1110/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

1110/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2019. évi felülvizsgálatára

…………. napirendi pont

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2019. évi felülvizsgálatára

Tisztelt Közgyűlés!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése előírja, hogy „a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.” A koncepció elkészítésének határideje a megye és a megyei jogú város esetében első ízben 2003. december 31-e volt. A törvényi kötelezettségnek eleget téve a Közgyűlés 2003. évben jóváhagyta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 111/A. § (5) bekezdésében foglalt előírás szerint kétévente szükséges a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata. Ennek megfelelően az utolsó felülvizsgálat és aktualizálás 2017. évben történt meg.

A jelenlegi felülvizsgálat során a 2017. év óta bekövetkezett jogszabályi változások és az azokból adódó kötelező önkormányzati feladatok áttekintésére került sor, valamint a szociális szolgáltatások fejlesztési irányai kerültek újragondolásra.

A koncepció felülvizsgálata során alkalmazott módszerek:

- jogszabályok értelmezése, feldolgozása,

- a koncepcióhoz szervesen kapcsolódó dokumentumok – „Idősbarát Győr (Városi állapotfelmérés az idősek helyzetéről – Idősek egészségképe és Koncepció az idősek életminőségének javítására Győrben (2020-2024)”, a szakterülethez kapcsolódó demográfiai mutatók, statisztikai adatok -, valamint a szociális intézményekben jelentkező szükségletek elemzése és azok bemutatása.

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót véleményezték:

- az ágazathoz tartozó intézmények vezetői,

- a Győrben működő települési nemzetiségi önkormányzatok,

- a Szociálpolitikai Kerekasztal.

A fentiek alapján indítványozza a Tisztelt Közgyűlésnek a Bizottság a következő határozati javaslatok elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális szolgáltatási feladatokról szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát küldje meg a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: 2019. december 31.

3. A Közgyűlés egyetért a 1. sz. melléklet szerinti Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatában foglalt fejlesztési ütemezéssel, és felkéri a polgármestert, hogy az éves költségvetés készítésekor az abban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2020. és 2021. évi költségvetés elkészítésének időpontja.

Győr, 2019. december 9.

Laczkovits-Takács Tímea

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztő: Laczkovits-Takács Tímea

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztést tárgyalta:

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Román Nemzetiségi Önkormányzat

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Szociálpolitikai Kerekasztal

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Fekete Dávid polgármester helyett alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.