1115/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

1115/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi ellenőrzési tervére

…………. napirendi pont

Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala 2020. évi ellenőrzési tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A költségvetési szervek belső ellenőrzési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § (4) bekezdése alapítja, mely szerint a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről. A belső ellenőrzés rendszerének részletes feltételeit a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) határozza meg. A belső ellenőrzés céljával összhangban a belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységet végez. Bizonyosságot adó tevékenysége – a Bkr. 21. § (1) bekezdése alapján – kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A belső ellenőrzés az éves ellenőrzési terv alapján zajlik, melyet a belső ellenőrzési vezető a Bkr. 31. § (1) bekezdésének megfelelően és a stratégiai belső ellenőrzési tervvel összhangban a tárgyévet követő évre vonatkozóan köteles elkészíteni, és azt – helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén – a Bkr. 32. § (3) bekezdése szerint a tárgyévet megelőző év november 30-ig a jegyző részére jóváhagyásra megküldeni. A helyi önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét a képviselő-testület – az Mötv. 119. § (5) bekezdése és a Bkr. 32. § (4) bekezdése előírásának megfelelve – a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A Bkr. 31. § (4) bekezdése szerinti tartalmi elemek alapján összeállított Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 2020. évi belső ellenőrzési terve az ellenőrzési folyamatokat tervezett vizsgálatok (intézmény és gazdasági társaság, Hivatal, Önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat), valamint tartalékidő terhére elvégzendő vizsgálatok (soron kívüli vizsgálatok) bontásban mutatja be, amelyet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz. A Bkr. 29. § (4) bekezdése alapján „ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, a belső ellenőrzést ellátó szervnek a tervezés során elkülönítetten kell terveznie az irányító szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőreként végzett ellenőrzéseket.” A Hivatalon kívül tehát a többi költségvetési szerv vonatkozásában irányító szervként végzett ellenőrzésről van szó.

Az előterjesztés 1. számú, a 2020. évi ellenőrzési tervet tartalmazó mellékletének „III. Tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések” részében tervezett 120 ellenőri napot igénylő 3 vizsgálat a rendkívüli ellenőrzésekre felmerülő esetleges igények függvényében valósítható meg. Ez azt jelenti, hogy a terven felüli vizsgálat(ok) végrehajtásával a tartalékidő terhére feltételesen tervezett ellenőrzések elmaradhatnak és azok a következő éves ellenőrzési tervben ismét megjelenhetnek. A tervezésnek ez a módja biztosítja az ellenőrzési terv Bkr. 32. § (5) bekezdése szerinti módosítás nélküli végrehajtását az évközi igények együttes figyelembevételével.

Az éves ellenőrzési tervet a Bkr. 31. § (4) bekezdés e) pontja szerinti, a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitásból kiindulva kell meghatározni. Ez a Hivatal Ellenőrzési Osztálya tekintetében 6 fő belső ellenőri létszámot jelent. Külső erőforrás bevonása a Hivatal ellenőrzési szervezeti egységére tekintettel nem indokolt. Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges és rendelkezésre álló ellenőrzési kapacitást a 2. számú melléklet mutatja be, amely magában foglalja a bizonyosságot adó tevékenységen kívül a tanácsadó tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzésre fordítható kapacitásigényt is.

Az 1. számú mellékletben részletezett ellenőrzési terv szerinti, a vizsgálatokra megállapított ellenőrzési napok magukban foglalják a helyszíni ellenőrzés végrehajtását megelőzően az ellenőrzésre való felkészüléshez, illetve a helyszíni ellenőrzést követően a jelentés elkészítéséhez, az abban foglaltak ellenőrzött szervvel, szervezeti egységgel való egyeztetéséhez szükséges időt is.

Ahogy az az 1. számú mellékletben bemutatásra is kerül, az ellenőrzések megvalósítására rendelkezésre álló 900 ellenőri napból az Önkormányzat intézményeinek és egy gazdasági társasága vizsgálataira 600 nap, míg az Önkormányzat, a Hivatal szervezeti egységeinek és egy nemzetiségi önkormányzat tevékenységének vizsgálataira 180 nap, a soron kívüli, tartalékidő terhére elvégzendő vizsgálatokra pedig 120 nap jut, melyek rendre az ellenőri időkeret 66,7, 20,0 és 13,3%-át kötik le. A soron kívüli vizsgálatok összesített erőforrásigénye az Önkormányzat és a Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvről szóló J/1/2019. (II. 28.) számú Szabályzatában meghatározott 10-30% értékhatár minimumához közel lett meghatározva a rendelkezésére álló erőforrás-kapacitás hatékonyabb igénybevétele érdekében.

A terven felüli ellenőrzéseket nem várt eseményekből adódó évközi vizsgálati igények válthatják ki, melyek erőforrás-szükséglete a tervezéskor előre nem látható.

A Bkr. 21. § (3) bekezdése szerinti bizonyosságot adó tevékenység típusai közül az informatikai ellenőrzés kivételével mindegyik megjelenik a 2020. évi ellenőrzési tervben:

- a rendszerellenőrzés (melynek célja a szabályszerűség, a szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség ellenőrzése),

- a szabályszerűségi ellenőrzés (mely a szabályozottság és annak gyakorlati megvalósításának vizsgálatát célozza),

- a pénzügyi ellenőrzés (melynek célja a pénzügyi elszámolások és a számviteli nyilvántartások ellenőrzése), illetve

- a teljesítmény ellenőrzés (mely a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálatára irányul).

Az ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzési feladatok végrehajtása mellett a Bkr. 21. § (4) bekezdésében meghatározott tanácsadó tevékenységre 50 nap használható. Ennek keretében az Ellenőrzési Osztály revizorai a Hivatal szervezeti egységei, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában a végrehajtási folyamatokban való részvétel nélkül működhetnek közre a jogszabályok gyakorlati értelmezésében tanácsadással, konzultációval, javaslatok megfogalmazásával.

A Bkr. 31. § (2) bekezdésével összhangban a 2020. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv a kockázatelemzéssel alátámasztott 2016-2020. évi stratégiai ellenőrzési terven, a kockázatelemzésben megállapított prioritásokon, valamint a 2. számú mellékletben részletezett, belső ellenőri létszámon alapul.

A belső ellenőrzés tervezésekor alkalmazott, a Bkr. 2. § l) pontja szerinti kockázatelemzés az ellenőrizendő területek kiválasztását szolgáló olyan objektív módszer, mely meghatározza az érintett szerv tevékenységében és belső kontrollrendszerében rejlő kockázatokat és amelynek részletes módszertanát jogszabályi keretek között a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza. E körben olyan körülmények kerülnek értékelésre, mint a jogszabályi környezetben bekövetkezett változás vagy a szervezetnél, szervezeti egységnél bekövetkezett átszervezés/változás, a belső szabályozottság megfelelősége, annak gyakorlati megvalósulása, kölcsönhatás más rendszerekkel és a rendszer (szervezet, illetve tevékenység) összetettsége, komplexitása, valamint a legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő.

Az ellenőrzési terv elkészítésekor alapvető célként érvényesült az ellenőrzési lefedettség maximalizálása az egyes önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában. Ennek megfelelően az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzésének tervezésekor kiemelt szempont volt a kétéves vizsgálati időszak teljesülése. A 2020. évi ellenőrzési terv három évre kiterjedő rendszerellenőrzést kizárólag az óvodák és Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora esetében irányoz elő. A korábbi ellenőrzések gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy az ellenőrzési megállapítások napi munkafolyamatokba való beépítésének eredményessége a két évet érintő rendszerellenőrzéseknél optimálisabb. Egy költségvetési szervnél pedig a jövő évi várható költözés indokolja, hogy éves rendszerellenőrzés kerüljön lefolytatásra. Két költségvetési szerv utóellenőrzését a 2019. évi rendszerellenőrzések hibafeltárásai indokolták, ugyanakkor az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ beolvadással történt megszűnése miatt ezen intézmény tekintetében ez okafogyottá vált, és az éppen soron lévő Gazdasági Működtető Központ mint jogutód rendszerellenőrzése keretében az utóvizsgálat is elvégzésre kerül. Mindezeken túl a múzeumi régészeti tevékenység összetettsége és nagyságrendje indokolja annak ellenőrzését.

Minden évben egy, az Önkormányzat többségi tulajdonban álló gazdasági társaság ellenőrzése is betervezésre kerül, mellyel az irányító szerv azon Áht. 70. § (1) bekezdés d) pontja szerinti elvárásnak tesz eleget, hogy az irányító szerv végezhet belső ellenőrzést az irányítása alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is.

Az elmúlt évek gyakorlatához híven, a belső ellenőrzési tervben évente egy-egy helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése is szerepel, tekintettel a Hivatal által együttműködési megállapodás alapján ellátott munkafolyamatokra. A közbeszerzési eljárások vizsgálata a helyi Közbeszerzési Szabályzatban foglalt ellenőrzési kötelezettségen alapul. Az Önkormányzat nagy összegeket fordít a városmarketing tevékenységre, ezért e tekintetben egy, a költségvetésben szereplő előirányzat is az ellenőrzési terv tárgyát képezi. Bekerült továbbá az Önkormányzat által alapított díjak szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése a tervbe, valamint a helyi adó megállapításának ellenőrzése is. Minden év ellenőrzési tervébe beépül továbbá legalább egy fejlesztés, projekt, ez a 2020. évi tervben is így van. A beruházások nagyságrendje indokolja azt, hogy azok pénzügyi elszámolása és számviteli kezelése átfogó módon ellenőrzésre kerüljön.

A tartalékidő terhére opcionálisan tervezett vizsgálatok közé bekerült két olyan témavizsgálat, – mely sajátosságánál fogva – több költségvetési szervet érint. Egyrészről a bérgazdálkodás az intézmények elemi költségvetésében nagy hányadot képvisel, így indokolt azok megfelelőségét és szakmai-pénzügyi alátámasztottságát vizsgálni, másrészt pedig a kötelezettségvállalások átfogó vizsgálatára kerül sor. A témaellenőrzéseken kívül a tartalékidő terhére további egy óvoda rendszerellenőrzése került betervezésre.

Az Önkormányzat intézményei és gazdasági társasága vonatkozásában az ellenőrzési tervben szerepeltetett ellenőrzések célja és tárgya a következő:

- a rendszerellenőrzés esetében a szabályszerűség, a szabályozottság, a gazdaságosság és az eredményesség megvalósulásának vizsgálata, az esetleges hiányosságok feltárása és azok megszüntetésére történő javaslattétel;

- annak megállapítása, hogy az önkormányzati intézmények által megállapított és beszedett bevételek kezelése a jogszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség jegyében történt-e;

- az utóellenőrzés esetében a 2019. évi rendszerellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére hozott intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának vizsgálata, valamint

- a köztulajdonban álló gazdasági társaság tekintetében a gazdálkodási tevékenység és feladatellátás jogszabályi megfelelőségének ellenőrzése az önkormányzati érdekérvényesítés megvalósulása mellett.

A Hivatal, az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában az ellenőrzési tervben szerepeltetett ellenőrzések célja és tárgya:

- az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakkal való gazdálkodás jogszabályi megfelelősége;

- a kiválasztott munkafolyamatok megvalósulása, a pályáztatások, a szerződéskötések, valamint a pénzügyi elszámolások jogszabályi előírásoknak való megfelelősége;

- a közbeszerzési eljárások lefolytatásánál a közbeszerzési törvényben és az önkormányzati rendeletekben és szabályzatokban foglaltak betartása;

- a belső kontrollok érvényesülése az önkormányzati források szabályszerű felhasználásában, valamint

- a nemzetiségi önkormányzat saját és átvett pénzeszközök, támogatások felhasználásának hatékonysága, szabályszerűsége.

A 2020. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtásával Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a jogszabályok által megfogalmazott belső ellenőrzési kötelezettségnek oly módon tesz eleget, hogy a megvalósított ellenőrzések minél eredményesebben hozzájáruljanak az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a Hivatal, továbbá a nemzetiségi önkormányzat részére jogszabályban előírt feladatellátás hatékonysága növeléséhez.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a következő határozati javaslat elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal, a teljesítésre 2020. december 31.

Győr, 2019. december 4.

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2020. évi ellenőrzési terve

I. Az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságának ellenőrzése

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 2.  Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  42  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  IV.
negyedév
 3.  Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  46  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 4.  Gazdasági Működtető Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  40  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 5.  Győri Balett
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 6.  Győri Nemzeti Színház
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2019  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 7.  Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  36  2017-2019  rendszer-ellenőrzés  III. negyedév
 8.  Győr Megyei Jogú Város Levéltára
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  15  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 9.  Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  46  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 10.  Márvány Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  36  2017-2019  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 11.  Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  IV.
negyedév
 12.  Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  25  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  IV.
negyedév
 13.  Pannon-Víz Zrt.
a társaság gazdálkodási tevékenysége
 2  52  2018-2019  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  IV.
negyedév
 14.  Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  45  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 15.  Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
régészeti tevékenység
 2  36  2018-2019  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  I.
negyedév
 16.  Újvárosi Művelődési Ház
a 2019. évi rendszerellenőrzésre hozott intézkedések megvalósulásának ellenőrzése
 1  15  2019  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  III.
negyedév
 17.  Vaskakas Bábszínház
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  36  2018-2019  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
   Összesen:    600      

II. A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás-szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztály
a helyi adó megállapításának megfelelősége
 2  20  2018-2019  szabályszerűségi ellenőrzés  I.
negyedév
 2.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály
Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodása
 1  25  2018-2019  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  III.
negyedév
 3.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Vagyongazdálkodási Főosztály
Településfejlesztési Főosztály
a Vásárcsarnok és környezetének fejlesztésével kapcsolatos kiadások felhasználása szabályszerűségének ellenőrzése
 2  40  2018-2019  szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény ellenőrzés  IV.
negyedév
 4.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Vagyongazdálkodási Főosztály
Településfejlesztési Főosztály
az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal mérlegében kimutatott befejezetlen beruházások állományának ellenőrzése
 2  35  2019  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  II.
negyedév
 5.  Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály
Önkormányzat által alapított díjak és ahhoz kapcsolódó kifizetések ellenőrzése
 2  20  2018-2019  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  II.
negyedév
 6.  Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály Közbeszerzési Csoport
a Polgármesteri Hivatal által 2019. évben bonyolított két közbeszerzési eljárás ellenőrzése
 1  10  2019  szabályszerűségi ellenőrzés  I.
negyedév
 7.  Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály
a „Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások” előirányzat felhasználása szabályszerűségének ellenőrzése
 2  30  2018-2019  szabályszerűségi, pénzügyi
ellenőrzés
 III.
negyedév
   Összesen:    180      

III. Tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések*

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  Bérgazdálkodás a költségvetés tervezése és végrehajtása során 6 költségvetési szervnél  3  50  2019. évre vonatkozóan  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  
 2.  Kötelezettségvállalások létrejötte és kezelése
8 költségvetési szervnél
 2  34  2019. évre vonatkozóan  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  
 3.  Szentiváni Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  36  2017-2019  rendszer-ellenőrzés  
   Összesen:    120      
   Mindösszesen:    900      

* A tartalékidő terhére előirányzott vizsgálatok a soron kívül megvalósítandó ellenőrzések függvényében teljesülhetnek.

2. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

éves ellenőrzési terve végrehajtásához szükséges

2020. évi munkaerő-kapacitás meghatározása

 Tárgyévi naptári napok száma  366
 Szabadnapok, munkaszüneti napok és ünnepnapok száma
(szombat 52 nap, vasárnap 52 nap, munkaszüneti napok 11 nap)
 115
 Munkanapok száma  251
 Tárgyévi létszám (fő)*  6
 Rendelkezésre álló munkanapok száma (6 főre)  1506
 Kieső munkaidő:  
 Fizetett szabadság  240
 Átlagos betegszabadság  22
 Hasznos munkaidőalap:  1244
 Tanácsadói tevékenység ellátása a Bkr. 21. § (4) bekezdése szerint  50
 Egyéb tevékenység (tervezés, beszámolás, szakmai egyeztetések, vezetői teendők ellátása, stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálata) kapacitásigénye  
244
 Oktatás, képzés  50
 Ellenőrzésekre fordítható napok száma  900
 Tervezett ellenőrzések végrehajtása  780
 Soron kívüli ellenőrzésre tervezett napok száma  120

* A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által jelenleg foglalkoztatott belső ellenőrök létszáma.

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Fekete Dávid polgármester helyett alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Az előterjesztést készítette: Ellenőrzési Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.