0818/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

0818/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

…………. napirendi pont

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése

Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

Tisztelt Közgyűlés!

A települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatát az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § szabályozza, mely szerint a települési önkormányzat feladata gondoskodni a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 155. § (2) bekezdése szerint a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi intézmény fenntartója a külön törvényben foglaltaknak megfelelően köteles biztosítani az általa fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint az egészségügyi intézmény működőképességét és szükség szerinti fejlesztését.

Győr városában 53 felnőtt háziorvosi praxis működik.

A Győr, Kölcsey út 10. szám alatti telephelyen működő 080090174 praxisszámú háziorvosi praxisban az orvosi tevékenységet Dr. Vajna Péter végezte, aki 2018. szeptember 21-én elhunyt. A praxisban a háziorvosi feladatok ellátása jelenleg helyettesítéssel történik.

A megüresedett praxisban a háziorvosi tevékenységet Dr. Tóth Dániel kívánja folytatni.

Dr. Tóth Dániel 1981. március 5-én született.

Lakcíme: Győr, Nádas Ernő utca 16.

Dr. Tóth Dániel 2006-ban a Debreceni Egyetem Általános Orvosi Karán szerzett diplomát.

Az egyetem elvégzését követően a belgyógyászati rezidens képzésben vett részt.

2008-tól kezdődően a győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház I. Belgyógyászatán dolgozott. 2011-ben belgyógyászati, majd 2016-ban háziorvosi szakvizsgát szerzett. 2012-től kezdődően Mosonmagyaróváron háziorvos. A jövőben területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosként kíván praktizálni Győrben.

Az Önkormányzat a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályától a praxisváltásra vonatkozó véleményét megkérte.

Az előzőek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy Dr. Tóth Dániel háziorvos személyét fogadja el, és vele az 1. sz. mellékletben található előszerződést kösse meg.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a 080090174 kódszámú háziorvosi praxisban (Győr, Kölcsey út 10.) 2020. február 1-jétől Dr. Tóth Dániel lássa el a háziorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. szeptember 12.

Dr. Somogyi Tivadar

alpolgármester

Melléklet

Előszerződés

Egészségügyi feladatok ellátására

Mely létrejött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviseli Borkai Zsolt polgármester – a továbbiakban: Önkormányzat -, másrészről: Dr. Tóth Dániel között az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (4) bekezdésében meghatározott és a területileg illetékes győri önkormányzatot terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében az 1997. évi CLIV. törvényben, az 1997. évi LXXXIII. törvényben és annak végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak szerint együttműködnek.

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a háziorvosi, fogorvosi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet 1. sz. mellékletének 38. pontjában meghatározott 080090174 praxisszámú háziorvosi alapellátási körzetben Dr. Tóth Dánielt háziorvosként foglalkoztatja, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott praxisjog megszerzése esetén, a háziorvosi feladatok ellátására megkötött ellátási szerződés keretében.

3. A szerződéskötés további feltétele az egészségügyi szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megléte.

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat ellátásának legkorábbi kezdő időpontja a …………………… Kgy. sz. határozat szerinti 2020. február 1.

5. Jelen szerződés 4 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen, egységes értelmezés után írták alá, s a szerződés őket illető példányait egyidejűleg átvették.

Győr, ……….. év ……………….. hó …. nap

Dr. Tóth Dániel

részéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szakmai szempontból felülvizsgálva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

A szerződést kapja:

1. sz. példány Irattár

2-3 sz. példány Szolgáltatást végző

4. sz. példány Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér 9-11.

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt: Dr. Tóth Dániel

Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.