1111/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

1111/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepcióra a 2020-2024-es időszakra vonatkozóan

…………. napirendi pont

Dr. Fekete Dávid alpolgármester előterjesztése

Javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepcióra a 2020-2024-es időszakra vonatkozóan

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten kezeli az idősek ügyét.

A helyzetértékelés, vagyis az Idősek egészségképének vizsgálata, az erre épülő koncepció, a megvalósítását segítő éves munkatervek alapozzák meg a tevékenységet. A végrehajtást pedig az Idősügyi Tanács segíti. Az Idősügyi Tanács irányításában a város első számú vezetői vesznek részt, akik fontosnak tartják az idősüggyel, az idősekkel való foglalkozást. Rendszeresen látogatják az idősekkel kapcsolatos rendezvényeket, fórumokat, támogatják az idősek civil szervezeteinek programjait, eseményeit. A városvezetés a képviselő-testület jóváhagyásával alakítja, formálja az élhető városi környezetet, biztosítja az egészségügyi és szociális ellátások, a biztonság, az egészséges életmód feltételrendszerét a városban.

A 2020-2024-re szóló új koncepció, a városi helyzetfelmérés mellett, az európai uniós és WHO-s kezdeményezések, politikák figyelembevételével készült. Fő vázát a WHO „Korbarát Városok és Közösségek Globális Hálózatának” ajánlásában szereplő 8 fő terület képezi. Ahogy a Koncepció tervezésében, a végrehajtásában is, az akciók, programok, tevékenységek kezdeményezésében, szervezésében, megvalósításában az Önkormányzat legfőbb partnerei az idősekkel foglalkozó intézmények, szervezetek, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, a nyugdíjasok civil szervezetei, köztük a Pannon Nyugdíjas Szövetség, az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület és a Polgári Nyugdíjas Szövetség. Az Önkormányzat részéről a munkát a Humánszolgáltatási Főosztály a WHO Egészséges Városok Program keretében fogja össze és koordinálja. Ahhoz azonban, hogy ez a tevékenység bővüljön és minél több idős emberhez eljusson, számos intézmény, civil szervezet és személy jó szándéka, támogatása és tevékeny részvétele kellett. A koncepció megvalósításának öt éve alatt, az önkormányzat példáján felbuzdulva egyre több kezdeményezés indult az idősek érdekében a városban.

A generációk közötti együttműködéssel megvalósuló programok a legjobb eszközei annak, hogy a generációk közötti szakadék, illetve az idősekkel szembeni előítéletek csökkenjenek. Emellett számos olyan kezdeményezés jött létre, amely az idős embereket erőforrásként tekinti és épít a tapasztalataikra, aktivitásukra, öntevékenységükre.

A WHO szerint az egészséges időskor a születéssel kezdődik és egész életünk során tehetünk érte. Ezért is fontos, a diszkriminációmentes, „korbarát” szemléletmód elterjesztése, az, hogy minden életkorban segítse az egészséget, az egészségi esélyegyenlőséget, a jobb életminőséget célzó tevékenységeket.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata igyekszik biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy Győr a polgárai számára minél élhetőbb várossá váljon, amely a várostervezéssel, a környezet védelmével, fejlesztésével, munkalehetőségek, sport- kulturális és szabadidő eltöltési lehetőségek biztosításával bátorítja az aktív, tevékeny, egészséges életet. Az idősek érdekében hozott intézkedések, fejlesztések, a számukra biztosított szolgáltatások nemcsak az időskorúak, hanem más korosztályok jólétét is elősegítik.

Az idősek érdekében végzett sokrétű, sokszínű munkának az eredményét ismerte el 2010-ben és 2018-ban a szakminisztérium azzal, hogy két alkalommal is az „Idősbarát Önkormányzat” címet adományozta Győr városának. Köszönet minden olyan partnernek, akinek része volt az idősekért végzett munkában a tervezéstől a döntéshozatalon át a megvalósításig, értékelésig.

Ez a széleskörű együttműködés jó alapot teremt a 2020-tól induló új, 5 éves, a Győrben élő idősek életminőségének javítását célzó koncepció eredményes megvalósításához.

Az új Koncepció készítésének szakmai hátterét, készítésének módszereit, az 5 évre szóló célokat és feladatokat az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A fentiek alapján indítványozom a Tisztelt Közgyűlésnek a következő határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az „Idősbarát Győr (Városi állapotfelmérés az idősek helyzetéről – Idősek egészségképe és Koncepció az idősek életminőségének javítására Győrben (2020-2024)” című dokumentumot az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. november 25.

Dr. Fekete Dávid

polgármester helyett alpolgármester

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid polgármester helyett alpolgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.