1114/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

1114/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

…………. napirendi pont

Dr. Fekete Dávid alpolgármester előterjesztése

Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos és a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) önálló orvosi tevékenységet csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. A 2000. évi II. törvény 2/A. § az alábbiak szabályozást tartalmazza a praxisjog elidegenítésére vonatkozóan:

„(1) A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat – a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően -

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal – a praxisjog megszerzése esetén – az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek,

b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kötni, erről az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 45 napon belül nyilatkoznia kell.

(2a) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvossal az adott körzetben a 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződést meg kívánja kötni. Ebben az esetben az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 90 napon belül az adott körzetre vonatkozóan a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést az (1) bekezdés szerinti önkormányzat és a praxisjogot megszerezni kívánó orvos megköti.”

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 3. §-a kimondja, hogy önálló háziorvosi tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában lehet, amelynek kiadása annak az egészségügyi államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik, amely az adott praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult. A kormányrendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a praxisengedély iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és az önkormányzat által kötött előszerződést.

Győr városában 53 felnőtt háziorvosi praxis működik.

A Győr, Lajta út 36. szám alatti telephelyen működő 080090150 kódszámú háziorvosi szolgálat praxisjogát a praxisban orvosi tevékenységet folytató Dr. Szabó Mária el kívánja idegeníteni, nyugdíjazás miatt.

Ebben a praxisban a háziorvosi alapellátási tevékenységet Dr. Palla Roland kívánja tovább folytatni.

Dr. Palla Roland 1977. január 30-án született. Lakcíme: 9026 Győr, Körtöltés utca 6.

Dr. Palla Roland 2001-ben a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett diplomát. 1999-től folyamatosan a sürgősségi ellátás terén a mentőknél, majd háziorvos rezidensként ügyeletes orvosként dolgozott. A szakvizsgák megszerzése után (2006: háziorvosi, 2008: foglalkozás-egészségügyi) önálló háziorvosi- és foglalkozás-egészségügyi ellátásban tevékenykedett. 2005-től 2019-ig két egyházi idős otthonban végzett alapellátási feladatokat.

2019-től foglalkozás-egészségügyi magánrendelőt indított, illetve a Győri Büntetés-végrehajtási Intézetnél végez alapellátási feladatokat a dolgozók és fogvatartottak számára.

A jövőben területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosként kíván praktizálni Győrben.

Dr. Palla Roland a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (1) bekezdésében előírt képesítési feltételeknek megfelel, háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik.

Az Önkormányzat a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályától a praxisváltásra vonatkozó véleményét megkérte.

Az előzőek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hozza meg döntését arról, hogy Dr. Palla Rolanddal meg kívánja-e kötni az 1. sz. mellékletben található előszerződést.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a 080090150 kódszámú háziorvosi praxisban (Győr, Lajta utca 36.) 2020. március 1-jétől Dr. Palla Roland lássa el a háziorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármester helyett alpolgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2019. november 25.

Dr. Fekete Dávid

polgármester helyett alpolgármester

1. sz. melléklet

Előszerződés

Egészségügyi feladatok ellátására

Mely létrejött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviseli Dr. Fekete Dávid polgármester helyett alpolgármester- továbbiakban: Önkormányzat -, másrészről: Dr. Palla Roland között az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy az 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (4) bekezdésében meghatározott és a területileg illetékes győri önkormányzatot terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében az 1997. évi CLIV. törvényben, az 1997. évi LXXXIII. törvényben és annak végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak szerint együttműködnek.

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének a háziorvosi, fogorvosi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet 1. sz. mellékletének 13. pontjában meghatározott 080090150 praxisszámú háziorvosi alapellátási körzetben Dr. Palla Rolandot háziorvosként foglalkoztatja, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott praxisjog megszerzése esetén, a háziorvosi feladatok ellátására megkötött ellátási szerződés keretében.

3. A szerződéskötés további feltétele az egészségügyi szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megléte.

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat ellátásának legkorábbi kezdő időpontja a …………………… Kgy. sz. határozat szerinti 2020. március 1.

5. Jelen szerződés 4 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen, egységes értelmezés után írták alá, s a szerződés őket illető példányait egyidejűleg átvették.

Győr, ……….. év ……………….. hó …. nap

Dr. Palla Roland

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

részéről

Szakmai szempontból felülvizsgálva: Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem: ……………………

A szerződést kapja:

1. sz. példány Irattár

2-3 sz. példány Szolgáltatást végző

4. sz. példány Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér 9-11.

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid polgármester helyett alpolgármester

Előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Meghívásra javasolt: Dr. Palla Roland

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.