1112/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

1112/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról

…………. napirendi pont

Dr. Fekete Dávid alpolgármester előterjesztése

Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az egészségbiztosítás által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat, valamint az egészségbiztosítási ellátásra jogosultak körét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szabályozza.

A törvény egyes ellátási formánként pontosan meghatározza, hogy melyek azok az ellátások, amelyekre a biztosított térítésmentesen jogosult, valamint melyek azok az ellátások, amelyeket a biztosított részleges térítés mellett vehet igénybe.

A törvénynek megfelelően a biztosított által térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások a következők:

I. A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások.

II. Gyógykezelés céljából végzett ellátások:

- Háziorvosi ellátás.

- Fogászati ellátás.

- Járóbeteg-szakellátás.

- Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás.

III. Egyéb egészségügyi szolgáltatások:

- Szülészeti ellátás.

- Orvosi rehabilitáció.

- Betegszállítás, mentés.

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik. A rendelet részletesen szabályozza a térítési díjak nyilvánosságra hozatalát, a tájékoztatás módját, a befizetés rendjét, a számlaadási kötelezettséget, valamint meghatározza, hogy az egészségügyi szolgáltató a hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a megállapított térítési díj mérséklésére, elengedésére vonatkozó rendelkezéseket – a fenntartó által jóváhagyott – szabályzatban állapítja meg.

A kormányrendelet előírásainak megfelelően Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról szóló szabályzata a 426/2005. (XII. 8.) Kgy. sz. határozat alapján jóváhagyásra került.

A háziorvosi és fogorvosi alapellátást, a fogszabályozási és fogászati röntgen szakellátást nyújtó szolgáltatókkal kötött egészségügyi ellátási szerződés értelmében a szolgáltatást végző köteles a törvényben és rendeletekben nem szabályozott ellátások esetében Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által a térítéses orvosi szolgáltatások rendjének szabályzatában megszabott térítések ellenében elvégezni a nyújtott szolgáltatást. Az Önkormányzat és a szolgáltatást végző a szabályzatban szereplő térítési díjakat előzetesen egyezteti egymással és a szakma javaslata alapján az Önkormányzat dönt a következő évi árakról.

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény az egészségügyi ellátások 2020. évi térítési díjára vonatkozó javaslatának a szakmával történő előzetes egyeztetését elvégezte, melynek megfelelően javasolják, hogy a fogászati, a fogászati röntgen, valamint a háziorvosi szolgáltatások díjai a 2019. július 1-jétől érvényben lévő díjakhoz képest változatlanok maradjanak.

A 2020. január 1-jétől térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások javasolt térítési díja háziorvosi szolgáltatások esetében az 1. számú, fogorvosi szolgáltatások esetében a 2. számú. mellékletben található.

A fentiek alapján indítványozom a Tisztelt Közgyűlésnek a következő határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjait 2020. január 1. napjától a háziorvosi szolgáltatások térítési díjai tekintetében az 1. számú, a térítéses fogászati ellátások díjai tekintetében a 2. számú melléklet szerint állapítja meg, egyben a 80/2019. (V. 31.) Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. november 25.

Dr. Fekete Dávid

polgármester helyett alpolgármester

1. számú melléklet

Háziorvosi szolgáltatások térítési díjai

2020. január 1-jétől

 Ssz.  A  B
   A háziorvosi szolgáltatás megnevezése  Fizetendő térítési díj összege
(A térítési díjak összege áfá-t nem tartalmaz.)
 1.  1. Társadalombiztosítási, önkormányzati szociális ellátáshoz, egyéb jogszabályban meghatározott ellátáshoz orvosi igazolás kiállítása.
2. Az igazolás elvesztése esetén új igazolás kiállításakor fizetendő díj.
 
1. Ingyenes

2. 3.000 Ft

 2.  Igazolás kiállítása magán egészségpénztárak, biztosító társaságok szolgáltatásaihoz, bel- és külföldi munkavállaláshoz, munkaügyi központ, munkahelyi étkeztetés, önköltséges ápolási osztály, valamint egyéb szolgáltatások igénybevételéhez; igazolás csecsemő úszáshoz; egészségügyi kiskönyv járványügyi érdekből kiemelt munkakörhöz; igazolás örökbefogadó személy alkalmasságához, gondnokul rendelt személy alkalmasságához; utazás lemondási szakvélemény betegség esetén; bírósági, rendőrségi, NAV szakvélemény; közösségbe vihető igazolás kollégiumhoz; krónikus betegségről, gyógyszerekről üzemorvosnak kiadott igazolás; utazó gyógyszereinek magyarnyelvű igazolása; igazolás továbbtanuláshoz, beiskolázáshoz, tanfolyamon való részvételhez.  4.500 Ft
 3.  Biztosító társaságok számára életbiztosításhoz, egészségpénztári tagság szerződésének megkötéséhez, kifizetésekhez szükséges szakértői vélemény.  6.500 Ft

2. számú melléklet

Térítéses fogászati ellátások díjai

2020. január 1-jétől

 Ssz.  A  B
   A fogászati ellátás megnevezése  Fizetendő térítési díj összege
A díjak a fogtechnikai munkák árát nem tartalmazzák!
(A térítési díjak összege áfá-t nem tartalmaz.)
 1.  Sürgősségi ellátás keretébe nem tartozó fogeltávolítás.   4.000 Ft
 2.  Egy korona készítése.  20.000 Ft
 3.  Fog restaurálása csap- és tömőanyag
felhasználásával.
  15.000 Ft
 4.  Korona, híd eltávolítása (horgonykoronánként).   3.000 Ft
 5.  Teljes és részleges fogsor készítése, akrilát alaplemezzel állcsontonként.   46.000 Ft
 6.  Részleges fogsorkészítés fém alaplemezzel állcsontonként.   56.000 Ft
 7.  Fogsorjavítás.   5.200 Ft
 8.  Intraorális röntgen felvétel.   1.500 Ft
 9.  Extraorális röntgen felvétel.   4.500 Ft
 10.  CT felvétel egy fogról (quadráns)   7.000 Ft
 11.  CT felvétel egy állcsontról (mandibula vagy maxilla)   10.000 Ft
 12.  CT felvétel mindkét állcsontról   15.000 Ft

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid polgármester helyett alpolgármester

Előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.