére 23.800.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön az intézmények 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés – 23.800.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Kiadás – Felújítás + 14.600.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 14.600.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

Kiadás – Felújítás + 9.200.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 9.200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményekben épületfelújítási munkák (EESZI Hegyalja úti rendelő ablakcsere, hőszigetelési munkák, valamint műszaki ellenőri díj, HSSZ fűtéskorszerűsítés, nővéröltöző átalakítás, felújítás) fedezetének biztosítása.

6/13/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum között 3046-7/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont (nagy értékű) érintő módosításához az 1-5. számú mellékletekben foglaltak szerint.

7/13/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum között 3046-7/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont (kis értékű) érintő módosításához az 1-8. számú mellékletekben foglaltak szerint.

1/14/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebb volumenű munkákra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 2.600.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

309159 „Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 2.600.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: „Csillaggyermek” köztéri alkotás költségeihez forrás biztosítása.

1/17/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4 alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 42/2013. (XII. 20.) rendeletében foglaltak 6. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő „305341 Győri Általános és Középiskolák programjainak támogatására” című kiadási jogcímen 1.693.000,- Ft felosztását a mellékletben felsoroltak szerint rendelte el.

2/17/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott az Angie Design Bt. részére, mint a 9025 Győr, Híd utca 1. szám alatt, a győri 8133 hrsz.-ú, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben és műemléki értékként nyilvántartott lakóházban (műemléki törzsszám: 2837) található földszinti üzlethelyiség jogszerű bérlőjének, hogy a 28,40 m² területnagyságú kiskereskedelmi rendeltetési módú üzlethelyiséget annak a mindenkori bérlője/albérlője „kiskereskedelmi és műhely rendeltetési módú üzletként” használja.

3/17/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.9. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetetett Teret a közösségnek! című, TOP-7.1.1-16-H-044-3.2 azonosító számú felhívásra Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be.

A projekt címe: A Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: Nefelejcs utca

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 6691

A projekt összes költsége: 194.971.063,- Ft

A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 180.000.000,- Ft

A projekt megvalósításhoz szükséges önkormányzati saját forrás összege: 14.971.063,- Ft

Az igényelt támogatás összege: 180.000.000,- Ft

A megvalósítás tervezett időtartama: 2019. 10. 01. – 2021.09.30.

A pályázat támogatási intenzitása 100%.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezését a 2019-2021. évi költségvetésében elkülöníti, azokat önálló tervezési alapegységen elkülönítetten kezeli.

1/19/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2019. évi költségvetése:

Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési,

forgalomtechnikai kiadások:

KIADÁSOK

Felújítások – 3.934.538,- Ft

Személyi juttatások + 3.585.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó + 349.538,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2019. évi költségvetésében az utak-hidak, köz- és díszvilágítás felújítási munkái között tervezésre került a Győr – Ménfőcsanaki Szent Antal szobor felújítása. Mivel ezzel összefüggésben az Egyéb külső személyi juttatások (K123) és a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovatokon jelentkező kifizetések elszámolására kerül sor, ezért a teljesítési adatok és az előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

3/19/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Művészeti és Fesztiválközpont részére, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 7366 hrsz.-ú, Győr, Kazinczy utca 1./Bécsi kapu tér 13. szám alatti lakóingatlan Bécsi kapu tér felőli homlokzatára vetítve, fényfestési tevékenység végzéséhez, a „31! – 3 folyó, 1 sziget összművészet” elnevezésű fesztivál ideje alatt 2019. július 12-e és július 14-e közötti időszakban, naponta 21.00 órától 23.00 óráig folyamatos vetítéssel, halk zenei aláfestés kíséretében. Egyúttal engedélyezte a Fesztiválközpontnak, hogy a rendezvényt megelőzően 2019. július 8-tól július 11-ig próbavetítéseket és méréseket végezzenek a tárgyi helyszínen 21.00 óra és 23.00 óra között.

Továbbá hozzájárult a győri Bécsi kapu téren a fényfestéshez szükséges műszaki berendezés/berendezések elhelyezéséhez, a tűz- és balesetvédelmi előírások maradéktalanul történő betartása mellett.

1/20/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontjában biztosított felhatalmazás alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Győri Tankerületi Központ részére 100.000,- Ft-ot pénzeszköz átadási megállapodás keretében a „Ifjúsági programok és képzések szervezésére” c. kiadási jogcím terhére biztosítson.

A pénzeszköz átadásának célja: A 2019. május 25-26. között megrendezett „Aludj Máskor” győri 24 órás vetélkedő első helyezettjének díjazása. A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium az Aludj Máskor vetélkedőn elért eredményei alapján I. helyezetti díjazásban részesül.

2/20/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontjában biztosított felhatalmazás alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Győri Egyházmegye részére 50.000,- Ft-ot pénzeszköz átadási megállapodás keretében a „Ifjúsági programok és képzések szervezésére” c. kiadási jogcím terhére biztosítson.

A pénzeszköz átadásának célja: A 2019. május 25-26. között megrendezett „Aludj Máskor” győri 24 órás vetélkedő első helyezettjének díjazása. Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont az Aludj Máskor vetélkedőn elért eredményei alapján II. helyezetti díjazásban részesül.

3/20/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontjában biztosított felhatalmazás alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Győri Tankerületi Központ részére 30.000,- Ft-ot pénzeszköz átadási megállapodás keretében a „Ifjúsági programok és képzések szervezésére” c. kiadási jogcím terhére biztosítson.

A pénzeszköz átadásának célja: A 2019. május 25-26. között megrendezett „Aludj Máskor” győri 24 órás vetélkedő első helyezettjének díjazása. A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium az Aludj Máskor vetélkedőn elért eredményei alapján III. helyezetti díjazásban részesül.

4/20/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2. pontjának 2.31. alpontjában kapott felhatalmazása alapján – a 2019. június 18. napján kelt 26-22/2019. ügyiratszámú kérelemben foglaltak szerint – a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester engedélyezte, hogy a magyar-szlovák pályázati együttműködés keretében – a Pozsonyi Régi Városrész Könyvtárai intézménnyel konzorciumi együttműködésben – a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér pályázatot adjon be az Interreg SKHU Kis Projekt Alap a nyugati határtérségben megnevezésű projekt keretében 22.500 EUR pályázati összegre, 3.375 EUR intézményi saját forrás biztosítása mellett, könyvtárat népszerűsítő rendezvények szervezése és közösségi szempontú berendezés modernizációja pályázati céllal.

5/20/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások – 370.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztivál Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 129.500,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 53.000,- Ft

Dologi kiadások + 187.500,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 370.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Liszt Ferenc Kórustalálkozó kiadásaira fedezet biztosítása.

6/20/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Költségvetés tervezési tartalék” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások – 1.800.000,- Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 350.000,- Ft

Beruházások + 1.450.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 1.800.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény által 2018. évben elnyert pályázati támogatás összegének visszapótlása.

7/20/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 316.103,- Ft

Generációk Háza Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 316.103,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 316.103,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Generációk Háza Művelődési Központ részére, számítógép beszerzésére forrás biztosítása.

8/20/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 2.192.798,- Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.192.798- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.192.798,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ részére, tetőfedési munkálatok költségeire forrás biztosítása.

9/20/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 3.500.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 3.500.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 3.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Műszaki Fióklevéltár épületében (Győr, Baross u. 61-63.) nyílászárók cseréjéhez forrás biztosítása.

2/21/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a 4/11/04/2019. PM. határozat kiegészítésre kerüljön az alábbiak szerint:

„Nyilatkozik, hogy a fejlesztéssel érintett győri 10670 és a győri 10671/1 hrsz.-ú ingatlanok a Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének, mint támogatásra jogosítandó szervezet részére az üzemeltetési kötelezettségi időszakban – az üzembe helyezést követő 15 évben – a fejlesztési célra rendelkezésére állnak.

A fejlesztéssel érintett tárgyi ingatlanok hasznosítására vonatkozó jogviszonyt az Önkormányzat maga részéről fenntartja.”

A határozat kiegészítésének indoka: A Magyar Röplabda Szövetség ki/HPM01-01214/2019/MRSZ iktatószámon hiánypótlási felhívást adott ki a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete részére, amely egyesület be/SFP-01214/2019/MRSZ ügyiratszám alatt hatósági eljárást indított támogatási igazolás kiállítása érdekében 2019. május 01 napján. A fenti tartalmú nyilatkozat pótlása szükséges a támogatás iránti kérelem elbírálásához.

3/21/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 4.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási költségvetés

Beruházások + 4.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 4.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 130. évfordulójára olvasztott üveggel fedett csempekép készítése, kültéri rendezvényekhez szükséges, meglévő mobil színpadhoz és zenepavilonhoz eszközök beszerzése munkákat a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ végzi el, ennek a fedezetét biztosítja az előirányzat lebontás.

4/21/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

201113 „Győr-Ménfőcsanak Bölcsőde fejlesztése TOP” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 1.500.000,- Ft

201115 „Kiskúti úti Bölcsőde felújítása TOP” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 18.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

201127 „Győr-Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése TOP” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások +19.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr-Gyirmóti Művelődési Ház épület-energetikai korszerűsítése kapcsán a kötelezettség-vállaláshoz hiányzó forrás biztosítása.

1/24/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.32. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Győri Tankerületi Központ megkeresésére a polgármester az alábbi nyilatkozatot tette:

A Győri Tankerületi Központ Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium kollégiumi intézményegység-vezetői állására pályázó B. J. A. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében támogatja, amennyiben rendelkezik a pályázati kiírásnak megfelelő végzettséggel.

B. J. A. az intézményben hat éve gyógypedagógusként dolgozik. Pályázata részletes, gyakorlatias helyzetelemzést tartalmaz. Fontos feladatának érzi a gyermekek kiegyensúlyozott és egészséges fejlődését.

Szakmai tudása, tapasztalata, emberi tulajdonságai és vezetői magatartása garancia az iskola további sikeres működésére.

1/26/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 100.000,- Ft támogatásban részesítette a Magyar Nemzetőrség „Török István” Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetséget, a Bem téren megrendezésre kerülő „Győri Staféta” rendezvény költségeinek támogatására.

2/26/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2019. évi polgármesteri keret terhére 113.000,- Ft támogatásban részesítette a Győri Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesületet, a 2019. évi Bothúzó Európa Bajnokságon való részvétel költségeinek támogatására.

4/26/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 3. § (4) bekezdés ab) és ba) alpontja alapján a polgármester hozzájárult, hogy az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt kiadja a győri 27527/5 hrsz.-ú ingatlanon 130 lakásos lakópark I. ütemében épített 26 lakást tartalmazó „A” jelű lakóépületre vonatkozóan a Glingcoop Kft. kérelme alapján.

5/26/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a TECHNOSZER Kft. részére a Győr, 2858/130 hrsz.-ú ingatlanon tervezett garázs épület építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltétellel:

Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a tárgyi közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon a tárgyi rendeltetésű épület építésére sor kerüljön.

8/26/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére a működtetésében lévő Győr, Nádorvárosi köztemető XXXVII. parcella T sor 29. számú sírhely mellett található 2 db tuja vegetációs időszakon kívüli kivágatásához, mivel a fák sínylődő egészségi állapotúak és alászorult pozícióban állnak a kőrisfa alatt. Mindazonáltal felkérte a temetőt kezelő GYŐR-SZOL Zrt.-t, hogy a kőrisfáról a száraz ágakat vágja le és szükség esetén a koronaalakító metszést, illetve egyéb, a fa védelmét szolgáló tevékenységet végezze el. A kivágott fákat legkésőbb 2019. november 30-ig pótolni kell. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

9/26/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Tankerületi Központ részére, a vagyonkezelésében lévő győri 279/53 hrsz.-ú, Győr, Konini u. 2-4. szám alatti Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium udvarán álló 2 db elszáradt fa azonnali kivágatásához. A kivágott fákat az engedélyes legkésőbb 2020. november 30-ig köteles pótolni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

10/26/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester kötelezi a IV. számú Gazdasági Működtető Központ működtetésében lévő győri 8290/1 hrsz.-ú, Győr, Márvány u. 4. szám alatti Márvány Óvodát, az udvarán található 1 db fa pótlására. A kivágott fa az óvodai főbejárat kerítésének felújítása közben kidőlt. Fenti ingatlan alkalmas helyén allergén pollent nem termelő, kétszer iskolázott, 1 db földlabdás fával, sorfa méretű ültetési anyagból, legkésőbb 2020. november 30-ig a fát pótolni kell. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

1/27/06/2019 PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában, továbbá a Behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetési kötelezettségei jogcímen nyilvántartott követelései közül az alábbi személyekkel szembeni követelések elengedésre kerüljenek:

 F. F.-é  68.529,- Ft  Köztemetés  
 M. G.  86.700,- Ft  Köztemetés  
 N. Cs.  91.700,- Ft  Köztemetés  
 Összesen:  246.929 Ft    

2/27/06/2019 PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában, továbbá a Behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetési kötelezettségei jogcímen nyilvántartott követelései közül A. F. Z. 36.207,- Ft hátralék elengedésre kerüljön:

A Rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat részben vagy egészben lemondhat a követeléséről, amennyiben a követelés a végrehajtás során nem, vagy csak részben térül meg.

3/27/06/2019 PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában, továbbá a Behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetési kötelezettségei jogcímen nyilvántartott követelései közül K. M.-né 73.543,- Ft hátralék elengedésre kerüljön:

A Rendelet 4. § (1) bekezdés n) pontja alapján az Önkormányzat részben vagy egészben lemondhat a követeléséről, amennyiben a követelést, bíróság előtt érvényesíteni nem lehet.

4/27/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján az EU-TREZOR Kft. részére a Győr, Vidra utca, 12158/15 hrsz.-ú ingatlanon tervezett vegyes rendeltetésű épület építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltételekkel:

- A telken elsőként megvalósult építményre vagy önálló rendeltetési egységre vonatkozó, a használatbavétel kezdeményezésekor hatályos jogszabály szerinti hatósági eljárás kezdeményezéséig az Ingatlant érintő, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága 59/2018. (XII. 11.) VSTRB határozatával jóváhagyott, TALENT-PLAN Kft. (a továbbiakban: Tervező) által készített 18124 munkaszámú „Győr-Révfalu, Új Bácsai út – Révfalusi krt. – Bácsai út közötti új lakóterület” c. közterület kialakítási terv (a továbbiakban: KKT) MK-2M tervlapja szerinti vízvezeték kiváltást, és a Tervező által 2019. április 29-én készített 19044 munkaszámú MK-1 közműépítési helyszínrajz tervlap szerinti csapadékvíz csatornát meg kell építeni, és a vezetékekre a szolgalmi jogot az ingatlan nyilvántartásban be kell jegyeztetni.

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a tárgyi közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon a tárgyi rendeltetésű épület építésére sor kerüljön.

2/28/06/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

308141 „Szerződéses biztosítékok elszámolása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Dologi – 2.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

202070 „Juharfa u. Berkenyefa sor kopóréteg csere” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 2.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A kötelezettség-vállaláshoz hiányzó forrás biztosítása.

1/02/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult:

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére az alábbi előirányzat-változásokhoz

309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra – 5.000.000,- Ft

35001 Tervezési tartalék – 9.073.000,- Ft

309011 Központi beszerzési tartalék – 5.000.000,- Ft

összesen: – 19.073.000,- Ft

Az alábbi intézmények 2019. évi költségvetésébe:

 intézmény  kiadás  bevétel
   szakmai anyag  központi irányítószervi támogatás
 Bartók Óvoda  + 1 319 940,- Ft  + 1 319 940,- Ft
 Bisinger Óvoda  + 1 349 820,- Ft  + 1 349 820,- Ft
 Erzsébet Ligeti Óvoda  + 2 488 680,- Ft  + 2 488 680,- Ft
 Gyárvárosi Óvoda  + 888 660,- Ft  + 888 660,- Ft
 Győr Mosolyvár Óvoda  + 1 083 780,- Ft  + 1 083 780,- Ft
 Kovács Margit Óvoda  + 1 941 660,- Ft  + 1 941 660,- Ft
 Márvány Óvoda  + 817 740,- Ft  + 817 740,- Ft
 Ménfőcsanaki Óvoda  + 1 711 080,- Ft  + 1 711 080,- Ft
 Nagybácsai Óvoda  + 2 032 200,- Ft  + 2 032 200,- Ft
 Sün Balázs Óvoda  + 1 922 040,- Ft  + 1 922 040,- Ft
 Szentiváni Óvoda  + 1 791 360,- Ft  + 1 791 360,- Ft
 Tárogató Óvoda  + 1 726 040,- Ft  + 1 726 040,- Ft
 összesen:  + 19 073 000,- Ft  + 19 073 000,- Ft

2. Az alábbi intézmények tekintetében az alábbi előirányzat módosításokra kerüljön sor:

 intézmény  kiadás  bevétel
   vásárolt élelmezés  egyéb működési bevétel
 Bartók Óvoda  - 1 319 940,- Ft  - 1 319 940,- Ft
 Bisinger Óvoda  - 1 349 820,- Ft  - 1 349 820,- Ft
 Erzsébet Ligeti Óvoda  - 2 488 680,- Ft  - 2 488 680,- Ft
 Gyárvárosi Óvoda  - 888 660,- Ft  - 888 660,- Ft
 Győr Mosolyvár Óvoda  - 1 083 780,- Ft  - 1 083 780,- Ft
 Kovács Margit Óvoda  - 1 941 660,- Ft  - 1 941 660,- Ft
 Márvány Óvoda  - 817 740,- Ft  - 817 740,- Ft
 Ménfőcsanaki Óvoda  - 1 711 080,- Ft  - 1 711 080,- Ft
 Nagybácsai Óvoda  - 2 032 200,- Ft  - 2 032 200,- Ft
 Sün Balázs Óvoda  - 1 922 040,- Ft  - 1 922 040,- Ft
 Szentiváni Óvoda  - 1 791 360,- Ft  - 1 791 360,- Ft
 Tárogató Óvoda  - 1 726 040,- Ft  - 1 726 040,- Ft
 összesen:  - 19 073 000,- Ft  - 19 073 000,- Ft

3. Az alábbi intézmények tekintetében az alábbi előirányzat-átcsoportosításokra kerüljön sor:

 intézmény  kiadás  kiadás
   vásárolt élelmezés  szakmai anyag
 Bartók Óvoda  - 1 951 763,- Ft  + 1 951 763,- Ft
 Bisinger Óvoda  - 1 866 177,- Ft  + 1 866 177,- Ft
 Erzsébet Ligeti Óvoda  - 2 890 402,- Ft  + 2 890 402,- Ft
 Gyárvárosi Óvoda  - 955 988,- Ft  + 955 988,- Ft
 Győr Mosolyvár Óvoda  - 1 286 551,- Ft  + 1 286 551,- Ft
 Kovács Margit Óvoda  - 2 518 106,- Ft  + 2 518 106,- Ft
 Márvány Óvoda  - 1 214 004,- Ft  + 1 214 004,- Ft
 Ménfőcsanaki Óvoda  - 1 882 148,- Ft  + 1 882 148,- Ft
 Nagybácsai Óvoda  - 2 490 404,- Ft  + 2 490 404,- Ft
 Sün Balázs Óvoda  - 2 198 543,- Ft  + 2 198 543,- Ft
 Szentiváni Óvoda  - 2 443 196,- Ft  + 2 443 196,- Ft
 Tárogató Óvoda  - 2 156 350,- Ft  + 2 156 350,- Ft
 összesen:  - 23 853 632,- Ft  + 23 853 632,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az óvodákban a Munkaügyi szabályzatokban rögzített óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és a dajka munkakörökben foglalkoztatottak részeként a munkáltató a munkavégzés feltételeként, szakmai anyagként térítés nélkül biztosítja az ebédet. Ezért indokolt a dologi kiadások közötti előirányzatok átcsoportosítása, valamint a térítési díj kiesése miatt a bevétel elmaradást önkormányzati támogatás fedezetét biztosítani.

2/02/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében eljárva a polgármester kijelenti, hogy az Önkormányzat – mint társtulajdonos – a győri 6309/2 hrsz.-ú, 83 m2 nagyságú, kivett garázs megnevezésű belterületi ingatlan 28/166 tulajdoni hányada – amely természetben a 3. számú garázst jelenti – vonatkozásában 2019. június 25. napján kelt megkeresés alapján H. P. L. mint eladó, valamint D. D. és D. V. G. mint vevő között 1.800.000,- Ft vételáron megkötendő adásvételi szerződés tekintetében az elővásárlási jogával nem kíván élni.

3/02/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 1.613.162,- Ft

Vaskakas Bábszínház 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 1.613.162,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.613.162,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Vaskakas Bábszínház részére személyfelvonó kivitelezési munkáira forrás biztosítása.

4/02/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2019. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

Beruházások – 34.000.000,- Ft

BEVÉTELEK
Irányító szervtől kapott támogatások – 34.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

201130 „Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvoda energetikai korszerűsítése TOP” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Beruházások + 34.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

201113 „Győr-Ménfőcsanak Bölcsőde fejlesztése TOP” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások – 42.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

501015 „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés -köznevelési és szociális terület” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felújítások – 23.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

201130 „Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvoda energetikai korszerűsítése TOP” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Beruházások + 65.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: az épület-energetikai korszerűsítés kapcsán a kötelezettség-vállaláshoz hiányzó forrás biztosítása. Ezzel egyidejűleg a 3/26/06/2019 PM. h. határozatát visszavonta.

1/03/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére az alábbi előirányzat-változásokhoz

306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése – 50.000.000,- Ft

308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre – 12 445 279,- Ft

összesen: – 62 445 279,- Ft

Az alábbi intézmények 2019. évi költségvetésébe:

 intézmény  kiadás  bevétel
   személyi juttatás  munkaadókat terhelő járulékok  összesen  központi irányítószervi támogatás
 Család – és Gyermekjóléti Központ  1 978 688.- Ft  1 394 482,- Ft  3 373 170,- Ft  3 373 170,- Ft
 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat  6 305 031,- Ft  1 229.481,- Ft  7 534 512,- Ft  7 534 512,- Ft
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  13 620 461,- Ft  6 307 662,- Ft  19 928 123,- Ft  19 928 123,- Ft
 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat  605 500,- Ft  907 823,- Ft  1 513 323,- Ft  1 513 323,- Ft
 Gazdasági Működtető Központ Győr  11 524 450,- Ft  2 916.602,- Ft  14 441 052,- Ft  14 441 052,- Ft
 Bartók Óvoda  802 647,- Ft  156 516,- Ft  959 163,- Ft  959 163,- Ft
 Bisinger Óvoda  866 648,- Ft  168 996,- Ft  1 035 644,- Ft  1 035 644,- Ft
 Erzsébet Ligeti Óvoda  2 077 944,- Ft  405 199,- Ft  2 483 143,- Ft  2 483 143,- Ft
 Gyárvárosi Óvoda  664 332,- Ft  129 545,- Ft  793 877,- Ft  793 877,- Ft
 Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora  276 000,- Ft  53 820,- Ft  329 820,- Ft  329 820,- Ft
 Győri Mosolyvár Óvoda  691 678,- Ft  134 877,- Ft  826 555,- Ft  826 555,- Ft
 Kovács Margit Óvoda  1 236 044,- Ft  241 029,- Ft  1 477 073,- Ft  1 477 073,- Ft
 Márvány Óvoda  553 697,- Ft  107 971,- Ft  661 668,- Ft  661 668,- Ft
 Ménfőcsanaki Óvoda  1 039 915,- Ft  202 783,- Ft  1 242 698,- Ft  1 242 698,- Ft
 Nagybácsai Óvoda  1 232 416,- Ft  240 321,- Ft  1 472 737,- Ft  1 472 737,- Ft
 Sün Balázs Óvoda  1 612 943,- Ft  314 524,- Ft  1 927 467,- Ft  1 927 467,- Ft
 Szentiváni Óvoda  1 093 000,- Ft  213 135,- Ft  1 306 135,- Ft  1 306 135,- Ft
 Tárogató Óvoda  953 238,- Ft  185 881,- Ft  1 139 119,- Ft  1 139 119,- Ft
 összesen:  47 134 632,- Ft  15 310 647,- Ft  62 445 279,- Ft  62 445 279,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A 2019. január 1-jével hatályba lépett természetbeni juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő, államháztartással szembeni kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása.

2/03/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 12.000.000,- Ft

Győri Nemzeti Színház 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 12.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 12.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a nagyszínpad hangtechnikai, gépészeti, légtechnikai karbantartási munkálataira, a villamos megszakítók karbantartására, valamint a Műhelyház fázisjavító berendezéseinek javítási munkálataira forrás biztosítása.

3/03/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 185.970,- Ft

Kulturális Pénzügyi – Gazdasági Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 185.970,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 185.970,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ részére mobiltelefonok beszerzésére forrás biztosítása.

4/03/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott és egyben felkérte a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-t a működtetésében lévő Győr, Nádorvárosi köztemető XXXIV/B. parcella H sor 20/a. számú sírhely mellett található 1 db keleti tuja azonnali kivágatására, mivel a fa sínylődő egészségi állapotú és alászorult pozícióban áll a környező fák alatt. A fa soron kívüli kivágatása azért is szükséges, mert a gyökérzete a fejlődése során a temetkezési hely alá nőtt és akadályozza a sírhely síremlékké történő átalakítását. A kivágott fát legkésőbb 2020. november 30-ig pótolni kell.

Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

5/03/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott, és egyben felkérte a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-t a működtetésében lévő Nádorvárosi köztemető XXXVII. parcella U sor 11. számú sír mögött található 1 db kőrisfa vegetációs időszakon kívüli kivágatására, vagyonvédelmi célból. A fa gyökérzete a fejlődése során a sírhely alá nőtt és a síremlék keretét, oldalfalát, illetve a keret illesztéseit több helyen szétfeszítette. A kivágott fát legkésőbb 2020. november 30-ig pótolni kell. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

6/03/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott, és egyben felkérte a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-t a működtetésében lévő Nádorvárosi köztemető XXVI. parcella m sor 15. számú sír mögött található 1 db elszáradt ezüst juhar azonnali kivágatására, vagyonvédelmi célból. A fa ágai rendszeresen hullanak, emiatt közvetlen élet- és balesetveszély forrásai lehetnek az ott tartózkodókra nézve, illetve a környezetükben lévő síremlékek állagmegóvása érdekében is indokolt a kivágatása. A kivágott fát legkésőbb 2020. november 30-ig pótolni kell. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

7/03/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2019. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 1.212.500,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 1.212.500,- Ft

Győri Balett 2019. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 1.391.500,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 1.391.500,- Ft

Ménfőcsanaki Óvoda 2019. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 19.109,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 19.109,- Ft

Vaskakas Bábszínház 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 1.012.500,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.012.500,- Ft

Győri Nemzeti Színház 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 1.391.500,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.391.500,- Ft

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 19.109,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 19.109,- Ft

Generációk Háza Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 200.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: az önkormányzati fenntartású intézmények helyiségeinek egymás közötti használatba adása-vétele során a megtérítendő költségek a használatba adó intézménynél jóváírásra, míg a használatba vevő intézménynél terhelésre kerülnek.

1/04/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„308131. Év közben polgármester hatáskörében felhasználható tartalék” – 2.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„304125. Rendezvények támogatása” + 2.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Hozzájárulás a PH-Érték Borudvar rendezvény lebonyolításához.

2/04/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a 2/21/06/2019. PM. határozat kiegészítésre kerüljön az alábbiak szerint:

„Nyilatkozik, hogy a támogatott szervezet a beruházással, fejlesztéssel érintett győri 10670 és a győri 10671/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak – a megvalósult beruházás üzembe helyezéstől számított 15 évig – a használatára jogosult, amelynek feltételeit és tartalmát a támogatott szervezet és az Önkormányzat között, az üzembe helyezést követően, a jogszabályi előírások betartásával megkötésre kerülő megállapodás határozza meg.”

A határozat kiegészítésének indoka: A Magyar Röplabda Szövetség ki/HPM01-01214/2019/MRSZ iktatószámon hiánypótlási felhívást adott ki a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete részére, amely egyesület be/SFP-01214/2019/MRSZ ügyiratszám alatt hatósági eljárást indított támogatási igazolás kiállítása érdekében 2019. május 01 napján. A fenti tartalmú nyilatkozat pótlása szükséges a támogatás iránti kérelem elbírálásához.

3/04/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Atlétikai Club utánpótlás versenyek rendezésére 19.300.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

4/04/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Rendezvények támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 550.000,- Ft

„Nyilvánosság biztosítása, városi rendezvények, események, imázskampányok számára” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 550.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a tervezési alapegység terhére várható kötelezettségvállalások előirányzatát biztosítja.

5/04/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés jogcím előirányzat terhére 17.000.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés – 17.000.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Kiadás – Felújítás + 10.000.000,- Ft

- Beruházás + 7.000.000,- Ft

Összesen: + 17.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 17.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény telephelyein – Apáca utca épülethomlokzat szigetelés, kazáncsere, Mohi utca kazáncsere — épületfelújítási munka, kazáncserék és a zöldterületek gondozásához szükséges eszközök fedezetének biztosítása.

1/05/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Rendezvények támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 502.500,- Ft

Győri Filharmonikus Zenekar 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK
dologi kiadások + 502.500,- Ft

BEVÉTELEK
irányító szervtől kapott támogatás + 502.500,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a 2019. szeptember 28-án megrendezésre kerülő TEDxGyőr elnevezésű rendezvény lebonyolításával kapcsolatban felmerülő kiadások előirányzatát biztosítja.

3/05/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja alapján az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről, ha annak behajtása csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a követeléseket kezelő I. sz. Gazdasági Működtető Központ írásbeli megkeresése alapján a polgármester hozzájárult, hogy az I. sz. Gazdasági Működtető Központ kezelésében lévő alábbi vevő követelései a fent említettek alapján 2019. június 30. napján elengedésre kerüljenek:

1. D. J. Hátralék 89.250-, Ft

2. S. Sz. Hátralék 315-, Ft

3. NARDAKER-PLUS Kft. Hátralék 150.000-, Ft

4. FIEDLER SPORT EGYESÜLET Hátralék 21.601-, Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatta és egyben felhívta az I. sz. Gazdasági Működtető Központ figyelmét, hogy a követelés minősítésével, elengedésével kapcsolatos igazolási kötelezettségét a követelés elengedés szabályszerűségének vizsgálata során köteles igazolni, jelen határozat a követelés elengedés indokoltságának alátámasztásául nem szolgál.

1/08/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 494.000,- Ft támogatásban részesítette a Győri Speciális Mentők Közhasznú Egyesületet gépkocsi vásárlás költségeinek támogatására.

2/08/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 155.000,- Ft támogatásban részesítette a Kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesület dologi kiadások költségeinek támogatására.

3/08/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2019. évi polgármesteri keret terhére 180.000,- Ft támogatásban részesítette a Free Fighter Közhasznú Sportegyesületet a Sportegyesület csanaki klubjának működési támogatására.

4/08/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„ 303422. Polgármesteri keret – Gyirmóti városrész ” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások – 381.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„ 313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁS:

Dologi kiadások + 381.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: 2019. június 15-i Győr-Ménfőcsanak, Ménfői részén kihelyezett hulladékudvar költségeire. A fenti feladat a Győr-Szol Zrt. által ellátott „városüzemeltetés„ témakörbe tartozik, forrása viszont a kiadási jogcímen 2019. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

1/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz, 2019.06.30. napjával.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások – 8.183.880,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítása)” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 8.183.880,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Előirányzat-fedezet biztosítása a tervezési alapegységen elszámolt kötelezettségvállalásokra.

2/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben a Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés jogcím előirányzat terhére 12.000.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés – 12.000.000,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Kiadás – Beruházás + 12.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 12.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A bölcsődékben az udvari játszóterek felújítási munkái – homokozók felújítása, gumiburkolatok készítése – fedezetének biztosítása.

3/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére

308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható

elkülönített előirányzat – 2.000.000,- Ft

501015 Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés + 2.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Gyermektáborban megvalósított Hajsza-Park akadálypálya költségeihez a fedezet biztosítása. Az intézményhez a támogatás a 2/14/05/2019. PM. h. alapján pótelőirányzatként lebontásra került.

4/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére

308213 Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának felújítása,

eszközfejlesztés – 8.200.000,- Ft

501015 Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés + 8.200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 8/2012. (I.27.) Kgy. sz. határozata alapján a Gyermektábor felújítására és eszközfejlesztésére beérkezett adományok átvezetése az Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés jogcímre, mivel az intézményhez a támogatás a 2/14/05/2019. PM. h. alapján pótelőirányzatként lebontásra került.

5/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.33. alpontjában biztosított jogköre, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 77/2019. (V. 31) Kgy. sz. határozatának 3. és 6. pontja alapján a polgármester, az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ előirányzatait 2019. június 30-ával az alábbiak szerint módosította:

I. Sz. Gazdasági Működtető Központ

Kiadás Személyi juttatás – 252.260.298,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok – 59.687.938,- Ft

Dologi kiadások – 804.241.443,- Ft

Összesen: – 1.116.189.679,- Ft

Bevétel Működési bevételek – 573.368.065,- Ft

Központi, irányítószervi támogatás – 542.821.614,- Ft

Összesen: – 1.116.189.679,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 77/2019. (V. 31) Kgy. sz. határozatában az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ jogutóddal történő megszüntetésére beolvadás útján történő egyesítéssel döntött.

6/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.33. alpontjában biztosított jogköre, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 77/2019. (V. 31) Kgy. sz. határozatának 3. és 6. pontja alapján a polgármester, a Gazdasági Működtető Központ előirányzatait 2019. július 1. napjával az alábbiak szerint módosította:

Gazdasági Működtető Központ Győr

Kiadás Személyi juttatás + 252.260.298,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 59.687.938,- Ft

Dologi kiadások + 804.241.443,- Ft

Összesen: + 1.116.189.679,- Ft

Központi, irányítószervi támogatás + 542.821.614,- Ft

Összesen: + 1.116.189.679,- Ft

Bevétel Működési bevételek + 573.368.065,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 77/2019. (V. 31) Kgy. sz. határozatában az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ jogutóddal történő megszüntetésére beolvadás útján történő egyesítéssel döntött.

7/09/07/2019. P.M. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a Győr belterületi 7283/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 839 m2 nagyságú földrészlet ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított 2.782.963.- Ft + Áfa vételáron történő értékesítéséhez a Vagyonrendelet 46. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján versenyeztetés mellőzésével a győri 7283/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, a PROFI PLAST Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére ingatlankiegészítés céljából. Az adásvételi szerződés megkötésére záradékolt, hatályos változási vázrajz és a Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalának végleges telekalakítási engedélye alapján kerülhet sor.

8/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz, 2019.06.30. napjával.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő „Történelmi, kulturális évfordulók, események” jogcímen belül:

KIADÁSOK

Személyi juttatások (051231) + 500.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (0521) + 100.000,- Ft

Dologi kiadások (053371) + 800.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások (055061) – 1.400.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: a reprezentációs kiadásoknak a könyvelés teljesítési adataival való megfelelősége miatt szükséges az előirányzatok rendezése.

9/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz, 2019.06.30. napjával.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő „Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” jogcímen belül:

KIADÁSOK

Személyi juttatások (051231) + 1.652.500,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (0521) + 100.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások (055061) – 1.752.500,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: a reprezentációs kiadásoknak a könyvelés teljesítési adataival való megfelelősége miatt szükséges az előirányzatok rendezése.

10/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanok igénybevételéhez, a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság beruházásában megvalósításra kerülő „EuroVelo 6 kerékpárút Győr-Pannonhalma közötti szakasz” (B031.01) elnevezésű projekt keretén belül:

 Győr  belterület  2103/3 hrsz.  kivett közterület
 Győr  külterület  01376/17 hrsz.  kivett út
 Győr  külterület  01398/1 hrsz.  kivett park
 Győr  külterület  01399/9 hrsz.  kivett helyi közút
 Győr  külterület  01394/25 hrsz.  kivett helyi közút
 Győr  belterület  4118 hrsz.  kivett közterület

Visszavonhatatlanul nyilatkozott, hogy a NIF Zrt. (illetve a vele vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban lévő személy) az Önkormányzat tulajdonát képező tárgyi ingatlanokon az építési beruházáshoz szükséges munkálatokat megkezdje és elvégezze, és ezen célból a fenti ingatlanokra beléphessen.

Mindezekhez feltételül szabta ki, hogy a Magyar Állam nevében eljáró NIF Zrt. a rálépéssel esetlegesen okozott kárt kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződésben vagy a kisajátítási eljárás során térítse meg az Önkormányzat részére.

Egyúttal hozzájárulását adta ahhoz is, hogy a NIF Zrt. a beruházás megvalósítása érdekében szükséges hatósági engedélyezési eljárásokat lefolytassa, ideértve különösen a vízjogi, építési, közmű engedélyezési eljárásokat, valamint arról is nyilatkozott, hogy a beruházás megvalósítása céljából kiadásra kerülő engedélyek vonatkozásában fellebbezési joáróll lemondott.

11/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 13.829.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások + 0,- Ft

Felhalmozási költségvetés

Beruházások + 13.829.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

A városüzemeltetési feladatokat a Győr-Szol Zrt. látja el. A 2019. évi, Győr Város Városüzemeltetési munkáiról szóló feladattervben felsorolt feladatok körébe tartozik az alább részletezett, a Városüzemeltetési kiadások előirányzat, „Városüzemeltetési szolgáltatások” kiadási jogcím terhére új feladatként tervezett munkák elvégzése:

 Munkák leírása  Összeg
(Br. HUF)
 Győr-Marcalváros területén zöldterület fejlesztés  2 000 000
 Utcai hulladékgyűjtők kihelyezése, 9 db Kenus, Vidra, István király utcákba  477 000
 Zichy palota udvarának felújítása  650 000
 Verseny utcai játszótér bővítése  10 702 000
 Összesen:  13 829 000

Az előirányzat változtatást követően a Győr-Szol Zrt. és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2019. március 8. -án megkötött pénzügyi megállapodás módosítása szükséges.

12/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 4.515.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások + 1.350.000,- Ft

Felhalmozási költségvetés

Beruházások + 3.165.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 4.515.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja:

 Munkák leírása  Összeg
(Br. HUF)
 EESZI (Apáca u. Idősek Otthona) épületébe nővérhívó, egyéb beszerzések  650.000
 Bólyai u. idősek Klubjában fejlesztések  500.000
 Otthon u. Idősek Klubjába korlát elhelyezése  170.000
 Cuha utcai Idősek Otthonába eszköz beszerzés  500.000
 Mohi u. Idősek Otthona udvarán kerti pavilon és kertépítő munkák kivitelezése  1.461.000
 Lepke u. Idősek Otthonában műpadló csere  1.034.000
 Győr-Ménfőcsanak védőnői szolgálat részére eszközbeszerzés  200.000
 Összesen:  4.515.000

Az előirányzat átcsoportosítás felsorolt munkák fedezetét szolgálja, amely feladatok elvégzését az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el.

13/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

308031 „Bankszámla kezelés, folyószámla hitel ktg.” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások 053371 – 19.500.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

305355 „Egyházak egyedi támogatása” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

egyéb felhalmozási c. kiadások 05891 + 19.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Előző évi maradvány visszapótlása.

14/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő 308063 „Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira” jogcímen belül

KIADÁSOK

személyi juttatások 051231 + 1.520.000,- Ft

munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 0521 + 605.000,- Ft

dologi kiadások 053331 – 2.125.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Megyei Jogú Városok Szövetsége Jegyzői Kollégiumának ülése során felmerült kiadások fedezetének biztosítása.

15/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő 315007 „Idősügyi Tanács működésének kiadásai” jogcímen belül

KIADÁSOK

munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 0521 +173.000,- Ft

dologi kiadások 053371 – 173.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Reprezentációs kiadások utáni járulék fedezetének biztosítása.

16/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő 318013 „Oktatási ágazat előre nem látható kiadásai” jogcímen belül

KIADÁSOK

munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 0521 + 815.000,- Ft

dologi kiadások 053371 – 815.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Reprezentációs kiadások utáni járulék fedezetének biztosítása.

17/09/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 43.810.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási költségvetés

Beruházások + 43.810.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 43.810.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja:

 Munkák leírása  Összeg
(Br. HUF)
 Győr-Nádorváros területén útfelújítási munkák  20 000 000
 Járdaépítési munkák Győr-Marcalváros területén  3 810 000
 Járdák, utak felújítása Győr Ménfőcsanak területén  20 000 000
 Összesen:  43 810 000

A részletezett munkákat Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete végzi el, ennek a fedezetét biztosítja az előirányzat lebontás.

1/10/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott B. T. Ferenczy Noémi-díjas alkotóművész részére, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri 7478 hrsz.-ú, belterületi kivett udvar megnevezésű ingatlanon – Szent Margit szentté avatásának 75. évfordulója alkalmából készítendő – Szent Margitot ábrázoló, 328*300*55 cm méretű szoborcsoport elhelyezéséhez, a kérelem mellékleteként csatolt látványterv, a kompozíció méretezett terve és alapozására vonatkozó tervdokumentációk alapján.

2/10/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott az Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak Sportegyesület részére, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri, 27222 hrsz.-ú sporttelep megnevezésű ingatlanon a meglévő lelátók átalakításához, terület lezárások kialakításához a vendégszektornál, 1 db úszókapu létesítéséhez és 1 db fedett kisbusz tároló építéséhez meglévő térkő burkolat fölé, a szükség szerinti szakhatósági nyilatkozatok és/vagy jogerős és végrehajtható hatósági nyilatkozatok/engedélyek birtokában.

1/11/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jog jogosultjának képviseletében – eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 01642/12 hrsz.-ú ingatlan megosztásához, az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2931 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által 2044/2018 számon záradékolt, hatályos kisajátítási változási vázrajza és területkimutatása szerint, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a győri 01642/12 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 01642/54 hrsz.-ú ingatlanra átjegyzésre kerüljön.

2/11/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jog jogosultjának képviseletében – eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 28076/13 hrsz.-ú ingatlan megosztásához, az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2931 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által 448/2018 számon záradékolt, 632/2019 számon újrazáradékolt hatályos kisajátítási változási vázrajza és területkimutatása szerint, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a győri 28076/13 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett vízvezetéki szolgalmi jog a kialakuló győri 28076/59 hrsz.-ú és a győri 28076/60 hrsz.-ú ingatlanokra, továbbá a győri 28076/13 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom magassági mértéke 25 m a kialakuló győri 28076/59 hrsz.-ú és a győri 28076/60 hrsz.-ú ingatlanokra átjegyzésre kerüljenek.

3/11/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alább feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz 2019. július 11. napjával:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő „Kisebb volumenű munkák” jogcímen belül:

KIADÁSOK

Személyi juttatások (051231) + 16.000,- Ft

Beruházások (05621) – 16.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A tervezési alapegységen felmerülő személyi juttatások előirányzat fedezetének biztosítása tervezési alapegységen belüli forrásból.

4/11/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2014. (IX.12.) GYMJVÖ. rendelete 5. § (1) bekezdésében a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül az alábbiak kivezetésre kerüljenek.

T. S. térítési díj hátralék 24.150,- Ft

H. R. térítési díj hátralék 2.240,- Ft

szociális étkezési hátralék 665,- Ft

G. K. térítési díj hátralék 6.790,- Ft

Indoklás: T. S., H. R., G. K. adósok nem lelhetők fel, mert a megadott címen nem találhatók és felkutatásuk nem járt eredménnyel.

5/11/07/2019. PM. h.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény által megállapított B. E. M. 179.760,- Ft térítési díj hátraléka a fent említettek alapján 2019. július 11. napján elengedésre kerüljön, mivel B. E. M. ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogát hitelt érdemlően – földhivatali tulajdoni lap – igazolni nem tudta, ezért az ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog bejegyeztetésére nem kerülhet sor.

6/11/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor 2019. június 30. napjával:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„309911. EU parlamenti választások” c. kiadási jogcímről + 20.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetése javára

Kiadások: Személyi juttatások + 4.325.000,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 843.000,- Ft

Dologi kiadások + 14.832.000,- Ft

Bevételek: Intézményfinanszírozás + 20.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Nemzeti Választási Iroda döntése alapján az európai parlamenti választások lebonyolítását a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, hanem Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bonyolította le. A 2019. évi költségvetés tervezésekor a lebonyolítás fedezete az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre. Tekintettel azonban, hogy a választások lebonyolítójának személye a központi rendelkezések alapján megváltozott, szükséges a 2019. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzat lebontása a lebonyolítást végző intézmény felé.

7/11/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglaltak alapján, továbbá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2019. április 01 – 2019. június 30. között egyéb szolgáltatásnyújtásból (kerékbilincselés, gépjárműroncs értékesítés, dolgozói telefontérítés) 11.840.141,- Ft és egyéb bevételből 32.931,- Ft keletkezett, összesen 11.873.072,- Ft többletbevétele előirányzatosításra kerüljön az alábbiak szerint:

Dologi kiadásokra

- K 31 Készletbeszerzés 707.660,- Ft

- K 32 Kommunikációs szolgáltatás 605.000,- Ft

- K 33 Szolgáltatás 3.778.220,- Ft

- K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1.767.192,- Ft

Felhalmozási kiadásokra

- K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 3.950.000,- Ft

- K 67 Beruh. c. előz. felsz. áfa 1.065.000,- Ft

Fentiekre tekintettel engedélyezte e bevételi többletnek az alábbi indokokra figyelemmel történő felhasználását:

Az előirányzat módosítás (többletbevétel engedélyezés) indoka a kerékbilincselés és egyéb bevételek terhére teljesítendő kiadások fedezetének megteremtése.

1/12/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján – Győr, Újlak utca 20. alatti ingatlant ellátó új primer távhő bekötővezeték építése megnevezésű projekt – a polgármester hozzájárult, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr belterület 3268/3 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon távhővezeték építéséhez, egyszeri, egyösszegű 32.564,- Ft + ÁFA kártalanítás megfizetésével.

2/12/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján- Győr, Magyar utca 23. sz. alatt lévő ingatlant ellátó távhővezeték kiépítése megnevezésű projekt – a polgármester hozzájárult, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr belterület 4200/1 hrsz. alatt, Győr belterület 4206/3 hrsz. alatt és a Győr belterület 4569 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokon távhővezeték építéséhez, egyszeri, egyösszegű 341.922,- Ft + ÁFA kártalanítás megfizetésével.

1/13/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján – Győr, Zechmeister u. 7283/1 hrsz. társasház GPON ellátása megnevezésű projekt – a polgármester hozzájárult, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr belterület 7091/2 hrsz. alatt, Győr belterület 7281 hrsz. alatt és a Győr belterület 7282 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokon a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. optikai hálózatot építsen, egyszeri, egyösszegű 173.600,- Ft + ÁFA kártalanítás megfizetése mellett.

2/13/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján – Győr, Kálvária út 3412/3 hrsz. KTV ellátása megnevezésű projekt – a polgármester hozzájárult, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr belterület 3310/2 helyrajzi szám alatt és a Győr belterület 3412/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokon a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. optikai hálózatot építsen, egyszeri, egyösszegű 80.430,- Ft + ÁFA kártalanítás megfizetése mellett.

3/13/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján – Győr-Ménfőcsanak, Zsigmond király u. új társasházak KTV ellátása megnevezésű projekt – a polgármester hozzájárult, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr belterület 25490/59 helyrajzi szám alatt és a Győr belterület 25472/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokon a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. optikai hálózatot építsen, egyszeri, egyösszegű 208.600,- Ft + ÁFA kártalanítás megfizetése mellett.

1/15/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog jogutódjaként, mint jogosult képviseletében – eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 2103/1 hrsz.-ú ingatlan megosztásához, Földgép Bt. 32/2018 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által 221/2019 számon záradékolt, hatályos kisajátítási változási vázrajza és területkimutatása szerint, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára.

3/15/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján – Győr, Mécs L. u. 2858/180 hrsz. alatt lévő ingatlant ellátó távhővezeték kiépítése megnevezésű projekt – a polgármester hozzájárult, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr belterület 2858/105 hrsz. alatt és a Győr belterület 2858/150 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokon távhővezeték építéséhez, egyszeri, egyösszegű 33.727,- Ft + ÁFA kártalanítás megfizetésével.

4/15/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján 2xDN200 „Kijevi” hurkolóvezeték cseréje a Győr, Hermann O. utca, Lehel utca, Corvin utca és Álmos utca nyomvonalon megnevezésű projekt – a polgármester hozzájárult, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr belterület 4291/16 hrsz. alatt, Győr belterület 4345 hrsz. alatt, Győr belterület 4366 hrsz. alatt és a Győr belterület 4405 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokon távhővezeték építéséhez, egyszeri, egyösszegű 434.962,- Ft + ÁFA kártalanítás megfizetésével.

5/15/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlan igénybevételéhez, a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság beruházásában megvalósításra kerülő „EuroVelo 6 kerékpárút Győr-Pannonhalma közötti szakasz” (B031.01) elnevezésű projekt keretén belül:

 Győr  külterület  01398/18 hrsz.  szántó

Visszavonhatatlanul nyilatkozott, hogy a NIF Zrt. (illetve a vele vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban lévő személy) az Önkormányzat tulajdonát képező tárgyi ingatlanon az építési beruházáshoz szükséges munkálatokat megkezdje és elvégezze, és ezen célból a fenti ingatlanra beléphessen.

Mindezekhez feltételül szabta, hogy a Magyar Állam nevében eljáró NIF Zrt. a rálépéssel esetlegesen okozott kárt kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződésben vagy a kisajátítási eljárás során térítse meg az Önkormányzat részére.

Egyúttal hozzájárulását adta ahhoz is, hogy a NIF Zrt. a beruházás megvalósítása érdekében szükséges hatósági engedélyezési eljárásokat lefolytassa, ideértve különösen a vízjogi, építési, közmű engedélyezési eljárásokat, valamint arról is nyilatkozott, hogy a beruházás megvalósítása céljából kiadásra kerülő engedélyek vonatkozásában fellebbezési jogáról lemond.

2/16/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont ah) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Nine Company Kft. a PH-Érték Borudvar rendezvényének szervezésére, lebonyolítására 6.000.000,- Ft, azaz Hatmillió forint támogatásban részesüljön. A támogatás kifizetése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében szereplő „Rendezvények támogatása” kiadási jogcím terhére történik.

3/16/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő 303220 „Önk. által alapított további díjak fedezete” jogcímen belül

KIADÁSOK

személyi juttatások 051231 + 1.000.000, – Ft

dologi kiadások 053371 – 1.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Önkormányzat által alapított, pénzjutalommal járó díjak fedezetének biztosítása.

4/16/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Vá

ros Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő 303232 „WHO hálózat ép. és élm. alapú prevenció” jogcímen belül

KIADÁSOK

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó 0521 + 120.000,- Ft

dologi kiadások 053511 – 120.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Reprezentációs kiadások után fizetendő járulékok fedezetének biztosítása.

5/16/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő 308063 „Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira” jogcímen belül

KIADÁSOK

munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 0521 + 74.000,- Ft

dologi kiadások 053331 – 74.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Megyei Jogú Városok Szövetsége Jegyzői Kollégiumának ülése során felmerült reprezentációs kiadások után fizetendő járulékok fedezetének biztosítása.

6/16/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

309907 „2019. évi helyi önk. képv. és polgm.,nemz.választás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások 053371 – 2.800.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

309906 „Országgyűlési választások” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

személyi juttatások 051231 + 2.800.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Választásokkal összefüggésben felhasznált, Polgármesteri Hivatal által megrendelt és az Önkormányzat felé továbbszámlázott étkezési utalványok fedezetének biztosítása.

7/16/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.4. alpontjában és az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont aa) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata, működésének támogatására 500.000,- Ft támogatásban részesüljön a „nemzetközi kapcsolatok” tervezési alapegység terhére.

8/16/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 370.000,- Ft támogatásban részesítette az ARRABONA Városi Nyugdíjas Egyesületet, az egyesület keretein belül működő klubok dologi kiadásainak támogatása az alábbi felosztás szerint:

- Lenvirág Nyugdíjas Klub 95.000,- Ft

- Borostyán Nyugdíjas Klub 95.000,- Ft

- Nádorvárosi Nyugdíjas Klub 40.000,- Ft

- Szerencse Nyugdíjas Klub 45.000,- Ft

- Napsugár Nyugdíjas Klub 50.000,- Ft

- Harmónia Nyugdíjas Klub 45.000,- Ft

9/16/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a BOMEX-BAU Kft. részére a Győr, Szövetség u. 12-14. szám alatti, 10507 hrsz.-ú ingatlanon tervezett vegyes rendeltetésű épület építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltétellel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a tárgyi közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon a tárgyi rendeltetésű épület építésére sor kerüljön.

10/16/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján R. E., 9025 Győr, Lakatos u. 8/A. 2/9. szám alatti lakos részére a Győr, Holt-Duna körút 10051 hrsz.-ú külterületi ingatlanon tervezett hétvégi ház rendeltetésű épület építéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltételekkel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

- Az egyedi szennyvíztisztító rendszert legkésőbb az épület használatbavételéig ki kell építeni.

- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem köteles a 10040 helyrajzi számú közút területén további út- és közműépítési fejlesztést megvalósítani. Amennyiben az Önkormányzat a 10040 helyrajzi számú közterületen út- és/vagy közműépítési fejlesztést (a továbbiakban: Beruházás) valósítana meg a jövőben, úgy a Beruházás Ingatlanra eső beruházási költséghányadát az Önkormányzat utólag megfizettetheti az Építtetővel.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon hétvégi ház rendeltetésű épület építésére sor kerüljön.

1/18/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Kft. módosított árjegyzékének elfogadásához, továbbá az árjegyzék 2019. augusztus 1-i hatályba lépéséhez.

2/18/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Műszaki Szakképzési Centrum részére, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő győri 2672/59 hrsz.-ú, Győr, Ikva utca 70. szám alatt működő Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ingatlanán energetikai fejlesztéshez (homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés), a szükség szerinti szakhatósági nyilatkozatok és/vagy jogerős és végrehajtható hatósági engedély birtokában, saját költségen és pályázati támogatási forrásból.

3/18/07/2019. PM. h.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában biztosított felhatalmazás alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában biztosított jogkörében eljárva a 2/20/06/2019. PM. határozatot – tekintettel arra, hogy 2018. szeptember 1. napjától az Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartója a Győri Egyházmegye Közfeladatokat Ellátó Szervezet – az alábbiak szerint módosítva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Győri Egyházmegye Közfeladatokat Ellátó Szervezet részére 50.000,- Ft-ot pénzeszköz átadási megállapodás keretében a „Ifjúsági programok és képzések szervezésére” c. kiadási jogcím terhére biztosítson.

4/18/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Vízisport Egyesület részére, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 8706/2 hrsz.-ú, Győr Töltésszer utcai, kivett udvar megnevezésű ingatlanon, valamint a győri 8707 hrsz.-ú, természetben Győr, Töltésszer u. 14. szám alatti, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlanon:

- könnyűszerkezetes hajótároló építéséhez, és hozzá tartozó térburkolat készítéséhez,

- a meglévő céltorony és a hozzá tartozó épületrész felújításához (tetőszigetelés, céltorony külső burkolat cseréje, céltorony egyéb korszerűsítése és felújítása),

- a vízitelep vízparti szakaszára kerítés építéséhez

a szükség szerinti szakhatósági nyilatkozatok és/vagy jogerős és végrehajtható hatósági nyilatkozatok/engedélyek birtokában.

5/18/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett teher jogosultjának képviseletében – eljárva, a polgármester nyilatkozott, hogy a „Győr-Pannonhalma közötti kerékpárút megvalósítása” elnevezésű projekttel (projektkód: B031.01) érintett, az Önkormányzat 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, győri 01399/9 hrsz.-ú ingatlanon fennálló, Győr Megyei Városi Hivatal Műszaki Osztály javára a 62351/1999.12.10 sz. határozattal bejegyzett (eredeti határozat száma: 316//2/1986.07.17) építési tilalmat (40 méter magasságig) a kisajátítási eljárás lefolytatását követően is kéri fenntartani.

6/18/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 80.000,- Ft támogatásban részesítette a Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas Egyesület a 19. Országos Dalostalálkozó /népdal és magyar nóta/ megrendezésének költségeire támogatására.

1/22/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 50.000,- Ft támogatásban részesítette a Szent Anna Lelkészséget dologi kiadások költségeinek támogatására.

2/22/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 2.230.600,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.230.600,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.230.600,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből az intézmény épületeinek karbantartási munkálataira (festés, vakolás, villanyszerelési munkálatok) forrás biztosítása.

3/22/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztályának Vagyonhasznosítási Osztálya részére a Polgármesteri Hivatal működtetésében lévő győri 8975 hrsz.-ú, Győr, Mákos dűlő területén található 1 db fűzfa azonnali kivágatásához, mivel a fűzfa belseje teljesen korhadt, egy esetlegesen bekövetkező vihar a fa kidőlésének veszélyével fenyegeti a szomszédos kemping lakóit. A kivágott fát legkésőbb 2020. november 30-ig pótolni kell. Amennyiben az ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, abban az esetben Győr közigazgatási területén belül – elsősorban Újváros városrészben – kell megvalósítani. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

4/22/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum részére, a vagyonkezelésében lévő, győri 7026 hrsz.-ú, Győr, Bisinger sétány 32. szám alatt található Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium udvarán álló 13 db elszáradt tuja kivágatásához. A kivágott tujákat legkésőbb 2020. november 30-ig pótolni kell. Amennyiben a vagyonkezelő úgy ítéli meg, hogy a fenti ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, akkor a pótlást a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum egyéb vagyonkezelésében lévő ingatlanán kell elvégezni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

5/22/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott, és egyben felkérte a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-t a működtetésében lévő Nádorvárosi köztemető XXIII. K parcella 6-7. számú sír mögött található 1 db ezüst hársfa vegetációs időszakon kívüli kivágatására, vagyonvédelmi célból. A fa gyökérzete a fejlődése során a sírhely alá nőtt és a kripta keretét, oldalfalát, illetve a keret illesztéseit több helyen szétfeszítette. A kivágott fát legkésőbb 2020. november 30-ig pótolni kell. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

7/22/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást adott H. Gy. és H. Gy. S.-né – mint a győri, 10402 hrsz.-ú, Győr, Ady Endre utca 55. szám alatti ingatlan ½ – ½ arányú társtulajdonosai – részére, a győri 10402 hrsz.-ú, 305 m² területnagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanra bejegyzett, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát illető „vízelvezetési szolgalmi jog csatorna és akna létesítési szolgalmi jog” ingatlan-nyilvántartásból való töröltetéséhez.

1/24/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott K.-né T. E. E. részére, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri 6192/A/10 hrsz.-ú, Győr, Szigetvári út 1. I/10. szám alatti társasházi ingatlanban lakás felújítást, korszerűsítést végeztessen el, P. B. építész tervező (É/1-08-00072) által, 2019. április 23-án kelt örökségvédelmi engedélyezési tervében foglaltak szerint, a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások/nyilatkozatok, hatósági bejelentés vagy jogerős és végrehajtható hatósági engedély birtokában.

5/24/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont alpontja és b) pontja alapján, a polgármester hozzájárult, hogy az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt kiadja a Győr, Bodócs István utca 10. szám alatti, 2858/183 hrsz.-ú ingatlanon épített vegyes rendeltetésű épületre (39 lakás + 1 iroda) vonatkozóan a Csanak Lakópark Kft. kérelme alapján.

6/24/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdés ab) és ba) alpontja alapján a polgármester hozzájárult, hogy az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt kiadja a Győr, Mécs László utca 32. szám alatti, 2858/184 hrsz.-ú ingatlanon épített vegyes rendeltetésű épületre vonatkozóan a Gádor Kft. kérelme alapján.

7/24/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 230.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 230.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 230.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: tárgyi eszközök beszerzése.

8/24/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 230.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 230.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 230.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: tárgyi eszközök beszerzése.

1/25/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 160.000,- Ft támogatásban részesítette a Nagy Imre Társaságot, a társaság Győr és Környéke Szervezet 2019. évi őszi vetélkedő és emléktúra költségeinek támogatására.

2/25/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésben a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező győri 10210/1 hrsz.-ú ingatlanból – a Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály által a 1379/2019. számon záradékolt, változási vázrajz alapján megosztásra és a megosztás után – a győri 10211/1 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó összesen 472 m2 nagyságú területrész csere jogcímén értékesítésre kerüljön, egyidejűleg a győri 10211/1 hrsz.-ú ingatlanból a győri 10210/1 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó 472 m2 nagyságú ingatlanért. A cserével érintett ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított forgalmi értéke ingatlanonként, nettó 100.000 – 100.000,- Ft.

1/26/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Kick-Box Szövetség a WAKO Kadet és Junior Kick-Box EB megrendezésének támogatására 5.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” és a „Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások” tervezési alapegységek terhére.

2/26/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott Sz. Zs. egyéni vállalkozó részére, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri 9917/20 hrsz.-ú, Győr, Szent Vendel utca 9. szám alatti, az úgynevezett Pinnyédi Művelődési Ház ingatlanán álló, önálló épületben működő üzlethelyiségen felújítási és korszerűsítési munkálatok elvégzéséhez, a meglévő villamos hálózat teljesítményének bővítéséhez, a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások/nyilatkozatok, hatósági bejelentés vagy jogerős és végrehajtható hatósági engedély birtokában, saját költségviselés mellett.

3/26/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott az ECHONA Kft. részére, a győri 7341/A/3 hrsz.-ú 9021 Győr, Sarló köz 10. – Kazinczy u. 2. szám alatti, műemléki jelentőségű területen található társasház földszinti üzlethelyiség jogszerű bérlőjének, hogy a 166,82 m² területnagyságú, kiskereskedelmi használati módú üzlethelyiséget a továbbiakban az üzlethelyiség mindenkori bérlője/albérlője a vendéglátó tevékenység körébe tartozó üzletként használja.

4/26/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ECO ENERGIE SYSTEM Kft. részére a Győr, Ormos utca 40. szám alatti, 27341/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett vegyes rendeltetésű épület építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, a polgármester felmentést adott az alábbi feltétellel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a tárgyi közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon a tárgyi rendeltetésű épület építésére sor kerüljön.

1/29/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„309085. Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak

fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és élelmezéssel

kapcsolatosan)” c. kiadási jogcímről – 7.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2019. évi költségvetése javára

Kiadások: Beruházások + 7.000.000,- Ft

Bevételek: Intézményfinanszírozás + 7.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr-Gyirmót, Szt. László út 94-96. szám alatti közösségi ház belső közlekedési és parkolási infrastruktúrájának kiépítésére fedezet biztosítása a várható előirányzat megtakarítás terhére.

2/29/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés jogcím előirányzat terhére 23.850.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés – 23.850.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Kiadás – Beruházás + 23.850.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 23.850.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Műszaki Ellátó Szervezet részére gépkocsi beszerzés, eszközbeszerzések, valamint a Tihanyi Árpád út 51. szám alatt Orvosi rendelő klímaszerelés fedezetének biztosítása.

3/29/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a „LAVILL Kft.” részére a győri 3307/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett villamossági szaküzlet rendeltetésű épület építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, a polgármester felmentést adott az alábbi feltétellel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a tárgyi közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon a villamossági szaküzlet rendeltetésű épület építésére sor kerüljön.

3/30/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 31.668.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások + 0,- Ft

Felhalmozási költségvetés

Beruházások + 31.668.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A városüzemeltetési feladatokat a Győr-Szol Zrt. látja el. A 2019. évi, Győr Város Városüzemeltetési munkáiról szóló feladattervben felsorolt feladatok körébe tartozik az alább részletezett, a Városüzemeltetési kiadások előirányzat, „Városüzemeltetési szolgáltatások” kiadási jogcím terhére új feladatként tervezett munkák elvégzése:

 Munkák leírása  Összeg
(Br. HUF)
 Pinnyéd, Liget u. és Gyepszél u. játszóterek bővítése, fejlesztése  6.717.000,-
 Padok, utcai szemetesek kihelyezése, növényültetés (Akác tér, Nép u.)  979.000,-
 Csonkaér utcai játszótér mögé kutyafuttató kialakítása  3.984.000,-
 Török István és Szigethy A. u. között játszótér fejlesztése  4.480.000,-
 Kassák domb játszótér és kutyafuttató fejlesztése  4.323.000,-
 Földes G. – Szigethy A. u. közötti játszótér fejlesztése  799.000,-
 Török István u. 32. sz. mellett forgalomterelő oszlopok kihelyezése  34.000,-
 Tihanyi Á. u. 63. – Földes G. u. 35/B sarkán lévő Szív szoborhoz járda építése  2.386.000,-
 Szigethy A. u. 106. sz. előtt betonlapos járda építése  1.245.000,-
 Tihanyi Á. u. 55-57. és 65. sz. mögött zöldterület rendezési munkák  2.972.000,-
 Tihanyi Á. u. 77. sz. mögött sportpálya füvesítése  2.367.000,-
 Tihanyi Á. u. 55. sz. mellett támfal lócák felújítása, területrendezés munkákhoz hozzájárulás  1.382.000,-
 Összesen:  31.668.000,-

Az előirányzat változtatást követően a Győr-Szol Zrt. és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2019. március 8. -án megkötött pénzügyi megállapodás módosítása szükséges.

5/30/07/2019. PM. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdése, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 46. § b) pont 3. pontja és 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult a győri 12871/4 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2225 m² területű ingatlan versenyeztetési eljárásban történő értékesítéséhez. A minimális eladási ár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár, azaz 16.600.000,- Ft.

1/31/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklete 2. pont 2.31. alpontjában biztosított jogkörében eljárva Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a helyi közösségi közlekedés 2019. évi támogatásának igényléséhez a polgármester az alábbi nyilatkozatot tette:

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2019. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a 2018. évre vonatkozóan – a szolgáltató 2018. évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – az alábbi, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá (szolgáltató: ÉNYKK Zrt.), amely összeget a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendeletében jóváhagyta:

2.1. a helyi közlekedés működtetéséhez nettó 885.130.944,- Ft,

2.2. a helyi közlekedés fejlesztéséhez: nettó 0 Ft,

2.3. összesen: nettó 885.130.944,- Ft.

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződést a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval (az ÉNYKK Zrt. jogelődjével, a Kisalföld Volán Zrt.-vel). Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. január 1-től 2019. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés módosítását a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval (ÉNYKK Zrt.).

Indokolás:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” című 2019. évi pályázati kiírása 7.1. pont a) alpontja szerint a pályázathoz csatolni kell a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy

aa) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja,

ab) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – szolgáltatónként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá, továbbá, ha a települési önkormányzat a helyi közlekedéssel összefüggő egyes feladatok ellátására Közlekedésszervezőt bízott meg, a Közlekedésszervezőre vonatkozóan a települési önkormányzat által a tárgyévet megelőző évi, a feladatellátási szerződésben rögzített feladatok teljesítésének ellentételezéseként – a Közlekedésszervező tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – önkormányzati saját forrásból nyújtott, vissza nem térítendő támogatás nettó összegéről,

ac) a települési önkormányzat vagy a Közlekedésszervező pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

Jelen határozatot a helyi közösségi közlekedés 2019. évi támogatásának igényléséhez hozta meg.

2/31/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„350001. Tervezési tartalék”

055131. főkönyvi számla – 3.772.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„308148.Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos

múködési kiadásokra”

053551. főkönyvi számla + 3.772.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az önkormányzati adóigazgatási tevékenységgel kapcsolatos végrehajtási eljárásokkal összefüggésben megfizetendő végrehajtási díjak fedezetének biztosítása.

3/31/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 500.000,- Ft támogatásban részesítette a Kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesületet dologi kiadások költségeinek támogatására.

4/31/07/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

201124 „Napelempark létesítése Győrben – TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások -3.743.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

305217 „Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) – tárgyévi” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Dologi kiadások +3.743.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a 2018. évi pénzügyi beszámolójában kimutatta, hogy a tényadatok ismeretében az ellentételezés összege 3.742.237 Ft-tal meghaladja a közszolgáltatási szerződésben foglalt várható ellentételezés összegét. A különbözet megfizetésének forrása az „Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) – tárgyévi” c. kiadási jogcímen nem áll rendelkezésre, ezért átcsoportosítás szükséges.

1/01/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében eljárva a polgármester kijelenti, hogy az Önkormányzat – mint társtulajdonos – a győri 2672/126/C. hrsz.-ú, 187 m2 nagyságú, földhasználati jog alapján létesült épület, üzlet és egyéb helyiségek megnevezésű, a természetben Győr, Marcalvárosi aluljáróban található belterületi ingatlan 454/3435 tulajdoni hányada vonatkozásában Győrött 2019. július 16. napján kelt megkeresés alapján A. A., mint eladó, valamint Cs. K. F., mint vevő között 8.000.000,- Ft vételáron létrejövő adásvételi szerződés tekintetében az elővásárlási jogával nem kíván élni, egyben kérte a vevőt, hogy az aláírt adásvételi szerződés egy példányát – annak érvényes létrejöttétől számított 8 napon belül – Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztályának az 59418/2019. ügyiratszámra hivatkozással küldje meg.

2/02/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 40.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 40.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 40.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A 9. számú Idősek Klubja klubprogramjainak, klubéletének megörökítését szolgáló fényképezőgép vásárlásának költségeire.

3/02/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ah) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Zsidó Hitközség a „75 évvel a deportálás után” című konferencia megvalósításához 100.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Történelmi, kulturális évfordulók, események” kiadási jogcím terhére.

4/02/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203069 „Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és díszvilágítás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások -4.391.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Beruházások +4.391.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A város területén a szúnyogirtás hatékonyabb elvégzése miatt szükségessé vált még egy földi melegködös aerosol generátor beszerzése. Fenti feladat a Győr-Szol Zrt. által ellátott „városüzemeltetési szolgáltatások”témakörbe tartozik, forrás viszont a kiadási jogcím 2019. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

5/02/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján V. Gy. 9029 Győr, Votinszky u. 37/B. szám alatti lakos részére a Győr, Tábor utca 4. szám alatti, 11977 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 2 lakásos lakóépület további 2 lakással történő bővítésére vonatkozó építési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon 2 lakásos lakóépület további 2 lakással történő bővítésére sor kerüljön.

Jelen határozat nem mentesíti az Építtetőt a külön jogszabályokban meghatározott engedélyek, hozzájárulások, továbbá a szakhatósági és egyéb nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól.

1/05/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester a 2019. évi polgármesteri keret terhére 20.000,- Ft támogatásban részesítette a Bácsai Polgárőrséget az Ifjúsági Horgászverseny költségeinek támogatására.

2/05/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 20. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 2019. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időre a polgármester hozzájárult az önkormányzat tulajdonát képező győri 01656/1 hrsz.-ú, 4 ha 3046 m2 nagyságú 74,90 aranykorona értékű, szántó művelési ágú külterületi ingatlan versenyeztetési eljárással történő haszonbérbe adásához. A bérleti díj éves összegére vonatkozó kikiáltási ár a vagyonrendelet 20. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak figyelembevételével aranykoronánként nettó 1.000,- Ft.

1/06/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 25.000,- Ft támogatásban részesítette a Római Katolikus Szent István Plébániát, a 2019. évi Ifjúsági nyári tábor költségeinek támogatására.

2/06/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a polgármester, 2019. évi polgármesteri keret terhére 150.000,- Ft támogatásban részesítette az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesületet, amely hozzájárulás az Egyesület által 2019. október 11-ére szervezett konferencia költségeihez.

3/06/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Három Pajzs Bt. részére, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 78,77 %-os résztulajdonát képező 9025 Győr, Bercsényi liget 35. – Kossuth Lajos utca 32. szám alatti, 7893 hrsz.-ú, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, nyilvántartott régészeti lelőhelyen található társasított lakóépület – az épület védetté nyilvánítási eljárása megindítva – Bercsényi liget és Burcsellás köz sarkán található, műemléki leltárba vett kő kerékvetőjének helyreállításához/restaurálásához. A restaurálási munkálatok Lebó Ferenc okleveles kőszobrász-restaurátorművész (I-18/1982, K3-216) 2019. július 15-én készített tervei alapján végezhetőek el, a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások/nyilatkozatok, jogerős és végrehajtható hatósági engedély birtokában.

1/07/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az 1/24/07/2019. PM. határozat kijavításra kerüljön az alábbiak szerint:

A határozat szövegében a „Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri 6192/A/10 hrsz-ú, természetben Győr, Szigetvári út 1. I/10. szám alatti társasházi ingatlanban lakás felújítást, korszerűsítést végeztessen el” szövegrész helyébe

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri 6192/A/10 hrsz-ú, természetben Győr, Szigetvári út 2. I/10. szám alatti társasházi ingatlanban lakás felújítást, korszerűsítést végeztessen el” szövegrész lép.

A határozat módosításának indoka: A győri 6192 hrsz.-ú lakóingatlan házszáma helyesbítésre került.

2/07/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a 4/30/11/2018. PM. határozat kiegészítésre kerüljön az alábbiak szerint:

A határozat szövegébe a „A tervezett építési munkák:” szövegrész kiegészítéseként:

„valamint az önálló rendeltetési egységet alkotó helyiségek nyílászáróinak – 3 db ablak, 1 db teraszajtó – cseréje, beltéri bejárati ajtó cseréje, akadálymentesítés céljából személyfelvonó berendezés létesítése.” szövegrész kerül.

A határozat kiegészítésének indoka: A 2018. november 20-án kelt kérelemben foglaltaktól eltérően, további felújítási, korszerűsítési, akadálymentesítési munkálatok elvégzése került betervezésre a Harley Tulajdonosok Klubja – Four Rivers Chapter Hungary Egyesület részéről. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat támogatja a további fejlesztések, korszerűsítési munkálatok elvégzését, ezért a 4/30/11/2018. PM. határozat kiegészítése vált szükségessé.

4/07/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 12.304.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási költségvetés

Beruházások + 12.304.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 12.304.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja:

 Munkák leírása  Összeg (Br. HUF)
 Haladás u. felújítási munkáinak kiegészítéséhez forrás biztosítása  12.304.000,-
 Összesen:  12.304.000,-

A részletezett munkákat Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete végzi el, ennek a fedezetét biztosítja az előirányzat lebontás.

2/08/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.34. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott ahhoz, hogy a CAPRI DIVAT Bt. az Önkormányzat tulajdonában lévő győri 7405 hrsz.-ú ingatlanban lévő, Győr, Dr. Kovács P. u. 5. szám alatti üzlethelyiség címét, az újonnan alapított gazdasági társaság fióktelephely címeként a Győri Törvényszék Cégbíróságán bejegyeztesse.

Felhívta a Bt. figyelmét arra, hogy amennyiben az újonnan alapítandó cég nem az Önkormányzatnak megadott adatokkal kerül a Cégbíróságon bejegyzésre, úgy a kiadott hozzájárulását az Önkormányzat visszavonja és a Bt. köteles a fenti fióktelephely címét töröltetni a cégnyilvántartásból.

Továbbá abban az esetben, ha a cég adataiban változás következik be, ha a társaság átalakul, vagy megszűnik a Bt. ugyancsak köteles a fenti fióktelephely címét töröltetni a cégnyilvántartásból és erről az Önkormányzatot értesíteni.

3/08/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 200.000,- Ft támogatásban részesítette a Kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesületet, programok költségeinek támogatására.

4/08/08/2019. PM. h.

Megállapítom, hogy az 1/05/09/2018. PM határozat mellékletében rögzített támogatás F. N. részére 2019. augusztus 8. napjával megszüntetésre kerül.

Indokolás: A Magyar Torna Szövetség értesítése alapján a támogatás feltételei nem állnak fenn, erre tekintettel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és F. N. mint Ösztöndíjas között 2018. szeptember 6. napján létrejött Ösztöndíjszerződés – az Ösztöndíjszerződés IV. 8. pontja alapján – 2019. augusztus 8. napjával Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által azonnali hatállyal felmondásra került.

1/10/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

308147 „Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Tartalékok – 760.095,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

202055 „Szauter u. – 82. számú főút körforgalom bővítése fejlesztése” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Dologi kiadások + 760.095,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Kötelezettségvállaláshoz hiányzó forrás biztosítása.

4/10/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt jogkörében eljárva – a Győr, Kereszt utca útszélesítése érdekében – a polgármester hozzájárult a győri 8438/2 hrsz.-ú ingatlanból, a CZIBIK MÉRNÖK Kft. 20/1/2018. munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által záradékolt, hatályos kisajátítási változási vázrajza alapján, a győri 8438/3 hrsz. alatt kialakuló, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 101 m2 nagyságú ingatlan – kisajátítást pótló – adásvétel útján történő megszerzéséhez, az ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése alapján megállapított, mindösszesen 1.498.335,- Ft vételárért.

1/12/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben dolgozó egy fő közalkalmazottnak nyugállományba vonulása miatt egy havi jutalom, bruttó 195.000,- Ft kifizetésére kerülhessen sor.

2/12/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra jogcím előirányzat terhére 2.500.000,- Ft, az Előre nem látható kiadásokra jogcím előirányzat terhére 2.000.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön a Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2019. évi költségvetésébe.

315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra – 2.500.000,- Ft

318013 Előre nem látható kiadásokra – 2.000.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

Kiadás – Dologi kiadás + 4.500.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 4.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Győri Művészeti és Fesztiválközpont által szervezett Szenes Iván Est kiadásai fedezetének biztosítása.

3/12/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Filharmonikus Zenekar előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 57.810.600,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 16.005.715,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 1.434.145,- Ft

Dologi kiadások + 40.370.740,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény által 2019. október hónapban Dél-Koreában és Japánban történő vendégszereplésekkel kapcsolatban megkötött támogatási szerződésekben rögzített összegek erejéig szükséges előirányzat rendezés a szereplésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások megtétele érdekében.

1/14/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott S. K. részére – aki a Győr, Stelczer Lajos u. 8. I/1. szám alatti lakásingatlan jogszerű bérlője -, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri 6865 hrsz.-ú, Győr, Stelczer Lajos u. 8. szám alatti lakóépület I/1. számú, 50,70 m² alapterületű lakásbérleményben lakás felújítást, korszerűsítést végezzen el, a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások/nyilatkozatok, hatósági bejelentés vagy jogerős és végrehajtható hatósági engedély birtokában.

1/15/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 400.000,- Ft támogatásban részesítette a Szent Anna Plébániát, a szabadhegyi Szent Anna templom toronyórájának elektronikus vezérléséhez támogatására.

2/15/08/2019. PM. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Czibik Mérnök Kft. 2018. 105/2018 munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által záradékolt, hatályos változási vázrajza szerint a győri 12158/178 hrsz.-ú, jelenleg 7464 m2 területű ingatlanból 923 m2 nagyságú ingatlanrész 8.214.700,- Ft + 2.217.969,- Ft (ÁFA) – összesen 10.432.669,- Ft vételáron, illetve a győri 12158/180 hrsz.-ú ingatlan teljes egésze 9.905.700,- Ft+2.674.539,- Ft (ÁFA) – összesen 12.580.239,- Ft vételáron a Víziváros Üzletközpont Kft. részére értékesítésre kerüljön, és hogy a kialakuló győri 12158/230 hrsz.-ú, 510 m2 területű ingatlan 4.539.000,- Ft + 1.225.530,- Ft (ÁFA) – összesen 5.764.530,- Ft vételáron Víziváros Üzletközpont Kft.-től megvételre kerüljön.

A fentiekre tekintettel a Víziváros Üzletközpont Kft. 13.581.400,- Ft + 3.666.978,- Ft (ÁFA) – összesen 17.248.378,- Ft értékkülönbözet megfizetésére köteles az Önkormányzat részére.

3/15/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1a) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester nyilatkozott, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata – kérelemmel egyező döntés esetén – a győri 1622/1, 1622/3, 1622/4, 1622/5 és 1622/6 hrsz.-ú ingatlanok telekmegosztása ügyében, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által a 800.362/2019 sz. eljárásban kiadandó határozattal (telekalakítási engedély) szemben fennálló fellebbezési jogával nem kíván élni, fellebbezési jogáról a jelen nyilatkozattal lemond.

4/15/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében eljárva a polgármester bejelentette, hogy a győri 0346/11 hrsz.-ú 10309 m2 nagyságú, kivett szántó megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadára T. A. 9025 Győr, Új sor 29. szám alatti lakos, mint eladó, valamint S. N. 9025 Győr, Harmat út 3. szám alatti lakos, mint vevő között 2019. július 19. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1/2006. (01. 25.) önkormányzati rendelet alapján megillető elővásárlási jogával, a településrendezési cél megvalósítása érdekében, a szerződés szerinti 2.500.000,- Ft vételáron élni kíván.

Az ingatlan-nyilvántartásba Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján korábban bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terheli az ingatlant.

1/21/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben dolgozó egy fő közalkalmazottnak – több mint 50 éves jogviszonya után – nyugállományba vonulása miatt négy havi jutalom, bruttó 1.599.600,- Ft kifizetésére kerülhessen sor.

2/21/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„308143 Győri infrastruktúra igénybevételével kapcsolatban felmerülő kiadások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 3.400.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához tartozó kiadások” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 3.400.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A WAKO Kick-boksz Európa-bajnokságra a VIP catering és az ehhez kapcsolódó reprezentációs adó fedezetének biztosítása.

2/22/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások – 850.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 42.553,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 7.447,- Ft

Dologi kiadások + 800.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 850.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Győri Művészeti és Fesztiválközpont által szervezett Szenes Iván Est kiadásai fedezetének biztosítása.

3/22/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Gazdasági Működtető Központ Győr részére, a működtetésében lévő győri 591/5 hrsz.-ú, Győr, Zöld utca 38. szám alatti Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Zöld utcai Bölcsődéjének udvarán található 2 db fűzfa vegetációs időszakon kívüli kivágásához a bölcsőde udvarán tervezett játéktelepítési munkálatok kivitelezése érdekében.

A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a kérelemben szereplő 3 db nyírfa kivágása nem indokolt, mivel azok nem az igénybeveendő területen helyezkednek el, illetve a szakértő véleménye szerint egészségi állapotuk megfelelő, nem korhadtak, és nem száradtak ki. A kivágott fákat legkésőbb 2020. december 10-ig pótolni kell. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

4/22/08/2019. PM. h.

A polgármester, T. E. kötelezettet az Ybl Katasztrófavédelmi Bajtársi Egylet Önkéntes Területi Polgári Védelmi Szervezet beosztott állományából polgári védelmi szolgálata alól felmentette.

Indoklás: A Kat. 60. § (2) bekezdés alapján a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be. Győr Megyei Jogú Város Polgármestere korábban a 2/17/07/2017. polgármesteri határozatában T. E.-t polgári védelmi szolgálatra kötelezte, az „Ybl Bajtársi Egylet” Önkéntes Területi Polgári Védelmi Szervezetébe. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a 35130/2491-1/2019.ált ügyiratszámon nyilvántartott tájékoztató levelében közölte, hogy T. E. írásbeli nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy nem kíván tovább az Ybl Katasztrófavédelmi Bajtársi Egylet beosztottja lenni. A fentiek alapján T. E.-t az Ybl Katasztrófavédelmi Bajtársi Egylet elnevezésű szervezetnél megalakított területi rendeltetésű polgári védelmi szervezetből a polgári védelmi kötelezettség alól a polgármester felmentette.

1/27/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a NYÉK Soft Tervező Kft. által 2019/86 munkaszámon készített, „Kisbácsa, Üstökös FC új sporttelep kialakítása” megnevezésű engedélyezési tervdokumentáció szerinti közforgalom számára nyitott parkoló kialakításához az önkormányzat tulajdonában és az Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület működtetésében lévő Győr belterületi 13080 hrsz.-ú, 2 ha 7664 m2 területű, kivett sporttelep megnevezésű, természetben a Győr, Külső Bácsai úton fekvő ingatlanon a szükséges hatósági hozzájárulások, nyilatkozatok és/vagy végleges hatósági engedélyek birtokában, az Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület költségviselése mellett. A megvalósult közlekedési létesítmények útkezelője – az ingatlan működtetőjeként – az Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület lesz.

1/28/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján J. T. 9025 Győr, Töltésszer u. 33. szám alatti lakos részére a Győr-Rabkert, Zsilip u. 5. szám alatti, 20444 hrsz.-ú ingatlanon tervezett üdülőház épület építéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltételekkel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

- Az egyedi szennyvíztisztító rendszert legkésőbb az épület használatbavételéig ki kell építeni.

- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem köteles a 20462 helyrajzi számú közterületen (Zsilip utca) további út- és közműépítési fejlesztést megvalósítani. Amennyiben az Önkormányzat a 20462 helyrajzi számú közterületen (Zsilip utca) út- és/vagy közműépítési fejlesztést valósítana meg a jövőben, úgy a Beruházás Ingatlanra eső beruházási költséghányadát az Önkormányzat utólag megfizettetheti az Építtetővel.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján a polgármester hozzájárult, hogy az Ingatlanon üdülőház rendeltetésű épület építésére sor kerüljön.

2/28/08/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a TECHNOSZER Kft. részére a győri 2858/55 és 2858/129 hrsz.-ú ingatlanok összevonására irányuló telekalakítás engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltétellel:

- A Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet 103. §-ának a 00395 sorszámú építési övezetre vonatkozó, a tárgyi ingatlanokkal kapcsolatos külön előírást be kell tartani (A meglévő garázssor úszótelkei a szabályozási terven jelölt módon bővíthetők. Az így kialakult telkeken, a jelenlegi beépítéshez illeszkedve kizárólag garázs helyezhető el).

A fenti feltétel figyelembevételével a Rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a polgármester hozzájárult, hogy az Ingatlanok telekösszevonására sor kerüljön.

6/04/09/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor 2019. augusztus 30. napjával:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„306014. Ingatlanok igénybevétele közérdekből” c. kiadási jogcímről – 32.154.890,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2019. évi költségvetése javára

Kiadások:

Dologi kiadások + 32.154.890,- Ft

Bevételek: Intézményfinanszírozás + 32.154.890,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Likviditás biztosítás az intézmény által ellátott feladatok finanszírozásához igénybe vett irányító szervtől kapott támogatási szintig.

7/04/09/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„305439. Győr-Projekt Kft. részére pénzátadás létesítmény

fejlesztések támogatására” – 10.000.000,- Ft

„Győri infrastruktúra igénybevételével kapcsolatban felmerülő

kiadásokra” – 13.000.000,- Ft

„308094. ORGANP – rendszerkövetés, támogatás; szélessávú

szolgáltatás, szervizüzemeltetés” – 8.000.000,- Ft

„308032. Bírósági, hatósági úton keletkező kötelezettségekre” – 5.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„305431. Győr-Projekt Kft. tevékenységéhez működési támogatás” + 36.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Győr-Projekt Kft. és az Önkormányzat között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a társaság által elvégzett és az év végéig várhatóan felmerülő feladatellátás finanszírozási szükségletének biztosítása egyrészt forrásátcsoportosítás, másrészt előirányzat fedezet biztosítás formájában.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2019. szeptember 05.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.