1101/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

1101/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet módosítására

…………. napirendi pont

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 9/B. §-a alapján a településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek felhasználására és az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlődésének térbeli-fizikai kereteit, a település adottságait és lehetőségeit, hatékonyan kihasználva elősegítse annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett, biztosítsa a település működéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot, valamint biztosítsa a település, településrészek megőrzésre érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelmét.

Az Étv. 17. §-a rendelkezik a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító jogintézményekről:

„17. § A településrendezési feladatok megvalósítását a következő sajátos jogintézmények biztosítják:

a) építésjogi követelmények,

b) tilalmak,

c) telekalakítás,

d) elővásárlási jog,

e) kisajátítás,

f) helyi közút céljára történő lejegyzés,

g) útépítési és közművesítési hozzájárulás,

h) településrendezési kötelezések,

i) kártalanítási szabályok,

j) településrendezési szerződés,

k) összevont telepítési eljárás,

l) településképi véleményezési eljárás,

m) településképi bejelentési eljárás,

n) közterület-alakítás,

o) településképi követelmények.”

Az Étv. 20. §-a alapján az érintett területre változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalmak felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni.

Az Étv. 21. §-a és a 22. § (1) bekezdése rendelkezik a változtatási elrendelésének részletszabályairól:

„21. § (1) A helyi építési szabályzat készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén a helyi építési szabályzat készítésének időszakára azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő.

(2) A változtatási tilalom – ha az azt elrendelő önkormányzati rendelet rövidebb időről nem rendelkezik – három év eltelte után külön rendelkezés nélkül megszűnik.

22. § (1) A változtatási tilalom alá eső területen – a 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével – telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.”

A Változtatási tilalom elrendelése a 10617, a 10618/1, a 10619 és a 10620 hrsz.-ú ingatlanokonról szóló 32/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelettel érintett területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítása még nem zárult le.

Minderre tekintettel a változtatási tilalom 2019. december 31. határnapot követő fenntartása indokolt 2020. november 23. határnapig az Étv. 21. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel.

A rendelettervezetet az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Fentiek alapján kérem, a T. Közgyűlés fogadja el a csatolt rendelettervezetet.

Győr, 2019. december 4.

Révi Zsolt

városi főépítész

1. sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

……/2019. (.…..) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Változatási tilalom elrendelése a 10617, a 10618/1, a 10619 és a 10620 hrsz.-ú ingatlanokonról szóló 32/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet 2020. november 23. napján hatályát veszti.”

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Fekete Dávid

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Általános indoklás

Az Étv. 20. §-a alapján az érintett területre változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalmak felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni.

Részletes Indoklás

az 1. §-hoz

A Változatási tilalom elrendelése a 10617, a 10618/1, a 10619 és a 10620 hrsz.-ú ingatlanokonról szóló 32/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó rendelkezés.

a 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését meghatározó rendelkezés.

Előterjesztő: Révi Zsolt főépítész

Előterjesztést tárgyalta:

Városstratégiai Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Fekete Dávid polgármester helyett alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Főosztály / Városfejlesztési Osztály / Főépítészi Csoport

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.