1109/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

1109/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására

…………. napirendi pont

Dr. Fekete Dávid alpolgármester előterjesztése

Javaslat kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogszabályban rögzített kulturális alapellátási kötelezettségnek – többek között – közművelődési intézmények fenntartásával tesz eleget. Egyik ilyen, közösségben megélt művelődés helyszínéül szolgáló intézmény az Újvárosi Művelődési Ház.

A költségvetési szerv pinnyédi telephelye a győri 9917/20 hrsz. alatt felvett, „kivett művelődési ház és udvar” megnevezésű ingatlan, mely korábban Győr, Napfény út 1. sz. alatt került rögzítésre a lakcímnyilvántartásban.

A címfelülvizsgálat keretében a művelődési ház 9917/20 hrsz. alatt felvett pinnyédi telephelyének közterületi elnevezése és házszámozása Napfény út 1. számról Szent Vendel utca 9. számra változott.

2) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott előadó-művészeti szervezetek egyike, a Győri Balett újabb telephellyel bővül. A Győr, Corvin u. 10. szám alatt található raktárként használt ingatlan megteremti annak lehetőségét, hogy az intézmény működéséhez, színvonalas feladatellátáshoz szükséges jelmezeket, kellékeket megfelelő körülmények között tárolhassák. A helyiség a megnövekedett raktározási igényeket elégíti ki.

3) A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet meghatározza a közművelődési intézmények, közösségi tér szakmai, tárgyi, személyi és infrastrukturális követelményeit. Az Önkormányzat elvégezte a fenntartásában működő közművelődési intézmények jogszabályban foglalt követelményeknek való megfeleltetés szempontjából történő felülvizsgálatát. A Generációk Háza Művelődési Központ tekintetében megállapításra került, hogy az intézmény művelődési központként történő további működtetése – a jogszabályi követelményeknek való megfeleltetés okán – a feladatellátás színvonalát kedvezőtlenül befolyásolná. A közművelődési alapszolgáltatások további nívós ellátása indokolttá teszi, hogy az intézmény továbbiakban művelődési házként funkcionáljon, így ugyanis a fenti jogszabályban rögzített működési feltételeknek történő maximális megfeleltetéssel egyidejűleg az intézmény öntevékeny csoportjainak változatlanul hagyásával tudja folytatni közművelődési tevékenységét. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel szükségessé vált a közművelődési intézmény megnevezésének módosítása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §-ában foglaltak szerint a költségvetési szerv irányítása magába foglalja a költségvetési szerv alapító okiratának módosítását. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a költségvetési szerv alapító okirata – többek között – tartalmazza a költségvetési szerv megnevezését, telephelyeit.

Az Áht. 8/A. § (2) bekezdése, a 11. § (7) bekezdése, valamint a 111. § (26) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek alapító okiratát és módosító okiratát a Magyar Államkincstár által rendszeresített, annak honlapján közzétett, hatályos formanyomtatványok szerinti tartalmi és formai előírásoknak megfelelően kell elkészíteni. Az Újvárosi Művelődési Ház telephelycímének módosításán túli, mellékelt módosító okiratban foglalt változtatások – úgymint a fenntartó megnevezése, valamint jogszabályi hivatkozások feltüntetése – a formanyomtatványok, illetve a hatályban lévő alapító okirat harmonizálása okán váltak szükségessé.

A fentiekben részletezett változtatásokra tekintettel indokolttá vált az Újvárosi Művelődési Ház alapító okiratában a telephely új címének, illetve a vonatkozó jogszabályhely, a fenntartó nevének, címének rögzítése, a Győri Balett alapító okiratában az új telephely, a Generációk Háza Művelődési Központ alapító okiratában a költségvetési szerv új megnevezésének rögzítése és az intézmények törzskönyveibe történő bejegyzése.

A működési adatokban történt változásokat a Közgyűlés határozatával elfogadott módosító okiratba és egységes szerkezetű módosított alapító okiratba kell foglalni.

Az adatok módosítása a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezetése napjával lép hatályba.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Újvárosi Művelődési Ház, a Győri Balett és a Generációk Háza Művelődési Központ alapító okiratának módosítására az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó

a) Újvárosi Művelődési Ház alapító okiratát az 1. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal,

b) Győri Balett alapító okiratát a 2. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal,
c) Generációk Háza Művelődési Központ alapító okiratát a 3. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal

a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

2./ A Közgyűlés az Újvárosi Művelődési Ház 1/A. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, a Győri Balett 2/A. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, továbbá a Generációk Háza Művelődési Központ 3/A. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratok adatainak a törzskönyvi nyilvántartásokban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okiratok módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére 2020. január 3.

G y ő r, 2019. november 28.

Dr. Fekete Dávid

polgármester helyett alpolgármester

1. sz. melléklet

Okirat száma: 1/a. – ……………./2019. (XII. 19.)

Módosító okirat

Az Újvárosi Művelődési Ház Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2015. április 30. napján kiadott, 1. – 88/2015. (IV. 30.) számú alapító okirata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – ……………../2019. (XII. 19.) Kgy. határozatra figyelemmel – a következők szerint kerül módosításra.

1. Az alapító okirat 1.2. pont 1.2.2. alpontjába foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő szövegrész lép:

 1  Pinnyédi Művelődési Ház  9025 Győr, Szent Vendel utca 9.

2. Az alapító okirat 3. alcíme a következő 3.2. ponttal, továbbá 3.2.1. és 3.2.2. alpontokkal egészül ki:

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.”

3. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt közművelődési közszolgáltatások ellátása a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről szóló 6/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.”

4. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő szövegrész lép:

 4  Megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

5. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Győr, 2019. december 19.

P.H.

Dr. Fekete Dávid

polgármester helyett alpolgármester

1/A. sz. melléklet

Okirat száma: 1. – /2019. (XII. 19.)

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Újvárosi Művelődési Ház alapító okirata a következők szerint kerül kiadásra:

1. A költségvetési szerv

megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Újvárosi Művelődési Ház

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9025 Győr, Liget u. 55.
1.2.2. telephelyei:

   telephely megnevezése  telephely címe
 1  Pinnyédi Művelődési Ház  9025 Győr, Szent Vendel utca 9.
 2  Újvárosi Közösségi és Kiállítótér  9025 Győr, Kossuth Lajos utca 45.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.10.07.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt közművelődési közszolgáltatások ellátása a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről szóló 6/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

   szakágazat száma  szakágazat megnevezése
 1  910110  Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Újváros városrészben működő művelődési ház működési területén:

- a kulturális élet szervezése, hagyományainak ápolása, a lakóhely szeretetének erősítése;

- a helyi hagyományokat ápoló, kiemelt kulturális rendezvények szervezése;

- kulturális igények animálása a kisgyermekkortól a felnőtt és nyugdíjas korosztályig;

- a közművelődés, a művészet, a környezetvédelem, a tudomány és a sport területén jelentkező igényeknek megfelelő programok szervezése;

- a helyi kulturális közösségek, civil kezdeményezések segítése, együttműködés civilszervezetekkel;

- a helyi társadalom közösségi életének és a nemzettudatos magatartásának fejlesztése, a hagyományok megőrzése, a helyi ünnepek gazdagítása, a közös kulturális élmények identitáserősítő, személyiségfejlesztő lehetőségeinek kihasználása;

- az egészséges életmódra nevelés alkalmainak megteremtése;

- hivatásos és műkedvelő előadó-művészeti és vizuális művészeti programok szervezése;

- a helyi egyéni alkotók és művészeti köreik, műhelyeik működési feltételeinek elősegítése;

- a kulturális nyilvánosság és érdekérvényesítés lehetőségeinek biztosítása;

- a helytörténeti kutatások és ismeretterjesztés alkalmainak szervezése;

- kulturális információs szolgáltatások nyújtása;

- a közösségi igényekre épülő szabadidős, szórakoztató rendezvények, táborok, játszóházak, tanfolyamok, ismeretterjesztő programok szervezése és vezetése;

- kulturális szponzorációs és pályázati tevékenység.

A költségvetési szerv alaptevékenységen túli vállalkozási tevékenységet nem folytat.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

   kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése
 1  082092  Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe és külön megállapodásokban meghatározott hazai és külföldi helységek.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv igazgatója magasabb vezető. Az igazgatót Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatásával választja és bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény foglalkoztatási jogviszony létesítésével kapcsolatos rendelkezéseinek betartásával.

A vezető megbízása legfeljebb 5 év határozott időtartamra szól. A vezető felett a munkáltatói jogokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármestere gyakorolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

   foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály
 1  Közalkalmazotti jogviszony  Kjt.; Kjt. vhr.
 2  Munkaviszony  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 3  Közfoglalkoztatási jogviszony  a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 4  Megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2. sz. melléklet

Okirat száma: 2/a. – ……………./2019. (XII. 19.)

Módosító okirat

A Győri Balett Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2019. június 28. napján kiadott, 1. – 112/2019. (VI. 28.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – ……………../2019. (XII. 19.) Kgy. határozatra figyelemmel – a következők szerint kerül módosításra.

1. Az alapító okirat 1.2. pont 1.2.2. alpontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

 3  Jelmez- és kellékraktár  9023 Győr, Corvin utca 10.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Győr, 2019. december 19.

P.H.

Dr. Fekete Dávid

polgármester helyett alpolgármester

2/A. sz. melléklet

Okirat száma: 2. – ………………./2019. (XII. 19.)

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Győri Balett alapító okirata a következők szerint kerül kiadásra:

1. A költségvetési szerv

megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Győri Balett

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.

1.2.2. telephelyei:

   telephely megnevezése  telephely címe
 1  Díszletraktár  9025 Győr, Somos út 1.
 2  Balett Stúdió  9022 Győr, Árpád út 46.
 3  Jelmez- és kellékraktár  9023 Győr, Corvin utca 10.

2. A költségvetési szerv

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001.06.22.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, valamint Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján ellátandó közfeladata és alaptevékenysége:

táncművészeti tevékenység végzése, amely ápolja és fejleszti a társadalom kulturális, szellemi állapotát, a táncművészeti kultúrát, ezáltal a társadalmi önismeretet és szolidaritást, elősegíti az európai és ezen belül különösen a magyar kulturális emlékezet fenntartását.

Ennek érdekében az intézmény feladata az előadó-művészet értékeinek gyarapítása, az előadásoknak a közönség széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelésének előmozdítása, a hazai előadó-művészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, a határon túli magyar kultúra ápolása, a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek művészeti élete kibontakoztatásának segítése.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

   szakágazat száma  szakágazat megnevezése
 1  900100  Előadó-művészet

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A társulat új, saját balett-bemutató előadásainak, valamint magas művészi színvonalú színpadi alkotások létrehozása, klasszikus és kortárs magyar és külföldi szerzők táncműveinek vendégelőadásokon történő bemutatása.

Új táncprodukciók létrehozásának ösztönzése, folyamatos és élő kapcsolat fenntartása kortárs magyar koreográfusokkal, ősbemutatók és magyarországi bemutatók tartása, befogadása.

Gyermek és ifjúsági előadások bemutatásával tánc- és balettművészetünk hagyományainak átörökítése, az ifjúság művészeti nevelése.

Együttműködés a határon túli magyar előadó-művészeti szervezetekkel, folyamatos kapcsolattartás, a határon túli professzionális táncegyüttesek előadásainak színre vitele. Nemzetközi szakmai-művészeti kapcsolatrendszer kialakítása és fenntartása.

Részvétel hazai tájelőadásokon és fesztiválokon, sajátos karakterű országos vagy nemzetközi jelentőségű táncművészeti fesztiválok szervezése és lebonyolítása.

A Győri Balett alaptevékenységen túli vállalkozási tevékenységet nem folytat.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

   kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése
 1  082030  Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe és külön megállapodásokban meghatározott helységek.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatásával bízza meg az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, valamint annak végrehajtásáról rendelkező jogszabályokban foglaltak szerint.

A vezető megbízása legfeljebb 5 év határozott időtartamra szól. A vezető felett a munkáltatói jogokat – az egyéb munkáltatói jogok kivételével – a Közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

   foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály
 1  Közalkalmazotti jogviszony  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
 2  Munkaviszony  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 3  Közfoglalkoztatási jogviszony  a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 4  Megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3. sz. melléklet

Okirat száma: 3/a. – …………/2019. (XII. 19.)

Módosító okirat

A Generációk Háza Művelődési Központ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2019. június 28. napján kiadott, 2. – 112/2019. (VI. 28.) számú alapító okirata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – ………….(XII. 19.) Kgy. határozatra figyelemmel – a következők szerint kerül módosításra.

1. Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Generációk Művelődési Háza alapító okirata a következők szerint kerül kiadásra:”

2. Az alapító okirat 1. alcím 1.1. pontjának 1.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1.1. megnevezése: Generációk Művelődési Háza”

3. Az alapító okirat 4. alcím 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- valamennyi korosztályt szolgálva szabadidős, öntevékeny, kreativitásra építő, ismeretszerző és ismeretbővítő foglalkozások szervezése a tudományágak, a képzőművészet, a kézművesség, a tánc, a zene, a színjátszás, a természet- és környezetvédelem, az idegen nyelvek, a társadalom- és önismeret, az informatika és a média világában;

- életkori sajátosságok szerint szerveződő közösségek fejlesztése a kisgyermekkortól a felnőtt korosztályokig;

- a különböző korosztályi igényekre épülő szórakoztató rendezvények, táborok, játszóházak, tanfolyamok és humán-szolgáltatások, iskolai közösségi szolgálat szervezése és vezetése;

- kulturális közösségek, civil kezdeményezések segítése, együttműködés civilszervezetekkel;

- a helyi társadalom közösségi életének és nemzettudatos magatartásának fejlesztése, a hagyományok megőrzése, a helyi ünnepek gazdagítása, a közös kulturális élmények identitáserősítő, személyiségfejlesztő lehetőségeinek kihasználása;

- az egészséges életmódra nevelés alkalmainak megteremtése;

- hivatásos és műkedvelő előadó-művészeti és vizuális művészeti programok szervezése, a helyi egyéni alkotók és művészeti köreik, műhelyeik működési feltételeinek elősegítése;

- a kulturális nyilvánosság és érdekérvényesítés lehetőségeinek biztosítása, kulturálisan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése;

- a helytörténeti kutatások és ismeretterjesztés alkalmainak szervezése;

- közösségi találkozóhely biztosítása, kulturális információs szolgáltatások nyújtása, e téren szponzorációs és pályázati tevékenység folytatása;

- szakmai továbbképzések és akkreditált képzések szervezése, oktatást kiegészítő, kompetenciafejlesztő tevékenység;

- kiadványok készítése és forgalmazása.

A Generációk Művelődési Háza alaptevékenységen túli vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Győr, 2019. december 19.

P.H.

Dr. Fekete Dávid

polgármester helyett alpolgármester

3/A. sz. melléklet

Okirat száma: 3. – ……./2019. (XII. 19.)

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Generációk Művelődési Háza alapító okirata a következők szerint kerül kiadásra:

1. A költségvetési szerv

megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Generációk Művelődési Háza

1.1.2. rövidített neve: Generációk Háza

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
1.2.2. telephelye:

   telephely megnevezése  telephely címe
 1  Klubhelyiségek  9021 Győr, Kazinczy utca 3.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.03.21.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt közművelődési közszolgáltatások ellátása a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről szóló 6/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

   szakágazat száma  szakágazat megnevezése
 1  910110  Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- valamennyi korosztályt szolgálva szabadidős, öntevékeny, kreativitásra építő, ismeretszerző és ismeretbővítő foglalkozások szervezése a tudományágak, a képzőművészet, a kézművesség, a tánc, a zene, a színjátszás, a természet- és környezetvédelem, az idegen nyelvek, a társadalom- és önismeret, az informatika és a média világában;

- életkori sajátosságok szerint szerveződő közösségek fejlesztése a kisgyermekkortól a felnőtt korosztályokig;

- a különböző korosztályi igényekre épülő szórakoztató rendezvények, táborok, játszóházak, tanfolyamok és humán-szolgáltatások, iskolai közösségi szolgálat szervezése és vezetése;

- kulturális közösségek, civil kezdeményezések segítése, együttműködés civilszervezetekkel;

- a helyi társadalom közösségi életének és nemzettudatos magatartásának fejlesztése, a hagyományok megőrzése, a helyi ünnepek gazdagítása, a közös kulturális élmények identitáserősítő, személyiségfejlesztő lehetőségeinek kihasználása;

- az egészséges életmódra nevelés alkalmainak megteremtése;

- hivatásos és műkedvelő előadó-művészeti és vizuális művészeti programok szervezése, a helyi egyéni alkotók és művészeti köreik, műhelyeik működési feltételeinek elősegítése;

- a kulturális nyilvánosság és érdekérvényesítés lehetőségeinek biztosítása, kulturálisan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése;

- a helytörténeti kutatások és ismeretterjesztés alkalmainak szervezése;

- közösségi találkozóhely biztosítása, kulturális információs szolgáltatások nyújtása, e téren szponzorációs és pályázati tevékenység folytatása;

- szakmai továbbképzések és akkreditált képzések szervezése, oktatást kiegészítő, kompetenciafejlesztő tevékenység;

- kiadványok készítése és forgalmazása.

A Generációk Művelődési Háza alaptevékenységen túli vállalkozási tevékenységet nem folytat.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

   kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése
 1  082092  Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe és külön megállapodásokban meghatározott hazai és külföldi helységek.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv igazgatója magasabb vezető. Az igazgatót Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatásával választja és bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény foglalkoztatási jogviszony létesítésével kapcsolatos rendelkezéseinek betartásával.

A vezető megbízása legfeljebb 5 év határozott időtartamra szól. A vezető felett a munkáltatói jogokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármestere gyakorolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

   foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály
 1  Közalkalmazotti jogviszony  Kjt.; Kjt. vhr.
 2  Munkaviszony  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 3  Közfoglalkoztatási jogviszony  a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 4  Megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid polgármester helyett alpolgármester

Előterjesztést tárgyalta: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Kulturális Osztálya

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.