0820/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

0820/2019. (IX. 13.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győr, Baross Gábor u. 33. szám alatt található ingatlan értékesítésére (győri 7158/8/A/1 hrsz.)

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat a Győr, Baross Gábor u. 33. szám alatt található ingatlan értékesítésére (győri 7158/8/A/1 hrsz.)

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a győri 7158/8/A/1 hrsz.-ú, természetben 9021 Győr, Baross Gábor utca 33. szám alatt található, társasházban elhelyezkedő üzlet megnevezésű 727,76 m2 nagyságú ingatlan a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 821/1000 tulajdoni hányaddal és az alapító okiratban meghatározott helyiségekkel.

Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata (GYÉSZ) az épületet a 01418 sz. Településközponti vegyes övezetbe (Vt) sorolja. Az övezet építési előírásait a GYÉSZ a 23. és 38. § és a GYÉSZ függelék (belváros egyedei előírásai) tartalmazza. Az épület nem védett, de műemléki környezetben fekszik.

Az Önkormányzat az ingatlant több éve bérbeadás útján kívánta hasznosítani, azonban a pályáztatás nem vezetett eredményre, az ingatlan rendkívül leromlott állapota miatt. Az ingatlan jelenleg is és évek óta üresen áll.

Az ingatlanforgalmi szakértő az ingatlan forgalmi értékét nettó 204.300.000,- Ft (azaz kettőszáznégymillió-háromszázezer forint) összegben állapította meg.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ingatlan átruházásáról a Közgyűlés jogosult dönteni.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőzően elővásárlási jog illeti meg.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy egyetértése esetén az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr, Baross Gábor utca 33. szám alatt található, 727,76 m2 nagyságú, üzlet megnevezésű, győri 7158/8/A/1 hrsz.-ú ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított, költségekkel növelt ár, nettó 204.365.000,- Ft azaz kettőszáznégymillió-háromszázhatvanötezer forint.

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlan értékesítésének napja

Győr, 2019. szeptember 11.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.