1113/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

1113/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára

…………. napirendi pont

Dr. Fekete Dávid alpolgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára

Tisztelt Közgyűlés!

A települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatát az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § szabályozza, mely szerint a települési önkormányzat feladata gondoskodni a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátásról.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 155. § (2) bekezdése szerint a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi intézmény fenntartója a külön törvényben foglaltaknak megfelelően köteles biztosítani az általa fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint az egészségügyi intézmény működőképességét és szükség szerinti fejlesztését.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 155. § (2) bekezdése szerint a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi intézmény fenntartója a külön törvényben foglaltaknak megfelelően köteles biztosítani az általa fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint az egészségügyi intézmény működőképességét és szükség szerinti fejlesztését.

Győr városában 53 felnőtt háziorvosi, 26 házi gyermekorvosi, a háziorvosi/házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti szolgálat, 2 fogszabályozási, 26 fogorvosi alapellátási praxis és fogászati röntgen működik területi ellátási kötelezettséggel.

A területi ellátási kötelezettséggel működő praxisok vállalkozási formában végzik tevékenységüket.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között 2008. január 1. napján létrejött egységes szerkezetbe foglalt „Ellátási szerződés egészségügyi feladatok ellátására” megnevezésű szerződést és módosításainak tartalmát 2016. január 1-jei hatályba lépéssel a felek új egységes szerkezetben állapították meg.

A szerződést a felek határozatlan időre kötötték, de annak egyik pontja a felnőtt és gyermek háziorvosi alapellátást, fogorvosi alapellátást, az ügyeleti ellátást és fogszabályozási szakellátást nyújtó szolgáltatók esetében időbeli hatályhoz kötött, emiatt felülvizsgálata évente szükséges. A szerződésnek ez a pontja a különböző alapellátások esetében a következő:

1. A háziorvosi és fogorvosi alapellátás esetében:

„Az Önkormányzat – az ellátási szint fenntartása érdekében – 2019. december 31-ig vállalja, hogy a laborjárat költségét, valamint a praxis folyó költségei közül a riasztórendszer felügyeleti díját kiegyenlíti, s ennek lebonyolításával, ellenőrzésével az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt bízza meg.”

2. A fogszabályozási szakellátás esetében:

„Az Önkormányzat – az ellátási szint fenntartása érdekében – 2019. december 31-ig vállalja, hogy a praxis folyó kiadásai közül a fűtés, világítás, víz-, csatorna, szemétszállítás költségét, a társasházi rendelők közös költségét, a laborjárat költségét és a riasztórendszer felügyeleti díját kiegyenlíti, s ennek lebonyolításával, ellenőrzésével az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt bízza meg. Az egyéb felmerülő működtetési költségek teljes egészében a szolgáltatást végzőt terhelik.”

3. A Kálmán-Dent Bt-vel megkötött szerződés esetében:

„A rendelő használatáért az Önkormányzat 2019. december 31-ig a működési kiadásokhoz bruttó 50.000 Ft/hó hozzájárulást biztosít, s ennek lebonyolításával, ellenőrzésével az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt bízza meg.”

4. Az ügyeleti ellátás esetében:

„Az Önkormányzat – az ellátási szint fenntartása érdekében – 2019. december 31-ig vállalja, hogy a praxis folyó kiadásai közül a fűtés, világítás, víz-, csatorna, szemétszállítás költségét, a társasházi rendelők közös költségét, és a riasztórendszer felügyeleti díját kiegyenlíti, s ennek lebonyolításával, ellenőrzésével az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt bízza meg. Az egyéb felmerülő működtetési költségek teljes egészében a szolgáltatást végzőt terhelik.”

Az egészségügyi szolgáltatók által beküldött előző éves tevékenységről szóló beszámolókból kitűnik, hogy Győr városában az alapellátáshoz tartozó háziorvosi és fogorvosi praxisok – egy fogorvosi praxis kivételével – betöltöttek, melyekben lelkiismeretes, hivatásában jártas háziorvosok végzik évek óta gyógyító munkájukat többnyire jó körülmények között, melyben jelentős szerepe van az Önkormányzatnak.

Az egészségügyi szolgálatok finanszírozásának szabályait az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

Az egyes szolgálatok finanszírozásának összegét több tényező befolyásolja, így a szolgálathoz bejelentkezettek létszáma, kor szerinti megoszlása, az orvos szakképesítése, a szolgálat által ellátandó lakosságszám.

Előző években a praxisok finanszírozásának mértéke növekedett. Az állam a praxisfinanszírozásokon túl, a Rendelet 14. § (10) bekezdésének értelmében a területi ellátási kötelezettségű felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálatokat 2018. szeptember 1-jétől havonta 520 000 Ft összegű, míg a Rendelet 23. § (13) bekezdésének értelmében az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatokat havi 130 000 Ft összegű rezsitámogatással is segíti. A Rendelet ezen bekezdése a területi ellátási kötelezettséggel praktizáló fogszabályozási szolgálatokat jelenleg még nem érinti.

Az egészségügyi szolgáltatók a hatályos ellátási szerződésnek megfelelően minden év június 30. napjáig kötelesek írásbeli beszámoló keretében az Önkormányzatot tájékoztatni a szolgáltatás teljesítéséről. A 2019. évben beküldött, az előző éves tevékenységről szóló beszámolókban szinte valamennyi szolgáltatást végző köszönetét fejezte ki az Önkormányzatnak az eddig nyújtott valamennyi támogatásáért, valamint a szerződésben rögzített folyó kiadásokon túl nyújtott segítségéért, és kérték azoknak lehetőség szerinti további biztosítását.

A szerződésben vállalt folyó kiadások alakulása 2020. évben az alábbiak szerint várható:

Felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, ügyeleti, fogorvosi alapellátási, fogszabályozási praxisok, és a fogászati röntgen esetében:

gázdíj 415 E Ft,

villamos energia 2.360 E Ft,

távhő- és melegvíz szolgáltatás 2.955 E Ft,

víz- és csatornadíj 510 E Ft,

szemétszállítás 735 E Ft,

riasztó felügyelet 1.810 E Ft,

nem adatátvit. távközl. szolg. 107E Ft,

üzemeltetési költségek 8.345 E Ft,

bérleti díjak, 19.523 E Ft,

Összesen: 36.760 E Ft

A fenti költségeken túl 2020. évben a háziorvosi praxisok esetében az Önkormányzat által átvállalt laborjárat költségeként 6.700 E Ft várható.

A „Helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról” szóló 31/2015. (XI. 13.) Önkormányzati rendeletének 6. §-ban meghatározottaknak megfelelően 2020. évben is mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, vállalkozó védőnő, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése mindig rendkívül fontosnak tartotta és tartja, hogy a törvény által előírt egészségügyi alapellátási feladatok közé tartozó szolgáltatásokat Győr város valamennyi lakosa megfelelő szinten tudja igénybe venni. A 2019. évben beküldött előző éves tevékenységről szóló fogorvosi beszámolókból kitűnik, hogy jelentős gondot okoz a jelenlegi praxisfinanszírozás, amely nem, vagy csak nehezen biztosítja a fogászati eszközök beszerzését, melynek áthidalása érdekében továbbra is kérik az Önkormányzat támogatását.

Az előzőekben részletezett indokok alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az állami rezsitámogatásban nem részesülő fogszabályozási praxisok, továbbá a háziorvosi ügyeleti ellátás esetében 2020. évben is vállalja át a praxisok folyó kiadásai közül a fűtés, világítás, víz, csatorna, szemétszállítás költségét, a társasházi rendelők közös költségét, a riasztórendszer felügyeleti díját, továbbá a központi szellőztető rendszerek és valamennyi klíma berendezés áramdíjának, a központi szellőztető rendszerek karbantartásának költségeit. Indokoltnak tartom az EESZI leltárában nyilvántartott klímaberendezések karbantartási költségének Önkormányzat által történő átvállalását.

A felnőtt és gyermek háziorvosi, valamint fogorvosi alapellátási praxisok folyó kiadásai közül az ingatlan vagyonvédelméhez kapcsolódó riasztórendszer felügyeleti díjának, továbbá a központi szellőztető rendszerek és valamennyi klíma berendezés áramdíjának, a központi szellőztető rendszerek karbantartásának az átvállalását javaslom. Indokoltnak tartom az EESZI leltárában nyilvántartott klímaberendezések karbantartási költségének Önkormányzat által történő átvállalását.

Javaslom, hogy a fogászati röntgen esetében a szolgáltatót terhelje a klíma karbantartása, de indokolt a működtetéssel járó áramdíjnak és a központi szellőztető rendszerek karbantartásának Önkormányzat által történő átvállalása.

Javaslom továbbá, hogy 2020-ban is maradjon meg a felnőtt és gyermek háziorvosi praxisoknak a várakozási engedélyekkel és parkolójegyekkel történő támogatása és lehetőség szerint az Önkormányzat, a fenntartásában működő, egészségügyi feladatok ellátását szolgáló épületeknek a felújítására is kiemelt figyelmet fordítson.

A fentiek alapján indítványozom a Tisztelt Közgyűlésnek a következő határozati javaslatok elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési előirányzatai keretében 2020. évben átvállalja a fogszabályozási szolgálatok és háziorvosi ügyeleti ellátás folyó kiadásai közül: a fűtés, világítás, víz, csatorna, szemétszállítás költségét, a társasházi rendelők közös költségét és a riasztórendszer felügyeleti díját, a központi szellőztető rendszerek és valamennyi klíma berendezés áramdíját, az EESZI leltárában nyilvántartott klímaberendezések karbantartásának költségeit. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók esetében a riasztórendszer felügyeleti díját, a központi szellőztető rendszerek és valamennyi klíma berendezés áramdíját, a központi szellőztető rendszerek és az EESZI leltárában nyilvántartott klímaberendezések karbantartásának költségét, továbbá a laborjárat költségeit. A fogászati röntgen esetében az Önkormányzat átvállalja a központi szellőztető rendszerek és valamennyi klíma berendezés áramdíját. Az átvállalt közüzemi költségek, laborjárat költsége és bérleti díjak várható összege együttesen 43.460E Ft.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármester helyett alpolgármestert az 1. pontban foglaltakból eredő változások szerződéseken történő átvezetésére és az 1-6. sz. melléklet szerinti „Egészségügyi feladatok ellátására szóló szerződésmódosítás” megkötésére.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: 2019. december 31.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármester helyett alpolgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés összeállítása során vegye figyelembe a jelen határozat 1. pontjában vállalt kötelezettségek költségigényét, és építse be azokat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetésébe.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: 2020. évi költségvetés készítésének időpontja

Győr, 2019. november 25.

Dr. Fekete Dávid

polgármester helyett alpolgármester

1. sz. melléklet

Egészségügyi feladatok ellátására szóló szerződés 3. számú módosítása

mely létrejött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

képviseli:

székhely:

adószám:

bankszámlaszám:

(a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

képviseli:

székhely:

adószám:

bankszámlaszám:

(a továbbiakban: Szolgáltatást végző) között

Szerződő felek a háziorvosi alapellátási feladat működtetéséhez 2016. január 1. napjától határozatlan időre létrejött egészségügyi feladatok ellátásáról szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés 33. pontjának szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat – az ellátási szint fenntartása érdekében – 2020. december 31-ig vállalja, hogy a laborjárat költségét, valamint a praxis folyó kiadásai közül az ingatlan vagyonvédelméhez kapcsolódó riasztórendszer felügyeleti díját, a központi szellőztető rendszerek és valamennyi klíma berendezés áramdíját, a központi szellőztető rendszerek karbantartási költségeit, valamint az EESZI leltárában nyilvántartott klímaberendezések karbantartási költségeit kiegyenlíti, s ennek lebonyolításával, ellenőrzésével az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt bízza meg. Az egyéb felmerülő működési költségek teljes egészében a Szolgáltatást végzőt terhelik.

Az Önkormányzat „A fizető parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól” 17/2013. (IV. 18.) Ök. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja alapján parkolási bérletet biztosít.

a) A szerződés 33. pontja alapján a Szolgáltatást végző az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma 100%-os mértékű. Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.

b) Szolgáltatást végző tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás alapján csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot köteles a támogatás odaítélését követő 10 évig megőrizni és azokat az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén számára bemutatni.

c) Szolgáltatást végző kijelenti, hogy jelen támogatás igénybevételét megelőző három pénzügyi évben csekély összegű támogatás jogcímen számára folyósított összeg nem éri el a hivatkozott 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti – 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg – értéket.

d) Szolgáltatást végző hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat internetes honlapján a költségvetéséből támogatásban részesített kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatás értékhatárára tekintet nélkül nyilvánosságra hozza a döntés meghozatalát követő hatvanadik napon belül.

A Szolgáltatást végzőt terheli az épület és annak felszerelése és működtetése körül felmerülő valamennyi, praxisra jutó működtetési költség (pl. fűtés, világítás, víz-, csatorna, szemétszállítás költsége, a társasházi rendelők közös költsége, személyfelvonó karbantartása, felülvizsgálati díja, tűzoltó készülékek felülvizsgálata, hóeltakarítás stb.), melyet az EESZI részarányosan kiszámláz a Szolgáltatást végző részére.

A Szolgáltatást végző a helyiség átalakítására, bővítésére és más értéknövelő beruházások kivitelezésére csak az Önkormányzat előzetes engedélyével jogosult. Energiafogyasztást növelő gépek, műszerek beszerzésére, használatára csak az EESZI igazgatójának előzetes hozzájárulásával kerülhet sor. A közös helyiségek takarításáról, valamint a rovar és rágcsáló irtásáról való gondoskodás – praxisának arányában – a Szolgáltatást végző feladata. Amennyiben a közös területek takarítása, tisztántartása – beleértve a téli síkosság-mentesítést és a zöldterület karbantartását -, valamint a rovar- és rágcsáló irtása nem megfelelő, az EESZI jogosult az általa megbízott vállalkozóval a munkát elvégeztetni és a felmerülő költségeket a Szolgáltatást végző részére továbbszámlázni.

A Szolgáltatást végző köteles a riasztórendszert üzemeltető cég diszpécsere részére legalább 2 fő értesítendő személy nevét, telefonszámát megadni. Az értesítendő személy szükség esetén a diszpécser értesítésére köteles a helyszínre menni.

Az orvosi rendelőnek helyet adó épület tűzvédelmi szabályzatát, tűzriadó tervét az EESZI készítteti el és gondoskodik annak aktualizálásáról. A Szolgáltatást végző köteles az EESZI által rendelkezésére bocsátott tűzvédelmi szabályzatot betartani, továbbá a munkavállalóival és a rendelést felkereső betegeivel, látogatóival betartatni. A rendelő üzemeltetésével kapcsolatos tűz- és munkavédelmi szabályzatok elkészítése és betartása a Szolgáltatást végző feladata.”

2. A szerződésmódosítás 2020. január 1. napjával lép hatályba.

3. Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készült és három számozott oldalt tartalmaz.

Az érvényes szerződés egyéb, itt nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen egységes értelmezés után írták alá, s a szerződésmódosítás őket megillető példányait egyidejűleg átvették.

Győr, ……… év ……………….. hónap …….. nap

Szolgáltatást végző részéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

részéről

Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Szerződést kapják:

1. sz. példány Irattár (Humánszolgáltatási Főosztály)

2-3. sz. példány Szolgáltatást végző

4. sz. példány Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr, Kálóczy tér 9-11.

2. sz. melléklet

Egészségügyi feladatok ellátására szóló szerződés 3. számú módosítása

mely létrejött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

képviseli:

székhely:

adószám:

bankszámlaszám:

(a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

képviseli:

székhely:

adószám:

bankszámlaszám:

(a továbbiakban: Szolgáltatást végző) között

Szerződő felek a fogorvosi alapellátási feladat működtetéséhez 2016. január 1. napjától határozatlan időre létrejött egészségügyi feladatok ellátásáról szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés 32. pontjának szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat – az ellátási szint fenntartása érdekében – 2020. december 31-ig vállalja, hogy a laborjárat költségét, valamint a praxis folyó költségei közül az ingatlan vagyonvédelméhez kapcsolódó riasztórendszer felügyeleti díját, a központi szellőztető rendszerek és valamennyi klíma berendezés áramdíját, a központi szellőztető rendszerek karbantartási költségeit, valamint az EESZI leltárában nyilvántartott klímaberendezések karbantartási költségeit kiegyenlíti, s ennek lebonyolításával, ellenőrzésével az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt bízza meg. Az egyéb felmerülő működési költségek teljes egészében a Szolgáltatást végzőt terhelik.

a) A szerződés 32. pontja alapján a Szolgáltatást végző az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma 100%-os mértékű. Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.

b) Szolgáltatást végző tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás alapján csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot köteles a támogatás odaítélését követő 10 évig megőrizni és azokat az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén számára bemutatni.

c) Szolgáltatást végző kijelenti, hogy jelen támogatás igénybevételét megelőző három pénzügyi évben csekély összegű támogatás jogcímen számára folyósított összeg nem éri el a hivatkozott 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti -200.000 eurónak megfelelő forintösszeg – értéket.

d) Szolgáltatást végző hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat internetes honlapján a költségvetéséből támogatásban részesített kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatás értékhatárára tekintet nélkül nyilvánosságra hozza a döntés meghozatalát követő hatvanadik napon belül.”

2. A szerződésmódosítás 2020. január 1. napjával lép hatályba.

3. Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készül és két számozott oldalt tartalmaz.

Az érvényes szerződés egyéb, itt nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen egységes értelmezés után írták alá, s a szerződésmódosítás őket megillető példányait egyidejűleg átvették.

Győr, ……… év ……………….. hónap …….. nap

Szolgáltatást végző részéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

részéről

Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Szerződést kapják:

1. sz. példány Irattár (Humánszolgáltatási Főosztály)

2-3. sz. példány Szolgáltatást végző

4. sz. példány Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr, Kálóczy tér 9-11.

3. sz. melléklet

Egészségügyi feladatok ellátására szóló szerződés 3. számú módosítása

mely létrejött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

képviseli:

székhely:

adószám:

bankszámlaszám:

(a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

képviseli:

székhely:

adószám:

bankszámlaszám:

(a továbbiakban: Szolgáltatást végző) között

Szerződő felek a fogorvosi alapellátási feladat működtetéséhez 2016. január 1. napjától határozatlan időre létrejött egészségügyi feladatok ellátásáról szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés 28. pontjának szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Rendelő használatáért az Önkormányzat 2020. december 31-ig a működési kiadásokhoz bruttó 50.000 Ft/hó hozzájárulást biztosít, s ennek lebonyolításával, ellenőrzésével az EESZI-t bízza meg.

a) A szerződés 28. pontja alapján a Szolgáltatást végző az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma 100%-os mértékű. Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.

b) Szolgáltatást végző tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás alapján csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot köteles a támogatás odaítélését követő 10 évig megőrizni és azokat az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén számára bemutatni.

c) Szolgáltatást végző kijelenti, hogy jelen támogatás igénybevételét megelőző három pénzügyi évben csekély összegű támogatás jogcímen számára folyósított összeg nem éri el a hivatkozott 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti – 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg – értéket.

d) Szolgáltatást végző hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat internetes honlapján a költségvetéséből támogatásban részesített kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatás értékhatárára tekintet nélkül nyilvánosságra hozza a döntés meghozatalát követő hatvanadik napon belül.”

2. A szerződésmódosítás 2020. január 1. napjával lép hatályba.

3. Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készült és két számozott oldalt tartalmaz.

Az érvényes szerződés egyéb, itt nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen egységes értelmezés után írták alá, s a szerződésmódosítás őket megillető példányait egyidejűleg átvették.

Győr, ……… év ……………….. hónap …….. nap

Szolgáltatást végző részéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

részéről

Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Szerződést kapják:

1. sz. példány Irattár (Humánszolgáltatási Főosztály)

2-3. sz. példány Szolgáltatást végző

4. sz. példány Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr, Kálóczy tér 9-11.

4. sz. melléklet

Egészségügyi feladatok ellátására szóló szerződés 3. számú módosítása

mely létrejött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

képviseli:

székhely:

adószám:

bankszámlaszám:

(a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

képviseli:

székhely:

adószám:

bankszámlaszám:

(a továbbiakban: Szolgáltatást végző) között

Szerződő felek a háziorvosi ügyeleti ellátás feladat működtetéséhez 2016. január 1. napjától határozatlan időre létrejött egészségügyi feladatok ellátásáról szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés 30. pontjának szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat – az ellátási szint fenntartása érdekében – 2020. december 31-ig vállalja, hogy az ügyelet folyó kiadásai közül a fűtés, világítás, víz-, csatorna-, szemétszállítás költségét, a társasházi rendelők közös költségét és a riasztórendszer felügyeleti díját, a központi szellőztető rendszerek és valamennyi klíma berendezés áramdíját, a központi szellőztető rendszerek karbantartási költségeit, valamint az EESZI leltárában nyilvántartott klímaberendezések karbantartási költségeit kiegyenlíti, s ennek lebonyolításával, ellenőrzésével az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt (a továbbiakban: EESZI) bízza meg. Az egyéb felmerülő működtetési költségek teljes egészében a Szolgáltatást végzőt terhelik.

a) A szerződés 30. pontja alapján a Szolgáltatást végző az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma 100%-os mértékű. Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.

b) Szolgáltatást végző tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás alapján csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot köteles a támogatás odaítélését követő 10 évig megőrizni és azokat az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén számára bemutatni.

c) Szolgáltatást végző kijelenti, hogy jelen támogatás igénybevételét megelőző három pénzügyi évben csekély összegű támogatás jogcímen számára folyósított összeg nem éri el a hivatkozott 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti – 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg – értéket.

d) Szolgáltatást végző hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat internetes honlapján a költségvetéséből támogatásban részesített kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatás értékhatárára tekintet nélkül nyilvánosságra hozza a döntés meghozatalát követő hatvanadik napon belül.

Az épület és annak felszerelése és működtetése körül felmerülő közös helyiségekre eső költségeket (pl.: takarítás stb.) az EESZI részarányosan kiszámlázza a Szolgáltatást végző részére. A Szolgáltatást végző a helyiség átalakítására, bővítésére és más értéknövelő beruházások kivitelezésére csak az Önkormányzat előzetes engedélyével jogosult.”

2. A szerződésmódosítás 2020. január 1. napjával lép hatályba.

3. Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készült és két számozott oldalt tartalmaz.

Az érvényes szerződés egyéb, itt nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen egységes értelmezés után írták alá, s a szerződésmódosítás őket megillető példányait egyidejűleg átvették.

Győr, ……… év ……………….. hónap …….. nap

Szolgáltatást végző részéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

részéről

Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Szerződést kapják:

1. sz. példány Irattár (Humánszolgáltatási Főosztály)

2-3. sz. példány Szolgáltatást végző

4. sz. példány Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr, Kálóczy tér 9-11.

5. sz. melléklet

Egészségügyi feladatok ellátására szóló szerződés 3. számú módosítása

mely létrejött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

képviseli:

székhely:

adószám:

bankszámlaszám:

(a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

képviseli:

székhely:

adószám:

bankszámlaszám:

(a továbbiakban: Szolgáltatást végző) között

Szerződő felek az egészségügyi szakellátási feladatok közül a fogszabályozási szakellátási működtetéséhez 2016. január 1. napjától határozatlan időre létrejött egészségügyi feladatok ellátásáról szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés 35. pontjának szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat – az ellátási szint fenntartása érdekében – 2020. december 31-ig vállalja, hogy a praxis folyó kiadásai közül a fűtés, világítás, víz-, csatorna-, szemétszállítás költségét, a társasházi rendelők közös költségét és a riasztórendszer felügyeleti díját, a központi szellőztető rendszerek és valamennyi klíma berendezés áramdíját, a központi szellőztető rendszerek karbantartási költségeit, valamint az EESZI leltárában nyilvántartott klímaberendezések karbantartási költségeit kiegyenlíti, s ennek lebonyolításával, ellenőrzésével az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt (a továbbiakban: EESZI) bízza meg. Az egyéb felmerülő működtetési költségek teljes egészében a Szolgáltatást végzőt terhelik.

a) A szerződés 35. pontja alapján a Szolgáltatást végző az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma 100%-os mértékű. Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.

b) Szolgáltatást végző tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás alapján csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot köteles a támogatás odaítélését követő 10 évig megőrizni és azokat az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén számára bemutatni.

c) Szolgáltatást végző kijelenti, hogy jelen támogatás igénybevételét megelőző három pénzügyi évben csekély összegű támogatás jogcímen számára folyósított összeg nem éri el a hivatkozott 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti – 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg – értéket.

d) Szolgáltatást végző hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat internetes honlapján a költségvetéséből támogatásban részesített kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatás értékhatárára tekintet nélkül nyilvánosságra hozza a döntés meghozatalát követő hatvanadik napon belül.”

2. A szerződésmódosítás 2020. január 1. napjával lép hatályba.

3. Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készült és két számozott oldalt tartalmaz.

Az érvényes szerződés egyéb, itt nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen egységes értelmezés után írták alá, s a szerződésmódosítás őket megillető példányait egyidejűleg átvették.

Győr, ……… év ……………….. hónap …….. nap

Szolgáltatást végző részéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

részéről

Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Szerződést kapják:

1. sz. példány Irattár (Humánszolgáltatási Főosztály)

2-3. sz. példány Szolgáltatást végző

4. sz. példány Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr, Kálóczy tér 9-11.

6. sz. melléklet

Egészségügyi feladatok ellátására szóló szerződés 2. számú módosítása

mely létrejött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

képviseli:

székhely:

adószám:

bankszámlaszám:

(a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

képviseli:

székhely:

adószám:

bankszámlaszám:

(a továbbiakban: Szolgáltatást végző) között

Szerződő felek a fogröntgen szakellátási feladat működtetéséhez 2016. január 1. napjától határozatlan időre létrejött egészségügyi feladatok ellátásáról szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés a következő 28/A. ponttal egészül ki:

„Az Önkormányzat – az ellátási szint fenntartása érdekében – 2020. december 31-ig vállalja, hogy a fogászati röntgen folyó kiadásai közül a központi szellőztető rendszerek és valamennyi klíma berendezés áramdíját kiegyenlíti, s ennek lebonyolításával, ellenőrzésével az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt bízza meg. Az egyéb felmerülő működtetési költségek teljes egészében a Szolgáltatást végzőt terhelik.

a) A szerződés 28/A. pontja alapján a Szolgáltatást végző az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma 100%-os mértékű. Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.

b) Szolgáltatást végző tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás alapján csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot köteles a támogatás odaítélését követő 10 évig megőrizni és azokat az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén számára bemutatni.

c) Szolgáltatást végző kijelenti, hogy jelen támogatás igénybevételét megelőző három pénzügyi évben csekély összegű támogatás jogcímen számára folyósított összeg nem éri el a hivatkozott 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti – 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg – értéket.

d) Szolgáltatást végző hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat internetes honlapján a költségvetéséből támogatásban részesített kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatás értékhatárára tekintet nélkül nyilvánosságra hozza a döntés meghozatalát követő hatvanadik napon belül.”

2. A szerződés a következő 34/A. ponttal egészül ki:

„A Szolgáltatás végző tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 6. cikk (1) bek. e) pontja alapján, a jelen szerződéshez kapcsolódó jogviszony teljesítésének céljából a szerződés aláírása vagy teljesítése során

- a Szolgáltatás végző által átadott, vagy

- a feladatokból adódó szükségszerűségből a Megrendelő tudomására jutott,

a szerződés aláírásához vagy teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges – a jelen szerződés megkötésében vagy teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek – személyes adatait a Megrendelő kezeli.

Szolgáltatás végző kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett személy részéről felhatalmazással rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes adatainak átadásához és kezeléséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Szolgáltatás végző tudomásul veszi, hogy Megrendelő a tudomására jutott személyes adatok kezelésével kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt a Szolgáltatás végző által megadott e-mail címen tájékoztatja. Szolgáltatás végző kötelezettséget vállal arra, illetve felelősséggel tartozik azért, hogy a megadott e-mail cím valós, azt az érintett kizárólagosan használja.

Szolgáltatás végző kijelenti, és vállalja, hogy a jelen szerződéses jogviszony keretében kizárólag a GDPR szabályainak betartásával kezel a szerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes adatot.”

3. A szerződésmódosítás 2020. január 1. napjával lép hatályba.

4. Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készül és két számozott oldalt tartalmaz.

Az érvényes szerződés egyéb, itt nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen egységes értelmezés után írták alá, s a szerződésmódosítás őket megillető példányait egyidejűleg átvették.

Győr, ……… év ……………….. hónap …….. nap

Szolgáltatást végző részéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

részéről

Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Szerződést kapják:

1. sz. példány Irattár (Humánszolgáltatási Főosztály)

2-3. sz. példány Szolgáltatást végző

4. sz. példány Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr, Kálóczy tér 9-11.

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid polgármester helyett alpolgármester

Előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.